Raksta ID: 310590 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja ?aj? rakst? nav aprakst?ta j?su aparat?rai atbilsto?? probl?ma, citus rakstus par aparat?ru skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir skaidrotas vair?kas probl?mas, kas ir saist?tas ar l?nu savienojumu dator?, kur? tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows, k? ar? ir pied?v?ti ?o probl?mu risin?jumi.

PAPILDINDORM?CIJA

N?kamaj? sada?? ir aprakst?ti iesp?jamie l?na savienojuma iemesli.

Zema t?lru?a l?nijas kvalit?te

Probl?mu var rad?t trok??i l?nij?, neregul?ri p?rtraukumi t?lru?a l?nijas lieto?anas laik? vai citas personas t?lru?a sarunas fragmentu p?rraid??ana. Lai nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar viet?jo t?lru?u sakaru pakalpojumu sniedz?ju un l?dziet p?rbaud?t t?lru?u l?nijas.

PIEZ?ME. Liel?k? da?a t?lru?u pakalpojumu sniedz?ju iekas? maksu par pakalpojumiem, kas tiek veikti klienta m?j?s, nevis par darbu ar savienojuma l?nij?m ?rpus m?jas. Noskaidrojiet no t?lru?u pakalpojumu sniedz?ja, k?da ir maksa par pakalpojumiem.

Izmai?as interneta pakalpojumu sniedz?ja (ISP) darb?b?

J?s varat uzzin?t, vai ISP darb?b? nav notiku?as k?das izmai?as, noskaidrojot, vai j?su ISP nav iek?auts cit? uz??mum? vai pazi?ojis par savienojuma ?truma samazin??anos t?kla probl?mu d??. Lai atrisin?tu ??das probl?mas, iesp?jams, jums j?p?riet pie uzticam?ka ISP.

Vair?ki analogciparu p?rveidot?ji starp datoru un ISP

Iesp?jams, ?is ir iemesls tam, ka, izmantojot t?lru?u l?niju, nevarat izveidot savienojumu, kas ?tr?ks par 28,8 kilobitiem sekund? (Kbps). Lai atrisin?tu ?o probl?mu, sazinieties ar t?lru?a pakalpojumu sniedz?ju un noskaidrojiet, k?ds ir savienojuma ?trums j?su rajon? un ko j?s varat dar?t, lai to palielin?tu.

Neatbilsto?i, boj?ti modemu draiveri vai vair?ki modemu draiveri

?ai probl?mai ir rakstur?gi bie?i savienojuma p?rtraukumi. Lai nov?rstu ?o probl?mu, start?jiet datoru dro?aj? re??m? un p?rbaudiet, vai ?im modemam, k? ar? ska?as, video un sp??u vad?mier?c?m nav vair?ku modema draiveru. P?rliecinieties par modema draivera atbilst?bu. Ja pa?reiz?jais modema draiveris nav atbilsto?s, no?emiet to un instal?jiet atbilsto?o modema draiveri.

Vides trauc?jumi

Modema ska?as, kas vienlaikus ar savienojuma ?truma samazin??anos dzirdamas cit?s ier?c?s, var liecin?t par vides trauc?jumiem. Piem?ram, modema ska?a var b?t dzirdama datora ska?ru?os, un trauc?jumus var rad?t k?da cita telp? eso?? elektroier?ce. Lai nov?rstu ?o probl?mu, novietojiet t?lru?a l?nijas vadus t?, lai tie nesaskartos ar citiem vadiem. Pam??iniet ar? p?rbaud?t savienojuma izveides iesp?jas cit? telp?, lietojot citu t?lru?a ligzdu.

Fona programmas

Ja fon? tiek darbin?tas programmas, datora darb?ba var pal?nin?ties. Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet Msconfig util?tu un s?kuma map? atsp?jojiet programmas. Restart?jiet datoru un p?c tam p?rbaudiet savienojumu.

Parastas ISP darb?bas

?trums var samazin?ties stund?s, kad internetu izmanto ?pa?i liels lietot?ju skaits. Ja ISP ir izveidojis t?du savienojumu, kur vienai l?nijai ir piesl?gts liels lietot?ju skaits, parasta lietot?ju piepras?juma rad?t? noslodze var p?rsniegt ?? kop?j? savienojuma pie?aujamo noslodzi. Lai nov?rstu ?o probl?mu, iesp?jams, jums j?p?riet pie uzticam?ka ISP.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 310590 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv KB310590

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com