Identifikator ?lanka: 310516 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

UPOZORENJE: Ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.
Ovaj ?lanak sa postepenim uputstvima opisuje kako se dodaju, menjaju ili bri?u potklju?evi i vrednosti registratora pomo?u datoteke sa stavkama registracije (.reg). Regedit.exe koristi .reg datoteke za uvoz i izvoz potklju?eva i vrednosti registratora. Ove .reg datoteke mo?ete da koristite da biste daljinski distribuirali promene na nekoliko ra?unara zasnovanih na operativnom sistemu Windows. Kada pokrenete .reg datoteku, sadr?aj datoteke objedinjuje se sa lokalnim registratorom. Zbog toga morate biti pa?ljivi prilikom distribucije .reg datoteka.

Sintaksa .Reg datoteka

.reg datoteka ima slede?u sintaksu:

Verzija ure?iva?a registratora
Prazan red
[Putanja registratora1]
"Ime stavke podataka1"="Tip podataka1:Vrednost podataka1"
Ime stavke podataka2"="Tip podataka2:Vrednost podataka2"
Prazan red
[Putanja registratora2]
"Ime stavke podataka3"="Tip podataka3:Vrednost podataka3"

gde:

Verzija ure?iva?a registratora jeste ?Windows ure?iva? registratora verzije 5.00? za Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 ili ?REGEDIT4? za Windows 98 i Windows NT 4.0. Zaglavlje ?REGEDIT4? tako?e funkcioni?e na ra?unarima koji su zasnovani na operativnim sistemima Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

Prazan red je prazan red. On predstavlja po?etak nove putanje registratora. Svaki klju? ili potklju? je nova putanja registratora. Ako u .reg datoteci imate nekoliko klju?eva, prazni redovi mogu da vam pomognu da ispitate sadr?aj i re?ite probleme sa njime.

Putanja registratora x jeste putanja potklju?a koji sadr?i prvu vrednost koju uvozite. Putanju unesite u uglastoj zagradi i razdvojte svaki nivo hijerarhije obrnutom kosom crtom. Na primer:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
.reg datoteka mo?e da sadr?i nekoliko putanja registratora. Ako najni?a stavka u hijerarhiji u instrukciji putanje ne postoji u registratoru, kreira se nov potklju?. Sadr?aj datoteka registratora ?alje se u registrator onim redosledom kojim ste ih uneli. Zbog toga morate uneti redove ispravnim redosledom ako ?elite da kreirate nov potklju? sa drugim potklju?em ispod njega.

Ime stavke podataka x jeste ime stavke podataka koju ?elite da uvezete. Ako stavka podataka u datoteci ne postoji u registratoru, .reg datoteka je dodaje (sa vredno??u stavke podataka). Ako stavka podataka postoji, vrednost u .reg datoteci zamenjuje postoje?u vrednost. Ime stavke podataka pi?e se pod navodnicima. Znak jednakosti (=) sledi neposredno iza imena stavke podataka.

Tip podataka x jeste tip podataka za vrednost registratora i sledi neposredno iza znaka jednakosti. U slu?aju svih tipova podataka osim REG_SZ (vrednost niske), odmah iza tipa podataka sledi dvota?ka. Ako je tip podataka REG_SZ, nemojte uklju?ivati vrednost tipa podataka ili dvota?ku. U ovom slu?aju, Regedit.exe pretpostavlja da je REG_SZ tip podataka. Slede?a tabela navodi tipi?ne tipove podataka u registratoru:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip podatakaTip podataka u .reg datoteci
REG_BINARYheksadecimalno
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZheksadecimalno(2)
REG_MULTI_SZheksadecimalno(7)
Za vi?e informacija o tipovima podataka u registratoru kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Vrednost podataka x sledi neposredno iza dvota?ke (ili znaka jednakosti u slu?aju REG_SZ tipa podataka) i mora biti u odgovaraju?em obliku (na primer, u obliku niske ili u heksadecimalnom formatu). Za binarne stavke podataka koristite heksadecimalni format.

Napomena Mo?ete da unesete nekoliko redova stavki podataka za istu putanju registratora.Dodavanje potklju?eva registratora ili dodavanje i menjanje vrednosti registratora

Da biste dodali potklju? registratora ili dodali ili izmenili vrednost registratora, napravite potrebne izmene u registratoru, a zatim izvezite odgovaraju?i potklju? ili potklju?eve. Izvezeni potklju?evi registratora automatski se ?uvaju kao .reg datoteke. Da biste napravili izmene registratora i izvezli te izmene u .reg datoteku, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite potklju? koji sadr?i stavke registratora koje ?elite da izmenite, a zatim kliknite na njega.
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.

  Ovaj korak pravi rezervnu kopiju potklju?a pre nego ?to napravite izmene. Ako promene dovedu do problema, mo?ete kasnije da uvezete ovu datoteku nazad u registrator.
 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke koje ?ete koristiti da biste sa?uvali .reg datoteku sa originalnim stavkama registratora, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.

  Napomena Koristite ime datoteke koje vas podse?a na sadr?aj, na primer referencu na ime potklju?a.
 5. U desnom oknu dodajte ili izmenite ?eljene stavke registratora.
 6. Ponovite 3. i 4. korak da biste ponovo izvezli potklju?, ali koristite drugo ime datoteke za .reg datoteku. Ovu .reg datoteku mo?ete da iskoristite da biste napravili izmene registratora na drugom ra?unaru.
 7. Isprobajte izmene na lokalnom ra?unaru. Ako one dovedu do problema, kliknite dvaput na datoteku u kojoj se nalazi rezervna kopija originalnih podataka registratora da biste vratili registrator u prvobitno stanje. Ako promene funkcioni?u ispravno, mo?ete da distribuirate .reg datoteku koju ste kreirali u 6. koraku na druge ra?unare koriste?i metode opisane u odeljku ?Distribuiranje izmena registratora? u ovom ?lanku.

Brisanje klju?eva i vrednosti registratora

Da biste izbrisali klju? registratora sa .reg datotekom, upi?ite crticu (-) ispred Putanje registratora u .reg datoteci. Na primer, da biste izbrisali potklju? Test iz slede?eg klju?a registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
upi?ite crticu ispred slede?eg klju?a registratora u .reg datoteci:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Slede?i primer prikazuje .reg datoteku koja mo?e da izvr?i ovaj zadatak.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Da biste izbrisali vrednost registratora sa .reg datotekom, upi?ite crticu (-) nakon znaka jednakosti koji sledi iza Imena stavke podataka u .reg datoteci. Na primer, da biste izbrisali vrednost registratora Probna vrednost iz slede?eg klju?a registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
upi?ite crticu nakon stavke ?Probna vrednost?= u .reg datoteci. Slede?i primer prikazuje .reg datoteku koja mo?e da izvr?i ovaj zadatak.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

?Probna vrednost?=-
Da biste kreirali .reg datoteku, koristite program Regedit.exe da biste izvezli klju? registratora koji ?elite da izbri?ete, a zatim upotrebite program ?Bele?nica? da biste uredili .reg datoteku i umetnuli crticu.

Preimenovanje potklju?eva i vrednosti registratora

Da biste preimenovali klju? ili vrednost, izbri?ite klju? ili vrednost, a zatim kreirajte nov klju? ili vrednost sa novim imenom.

Distribuiranje izmena registratora

.reg datoteku mo?ete da po?aljete korisnicima u e-poruci, da je postavite na deljeni mre?ni resurs i uputite korisnike na njega kako bi je pokrenuli ili mo?ete da dodate komandu u skripte za prijavljivanje korisnika koja ?e automatski uvesti .reg datoteku kada se prijave. Kada korisnici pokrenu .reg datoteku, oni dobijaju slede?e poruke:
Ure?iva? registratora
?elite li zaista da dodate informacije iz putanje ili .reg datoteke u registrator?
Ako korisnik klikne na dugme Da, dobi?e slede?u poruku:
Ure?iva? registratora
Informacije iz putanje .reg datoteke uspe?no su unete u registrator.
Program Regedit.exe podr?ava komutator komandne linije /s za spre?avanje prikazivanja tih poruka. Na primer, da biste tiho pokrenuli .reg datoteku (sa komutatorom /s) iz datoteke komandi sa skriptom za prijavljivanje, koristite slede?u sintaksu:
regedit.exe /s putanja .reg datoteke
Tako?e mo?ete da koristite smernice grupe ili sistemske smernice da biste distribuirali izmene ?irom mre?e. Za dodatne informacije posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnw2kmag01/html/DistributingRegistryChanges.asp
Napomena Ako promene funkcioni?u, mo?ete da po?aljete registracionu datoteku odgovaraju?im korisnicima na mre?i.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310516 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbenv KB310516

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com