Mô t? c?a k?t n?i Internet chia s? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310563
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Chia s? k?t n?i Internet cung c?p máy tính n?i m?ng v?i kh? năng chia s? k?t n?i Internet duy nh?t. Bài vi?t này mô t? các tính năng chia s? k?t n?i Internet trong Microsoft Windows XP.

Chú ý Bài vi?t này là đ? s? d?ng thông tin duy nh?t, và v? đi?u này, nó có th? ch?a thông tin kh?c ph?c s? c?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? thông tin mà liên quan đ?n chia s? k?t n?i Internet, h?y t?m ki?m c?a Microsoft Ki?n th?c cơ b?n m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng các t? truy v?n sau đây và t? khoá:
 • Internet và k?t n?i và chia s?
 • Dun và modem và isp (n?u m?t ho?c nhi?u nh?ng t? này liên quan đ?n v?n đ? hay câu h?i c?a b?n)
Cho thêm thông tin v? cách th?c hi?u qu? hơn t?m ki?m b?ng cách s? d?ng t? khóa, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
242450Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa và t? truy v?n

THÔNG TIN THÊM

V?i chia s? k?t n?i Internet, b?n có th? k?t n?i máy tính trên trang ch? c?a b?n hay m?ng văn ph?ng nh? c?a b?n t?i Internet qua m?t đ?a đơn k?t n?i. Ví d?, n?u b?n b?t chia s? k?t n?i Internet m?t máy tính k?t n?i vào Internet b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i quay s?, khác các máy tính trên m?ng có th? k?t n?i vào Internet thông qua dial-up k?t n?i trên máy ch? chia s? k?t n?i Internet.

B?n có th? s? d?ng Chia s? k?t n?i Internet cho phép b?n thân và nh?ng ngư?i khác vào khu v?c đ?a phương c?a b?n m?ng (LAN) đ? th?c hi?n các nhi?m v? khác nhau cùng m?t lúc. Ví d?, m?t trong nh?ng ngư?i có th? g?i và nh?n thư đi?n t?, trong khi ngư?i khác t?i m?t t?p tin, và đư?c m?t ngư?i khác duy?t Internet. B?n c?ng có th? đư?c truy c?p vào các tài kho?n e-mail công ty c?a b?n t? m?t máy tính khách hàng trong khi nh?ng ngư?i khác trên m?ng LAN c?a b?n không th?. B?n có th? s? d?ng Web kích ho?t các chương tr?nh (ch?ng h?n như vi?c t?i xu?ng b?n C?p Nh?t) và Microsoft NetMeeting và các chương tr?nh h?i ngh? video.

Kh? năng chia s? k?t n?i Internet

 • Nhi?u ngư?i dùng có th? truy c?p vào Internet thông qua m?t k?t n?i duy nh?t b?ng cách s? d?ng k?t n?i quay s? và b?ng cách s? d?ng đ?a phương m?ng.
 • K?t n?i thi?t b? nh?n đư?c c?u h?nh trong su?t m?ng b?ng cách s? d?ng h? th?ng tên mi?n (DNS) và Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) đ? x? l? Internet tên.
 • B?t k? IP g?n vào thi?t b? có th? k?t n?i, bao g?m c? trư?c đó Microsoft Windows trên khách hàng, khách hàng không Windows trên Microsoft Windows 98 d?a trên khách hàng, d?a trên Microsoft Windows 2000 khách hàng và Microsoft Windows D?a trên XP v?i khách hàng không có ph?n m?m b? sung khách hàng c?n thi?t.
 • K?t n?i thi?t b? và ph?n m?m có giao th?c toàn di?n h? tr?. Ví d?, b?n có th? chơi Internet tr? chơi mà không có b? sung c?u h?nh, ho?c b?n có th? s? d?ng đư?ng h?m Point-to-Point Protocol (PPTP) và ?o tư nhân m?ng (VPN) đ? truy c?p vào công ty c?a b?n m?ng.

H? tr? Windows cho chia s? k?t n?i Internet

Đ? nhi?u máy tính k?t n?i Internet thông qua m?t đ?a đơn K?t n?i Internet, b?n ph?i b?t chia s? k?t n?i Internet các máy tính mà b?n mu?n s? d?ng như máy ch? chia s? k?t n?i Internet. Khác các máy tính trên m?ng LAN c?a b?n sau đó có th? đư?c truy c?p vào Internet thông qua các k?t n?i trên máy ch? chia s? k?t n?i Internet.

Chú ý Chia s? k?t n?i Internet là m?t tính năng đư?c xây d?ng trong c?a Microsoft Windows và không ph?i là m?t thành ph?n có s?n đ? t?i v?. Ngoài Windows XP trên máy tính, b?n có th? b?t chia s? k?t n?i Internet trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), và Microsoft Windows 2000.

Các thành ph?n chia s? k?t n?i Internet

Border|ph?i|200px Đây là danh sách chia s? k?t n?i Internet thành ph?n:
 • C?p phát DHCP. M?t d?ch v? DHCP đơn gi?n ch? đ?nh đ?a ch? IP, m?c đ?nh c?a ng?, và tên máy ch? trên m?ng c?c b?.
 • DNS Proxy. Gi?i quy?t tên trên danh ngh?a c?a khách hàng m?ng c?c b? và chuy?n ti?p truy v?n.
 • Đ?a ch? m?ng (NAT). B?n đ? m?t kh?i đ?a ch? tư nhân cho m?t t?p h?p các đ?a ch? công c?ng. NAT theo d?i đ?a ch? IP ngu?n tư nhân và công c?ng đi?m đ?n đ?a ch? IP cho ra bên ngoài yêu c?u. Nó thay đ?i thông tin đ?a ch? IP và s?a các yêu c?u Thông tin tiêu đ? IP đ?ng.
 • T? đ?ng quay s?. T? đ?ng quay s? k?t n?i.
 • L?p tr?nh ?ng d?ng giao di?n (API). Cho c?u h?nh, và quay s? tr?ng thái ki?m soát cho các chương tr?nh.

Thi?t l?p m?t m?ng lư?i v?i chia s? k?t n?i Internet

M?ng chia s? k?t n?i Internet c?a b?n là m?t lo?i khu v?c đ?a phương m?ng mà d?a vào m?t máy vi tính đư?c g?i là m?t c?a ng? thông qua đó t?t c? các máy tính và thi?t b? giao th?c TCP/IP-kh? năng k?t n?i v?i các Internet.

Ph?n c?ng và ph?n m?m mà b?n ph?i có đ? thi?t l?p m?t m?ng gia đ?nh bao g?m:
 • M?t máy tính chính (gateway) cung c?p m?ng k?t n?i Internet. Máy tính này ph?i ch?y Windows XP, Windows Năm 2000, Windows Millennium Edition (Me), ho?c Windows 98 Second Edition v?i Chia s? k?t n?i Internet b?t lên.
 • M?t ho?c nhi?u máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ho?c khác TCP-IP đư?c kích ho?t ph?n m?m máy.
 • Các thi?t b? có th? k?t n?i vào Internet.
 • M?t thi?t b? k?t n?i m?ng cho m?i máy tính.
 • Cáp và tr?m trung chuy?n, tùy thu?c vào lo?i k?t n?i các thi?t b? mà b?n s? d?ng.
 • M?t modem đơn (ho?c m?t đư?ng dây ISDN ho?c ADSL) cho toàn b? m?ng.
 • Ph?n m?m tr?nh duy?t Internet và tr?nh đi?u khi?n TCP/IP đư?c cài đ?t trên m?i thi?t b? chia s? k?t n?i.

B?t chia s? k?t n?i Internet

Trư?c khi b?n có th? b?t chia s? k?t n?i Internet trên m?t máy ch? máy tính, máy tính ph?i có hai k?t n?i m?ng hi?n nay. M?t trong nh?ng m?ng b? đi?u h?p đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i v?i m?ng văn ph?ng nh? ho?c nhà riêng n?i b?, và k?t n?i khác là s? d?ng m?t 56 K modem, ISDN, DSL ho?c modem cáp đ? k?t n?i m?ng nhà hay văn ph?ng nh? v?i Internet.

Cho t?ng bư?c hư?ng d?n đ? b?t chia s? k?t n?i Internet, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306126 Làm th? nào đ?: C?u h?nh k?t n?i Internet chia s? trong Windows XP
Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t chia s? k?t n?i Internet, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237254Làm th? nào đ? cho phép chia s? k?t n?i Internet trên m?t k?t n?i m?ng trong Windows 2000
283673 Làm th? nào đ?: B?t ho?c t?t tư?ng l?a k?t n?i Internet trong Windows XP
N?u b?n đang thi?t l?p m?t nhà ho?c văn ph?ng nh? m?ng, b?n có th? s? d?ng thu?t s? thi?t l?p m?ng đ? chuy?n vào k?t n?i Internet Chia s?. Thu?t s? thi?t l?p m?ng t? đ?ng cung c?p t?t c? các m?ng thi?t đ?t mà b?n ph?i có đ? chia s? m?t k?t n?i Internet v?i các máy tính trên m?ng c?a b?n.

Đ? thêm thông tin v? m?ng Thi?t l?p thu?t s?, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308522Mô t? c?a thu?t s? thi?t l?p m?ng trong Windows

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? trang ch? k?t n?i m?ng và v? Internet k?t n?i chia s? trong Windows XP, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324980H? tr? WebCast: Trang ch? m?ng và chia s? k?t n?i Internet trong Microsoft Windows XP
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh chia s? k?t n?i Internet trong Windows XP cho m?t PPTP n?i b? Máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
309524Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP ICS cho m?t máy ch? n?i b? PPTP

Thu?c tính

ID c?a bài: 310563 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbnetwork kbenv kbinfo kbmt KB310563 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310563

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com