Tài nguyên cho x? l? s? c? tr? chơi và đa phương ti?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310697 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này s? giúp b?n s? d?ng các tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i đư?c bao g?m trong Windows XP giúp và Trung tâm h? tr?. Bài vi?t này c?ng li?t kê các b?n ghi d?ch v? h? tr? tr?c tuy?n có th? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.

V?n đ? gi?i quy?t các tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i

Tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i bao g?m các hư?ng d?n t?ng bư?c đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? sau đây trong Windows XP:
 • B?n đang g?p m?t v?n đ? v?i m?t thi?t b? Universal Serial Bus (USB).
 • B?n đang g?p m?t v?n đ? v?i cài đ?t chuyên bi?t DirectX.
 • Windows kh?i đ?ng ch? trong ch? đ? an toàn sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh tr? chơi ho?c đa phương ti?n c?a b?n.
 • DirectX c?a b?n, chương tr?nh đa phương ti?n, ho?c tr? chơi đ? ng?ng đáp ?ng.
 • B?n đang g?p v?n đ? video ho?c nh?n tin thư thoại v? DirectDraw.
 • B?n đang g?p m?t v?n đ? v?i m?t c?n đi?u khi?n ho?c thi?t b? tr? chơi khác.
 • B?n th?y m?t màn h?nh màu đen ho?c b?n vá l?i màu đen xung quanh con tr? chu?t. Ho?c, con tr? chu?t r?i kh?i các h?nh ?nh c? c?a chính nó đ?ng sau.
 • B?n có m?t v?n đ? v?i âm thanh.
 • B?n có m?t v?n đ? khi b?n c? g?ng đ? phát DVD.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thi?t l?p ch? đ? hi?n th?: DDERR_GENERIC

Làm th? nào đ? B?t đ?u tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i

N?u b?n đ? quen thu?c v?i Windows XP giúp và Trung tâm h? tr?, có th? B?t đ?u tr? chơi và đa phương ti?n Troubleshooter t? đ?ng. Đ? làm đi?u này, Click vào đây.

N?u qu? v? không đư?c quen thu?c v?i Windows XP giúp và Trung tâm h? tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? B?t đ?u tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong m?c ch?n m?t ch? đ? tr? giúp, b?m vào s?a ch?a m?t v?n đ?.
 3. Trong ngăn bên trái, nh?p vào tr? chơi, âm thanh, và video các v?n đ?.
 4. Trong ngăn ph?i, nh?p vào tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i.

Làm th? nào đ? s? d?ng các tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i

 1. Nh?p vào tùy ch?n mô t? nh?ng v?n đ? mà b?n đang có, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 2. L?p l?i bư?c 1 cho đ?n khi v?n đ? c?a b?n đư?c gi?i quy?t ho?c b?n đ? đ?t đ?n cu?i con đư?ng kh?c ph?c s? c?. B?n có th? b?m tr? l?i đ? l?p l?i bư?c cu?i cùng ho?c b?m vào B?t đ?u trên đ? kh?i đ?ng l?i tr?nh g? r?i.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft đư?c đ? ngh?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tr? chơi và các v?n đ? đa phương ti?n trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285909 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? tương h?p v? sau chương tr?nh trong Windows XP
307918 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? âm thanh trong Windows XP
307960 G? r?i các v?n đ? Hi?n th? trong Windows XP
308012 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n phát DVD trong Windows XP

Làm th? nào đ? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft đ? t?m m?t gi?i pháp

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách s? d?ng các tr? chơi và đa phương ti?n tr?nh g? r?i ho?c b?ng cách xem các bài vi?t cơ s? ki?n th?c đư?c đ? ngh?, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft đ? t?m m?t gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. web site b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft cung c?p các b?n ghi d?ch v? sau:
 • Có th? tra c?u cơ s? ki?n th?c
  Đ? tra c?u thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/Search/?ADV=0
 • H?i đáp thư?ng g?p
  Đ? xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? đi?m n?i b?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/default.aspx?PR=FAQs
 • Ph?n m?m và c?p nh?t ph?n m?m
  Đ? t?m ph?n m?m và ph?n m?m C?p Nh?t v? Microsoft Download Center, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/Search.aspx
 • Tùy ch?n h? tr? khác
  Đ? yêu c?u m?t câu h?i h? tr? b?ng cách s? d?ng Web, g?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft, ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/default.aspx?PR=csshome

Thu?c tính

ID c?a bài: 310697 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbtshoot kbmt KB310697 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 310697

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com