Raksta ID: 310433 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja ?aj? rakst? nav aprakst?ta j?su aparat?rai atbilsto?? probl?ma, izmantojiet ?o Microsoft Web vietu, lai skat?tu papildu rakstus par aparat?ru:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts Elektr?bas un elektronikas in?enieru instit?ta (Institute of Electrical and Electronic Engineers ? IEEE) standarts 1394 un tas, k? izmantot IEEE 1394 kop? ar Microsoft Windows XP.

PIEZ?ME. Apple Computer FireWire ir visp?r?ja IEEE 1394 standarta implement?cija.

PAPILDINDORM?CIJA

IEEE 1394 iesp?jas

IEEE 1394 standarts defin? liela ?truma seri?lo interfeisu, ko var izmantot, lai datoram pievienotu perif?rijas ier?ces, piem?ram, printeri, skeneri vai kameru. Da?as standarta IEEE 1394 visp?r?j?s iez?mes ir:
 • Vienk?r?s izjaucams savienojums. ?is savienojums vizu?li izskat?s k? univers?l?s seri?l?s kopnes (universal serial bus ? USB) savienojums, lai gan USB un IEEE 1394 nav sader?gi.
 • Iesp?ja vienam portam seri?li (s?rij?s) pievienot l?dz 63 ier?c?m.
 • Datu p?rs?t??anas ?trums l?dz 400 megabaitiem (MB) sekund?. (Pa?laik maksim?lais ?trums ir 200 MB sekund?.)
 • Tievu vadu kabelis.
 • Karst?s spraudn??anas iesp?jas. (Dators nav j?izsl?dz, lai pievienotu un izmantotu perif?rijas ier?ci.)
 • Iesp?ja bez terminatoriem un sare???tas uzst?d??anas da??dos veidos ??d? apvienot ier?ces.
 • Iesp?ja IEEE 1394 sader?gas ier?ces savienot, neizmantojot datoru (piem?ram, dubl?jot videolentes).
 • Asinhron? sazi?a pake?u datu p?rs?t??anai un uzglab??anai.
 • Izohron? sazi?a re?llaika balss un video p?rraidei, k? ar? izmanto?anai cit?s programm?s, kas ir piem?rot?kas pl?smas datu p?rs?t??anai.
 • Var savienot ier?ces, kas atrodas 4,5 metru (gandr?z 15 p?du) att?lum? cita no citas.

IEEE 1394 sist?m? Windows XP

Windows XP ir ieb?v?ts IEEE 1394 atbalsts. Lai izmantotu visas IEEE 1394 standarta iesp?jas, dator? ir j?b?t uzst?d?tam IEEE 1394 adapterim. Ja j?su datoram ir FireWire adapteris, tas ir sader?gs ar IEEE 1394. Da?as no Windows XP datora un IEEE 1394 standarta izmanto?anas iesp?j?m ir:
 • T?l?t?ja t?kla savienojam?ba, ar spraudn??anu savienojot divus vai vair?kus datorus (bez papildu aparat?ras un programmat?ras nepiecie?am?bas).
 • Galcaurlaidsp?ja 50 Mb/s ar pietiekamu ciparu joslas platumu, kas tiek nodro?in?ts pras?g?m audiovizu?l?m programm?m.
 • P?rraides vad?bas protokols/intert?kla protokols (Transmission Control Protocol/Internet Protocol ? TCP/IP) p?r IEEE 1394. ?is l?dzeklis iev?rojami atvieglo viena interneta savienojuma koplieto?anu, ja vienam datoram ir savienojums ar internetu un ?is dators tiek savienots ar citiem datoriem. Windows XP ieb?v?tais interneta savienojuma koplieto?anas l?dzeklis nodro?ina nepiecie?amo programmat?ras atbalstu.

  PIEZ?ME. Intert?kla pake?apmai?as protokols (Internetwork Packet Exchange ? IPX) un p?r?jie t?klo?anas protokoli netiek atbalst?ti.
 • Iesp?ja perif?rijas ier?c?m izmantot IEEE 1394 draiverus. ?os draiverus nodro?ina ier??u ra?ot?ji.

Piez?mes.

 • Sist?m? Windows XP ir iek?auts piln?gs IEEE 1394 atbalsts; nek?da programmat?ra nav j?instal?. Ja ir j?uzst?da adapteris, vienk?r?i pievienojiet to pieejamam adaptera slotam, un Windows XP paveiks instal??anu.
 • Lai uzst?d?tu IEEE 1394 ier?ci, datoram ir nepiecie?ams IEEE 1394 adapteris. Ja tas ir, atliek tikai pievienot ier?ci.
 • Ja nepiecie?ami IEEE 1394 draiveri, tos nodro?ina ra?ot?js. Vair?kumam IEEE 1394 ier??u nav nepiecie?ami speci?li draiveri.

Rekviz?ti

Raksta ID: 310433 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbhardware kbenv kbproductlink KB310433

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com