Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows Server 2003 hi?n th? m?t thông báo khi ngư?i dùng đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310430 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? c?u h?nh Windows Server đ? hi?n th? m?t thông đi?p t?i ngư?i dùng khi h? đăng nh?p. B?n có th? s? d?ng ch?c năng hi?n th? thông báo cho cá nhân hoá ti?n tr?nh đăng nh?p, cung c?p tin t?c ho?c thông tin, và cho khác m?c đích tương t?. Các tin nh?n s? xu?t hi?n sau khi ngư?i s? d?ng ép CTRL + ALT + DEL và bi?n m?t sau khi ngư?i dùng nh?p chu?t Ok. Sau khi thông báo đ? bi?n m?t, ngư?i dùng có th? hoàn thành đăng nh?p quá tr?nh.

Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm đ? l?n lư?t trên màn h?nh thông báo

Đ? c?u h?nh Windows Server đ? hi?n th? m?t thông báo, b?n có th? s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm đ? c?u h?nh m?t tên mi?n, m?t đơn v? t? ch?c, ho?c m?t máy tính ho?c b?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? thay đ?i s? đăng k? trên m?c tiêu các máy tính.

C?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm cho m?t tên mi?n

 1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n, b?t đ?u dùng thư m?c ho?t đ?ng và các máy tính snap-in.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n đ?i tư?ng trong ngăn bên trái, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách nhóm tab.
 4. Nh?p vào Chính sách tên mi?n m?c đ?nh, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 5. M? r?ng thư m?c sau đây:
  Configuration\Windows cài đ?t tùy ch?n \Security Settings\Local Policies\Security
 6. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Chính sách, và sau đó làm theo các bư?c sau đ? t?o tin nh?n văn b?n:
  • Trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 d?a trên:
   1. Nh?p vào Đăng nh?p tương tác: thông đi?p tiêu đ? cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong thanh tiêu đ? c?a h?p tho?i thông báo.
   2. Nh?p vào Đăng nh?p tương tác: tin nh?n văn b?n cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p các văn b?n c?a thư mà b?n mu?n xu?t hi?n trong h?p tho?i thông báo.
  • Trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên:
   1. Nh?p vào Tiêu đ? thông báo cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong tiêu đ? thanh c?a h?p tho?i thông báo.
   2. Nh?p vào Văn b?n thông báo cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p các văn b?n c?a thư b?n mu?n xu?t hi?n trong h?p tho?i thông báo.

C?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm cho m?t đơn v? t? ch?c

 1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n, b?t đ?u dùng thư m?c ho?t đ?ng và các máy tính snap-in.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng đơn v? t? ch?c ? bên trái c?a s?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách nhóm tab, và sau đó nh?p vào M?i.
 4. G? tên cho đ?i tư?ng Group Policy (GPO), và sau đó b?m phím ENTER.
 5. Nh?p vào Ch?nh s?a.
 6. M? r?ng đ?n thư m?c sau đây:
  Máy tính Configuration\Windows cài đ?t tùy ch?n \Security Settings\Local Policies\Security
 7. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Chính sách, và sau đó làm theo các bư?c sau đ? t?o tin nh?n văn b?n:
  • Trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 d?a trên:
   1. Nh?p vào Đăng nh?p tương tác: thông đi?p tiêu đ? cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong thanh tiêu đ? c?a h?p tho?i thông báo.
   2. Nh?p vào Đăng nh?p tương tác: tin nh?n văn b?n cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p các văn b?n c?a thư mà b?n mu?n xu?t hi?n trong h?p tho?i thông báo.
  • Trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên:
   1. Nh?p vào Tiêu đ? thông báo cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong tiêu đ? thanh c?a h?p tho?i thông báo.
   2. Nh?p vào Văn b?n thông báo cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p các văn b?n c?a thư b?n mu?n xu?t hi?n trong h?p tho?i thông báo.

C?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm cho Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m Hi?u su?t và b?o tr?, và sau đó Nh?p vào Công c? qu?n tr?.
 2. B?m đúp An ninh đ?a phương Chính sách.
 3. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Tùy ch?n b?o m?t.
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào Đăng nh?p tương tác: thông đi?p tiêu đ? cho ngư?i s? d?ng đang c? g?ng đăng nh?p, và sau đó nh?p văn b?n mà b?n b?n mu?n xu?t hi?n trong thanh tiêu đ? c?a h?p tho?i thông báo.
 5. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào Đăng nh?p tương tác: thông đi?p văn b?n cho ngư?i dùng c? g?ng đăng nh?p, r?i g? văn b?n c?a các tin nh?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong h?p tho?i thông báo.

C?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng k? biên so?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào legalnoticecaption, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong thanh tiêu đ? c?a h?p tho?i thông báo.
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào legalnoticetext, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong thông báo h?p tho?i.
 5. Đóng Registry Editor.

Gi?i đáp th?c m?c

N?u b?n s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm đ? c?u h?nh máy ch? Windows hi?n th? m?t thông báo khi ngư?i dùng đăng nh?p vào, h? đi?u hành vi?t s? đăng k? nh?ng thay đ?i đư?c di?n t? trong ph?n trư?c. Tuy nhiên, cùng m?t registry các giá tr? xu?t hi?n trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
B?n có th? đ?t giá tr? s? đăng k? đư?c mô t? trong các ngay trư?c ph?n đ? phím này đ? có đư?c k?t qu? tương t? như khi b?n c?u h?nh m?t Thi?t đ?t chính sách nhóm. Tuy nhiên, n?u b?n đ?t giá tr? s? đăng k? ? c? hai cơ quan đăng k? phím, các giá tr? trong khóa registry sau đây đư?c ưu tiên:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
Lưu ? N?u b?n không s? d?ng v?n chuy?n tr? v? trong thông đi?p hi?n th?, s? k? t? mà b?n có th? thêm vào h?p đăng nh?p, t?i đa là 512. N?u b?n thêm tr? v? v?n chuy?n, b?n có th? thêm lên đ?n 2048 k? t? (512 k? t? m?i d?ng).

Thu?c tính

ID c?a bài: 310430 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB310430 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310430

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com