Lo?i b? không h?p l? m?c trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310750 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Đ? thêm, lo?i b? ho?c thay đ?i m?t chương tr?nh trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel. Th?nh tho?ng, m?t chương tr?nh có th? không đư?c g? b? hoàn toàn và m?t tham chi?u đ?n chương tr?nh có th? v?n c?n trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t h?p tho?i. N?u b?n thay đ?i ho?c lo?i b? m?t chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t s? thông đi?p v? t?p tin mà không th? đư?c v? trí, nhưng là c?n thi?t đ? hoàn thành các thay đ?i ho?c lo?i b?. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? lo?i b? các m?c không h?p l? t? các công c? thêm/b?t chương tr?nh.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Các bư?c sau lo?i b? ch? m?c đăng k? liên quan đ?n m?t chương tr?nh như nó xu?t hi?n trong công c? thêm/b?t chương tr?nh. Hoàn toàn lo?i b? m?t chương tr?nh mà không hoàn toàn lo?i b? b?ng cách b?m vào các Thay đ?i/lo?i b? nút trong công c? thêm/b?t chương tr?nh, b?n c?n đ? làm s?ch c?u trúc thư m?c v?t l? trên đ?a và trong registry là t?t. S? d?ng h?t s?c th?n tr?ng khi b?n th?c hi?n m?t trong nh?ng công vi?c này.

Đ? lo?i b? m?t tham chi?u chương tr?nh có th? xem đư?c trong công c? thêm/b?t chương tr?nh:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 3. Xác đ?nh v? trí các khóa đ? b? xóa b? b?i vi?c t?m ch?a khóa tên t?o b?i chương tr?nh. N?u tên đi?u quan tr?ng là không r? ràng, duy?t qua m?i phím và lưu ? giá tr? cho DisplayName. Đây là chu?i có th? xem đư?c trong công c? thêm/b?t chương tr?nh.
 4. B?ng cách s? d?ng các Đăng k? tr?nh đơn, xu?t kh?u khóa s? đăng k? đư?c ch?n đ? th?c hi?n m?t sao lưu. Lưu tr? t?p tin reg t?i m?t đ?a đi?m an toàn trong trư?ng h?p b?n c?n chuy?n nh?p nó vào m?t ngày sau đó.
 5. Xóa b? khóa đăng k? đ? ch?n và các giá tr? c?a nó. Không xóa toàn b? G? cài đ?t baám giö? phím.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Ki?m ch?ng r?ng tham chi?u trong công c? thêm/b?t chương tr?nh là không c?n nh?n th?y đư?c.
B?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o chương tr?nh mà b?n mu?n đ? lo?i b? n?u b?n c?n đ? làm s?ch đ?a và registry entries. Các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n này không lo?i b? t?t c? các t?p tin và m?c đăng k? đư?c s? d?ng b?i chương tr?nh; nó lo?i b? ch? tham chi?u trong công c? thêm/b?t chương tr?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310750 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB310750 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310750

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com