Article ID: 310560 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות המתעוררות כתוצאה משגיאות תצורה במערכת Microsoft Windows XP באמצעות כלי השירות לקביעת תצורת המערכת (Msconfig.exe).

מידע נוסף

כלי השירות לקביעת תצורת המערכת הופך לאוטומטיים את הצעדים השגרתיים לפתרון בעיות, בהם משתמשים אנשי התמיכה של שירותי התמיכה במוצר של Microsoft בבואם לאבחן בעיות בתצורת המערכת. בעת השימוש בכלי שירות זה לשינוי תצורת המערכת, ניתן לבחור בתיבות סימון כדי להימנע מבעיות שאינן רלוונטיות לתצורת המערכת שלך. תהליך זה מפחית את הסיכון של שגיאות הקלדה כאשר משתמשים בעורך טקסט דוגמת Microsoft Notepad. עליך להיכנס למערכת כמנהל או כחבר בקבוצה 'מנהלים' כדי להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת.

כדי להפעיל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.

בעת השימוש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת, ניתן בקלות לאפס או לשנות את הגדרות התצורה במערכת Windows, כך שיכללו העדפות עבור הקבצים וההגדרות הבאים:
 • הקובץ System.ini
 • הקובץ Win.ini
 • הקובץ Boot.ini
 • תוכניות המוגדרות לטעינה במשך תהליך ההפעלה (תוכניות אלה מצוינות בתיקייה 'הפעלה' וברישום)
 • הגדרות סביבה
 • הגדרות בינלאומיות
כדי למנוע טעינה של פריט כלשהו מפריטים אלה בעת הפעלת המחשב מחדש, יש להשתמש באחת משתי השיטות הבאות:
 • לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על אתחול מאבחן - טען התקנים ושירותים בסיסיים בלבד. בחירה באפשרות זו גורמת לטעינה אינטראקטיבית של מנהלי התקנים ושל תוכנה במהלך ההפעלה מחדש של המחשב.

  הערהשימוש בשיטה זו גורם להשבתה זמנית של שירותים מסוימים של Microsoft, כגון חיבור לרשת, הכנס והפעל, רישום יומן אירועים ודיווח שגיאות. עוד גורם ביטול הסימון בתיבה זו למחיקה לצמיתות של כל נקודות השחזור עבור כלי שחזור המערכת. אין להשתמש בשיטה זו אם ברצונך לשמר את נקודות השחזור עבור כלי שחזור המערכת או אם עליך להשתמש בשירות של Microsoft כדי לבחון בעיה כלשהי.
 • לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על אתחול סלקטיבי. יש באפשרותך לבחור את הקבצים ואת ההגדרות שברצונך לטעון בעת הפעלת המחשב מחדש. באפשרותך לסמן את אחת האפשרויות הבאות:
  • עבד את הקובץ SYSTEM.INI
  • עבד את הקובץ WIN.INI
  • טען שירותי מערכת
  • טען פריטי אתחול

  ההגדרות הבאות חלות על אפשרויות אלה:
  • אם תיבת הסימון נבחרה, קובץ התצורה מעובד בעת הפעלת המחשב מחדש.
  • אם תיבת הסימון ריקה, קובץ התצורה אינו מעובד בעת הפעלת המחשב מחדש.
  • אם תיבת הסימון נבחרה, אך אינה זמינה, מספר פריטים עדיין נטענים מאותו קובץ תצורה בעת הפעלת המחשב מחדש.
  • אם תיבת הסימון ריקה אך אינה זמינה, קובץ התצורה לא נמצא במחשב.
  • לא ניתן לנקות את תיבת הסימון השתמש ב- BOOT.INI המקורי.
  הערה ביטול הסימון בתיבה טען שירותי מערכת גורם להשבתת שירותים של Microsoft כגון חיבור לרשת, הכנס-הפעל, רישום יומן אירועים ודיווח שגיאות. עוד גורם ביטול הסימון בתיבה זו למחיקה לצמיתות של כל נקודות השחזור עבור כלי שחזור המערכת. אין לבטל את הסימון בתיבה זו אם ברצונך לשמר את נקודות השחזור עבור כלי שחזור המערכת או אם עליך להשתמש בשירות של Microsoft כדי לבחון בעיה כלשהי.
לפני הפעלת תהליך פתרון הבעיות, באפשרותך להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת כדי ליזום פעולה של שחזור המערכת. כדי לבצע זאת, לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על הפעל את שחזור המערכת. עתה יש באפשרותך ליצור נקודת שחזור, שבה תוכל להשתמש כדי לשחזר את המחשב למצב קודם.

כדי למנוע טעינה של פריטים או שורות מקובץ תצורה מסוים במהלך הפעלת המחשב מחדש, לחץ על הכרטיסייה של אותו קובץ תצורה ולאחר מכן בטל את הסימון בתיבה המתאימה לפריט או לשורה שברצונך למנוע את טעינתה. תיבות סימון שאינן זמניות בכרטיסייה SYSTEM.INI ובכרטיסייה WIN.INI מציינות, כי השורות הוסרו זמנית על-ידי כלי השירות לקביעת תצורת המערכת.
 • כדי לשנות את השורה הפעילה כעת או את הפריט הפעיל כעת, לחץ על שורה אחרת או על פריט אחר, או לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה כדי לעבור בין הפריטים.
 • כדי ליצור ערך חדש באחד מקובצי התצורה, לחץ על חדש.
 • כדי לשנות שורה מסומנת, לחץ על ערוך.
הערה ביטול הסימון בתיבה עבור פריט או שורה, גורם לבחירה אוטומטית של האפשרות אתחול סלקטיבי בכרטיסייה כללי.

לאחר ביצוע הבחירות הרצויות, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל את המחשב מחדש כאשר תונחה לבצע את השינויים.

כדי לחלץ קבצים בודדים של Windows ישירות מתוך קבצים מכווצים מסוג cabinet, לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על הרחבת קובץ.

כדי לוודא שכל קובצי התצורה וכל הפריטים המופיעים באותם קבצים אכן נטענים עם הפעלת המחשב מחדש, לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על אתחול רגיל.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הדרך לפתרון בעיות הפעלה של מערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308041 משאבים לפתרון בעיות הפעלה במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על ביצוע אתחול 'נקי' במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310353 כיצד לבצע אתחול נקי במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף אופן השימוש בכלי שחזור המערכת System Restore כדי לשחזר את Windows XP, לחץ על מספר המאמר כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם

מאפיינים

Article ID: 310560 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com