Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng l?i báo cáo trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310414 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Đó là m?t l?i báo cáo các tính năng bao g?m trong Windows XP mà b?n có th? s? d?ng đ? báo cáo các máy tính và chương tr?nh l?i cho Microsoft. Microsoft có th? s? d?ng báo cáo c?a b?n đ? theo d?i và s?a ch?a nh?ng v?n đ? v?i hệ điều hành và chương tr?nh. Bài vi?t này mô t? làm th? nào b?n có th? c?u h?nh l?i báo cáo trong Windows XP.

Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng báo cáo l?i

B?n có th? b?t, vô hi?u hóa, ho?c s?a đ?i cách r?ng báo cáo l?i ho?t đ?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows XP. Khi m?t l?i x?y ra, m?t hộp thoại s? hi?n th? đó s? nh?c b?n đ? báo cáo v?n đ? cho Microsoft. N?u b?n mu?n báo cáo v?n đ?, các thông tin k? thu?t v? v?n đ? này s? đư?c g?i cho Microsoft qua Internet. B?n ph?i kết nối Internet đ? s? d?ng các tính năng. N?u m?t v?n đ? tương t? đ? đư?c báo cáo c?a ngư?i dùng khác và các thông tin v? v?n đ? này có s?n, b?n nh?n đư?c m?t liên k?t đ?n m?t web site có ch?a các thông tin v? v?n đ?.

Đ? truy c?p vào các cài đ?t chuyên bi?t cho các tính năng báo cáo:
 1. Nh?p vào B?t đ?u.
 2. B?m chu?t ph?i vào My Computer, sau đó b?m thu?c tính.
 3. Nh?p vào tab nâng cao .
 4. Nh?p vào báo cáo l?i.
Đ? c?u h?nh l?i báo cáo các tính năng:
 • theo m?c đ?nh, báo cáo l?i đư?c kích ho?t. Đ? vô hi?u hóa nó, b?m vô hi?u hoá báo cáo l?i. Đ? ti?p t?c đư?c thông báo khi l?i x?y ra mà không đư?c nh?c nh? đ? báo cáo các l?i, b?m đ? ch?n hộp kiểm nhưng thông báo cho tôi khi l?i quan tr?ng x?y ra .
 • Xác đ?nh xem b?n mu?n s? d?ng báo cáo l?i cho hệ điều hành Windows, cho các chương tr?nh, ho?c cho c? Windows và các chương tr?nh.
 • Đ? báo cáo l?i ch? cho chương tr?nh l?a ch?n, b?m vào Ch?n chương tr?nh, b?m t?t c? chương tr?nh trong danh sách này, và sau đó nh?p vào các chương tr?nh mà b?n không mu?n bao g?m.
 • Đ? thêm m?t chương tr?nh không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào Thêm, g? tên c?a chương tr?nh ho?c b?m duy?t đ? t?m chương tr?nh trên máy tính c?a b?n.
 • N?u nhi?u chương tr?nh đư?c li?t kê, b?n có th? mu?n t?o ra m?t danh sách lo?i tr?. Trong h?p không báo cáo các l?i cho các chương tr?nh , b?m vào Thêm, g? tên c?a m?i chương tr?nh mà b?n mu?n lo?i tr? kh?i báo cáo l?i, ho?c b?m duy?t đ? t?m chương tr?nh trên máy tính c?a b?n.Lưu ?: b?i v? t?t c? các báo cáo l?i đư?c bí m?t và vô danh, Microsoft h? tr? các chuyên gia không có quy?n truy c?p vào b?t k? báo cáo l?i mà b?n g?i cho Microsoft qua Internet b?ng cách s? d?ng b?n ghi d?ch v? báo cáo l?i. K?t qu? là, b?n c?n ph?i g?i m?t m?c ti?n s? Watson cho Windows kí nh?p t?p tin cho m?t nhân viên h? tr? b?ng phương pháp mà h? thích.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n s? Watson cho Windows, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308538 Mô t? c?a ti?n s? Watson cho Windows (Drwtsn32.exe) công c?

Tham kh?o


Thu?c tính

ID c?a bài: 310414 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310414 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 310414

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com