Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310584 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? Windows c?u h?nh đ? t? đ?ng hoá ti?n tr?nh đăng nh?p b?ng cách lưu tr? m?t kh?u c?a b?n và thông tin c?n thi?t trong cơ s? d? li?u đăng k?. Tính năng này cho phép ngư?i dùng khác đ? kh?i đ?ng máy tính và s? d?ng tài kho?n b?n thi?t l?p t? đ?ng đăng nh?p.

Quan tr?ng N?u b?n b?t autologon, đó là thu?n ti?n hơn đ? s? d?ng Windows. Tuy nhiên, tính năng này có th? gây nguy hi?m an ninh. N?u b?n thi?t l?p m?t máy tính cho autologon, b?t c? ai có th? th? ch?t có đư?c quy?n truy c?p vào máy tính có th? đư?c truy c?p vào toàn b? n?i dung c?a máy tính, bao g?m b?t k? m?ng hay m?ng đư?c k?t n?i đ?n.

Ngoài ra, khi autologon đư?c kích ho?t, m?t kh?u đư?c lưu trong s? đăng k? trong văn b?n thu?n. Khóa đăng k? c? th? các c?a hàng giá tr? này là t? xa có th? đ?c đư?c b?i các nhóm ngư?i dùng xác th?c. Thi?t đ?t này đư?c đ? ngh? ch? cho trư?ng h?p trong đó máy tính đư?c th? ch?t b?o v? và trong đó bư?c đ? đư?c th?c hi?n đ? đ?m b?o r?ng ngư?i dùng không đáng tin c?y t? xa không th? truy nh?p s? đăng k?.

S? d?ng Registry Editor (Regedt32.exe) đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


Đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p t? đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Regedt32.exe, và sau đó xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. B?ng cách s? d?ng tên trương m?c và m?t kh?u c?a b?n, b?m đúp vào các DefaultUserName m?c nh?p, g? tên ngư?i dùng c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. B?m đúp vào các DefaultDomainName m?c nh?p, g? tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. B?m đúp vào các DefaultPassword m?c nh?p, g? m?t kh?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? N?u các DefaultPassword giá tr? không t?n t?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  2. Trong các Giá tr? tên h?p, lo?i DefaultPassword, sau đó b?m REG_SZ cho các Ki?u d? li?u
  3. G? m?t kh?u c?a b?n trong các Chu?i h?p, và sau đó lưu c?a b?n thay đ?i.
  Ngoài ra, n?u không có chu?i DefaultPassword là ch? đ?nh, Windows s? t? đ?ng đ?i giá tr? c?a các AutoAdminLogon ch?a khóa t? 1 (đúng) 0 (sai), mà vô hi?u hoá tính năng AutoAdminLogon.
 5. Nh?p vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p AutoAdminLogon trong các Giá tr? tên h?p, và sau đó nh?p vào REG_SZ Đ?i v?i các lo?i d? li?u.
 6. Lo?i 1 trong các Chu?i h?p, và sau đó lưu các thay đ?i.
 7. B? thu?c lá Regedt32.
 8. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t máy, sau đó b?m Ok đ? b?t t?t máy tính c?a b?n.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy tính và Windows c?a b?n. B?n bây gi? có th? đăng nh?p t? đ?ng.
LƯU ?: Đ? b? qua quá tr?nh AutoAdminLogon, và đăng nh?p như là m?t khác nhau ngư?i s? d?ng, gi? phím SHIFT sau khi b?n đăng xu?t ho?c sau khi Windows kh?i đ?ng l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310584 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310584 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310584

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com