Internet Explorer không thi?t l?p m?t cookie cho các tên mi?n hai ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310676
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Internet khám phá 6, các SetCookie ch?c năng không làm vi?c cho các tên mi?n hai ch?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này là do s? thay đ?i m? trong Wininet.dll. Thay đ?i m? này, các SpecialDomains khóa s? đăng k? trong KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0 không ki?m tra.WinInet.dll gi? đ?nh r?ng m?t tên mi?n hai ch? là m?t tên mi?n c?p cao nh?t. V? l? do an ninh, Wininet.dll ngăn c?n thi?t l?p cookie cho tên mi?n như v?y tr? khi các tên mi?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n c?p cao nh?t đư?c li?t kê trong các SpecialDomains Khóa s? đăng k? (REG_SZ).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix sau đây, và sau đó s?a đ?i registry đ? kích ho?t các hotfix.

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548 Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 6 Service Pack m?i nh?t

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  12-Nov-2001 18:52 6.0.2712.1100 582,656 Wininet.dll
				

Làm th? nào đ? s?a đ?i registry đ? kích ho?t tính năng hotfix này

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u k? biên so?n
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm các m?c nh?p registry sau đây:
  Tên: SpecialDomains
  Lo?i: REG_SZ
  Giá tr?: lp. RG. AC.
  Lưu ?: Giá tr? nên là các tên mi?n hai ch?. Ví d?, myhost.xy.ca, nơi "ca" là vi?t t?t c?a Canada. Tuy nhiên, b?n ph?i nh?p vào l?nh v?c giá tr? như "ac.")
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, không s? d?ng m?t tên mi?n v?i ít hơn ba ch? cái. B?n c?ng có th? mu?n s? d?ng chuy?n hư?ng HTTP đ?nh tuy?n yêu c?u cho www.xx.xx đ? www.xxx.xx.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Internet Explorer 6 Service Pack 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310676 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbbug kbfix kbie600presp1fix kbie600sp1fix kbmt KB310676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310676
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com