D? dàng CD Creator 5.0 không ho?t đ?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310628 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng Roxio Easy CD Creator 5.0, m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra:
 • Máy tính c?a b?n có th? t? đ?ng kh?i đ?ng l?i, ng?ng đáp ?ng (hàng) ho?c có th? ng?ng ho?t đ?ng đúng.
 • Sau khi đăng nh?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Windows
  H? th?ng đ? h?i ph?c t? m?t l?i nghiêm tr?ng.
  M?t Nh?t k? l?i này đ? đư?c t?o ra.
  Xin vui l?ng cho bi?t Microsoft v? v?n đ? này.
  Chúng tôi đ? t?o ra m?t báo cáo l?i mà b?n có th? g?i đ? giúp chúng tôi c?i thi?n Microsoft Windows. Chúng tôi s? x? l? báo cáo này là bí m?t và vô danh.
  Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m vào đây .
  N?u các thông báo l?i v?n xu?t hi?n và n?u b?n mu?n xem các d? li?u có ch?a các báo cáo l?i, b?m vào các Click vào đây liên k?t ? dư?i cùng c?a h?p thư. Sau đó b?n th?y thông tin ch? kí l?i có th? tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  BCCode : 00000050 BCP1 : AAAAAAAA BCP2 : BBBBBBBB BCP3 : CCCCCCCC 
  BCP4 : DDDDDDDD OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
  BCCode : 000000MN BCP1 : AAAAAAAA BCP2 : BBBBBBBB BCP3 : CCCCCCCC 
  BCP4 : DDDDDDDD OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • B?n có th? nh?n đư?c m?t "Stop" l?i tin nh?n tương t? v?i m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  • M?t v?n đ? đ? đư?c phát hi?n và Windows đ? b? t?t đ? tránh thi?t h?i máy tính c?a b?n...
   Thông tin k? thu?t:

   *** STOP: 0X00000050: (0XAAAAAAAA, 0XBBBBBBBB, 0XCCCCCCCC, 0XDDDDDDDD)
   PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  • M?t v?n đ? đ? đư?c phát hi?n và Windows đ? b? t?t đ? tránh thi?t h?i máy tính c?a b?n...
   Thông tin k? thu?t:

   *** STOP: 0X0000007E: (0XAAAAAAAA, 0XBBBBBBBB, 0XCCCCCCCC, 0XDDDDDDDD)
   SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  • M?t v?n đ? đ? đư?c phát hi?n và windows đ? b? t?t đ? tránh thi?t h?i máy tính c?a b?n
   Thông tin k? thu?t:

   *** STOP: 0X0000000A (0X00000ZDC, 0X000000FF, 0X00000000, 0X804E9D48) IRQK_NOT_LESS_OR_EQUAL
  Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.
 • B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  Createcd50.exe đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.
  N?u các thông báo l?i v?n hi?n th? và n?u b?n mu?n xem các d? li?u có ch?a các báo cáo l?i, b?m vào các Click vào đây liên k?t ? dư?i cùng c?a h?p thư. Sau đó b?n th?y thông tin ch? kí l?i có th? tương t? như:
  App name    App version  Module name   Module version Offset
  ----------------------------------------------------------------------
  Createcd50.exe 5.0.2.314   Createcd50.exe 5.0.2.314    00006661 
  						

NGUYÊN NHÂN

Có nh?ng v?n đ? đư?c bi?t đ?n tương thích gi?a Windows XP và các phiên b?n c?a Easy CD t?o s?m hơn so v?i phiên b?n 5.1.

GI?I PHÁP

Cho k?t qu? t?t nh?t v?i Easy CD Creator 5.x trên Windows XP, s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a d? dàng CD Creator. Đ? C?p Nh?t và thêm thông tin v? d? dàng CD Creator 5.x, truy c?p Roxio Web site sau:
http://www.Roxio.com/ENU/support/software_updates/Default.html?rTrack=m_sup_update

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, liên h? v?i Roxio.

C?p Nh?t c?a ngư?i sáng t?o CD d? dàng b?i Roxio có s?n t? Roxio Web site sau:
http://www.Roxio.com/en/support/software_updates.jhtml
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n ph?m Roxio và Windows XP, h?y truy c?p Roxio Web site sau:
http://www.Roxio.com/ENU/support/ecdc/Default.html
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thông tin v? cách liên l?c v?i các công ty đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310628 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
kbenv kb3rdparty kbprb kbmt KB310628 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310628

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com