Làm th? nào đ? s? d?ng Portqry đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i ho?t đ?ng thư m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310456 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Portqry là m?t d?ng l?nh ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i TCP/IP, mà b?n có th? ch?y trên Windows 2000 và Windows XP. Các ti?n ích báo cáo t?nh tr?ng c?ng c?a m?c tiêu chuy?n ti?p Control Protocol (TCP) và giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP) c?ng trên m?t máy tính t? xa.

B?n c?ng có th? s? d?ng Portqry trong các cách sau:
 • Đ? kh?c ph?c các v?n đ? Active Directory mà b?n c?n ph?i xác minh k?t n?i TCP/IP cơ b?n, mà có th? đ?c bi?t h?u ích trong các môi trư?ng v?i b?c tư?ng l?a.
 • Đ? xác minh k?t n?i TCP/IP c?ng đư?c s? d?ng b?i Active Directory Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) và d?ch v? tên mi?n (DNS).


Chú ý Phiên b?n 2 c?a Portqry.exe bây gi? có s?n. Trung tâm t?i v? liên k?t ? cu?i bài này đ? đư?c c?p nh?t đ? ph?n ánh các phiên b?n m?i. Phiên b?n 1.0 c?a Portqry.exe đ? b? lo?i b? t? trung tâm t?i v?.

THÔNG TIN THÊM

Portqry báo cáo t?nh tr?ng c?a m?t c?ng ? m?t trong ba cách:
 • Nghe: M?t quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng m?c tiêu trên h? th?ng đích. Portqry đ? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng.
 • Không l?ng nghe: Không có quá tr?nh l?ng nghe trên c?ng m?c tiêu trên h? th?ng đích. Portqry đ? nh?n đư?c m?t Internet đi?u khi?n thông báo giao th?c (ICMP) "Đi?m đ?n Unreachable - Port Unreachable" thông đi?p tr? l?i t? m?c tiêu c?ng UDP. Ho?c, n?u c?ng m?c tiêu là m?t c?ng TCP, Portqry đ? nh?n đư?c m?t gói d? li?u TCP xác nh?n v?i các Thi?t l?p l?i c? đư?c đ?t.
 • L?c: C?ng m?c tiêu trên h? th?ng đích đư?c l?c. Portqry không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng đích. M?t quá tr?nh có th? ho?c có th? không l?ng nghe trên c?ng. Theo m?c đ?nh, c?ng TCP đư?c truy v?n ba l?n và UDP ports đang truy v?n m?t l?n trư?c khi báo cáo m?c tiêu c?ng đư?c l?c.
V?i Portqry, b?n c?ng có th? truy v?n d?ch v? LDAP. Nó bi?t làm th? nào đ? g?i m?t truy v?n LDAP (b?ng cách s? d?ng TCP và UDP) và gi?i thích c?a m?t máy ch? LDAP đ? đáp ?ng v?i các truy v?n. Các ph?n ?ng t? h? ph?c v? LDAP phân tích, đ?nh d?ng và quay tr? v? ngư?i s? d?ng.

Ví d?

Khi b?n ch?y l?nh sau:
portqry - n myserver -p udp -e 389
Portqry t? đ?ng gi?i quy?t c?ng UDP 389 b?ng cách s? d?ng các t?p tin %SystemRoot%\System32\Drivers\...\Services m?i h? th?ng Windows 2000 và Windows XP có theo m?c đ?nh. N?u nó gi?i quy?t c?ng đ?n d?ch v? LDAP, nó s? g?i m?t datagram ngư?i dùng chưa đ?nh d?ng cho UDP c?ng 389 trên h? th?ng đích. Portqry s? không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? các c?ng như d?ch v? LDAP ch? ph?n ?ng v?i m?t truy v?n LDAP đư?c đ?nh d?ng đúng. Portqry s? báo cáo r?ng c?ng là l?ng nghe ho?c l?c. Portqry sau đó s? g?i m?t truy v?n LDAP đư?c đ?nh d?ng đúng c?ng UDP 389. Nó nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó có tr? l?i toàn b? ph?n ?ng đ? ngư?i s? d?ng và báo cáo r?ng c?ng l?ng nghe. N?u portqry không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i các truy v?n, nó báo cáo r?ng c?ng đư?c l?c.

M?u đ?u ra

C:\>portqry -n mydc.reskit.com -e 389 -p udp 
 
Querying target system called: 
 
mydc.reskit.com 
 
Attempting to resolve name to IP address... 
 
Name resolved to 169.254.0.14 
 
UDP port 389 (unknown service): LISTENING or FILTERED 
 
Sending LDAP query to UDP port 389... 
 
LDAP query response: 
 
currentdate: 10/11/2001 23:10:21 (unadjusted GMT) 
subschemaSubentry: 
CN=Aggregate,CN=Schema,CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
dsServiceName: CN=NTDS 
Settings,CN=mydc,CN=Servers,CN=eu,CN=Sites,CN
=Configuration,DC=reskit,DC=com 
namingContexts: DC=reskit,DC=com 
defaultNamingContext: DC=reskit,DC=com 
schemaNamingContext: 
CN=Schema,CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
configurationNamingContext: 
CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
rootDomainNamingContext: DC=reskit,DC=com 
supportedControl: 1.2.840.113556.1.4.319 
supportedLDAPVersion: 3 
supportedLDAPPolicies: MaxPoolThreads 
highestCommittedUSN: 815431405 
supportedSASLMechanisms: GSSAPI 
dnsHostName: MYDC.reskit.com 
ldapServiceName: reskit.com:mydc$@RESKIT.COM 
serverName: 
CN=MYDC,CN=Servers,CN=EU,CN=Sites,CN=Configuration,DC=reskit,DC=com 
supportedCapabilities: 1.2.840.113556.1.4.800 
isSynchronized: TRUE 
isGlobalCatalogReady: TRUE 
 
======== End of LDAP query response ======== 
UDP port 389 is LISTENING 

					
Trong m?u này, c?ng 389 nghe và t? đ?u ra nó có th? xác đ?nh mà d?ch v? LDAP l?ng nghe trên c?ng và m?t s? chi ti?t v? c?u h?nh c?a nó. Thông tin này c?ng có th? h?u ích trong x? l? s? c? v?n đ? khác nhau.

Portqry bi?t làm th? nào đ? g?i m?t truy v?n đ?n RPC đi?m k?t thúc mapper (s? d?ng UDP và TCP) và gi?i thích các ph?n ?ng. Truy v?n này s? đ? t?t c? các đi?m hi?n đang đăng k? v?i công c? b?n đ? đi?m k?t thúc RPC. Các ph?n h?i t? công c? b?n đ? đi?m k?t thúc phân tích, đ?nh d?ng và tr? l?i cho ngư?i dùng.

Ví d?

Khi b?n ch?y l?nh sau:
portqry - n mydc.reskit.com -p udp -e 135

M?u đ?u ra

Querying target system called: 
 
mydc.reskit.com 
 
Attempting to resolve name to IP address... 
 
Name resolved to 169.254.0.18 
 
UDP port 135 (epmap service): LISTENING or FILTERED 
Querying Endpoint Mapper Database... 
Server's response: 
 
UUID: ecec0d70-a603-11d0-96b1-00a0c91ece30 NTDS Backup Interface
ncacn_np:\\\\MYDC[\\PIPE\\lsass] 
 
UUID: 16e0cf3a-a604-11d0-96b1-00a0c91ece30 NTDS Restore Interface
ncacn_np:\\\\MYDC[\\PIPE\\lsass] 
 
UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Directory DRS Interface
ncacn_ip_tcp:169.254.0.18[1027] 
 
UUID: f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426 NtFrs Service
ncacn_ip_tcp:169.254.0.18[1130] 
 
UUID: d049b186-814f-11d1-9a3c-00c04fc9b232 NtFrs API
ncacn_ip_tcp:169.254.0.18[1130] 
 
UUID: d049b186-814f-11d1-9a3c-00c04fc9b232 NtFrs API
ncacn_np:\\\\MYDC[\\pipe\\00000580.000] 
 
Total endpoints found: 6 
 
==== End of RPC Endpoint Mapper query response ==== 
 
UDP port 135 is LISTENING
					
Trong ví d? này, c?ng 135 nghe và t? đ?u ra nó có th? xác đ?nh mà d?ch v? ho?c các ?ng d?ng đ? đư?c đăng k? v?i máy ch? m?c tiêu RPC đi?m k?t thúc công c? b?n đ? cơ s? d? li?u. Đ?u ra bao g?m m?i ?ng d?ng ph? duy nh?t đ?nh danh (UUID), chú thích tên (n?u m?t trong nh?ng t?n t?i), giao th?c ?ng d?ng s? d?ng, đ?a ch? m?ng ?ng d?ng là ràng bu?c đ? và đi?m k?t thúc c?a ?ng d?ng (c?ng s?, đ?t tên đư?ng ?ng, và vv, trong d?u ngo?c vuông). Thông tin này c?ng có th? h?u ích trong x? l? s? c? v?n đ? khác nhau.

Portqry có th? g?i m?t truy v?n DNS đúng đ?nh d?ng (s? d?ng UDP ho?c TCP). Ti?n ích s? g?i m?t truy v?n DNS cho "portqry.microsoft.com." Portqry sau đó ch? đ?i đáp ?ng t? h? ph?c v? DNS m?c tiêu. Cho dù đ? truy v?n DNS, ph?n ?ng là tiêu c?c hay tích c?c là không thích h?p v? b?t c? ph?n ?ng ch? ra r?ng c?ng l?ng nghe.

Portqry.exe có s?n đ? t?i v? t? trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? Portqry.exe, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en
Quan tr?ng Công c? PortQueryUI cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng đ? h?a có s?n đ? t?i v?. PortQueryUI có m?t s? tính năng có th? làm cho vi?c s? d?ng PortQry d? dàng hơn. Đ? có đư?c các công c? PortQueryUI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Download.Microsoft.com/Download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/PortQryUI.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 310456 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbhowto kbnetwork kbmt KB310456 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310456

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com