Kori??enje IEEE 1394 (FireWire) ure?aje sa operativnim sistemom Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 310433 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako ovaj ?lanak ne opisuje Va? hardverski problem, za druge ?lanke o hardveru pogledajte slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje standard Instituta elektronskih i elektroni?kih in?enjera (IEEE) 1394 i njegovo kori??enje sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP.

NAPOMENA: Apple Computer FireWire je uobi?ajena primena standarda IEEE 1394.

DODATNE INFORMACIJE

Sposobnosti IEEE 1394

Standard IEEE 1394 defini?e serijski interfejs velike brzine koji mo?e da se koriti za povezivanje perifernih ure?aja, na primer ?tampa?a, skenera i kamera, sa Va?im ra?unarom. Neke uobi?ajene funkcije standarda IEEE 1394 su:
 • Jednostavno povezivanje putem priklju?ka i uti?nice. Ova veza je vizuelno sli?na vezama univerzalne serijske magistrale (USB), iako USB i IEEE 1394 nisu kompatibilni.
 • Sposobnost serijskog povezivanja do 63 ure?aja na jedan port.
 • Brzina prenosa podataka do 400 megabajta (MB) u sekundi. (Maksimalna brzina trenutno iznosi 200 MB u sekundi.)
 • Tanak kabl.
 • Napredna funkcija ?plug and play?. (Ne morate da gasite ra?unar kako biste se povezali sa perifernim ure?ajem i koristili ga.)
 • Povezivanje ure?aja u niz na razli?ite na?ine, bez zavr?nog otpornika ili komplikovanih zahteva za pode?avanje.
 • Sposobnost me?usobnog povezivanja ure?aja koji podr?avaju IEEE 1394 bez upotrebe ra?unara (na primer, prilikom snimanja video kaseta).
 • Asinhrona komunikacija za prenos ili ?uvanje skupina ili paketa podataka.
 • Izohrona komunikacija za emitovanje glasa i slike u realnom vremenu i za bilo koji drugi program koji vi?e odgovara proto?nom prenosu podataka.
 • Povezivanje ure?aja na udaljenosti i do 4,5 metra (skoro 15 stopa).

IEEE 1394 u operativnom sistemu Windows XP

Operativni sistem Windows XP ima ugra?enu podr?ku za standard IEEE 1394. Da biste koristili sve sposobnosti standarda IEEE 1394, Va? ra?unar mora imati instaliran IEEE 1394 adapter. Ako Va? ra?unar ima FireWire adapter, on je kompatibilan sa standardom IEEE 1394. Neke od sposobnosti ra?unara koji rade pod operativnim sistemom Windows XP sa standardom IEEE 1394 su:
 • Mogu?nost trenutnog povezivanja u mre?u putem spajanja dva ili vi?e ra?unara (bez zahteva za dodatnim hardverom ili softverom).
 • Propusna mo? sa jednog kraja na drugi od preko 50 Mbps sa velikom koli?inom digitalne propusne mo?i preostale za zahtevne audio-vizuelne programe.
 • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) preko standarda IEEE 1394. Ova funkcija olak?ava deljenje jedne Internet veze prilikom povezivanja jednog ra?unara na Internet i kasnijeg povezivanja ve?eg broja ra?unara na taj ra?unar. Funkcija deljenja Internet veze ugra?ena u sistem Windows XP obezbe?uje neophodnu softversku podr?ku.

  NAPOMENA: Me?umre?na razmena paketa (IPX) i drugi mre?ni protokoli nisu podr?ani.
 • Sposobnost kori??enja IEEE 1394 upravlja?kih programa za periferne ure?aje. Ove upravlja?ke programe obezbe?uju proizvo?a?i ure?aja.

Napomene

 • Operativni sistem Windows XP sadr?i punu podr?ku za standard IEEE 1394; ne treba da instalirate nikakav softver. Ako treba da instalirate adapter, jednostavno ga uklju?ite u raspolo?ivu adaptersku uti?nicu i operativni sistem Windows XP ?e zavr?iti instalaciju.
 • Da biste instalirali IEEE 1394 ure?aj, Va? ra?unar mora imati IEEE 1394 adapter. Ako ga ima, treba samo da priklju?ite ure?aj.
 • IEEE 1394 upravlja?ke programe koji ?e Vam mo?da zatrebati obezbe?uje proizvo?a?. Ve?ina IEEE 1394 ure?aja ne zahteva posebne upravlja?ke programe.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310433 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 2.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbenv kbhardware kbinfo KB310433

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com