Identifikator ?lanka: 310575 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje op?te savete za re?avanje problema sa ure?ajima koji koriste univerzalnu serijsku magistralu (USB) u operativnom sistemu Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Po?to su USB ure?aji Plug and Play ure?aji, mogu?nosti njihove kontrole ili konfigurisanja su ograni?ene. Me?utim, ve?inu problema sa USB ure?ajima izazivaju neki od slede?ih uzroka:
 • Pokvaren ili neispravno konfigurisan hardver
 • Pokvaren, neispravno konfigurisan ili upravlja?ki program ure?aja koji nedostaje
 • Neispravno povezani kablovi
 • Zastareli firmver ili BIOS
 • Neispravno konfigurisano osnovno ?vori?te
Slede?e savete za re?avanje problema mo?ete da koristite da biste proverili sve ove uzroke kako biste lak?e re?ili probleme sa USB ure?ajem.

Pokvaren ili neispravno konfigurisan hardver

Ako priklju?ite pokvaren ili neispravno konfigurisan ure?aj na USB port, to obi?no dovodi do neodazivanja ra?unara (zastoja). U ve?ini ovih slu?ajeva morate fizi?ki da isklju?ite ra?unar i da ga ponovo uklju?ite da biste vratili prethodnu postavku magistrale. Obratite pa?nju na to da mo?e biti te?ko identifikovati koji ure?aj je pokvaren ili neispravno konfigurisan. Ako vam je dostupan drugi ra?unar za koji znate da ispravno funkcioni?e, poku?ajte da priklju?ite ure?aj na taj ra?unar da biste videli da li dolazi do istog problema.

Ako je ure?aj priklju?en na sekundarno ?vori?te, iskop?ajte ure?aj iz ?vori?ta, a zatim ga priklju?ite direktno na osnovno ?vori?te.

Mnogi hardverski problemi (na primer, prejako ili preslabo napajanje, nedostatak propusnog opsega, pokvaren ili neispravno konfigurisan firmver i tako dalje) mogu da dovedu do pojave problema.

Proverite alatku ?Upravlja? ure?ajima? da biste bili sigurni da osnovno ?vori?te ispravno funkcioni?e. Ako je osnovno ?vori?te prikazano sa znakom uzvika (!) u ?utom krugu, proverite da li BIOS dodeljuje zahtev za prekid (IRQ) osnovnom USB kontroleru. Ovo je neophodno za u?itavanje upravlja?kog programa ure?aja. Za dodatne informacije o upotrebi alatke ?Upravlja? ure?ajima? za re?avanje problema sa hardverom kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
133240 Re?avanje problema sa neusagla?eno??u ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako ure?aji ne funkcioni?u kada ih priklju?ite na osnovno ?vori?te, proverite da li su prekora?eni zahtevi za napajanjem magistrale. USB ure?aji mogu da koriste najvi?e 500 miliampera za svaku vezu. Ako ure?aj poku?a da koristi ja?e napajanje, specifikacija preporu?uje da bi ra?unar trebalo da onemogu?i taj odre?eni port dok se napajanje ra?unara ne uravnote?i (ovo se naziva ?obustavljanje? porta). Pored toga, ako ure?aj koristi manje od 50 miliampera, port nikada ne postaje aktivan.

U svojstvima USB osnovnog ?vori?ta proverite karticu Napajanje da biste proverili upotrebu napajanja USB magistrale.

Pokvaren, neispravno konfigurisan ili upravlja?ki program ure?aja koji nedostaje

Kada uklju?ite USB ure?aj, ra?unar bi trebalo da u?ita i konfiguri?e ure?aj bez potrebe za upravlja?kim programom (ukoliko ure?aj podr?avaju definisani i obezbe?eni upravlja?ki programi klase). Ako vam ra?unar zatra?i upravlja?ki program ure?aja, proverite sa proizvo?a?em ure?aja da biste utvrdili da li je upravlja?ki program dostupan.

Neispravno povezani kablovi

Postoje dva tipa USB kablova, visokopropusni i niskopropusni. Niskopropusni kablovi se od visokopropusnih najvi?e razlikuju po za?titi. Ako ure?aj velike brzine uklju?ite preko niskopropusnog kabla, u slu?aju velikih razdaljina mo?e do?i do izobli?enja signala.

Uverite se da kompletan USB lanac ispravno funkcioni?e da biste bili sigurni da ure?aj za koji je neophodno da crpi napajanje iz ?vori?ta nije uklju?en na lanac sa druge strane ?vori?ta bez napajanja. To dovodi do obustave rada tog ?vori?ta i svih ure?aja u lancu. Ako je u pitanju ?vori?te koje se napaja, uverite se da je izvor napajanja ispravno konfigurisan.

Zastareli firmver ili BIOS

Osnovna stvar za sve USB ure?aje jeste firmver. Firmver USB ure?aja sadr?i sve informacije o ure?aju. Port se ne vra?a na prethodnu postavku dok se ne u?itaju svi opisi iz firmvera i dok ih osnovno ?vori?te ne proveri. Ovo je veoma va?no zbog toga ?to se odnosi na stavke kao ?to su ?tampa?i i modemi. Uverite se da imate naja?urniji firmver koji je dostupan za BIOS ra?unara i za svaki pojedina?ni ure?aj.

Simptomi pokvarenog ili neispravno konfigurisanog firmvera mogu biti neuobi?ajeni. Kada uklonite i zatim ponovo uklju?ite USB ure?aj, ure?aj naj?e??e ponovo postaje dostupan. Me?utim, ure?aj mo?e biti prikazan kao druga instanca tog ure?aja i tako se u?itati u alatku ?Upravlja? ure?ajima?. Ako vidite duplirani ure?aj, uverite se da imate a?uran firmver za taj ure?aj. Do ovog problema ?esto dolazi sa USB ?tampa?ima i modemima. Do sli?nog problema koji ima isti uzrok dolazi kada ure?aj u?ita upravlja?ki program, a zatim doda drugi ure?aj za koji deluje kao da ne postoji upravlja?ki program. Drugi ure?aj se u alatki ?Upravlja? ure?ajima? prikazuje sa znakom uzvika u ?utom krugu. Ure?aj mo?e ispravno funkcionisati, ali ne mo?ete da uklonite ?preostali? ure?aj dok ne isklju?ite nadre?eni ure?aj koji je verovatno generisao preostali ure?aj. Ovaj problem tako?e mo?ete da re?ite tako ?to ?ete a?urirati firmver ili upravlja?ki program za taj ure?aj.

Neispravno konfigurisano osnovno ?vori?te

USB kontroleri zahtevaju da bude dodeljen IRQ. IRQ red se dodeljuje u BIOS-u ra?unara i naj?e??e se dodeljuje IRQ 9.

Podr?ka preko Weba

Podr?ka preko Weba predstavlja uslugu koja daje informacije o podr?ci za proizvod koja se nudi svim klijentima podr?ke na mre?i. Da biste pogledali osnovnu podr?ku preko Weba o re?avanju problema sa USB ure?ajma u operativnom sistemu Windows XP, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Uklanjanje i ponovna instalacija svih USB kontrolera

Da biste uklonili i ponovo instalirali sve USB kontrolere, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Performanse i odr?avanje.
 2. Izaberite stavku Sistem, a zatim izaberite karticu Hardver.
 3. Kliknite na dugme Upravlja? ure?ajima.
 4. Pro?irite stavku Kontroleri univerzalne serijske magistrale.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na svaki ure?aj u ?voru Kontroleri univerzalne serijske magistrale, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj da biste ih uklonili jedan po jedan.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim ponovo instalirajte USB kontrolere.
 7. Uklju?ite prenosivi USB ure?aj za skladi?tenje i isprobajte ga da biste se uverili da je problem re?en.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310575 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com