Làm th? nào đ? t?o ra m?t siêu liên k?t t? m?t trang HTML đ? d?u ki?m trang trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310520 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t hư?ng d?n t?ng bư?c đ? t?o ra m?t siêu liên k?t trong m?t Ngôn ng? đánh d?u ki?m siêu văn b?n (HTML) trang m?t đánh d?u ki?m trong m?t Tài li?u Microsoft Word.

Xác đ?nh m?t d?u ki?m v? trí ho?c l?a ch?n c?a văn b?n mà b?n đ?t tên và xác đ?nh đ? tham kh?o trong tương lai. Chæ muïc trong m?t t? tài li?u có th? đư?c s? d?ng như m?t đi?m đ?n cho m?t siêu liên k?t trong web site. Khi b?n b?m vào các siêu liên k?t trong web site, tài li?u t? khai trương t?i c?a b?n trình duyệt Web t?i đ?a đi?m đư?c ch? đ?nh b?i d?u ki?m trang.

T?o d?u ki?m trang trong tài li?u Word

Đ? thêm m?t trang đánh d?u ki?m vào m?t tài li?u Word, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?, và sau đó m? tài li?u mà b?n mu?n thêm d?u ki?m trang.
 2. Ch?n kho?n m?c mà b?n mu?n gán m?t trang đánh d?u ki?m ho?c b?m vào v? trí trong tài li?u c?a b?n nơi b?n mu?n đ? chèn m?t đánh d?u ki?m.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Đánh d?u ki?m.
 4. Trong các Bookmark_name h?p, g? tên cho d?u ki?m trang.

  Đánh d?u ki?m tên ph?i B?t đ?u v?i m?t b?c thư và có th? ch?a s? đi?n tho?i. B?n không th? s? d?ng không gian, nhưng b?n có th? s? d?ng các kí t? đ?i di?n g?ch dư?i (_) đ? riêng bi?t t?.
 5. Nh?p vào Thêm.

Hi?n th? các trang đánh d?u ki?m trong tài li?u Word

 1. B?t đ?u t?, và sau đó m? tài li?u có ch?a các d?u ki?m trang mà b?n mu?n hi?n th?.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, và sau đó b?m vào các Xem tab.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các d?u ki?m trang hộp kiểm.

  N?u b?n ch? đ?nh d?u ki?m trang cho m?t m?c, các đánh d?u ki?m đư?c hi?n th? như là d?u ki?m ngo?c trong tài li?u c?a b?n. N?u b?n ch? đ?nh m?t d?u ki?m đ? v? trí, d?u ki?m trang đư?c hi?n th? như m?t I-beam.

T?o ra m?t siêu liên k?t trong web site

S? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây đ? t?o ra m?t siêu liên k?t liên k?t r?ng m?t đánh d?u ki?m trong m?t tài li?u Word.

Phương pháp 1: T?o các siêu liên k?t trong Word

N?u b?n mu?n s? d?ng t? như là tr?nh so?n th?o HTML đ? t?o ra các siêu liên k?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?, và sau đó m? các web site mà b?n mu?n t?o ra m?t siêu liên k?t. (Click vào M? trên các T?p tin Menu, xác đ?nh v? trí các web site, và sau đó nh?p vào M?.)
 2. Ch?n văn b?n ho?c đ?i tư?ng mà b?n mu?n t?o ra m?t siêu liên k?t ho?c nh?p vào v? trí trên trang mà b?n mu?n đ? chèn các siêu liên k?t.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Siêu liên k?t.
 4. Dư?i Liên k?t v?i trong các Chèn siêu liên k?t hộp thoại h?p xu?t hi?n, nh?p vào Hi?n có t?p tin ho?c các web site Trang.
 5. Xác đ?nh v? trí và ch?n tài li?u Word có ch?a các d?u ki?m trang b?n mu?n liên k?t đ?n.

  Đư?ng d?n và tên t?p c?a t? tài li?u đư?c hi?n th? trong các Đ?a ch? h?p.
 6. Nh?p vào Đánh d?u ki?m.

  Đánh d?u ki?m trong tài li?u Word b?n đ? ch?n trong bư?c 5 đư?c li?t kê trong các Ch?n v? trí trong tài li?u hộp thoại h?p xu?t hi?n.
 7. Nh?p vào d?u ki?m trang b?n mu?n như là đi?m đ?n cho siêu liên k?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? r?ng t? n?i #bookmark_name đ? k?t thúc đư?ng d?n và tên t?p đư?c hi?n th? trong các Đ?a ch? thanh.
 8. Trong các Văn b?n đ? hi?n th? h?p, nh?p văn b?n b?n mu?n hi?n th? cho các siêu liên k?t.
 9. N?u b?n mu?n s?a đ?i ScreenTip cho siêu liên k?t c?a b?n, Nh?p vào ScreenTip, văn bản được gõ mà b?n mu?n ScreenTip đ? hi?n th?, và sau đó Nh?p vào Ok.

  theo m?c đ?nh, Word s? d?ng đư?ng d?n đ?n t?p tin, bao g?m c? đánh d?u ki?m tên, như ScreenTip.
 10. Nh?p vào Ok.
 11. Nh?p vào Ti?t ki?m trên các T?p tin Menu đ? lưu web site c?a b?n.
 12. Nh?p vào Xem trư?c web site trên các T?p tin Menu đ? xem trư?c các web site c?a b?n trong m?t tr?nh duy?t.

Phương pháp 2: T?o các siêu liên k?t trong Microsoft FrontPage

N?u b?n mu?n s? d?ng FrontPage như là tr?nh so?n th?o HTML đ? t?o các siêu liên k?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u FrontPage, và sau đó m? các web site mà b?n b?n mu?n t?o ra m?t siêu liên k?t. (Click vào M? trên các T?p tin Menu, xác đ?nh v? trí các web site, và sau đó nh?p vào M?.)
 2. Trong Trang xem, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Nh?p văn b?n mà b?n mu?n s? d?ng như là m?t siêu liên k?t, và sau đó ch?n nó.

   - hay -
  • V? trí điểm chèn nơi b?n mu?n đ? chèn các siêu liên k?t, n?u b?n mu?n s? d?ng v? trí như các văn b?n siêu liên k?t. Cho Ví d?, b?n có th? s? d?ng m?t văn b?n siêu liên k?t trong các h?nh th?c sau đây:
   t?p: / /computer_name/chia s?/tên t?p >
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Siêu liên k?t.
 4. Ti?n t?i m?t trong hai cách sau, n?u thích h?p đ? các phiên b?n c?a FrontPage.

  Microsoft FrontPage 2000

  1. B?m vào các Làm cho m?t siêu liên k?t đ?n m?t t?p tin trên c?a b?n máy tính nút ch?n m?t mà là ? bên ph?i c?a các URL h?p.
  2. Trong các Ch?n t?p tin hộp thoại h?p, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào t? tài li?u mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. B?m chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, và sau đó nh?p vào Siêu liên k?t thu?c tính.

   Đư?ng d?n và tên t?p c?a tài li?u Word là hi?n th? trong các URL h?p.
  4. V? trí điểm chèn vào cu?i c?a đư?ng d?n và t?p đ? đ?t tên tin s? đư?c hi?n th? trong các URL h?p, và sau đó g? d?ng sau:
   #bookmark_name
   nơi bookmark_name là tên c?a các đánh d?u ki?m trong tài li?u Word b?n mu?n liên k?t.

   Đ?m b?o đó là không có không gian gi?a cu?i t?p đ? đ?t tên tin và trang đánh d?u ki?m tên, cho Ví d?:
   t?p: / /computer_name/chia s?/file_name.doc#bookmark_name
  5. Nh?p vào Ok.
  6. Nh?p vào Ti?t ki?m trên các T?p tin Menu đ? lưu web site c?a b?n.
  7. Nh?p vào Xem trư?c trong tr?nh duy?t trên các T?p tin Menu đ? xem trư?c các web site c?a b?n trong m?t tr?nh duy?t.

  Microsoft FrontPage 2002

  1. Dư?i Liên k?t v?i trong các Chèn siêu liên k?t hộp thoại h?p xu?t hi?n, nh?p vào Hi?n có t?p tin ho?c các web site Trang.
  2. Xác đ?nh v? trí và ch?n tài li?u Word có ch?a các d?u ki?m trang mà b?n mu?n liên k?t.

   Đư?ng d?n và tên t?p c?a t? tài li?u đư?c hi?n th? trong các Đ?a ch? h?p.
  3. V? trí điểm chèn vào cu?i c?a đư?ng d?n và t?p đ? đ?t tên tin s? đư?c hi?n th? trong các Đ?a ch? qu?y bar, và sau đó g? d?ng sau:
   #bookmark_name
   nơi bookmark_name là tên c?a các đánh d?u ki?m trong tài li?u Word b?n mu?n liên k?t.

   Đ?m b?o đó là không có không gian gi?a cu?i t?p đ? đ?t tên tin và trang đánh d?u ki?m tên, cho Ví d?:
   t?p: / /computer_name/chia s?/file_name.doc#bookmark_name
  4. N?u b?n mu?n s?a đ?i văn b?n mà b?n mu?n hi?n th? Đ?i v?i các siêu liên k?t, nh?p văn b?n mà b?n mu?n trong các Văn b?n hi?n th? h?p.
  5. N?u b?n mu?n thêm m?t ScreenTip cho các siêu liên k?t, h?y nh?p vào ScreenTip, sau đó văn bản được gõ mà b?n mu?n ScreenTip đ? hi?n th?, và sau đó b?m Ok.
  6. Nh?p vào Ok.
  7. Nh?p vào Ti?t ki?m trên các T?p tin Menu đ? lưu web site c?a b?n.
  8. Nh?p vào Xem trư?c trong tr?nh duy?t trên các T?p tin Menu đ? xem trư?c các web site c?a b?n trong m?t tr?nh duy?t.

Phương pháp 3: T?o các siêu liên k?t trong m?t biên t?p HTML

N?u b?n s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o HTML khác hơn là t? ho?c FrontPage, t?o siêu liên k?t, và sau đó g? d?ng sau vào cu?i c?a đư?ng d?n và t?p tin tên c?a tài li?u Word mà các siêu liên k?t c?a b?n đi?m:
#bookmark_name
nơi bookmark_name là tên c?a các đánh d?u ki?m trong tài li?u Word b?n mu?n liên k?t.

Đ?m b?o là không có không gian gi?a cu?i cùng c?a tên t?p và d?u ki?m trang Tên.

Ví d?, các siêu liên k?t trong web site c?a b?n có th? đư?c bi?u di?n trong HTML như sau
<a href="file://<I BRACKET=&quot;YES&quot;>computer_name</Formatting>/<I BRACKET=&quot;YES&quot;>share</Formatting>/<I BRACKET=&quot;YES&quot;>file_name.doc</Formatting>#<I BRACKET=&quot;YES&quot;>bookmark_name</Formatting>">My Hyperlink</a>
				
nơi t?p: / /computer_name/chia s?/file_name.doclà đư?ng d?n và tên t?p c?a tài li?u Word, và bookmark_name là tên c?a d?u ki?m trang trong các Tài li?u Word b?n mu?n liên k?t.

Gi?i đáp th?c m?c

V?i Word 2000, tr?nh duy?t c?a b?n có th? không hi?n th? tài li?u Word m?t cách chính xác khi b?n Click vào m?t siêu liên k?t trên m?t web site mà đi?m đ?n m?t trang đánh d?u ki?m. Đ? có thêm thông tin v? v?n đ? này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211222 WD2000: Siêu liên k?t đ?n trang đánh d?u ki?m trong tài li?u Word không thành công b?ng cách s? d?ng tr?nh duy?t
224672 WD2000: Siêu liên k?t đ?n neo ho?c đánh d?u ki?m đi vào đ?u c?a tài li?u

THAM KH?O

Cho thêm thông tin v? làm vi?c v?i các siêu liên k?t trong Word 2000, Click vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211955 WD2000: Thông tin chung v? siêu liên k?t trong Word
Cho thêm thông tin v? làm vi?c v?i các siêu liên k?t trong Word 2002, Click vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291182 WD2002: Thông tin chung v? siêu liên k?t trong Word

Thu?c tính

ID c?a bài: 310520 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB310520 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 310520

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com