Identifikator ?lanka: 310590 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako ovaj ?lanak ne opisuje va? problem koji se odnosi na hardver, pogledajte slede?u Microsoft Web lokaciju da biste videli vi?e ?lanaka o hardveru:
http://support.microsoft.com/ph/1139/sr-cs?sid=460
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje nekoliko problema koji se odnose na spore veze do koje mo?e da do?e dok koristite ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows i nudi predloge za re?avanje ovih problema.

DODATNE INFORMACIJE

Slede?i odeljak opisuje mogu?e uzroke spore veze:

Slab kvalitet telefonske linije

Statika na liniji, povremeni ozbiljni prekid dok koristite telefonsku liniju ili prenos delova tu?ih telefonskih razgovora mogu da ukazuju na ovaj problem. Da biste re?ili ovo pona?anje, pozovite lokalnu telefonsku kompaniju kako bi proverili telefonske linije.

NAPOMENA: Ve?ina telefonskih kompanija napla?uje usluge koje obavljaju unutar doma, ali ne i rad na vezama izvan doma. Pitajte telefonsku kompaniju za informacije o tro?kovima usluge.

Promene dobavlja?a Internet usluga (ISP)

Mo?ete da istra?ite mogu?e promene dobavlja?a Internet usluga tako ?to ?ete saznati da li je va? dobavlja? Internet usluga sada deo druge kompanije ili prijavljuju sporu vezu zbog problema sa mre?om. Da biste re?ili takve probleme, mo?da ?ete morati da pre?ete na pouzdanijeg dobavlja?a Internet usluga.

Vi?e analogno-digitalnih konvertera izme?u ra?unara i dobavlja?a Internet usluga

Nemogu?nost povezivanja preko telefonske linije pri bilo kojoj brzini ve?oj od 28,8 kilobita po sekundi (Kb/s) mo?e da ukazuje na ovaj uzrok. Da biste re?ili ovaj problem, pozovite telefonsku kompaniju da biste saznali vi?e o brzinama veze u va?oj oblasti i kako mo?ete da je pove?ate.

Neispravni, o?te?eni ili vi?ebrojni upravlja?ki programi modema

?este prekide veze karakteri?u ovaj problem. Da biste re?ili ovo pona?anje, pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu i proverite da li postoji vi?e upravlja?kih programa modema u kontrolerima modema, zvuka video zapisa i igara. Potvrdite da li je upravlja?ki program modema ispravan. Ako nije, uklonite trenutni upravlja?ki program modema, a zatim instalirajte ispravni.

Smetnje iz okoline

Zvukovi modema koji dolaze kroz druge ure?aju, a do kojih dolazi u isto vreme sa usporavanjem veze, mogu da ukazuju na smetnje iz okoline. Na primer, zvuk modema mo?e da dolazi kroz zvu?nike ra?unara, a smetnja mo?e da poti?e iz nekog drugog elektronskog ure?aja u sobi. Da biste re?ili ovo pona?anje, odvojite telefonske linije od drugih ?ica. Poku?ajte i da testirate mogu?nost ra?unara da se pove?e u drugoj sobi koriste?i drugu telefonsku uti?nicu.

Programi u pozadini

Ra?unar mo?e da uspori dok su pokrenuti programi u pozadini. Da biste re?ili ovo pona?anje, koristite uslu?ni program Msconfig da biste onemogu?ili programe u polaznoj fascikli. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim testirajte vezu.

Normale operacije dobavlja?a Internet usluga

Male brzine mogu da se dese tokom udarnih sati za kori??enje Interneta. Ako dobavlja? Internet usluga stavlja previ?e veza u malu kombinovanu vezu, normalna potra?nja korisnika mo?e da preoptereti kapacitet kombinovane veze. Da biste re?ili ovo pona?anje, mo?da ?ete morati da pre?ete na pouzdanijeg dobavlja?a Internet usluga.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310590 - Poslednji pregled: 31. januar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv KB310590

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com