Máy tính không đưa vào ch? đ? ch? n?u c?u h?nh tùy ch?n ngu?n đi?n đư?c thi?t l?p đ? ch? đ? ch? sau 45 ho?c nhi?u phút

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310601 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n thi?t l?p c?u h?nh tùy ch?n ngu?n đi?n đ? cho máy tính c?a b?n vào ch? đ? ch? sau 45 ho?c nhi?u phút, máy tính c?a b?n có th? không vào ch? đ? ch? sau 45 ho?c nhi?u phút.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi máy tính c?a b?n đang ch?y trên ngu?n AC và ch? th?i gian đư?c thi?t l?p đ? 45 ho?c nhi?u phút. Khi máy tính c?a b?n đang ch?y trên ngu?n AC và nhàn r?i trong kho?ng 30 phút, các d?ch v? l?p l?ch tác v? nhàn r?i c?a Windows XP ch?y h? th?ng công vi?c b?o tr?, và nó resets truy c?p h? th?ng nhàn r?i trong khi nó đang ch?y các tác v? này. N?u b?n thi?t l?p th?i gian ch? h? th?ng đ? 45 ho?c nhi?u phút, các d?ch v? l?p l?ch tác v? nhàn r?i b?t đ?u m?i 30 phút, và đ?t l?i các h? th?ng truy c?p nhàn r?i. V? máy tính c?a b?n không th? nh?p ch?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version   Size   File name
  -------------------------------------------------------
  26-Nov-2001 13:59  5.1.2600.21 250,368 Mstask.dll
  26-Nov-2001 13:59  5.1.2600.21  9,728 Mstinit.exe
  26-Nov-2001 13:59  5.1.2600.21 158,720 Schedsvc.dll
  26-Nov-2001 13:50  5.1.2600.21 155,136 Srsvc.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, n?u th?i gian đ? ch? hơn 15 phút, tr?ng thái t?m ngh? có th? đư?c tr? ho?n b?i kho?ng 15 phút m?t l?n m?i 3 ngày. Windows l?ch tr?nh m?t s? công vi?c b?o tr? khi h? th?ng đư?c nhàn r?i và ch?y trên ngu?n AC. M?t s? tác v? nhàn r?i có th? gây ra cao CPU và s? d?ng đ?a, gây ra s? ch?m tr? trong bư?c vào tr?ng thái t?m ngh?.

Khác bên th? ba chương tr?nh và d?ch v? có th? ch?y trong h? th?ng th?i gian nhàn r?i; các chương tr?nh và d?ch v? có th? làm nhi?u hơn 10 ph?n trăm CPU và ho?c s? d?ng đ?a. Đi?u này gây ra s? ch?m tr? trong bư?c vào tr?ng thái t?m ngh?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
899975Windows XP không đưa vào ch? đ? ch? sau th?i gian chính xác đư?c c?u h?nh trong h? sơ tùy ch?n ngu?n đi?n


Lưu ? N?u b?n s? d?ng Windows Vista, b?n có th? truy c?p vào trang Web Microsoft sau đ? đư?c giúp đ? v?i đi?n năng tiêu th? và pin cu?c s?ng v?n đ?:
S?a các v?n đ? trong đó năng lư?ng tiêu th? nhi?u hơn d? ki?n ho?c pin cu?c s?ng là ng?n
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, d?ch v? h? th?ng nhàn r?i Task Scheduler kh?i đ?ng khi máy tính nhàn r?i trong kho?ng 15 phút; nó l?ch tr?nh công vi?c b?o tr? h? th?ng n?u có đ? th?i gian c?n l?i đ? hoàn thành nhi?m v? mà không c?n đ?t l?i truy c?p h? th?ng nhàn r?i.

H? th?ng nhàn r?i Task Scheduler d?ch v? h? th?ng giám sát đư?c nhàn r?i. H? th?ng đư?c coi là nhàn r?i n?u trong 10 phút trư?c:
 • Không có không có đ?u vào ngư?i s? d?ng.
 • Vi?c s? d?ng CPU và đ?a là ít hơn 10 ph?n trăm.
 • H? th?ng không ch?y ngu?n pin.
 • Tr?nh bày các chương tr?nh (ch?ng h?n như m?t tr?nh chi?u ho?c phát l?i phim) không ch?y.
N?u t?t c? nh?ng đi?u ki?n này t?n t?i, các d?ch v? ph?i m?t m?t ?nh ch?p h? th?ng cho công vi?c m?i nào đang ch?y trên h? th?ng m?i phút trong 3 phút. N?u không có tác v? m?i ch?y, các d?ch v? s?n sàng đ? lên l?ch công vi?c x?p hàng đ?i nào. Nh?ng ngư?i có th? ch?y khi h? th?ng đang ch?. N?u có m?t công vi?c x?p hàng đ?i, d?ch v? l?p l?ch tác v? nhàn r?i c?a h? th?ng ch?y công vi?c x?p hàng đ?i. D?ch v? l?p l?ch tác v? nhàn r?i c?a h? th?ng không thay đ?i m?t cách r? ràng truy c?p h? th?ng nhàn r?i.

N?u các nhi?m v? theo l?ch bi?u ch?y và n?u nó s? d?ng nhi?u hơn 10 ph?n trăm c?a vi?c s? d?ng CPU và đ?a trong m?t th?i gian dài, các ch? đ? ch? đ? l?i h? th?ng nhàn r?i Detection xác đ?nh r?ng h? th?ng không ph?i là nhàn r?i và đ?t l?i truy c?p h? th?ng nhàn r?i b?ng không. Đi?u này gây ra m?t s? ch?m tr? trong bư?c vào tr?ng thái t?m ngh?.

Các tác v? sau đây có th? đư?c x?p hàng đ?i và có th? đư?c s?p x?p trong h? th?ng th?i gian nhàn r?i:
 • Tác v? b? trí đ?a:

  Khi b?n kh?i đ?ng máy tính, nhi?m v? này đư?c x?p hàng đ?i đ? ch?y trong h? th?ng th?i gian nhàn r?i. N?u các d?ch v? h? th?ng nhàn r?i Task Scheduler l?ch tr?nh công vi?c này đ? ch?y, Windows s? ki?m tra s? đăng k? đ? xác đ?nh khi tác v? đư?c b? trí đ?a đư?c cu?i ch?y. N?u nhi?m v? đ? không ch?y trong 3 ngày qua, quá tr?nh ti?p t?c. N?u không, ti?n tr?nh ra kh?i. N?u quá tr?nh này ti?p t?c, nó s? xác đ?nh n?u đ? có nhi?u thay đ?i trong b? trí đ?a t? th?i gian qua nhi?m v? này đư?c đi?u hành. Nó requeues nhi?m v? sau khi quá tr?nh 32 đư?c t?o ra trên h? th?ng. Đ? bi?t thay đ?i đáng k? trong cách b? trí, nó nh?n vào các t?p tin trong các t?p tin k?ch b?n trong thư m?c Windows\Prefetch. Nh?ng t?p tin này k?ch b?n hi?n th? các t?p tin đư?c s? d?ng trong chương tr?nh kh?i đ?ng và kh?i đ?ng máy tính. Đây là nh?ng t?p tin đ? lay ra t?i ưu trên đ?a. N?u quá tr?nh này ti?p t?c, nó C?p Nh?t b? trí đ?a. Đi?u này l?n lư?t có th? gây ra nhi?u hơn 10 ph?n trăm cách s? d?ng CPU ho?c đ?a. Khi s? d?ng đi cao, ch? đ? l?i h? th?ng nhàn r?i Detection thread giám sát s? thay đ?i này và đ?t l?i truy c?p h? th?ng nhàn r?i. Đi?u này gây ra s? ch?m tr? trong bư?c vào tr?ng thái t?m ngh?.
 • Công vi?c khôi ph?c h? th?ng
 • Nhi?m v? giúp d?ch v? và thu th?p d? li?u
Windows XP đư?c thi?t k? đ? t? đ?ng hoàn thành nhi?m v? b?o tr? đ? c?i thi?n hi?u su?t và đ? tin c?y. Khi máy tính c?a b?n là ngu?n đi?n AC, và đang ch? Windows XP không ngay l?p t?c đi?n xu?ng máy tính c?a b?n. Thay vào đó, nó cung c?p m?t cơ h?i cho h? th?ng công vi?c b?o tr? đ? ch?y trong vài phút. Nh?ng công vi?c b?o tr? h? th?ng bao g?m t?i ưu hóa b? trí đ?a đ? c?i thi?n hi?u su?t (như đ?i v?i kh?i đ?ng nhanh) và chu?n b? h? th?ng t? đ?ng đi?m khôi ph?c đ? tăng đ? tin c?y. Các tác v? không ch?m tr? powering xu?ng (đ?nh ch?) máy tính c?a b?n trong nhi?u hơn 15 phút. Các tác v? đang ch?y n?u máy tính c?a b?n đang ch?y ngu?n pin. Thông thư?ng, các tác v? này đư?c hoàn thành l?n đ?u tiên máy tính c?a b?n là trái nhàn r?i sau khi kh?i đ?ng. Các tác v? này giúp đ?m b?o r?ng duy r?ng máy tính c?a b?n tr? hi?u su?t và đ? tin c?y c?a nó ngay c? sau khi s? d?ng lâu dài.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310601 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix kbmt KB310601 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310601

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com