Hi?u su?t và t?c đ? máy tính có th? làm gi?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310419 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, h?y xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Theo m?t s? đi?u ki?n, máy tính c?a b?n có th? ch?y ch?m.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra đ?i v?i b?t k? l? do sau đây:
 • Các chương tr?nh có th? đư?c b?t đ?u t? đ?ng khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Các chương tr?nh ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n thư?ng ch?y t?t c? các th?i gian; này s? d?ng m?t ph?n c?a tài nguyên h? th?ng máy tính c?a b?n không th? dùng cho b?t k? công vi?c khác.
 • B?n có th? ch?y m?t chương tr?nh mà t?o ra r? r? b? nh?. Khi b?n thoát kh?i chương tr?nh, các ngu?n tài nguyên h? th?ng có s? d?ng các chương tr?nh c?a b?n nên đư?c tr? l?i h? đi?u hành. Tuy nhiên, m?t s? chương tr?nh không tr? l?i t?t c? các ngu?n tài nguyên, có hi?u qu? "r? r?" b? nh?, và đi?u này có th? t?o ra m?t nhà nư?c h? th?ng th?p, ngu?n tài nguyên.
 • Máy tính c?a b?n có th? có m?t s? ti?n nh? ho?c t?i thi?u c?a b? nh? truy c?p ng?u nhiên (RAM), ho?c m?t ch?m hơn đơn v? x? l? trung tâm (CPU). Ví d?, m?c dù Windows XP có th? ch?y v?i t?i thi?u 64 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM, s? ti?n này c?a RAM có th? không đ? đ? duy tr? m?t t?c đ? cao trong khi b?n ch?y m?t ho?c nhi?u chương tr?nh. Ngoài ra, n?u máy tính c?a b?n có ch? các CPU thi?u cho Windows XP (300 MHz ho?c cao hơn), nó có th? không có đ? đ? duy tr? m?t t?c đ? cao trong khi b?n ch?y m?t ho?c nhi?u chương tr?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. Ki?m ch?ng r?ng các chương tr?nh t? kh?i đ?ng khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n th?c s? c?n thi?t và, n?u không, b? chúng. Ví d?, m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút là m?t chương tr?nh mà có th? b?n mu?n ch?y t?t c? th?i gian, nhưng b?n có th? có các chương tr?nh khác ít c?n thi?t b?n không c?n ph?i ch?y t?t c? th?i gian.
  • Đ? xác đ?nh nh?ng chương tr?nh đang ch?y, nh?n CTRL + ALT + DELETE, nh?p vào Qu?n l? tác v?, b?m vào các Các ?ng d?ng tab, và lưu ? c?a t?t c? các chương tr?nh đư?c li?t kê.
  • Đ? thoát kh?i chương tr?nh, b?m các Các ?ng d?ng tab, b?m vào chương tr?nh mà b?n mu?n b? thu?c lá, và sau đó nh?p vào K?t thúc tác v?.
  • V?nh vi?n ngăn ch?n m?t chương tr?nh t? b?t đ?u t? đ?ng, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   310353 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
 2. Xác đ?nh n?u b?n đang ch?y chương tr?nh mà t?o ra r? r? b? nh?. Máy tính c?a b?n có th? có r? r? b? nh? n?u máy tính c?a b?n tr? nên ch?m sau khi b?n ch?y và thoát kh?i m?t ho?c nhi?u chương tr?nh. N?u máy tính c?a b?n ch?y t?t trư?c khi b?n ch?y m?t chương tr?nh, nhưng sau đó làm ch?m đáng chú ? sau khi b?n thoát kh?i chương tr?nh, chương tr?nh có th? có m?t r? r? b? nh?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng màn h?nh hi?u su?t đ? xác đ?nh các r? r? b? nh?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  130926S? d?ng màn h?nh hi?u su?t đ? xác đ?nh m?t r? r? h? bơi
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i h?ng ch? t?o chương tr?nh đ? h?i v? s? s?n có c?a m?t s?a ch?a cho v?n đ? này. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n thoát kh?i chương tr?nh.
 3. N?u b?n đang s? d?ng s? ti?n t?i thi?u c?a RAM ho?c CPU ch?m hơn, b?n có th? thêm nhi?u RAM cho máy tính c?a b?n ho?c có đư?c và cài đ?t m?t CPU nhanh hơn. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính, ho?c xem các tài li?u đó là bao g?m trong máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? liên quan đ?n hi?u su?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
130926S? d?ng màn h?nh hi?u su?t đ? xác đ?nh m?t r? r? h? bơi
310353 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP


Đ? giúp đ? v?i các v?n đ? hi?u su?t h? th?ng trong Windows Vista, truy c?p trang web Microsoft sau:
V?n đ? v?i t?ng th? h? th?ng t?c đ? và hi?u năng h? th?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 310419 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
T? khóa: 
kbenv kbperformance kbprb kbmt KB310419 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310419

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com