Ngăn ch?n l?i khi b?n nâng c?p t? Windows 2000: Bad_Pool_Caller 0xC2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310527 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n nâng c?p máy tính Compaq chuyên nghi?p máy tr?m AP550 t? Microsoft Windows 2000 Professional cho Windows XP, m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra:
 • N?u b?n b?m vào Có, t?i v? các t?p tin cài đ?t C?p Nh?t (khuy?n cáo) trong các Nh?n đư?c C?p Nh?t Setup File h?p tho?i trong khi thi?t l?p, b?n nh?n đư?c thông báo sau trong các Kh? năng tương thích h? th?ng báo cáo h?p tho?i:
  Các m?c sau đây là không tương thích v?i Windows XP. Các v?n đ? tương thích v?i m?t s? nh?ng m?c này ph?i đư?c gi?i quy?t trư?c khi ch?y l?i thi?t l?p.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kho?n m?c, ch?n nó và sau đó b?m chi ti?t.

  Winnov Videum ph?n m?m
  Cách nh?n vào Thông tin chi ti?t nguyên nhân thông báo sau xu?t hi?n:
  Ph?n m?m này không ph?i là tương thích v?i phiên b?n này c?a Windows và ph?i đư?c g? b? cài đ?t trư?c khi nâng c?p.

  Đ?i v?i m?t danh sách các thi?t b? và các ?ng d?ng đư?c h? tr? b?i phiên b?n này c?a Windows, xem danh sách tương thích ph?n c?ng và ph?n m?m trên Web site c?a Microsoft.
 • N?u b?n b?m vào Không, b? qua bư?c này và ti?p t?c cài đ?t Windows trong các Nh?n đư?c C?p Nh?t Setup File h?p tho?i trong khi thi?t l?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trên m?t màn h?nh màu xanh:
  NG?NG 0XC2
  BAD_POOL_CALLER

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính ch?a b? đi?u h?p video ch?p Winnov Videum AVI v?i Videum ph?n m?m phiên b?n 2.9.2 cài đ?t (ph?n m?m này bao g?m các t?p tin Winnov32.sys Phiên b?n 200.9.2812).

GI?I PHÁP

N?u b?n nh?p vào Có, t?i v? các t?p tin cài đ?t C?p Nh?t (khuy?n cáo) trong các Nh?n đư?c C?p Nh?t Setup File h?p tho?i trong khi thi?t l?p, lo?i b? ph?n m?m Winnov Videum b?ng cách s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel, và sau đó cài đ?t l?i Windows XP.

N?u b?n nh?p vào Không, b? qua bư?c này và ti?p t?c cài đ?t Windows trong các Nh?n đư?c C?p Nh?t Setup File h?p tho?i h?p trong lúc thi?t l?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng máy tính v?i m?t d?u nh?c l?nh.

  N?u máy tính c?a b?n s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT, kh?i đ?ng máy tính v?i m?t đ?a kh?i đ?ng Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition. N?u máy tính c?a b?n s? d?ng h? th?ng t?p NTFS, kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng Recovery Console.
 2. Xóa các t?p tin Winnov32.sys, Wnvkaud.sys, Wnvcom.sys và Wnkvid.sys trong thư m?c %Windir%\System32\Drivers.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy t? đ?a c?ng.
 4. Nh?p vào Ti?p t?c thi?t l?p Windows XP.
M?t b?n c?p nh?t cho v?n đ? này bây gi? đư?c cài đ?t thông qua tính năng C?p Nh?t năng đ?ng c?a Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311220 Mô t? v? các tính năng C?p Nh?t đ?ng trong thi?t l?p Windows XP

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311220 Mô t? v? các tính năng C?p Nh?t đ?ng trong thi?t l?p Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? đi?u h?p video Videum AVI, ghé thăm Winnov Web site sau:
http://www.winnov.com/
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310527 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbbug kbfix kbmt KB310527 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310527

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com