Làm th? nào đ? thêm nhi?u quy?n l?c hơn cho ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm trong Windows XP Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310497 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng chính sách nhóm đ? thêm s?c m?nh hơn vào Recovery Console. Windows XP cung c?p m?t chính sách nhóm cho phép b?n thêm s?c m?nh cho các l?nh có s?n trong Recovery Console. Các đi?u ki?n b?nh thư?ng, Recovery Console áp đ?t h?n v? môi trư?ng mà nó ho?t đ?ng.


S? d?ng chính sách nhóm đ? thêm s?c m?nh đ? ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n

N?u b?n pre-install Recovery Console trên m?t máy tính, b?n nên s? d?ng chính sách nhóm đ? tăng cư?ng các thi?t l?p môi trư?ng, thêm s?c m?nh cho các ho?t đ?ng t?p tin có s?n. Đ? th?c hi?n:
  1. B?t đ?u nhóm chính sách Microsoft Management Console (MMC) snap-in.
  2. Ch?n các Tùy ch?n b?o m?t đ?i tư?ng trong các Giao di?n đi?u khi?n c?a s? đ? hi?n th? các chính sách b?o m?t trong ngăn chi ti?t.
  3. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m đúp vào các Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n: Cho phép sao chép đ?a m?m và truy c?p cho t?t c? các ? đ?a và c?p chính sách.
  4. Nh?p vào Kích ho?t, sau đó b?m Ok.
  5. Thoát kh?i MMC. B?n có th? ti?t ki?m bàn đi?u khi?n trong trư?ng h?p b?n mu?n th?c hi?n thay đ?i.
Lưu ? Chính sách này t?p h?p các
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
khóa registry c?a DWORD "SetCommand" có giá tr? 1.

Sau khi b?n đ? b?t chính sách nhóm này, khi b?n nh?p vào Recovery Console, b?n có th? thay đ?i các thi?t l?p môi trư?ng v?i các thi?t l?p l?nh b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p bi?n = ĐÚNG ho?c sai cú pháp.

Lưu ?: Ch?c ch?n s? d?ng m?t không gian trên m?i bên c?a các d?u hi?u b?nh đ?ng. N?u b?n không, các thi?t l?p l?nh t?o ra m?t thông báo l?i "l?i cú pháp" và không làm vi?c.

Các bi?n sau đây xác đ?nh môi trư?ng m?c đ?nh. Các bi?n, khi đ?t thành TRUE, m? r?ng ph?m vi c?a các thi?t l?p môi trư?ng và có nh?ng ngh?a sau đây:
  • AllowWildCards = TRUE Cho phép h? tr? k? t? đ?i di?n cho m?t s? l?nh (ch?ng h?n như các del l?nh)
  • AllowAllPaths = TRUE Cho phép truy c?p vào t?t c? các t?p và c?p trên máy tính
  • AllowRemovableMedia = TRUE Cho phép t?p đư?c sao chép vào phương ti?n lưu đ?ng, ch?ng h?n như đ?a m?m
  • NoCopyPrompt = TRUE Không nh?c khi ghi đè t?p hi?n có
Đ? xem các thi?t đ?t hi?n th?i cho môi trư?ng, g? thi?t l?p N?u không có tham s? m?t d?u nh?c l?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Recovery Console trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314058Mô t? c?a Windows XP Recovery Console
216417 Làm th? nào đ? cài đ?t Windows Recovery Console

Thu?c tính

ID c?a bài: 310497 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB310497 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310497

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com