Mô t? v? các chính sách h?n ch? ph?n m?m trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310791 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các chính sách h?n ch? ph?n m?m trong Windows XP.

Qu?n tr? viên có th? s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m cho phép ph?n m?m ch?y. B?ng cách s? d?ng m?t chính sách h?n ch? ph?n m?m, ngư?i qu?n tr? có th? khi?n không mong mu?n chương tr?nh đang ch?y. Đi?u này bao g?m các vi rút và ph?n m?m Trojan horse hay các ph?n m?m khác đư?c bi?t là gây ra v?n đ?.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng các công c? chính sách nhóm trong Windows XP đ? th?c hi?n các chính sách h?n ch? ph?n m?m. Đ? cho phép m?t chính sách h?n ch? ph?n m?m, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Dùng chính sách nhóm
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
  3. M? r?ng các m?c sau đây:
   C?u h?nh máy tính
   Thi?t đ?t Windows
   Thi?t đ?t b?o m?t
   Các chính sách h?n ch? ph?n m?m
 • B?ng cách s? d?ng chính sách b?o m?t c?c b?
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Lo?i secpol.msc, sau đó b?m Ok.
  3. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? kích ho?t m?t chính sách.

M?c m?c đ?nh an ninh và ngo?i l?

B?n có th? c?u h?nh m?c đ?nh m?c b?o m?t và xác đ?nh b? sung quy t?c t?o thành trư?ng h?p ngo?i l? cho quy t?c m?c đ?nh. M?c đ? b?o m?t m?c đ?nh s? xác đ?nh hành vi cho t?t c? các chương tr?nh. Quy t?c b? sung cung c?p ngo?i l? đ?i v?i m?c đ? b?o m?t m?c đ?nh. M?c b?o m?t hai là:
 • Không đư?c phep -N?u b?n thi?t l?p Không đư?c phep theo các quy t?c m?c đ?nh, các chương tr?nh không đư?c phép. B?n c?n ph?i t?o quy t?c b? sung cho phép các chương tr?nh c? th? đ? ch?y.

  B?ng cách s? d?ng Không đư?c phep Theo m?c đ?nh không ph?i là m?t ? tư?ng t?t tr? khi ngư?i qu?n tr? có danh sách đ?y đ? các chương tr?nh cho phép.
 • Không b? gi?i h?n -N?u b?n thi?t l?p Không b? gi?i h?n theo quy t?c m?c đ?nh, t?t c? các chương tr?nh đư?c phép ch?y. B?n ph?i t?o các quy t?c b? sung n?u b?n mu?n đ? h?n ch? các chương tr?nh cá nhân.

  Không b? gi?i h?n là t?t nh?t n?u ngư?i qu?n tr? không có danh sách đ?y đ? các chương tr?nh đư?c phép, nhưng c?n ph?i ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh đang ch?y.

Quy t?c b? sung

B?n có th? c?u h?nh m?t s? lo?i h?nh b? sung quy t?c:
 • Băm - v?i m?t quy t?c Hash, các qu?n tr? viên danh sách t?p chương tr?nh đư?c ch?n ho?c cho phép m?t cách r? ràng. Nó băm, và đi?u này k?t qu? trong m?t vân tay m?t m? mà v?n gi? nguyên, b?t k? c?a tên t?p ho?c v? trí. B?n có th? s? d?ng phương pháp này đ? ngăn ch?n m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a m?t chương tr?nh ch?y ho?c đ? ngăn ch?n m?t chương tr?nh ho?t đ?ng, b?t k? c?a nơi nó n?m. M?t v?n đ? trong Windows XP (t?t c? các d?ch v? gói c?p) ngăn quy t?c băm làm vi?c v?i t?p tin DLL. Quy t?c băm làm vi?c đúng v?i Windows Server 2003 và phiên b?n m?i nh?t c?a Windows. M?t workaround có th? đ? Windows XP là t?o ra m?t k?ch b?n đăng nh?p unregisters các t?p tin DLL liên quan b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
  regsvr32 /u tên t?p tin.dll
 • Ch?ng ch? - b?n có th? xây d?ng quy t?c gi?y ch?ng nh?n b?ng cách cung c?p ch?ng ch? k? m? nhà xu?t b?n ph?n m?m. Gi?ng như quy t?c Hash, gi?y ch?ng nh?n quy đ?nh áp d?ng không có v?n đ? nơi t?p chương tr?nh có v? trí ho?c nh?ng g? nó đư?c đ?t tên theo.
 • Đư?ng d?n - đư?ng d?n quy t?c áp d?ng cho t?t c? các chương tr?nh ch?y đư?c ch? đ?nh đ?a phương ho?c đư?ng d?n m?ng, ho?c t? thư m?c con trong đư?ng d?n.
 • Vùng Internet - b?n có th? s? d?ng vùng Internet quy t?c áp d?ng quy t?c chính sách h?n ch? ph?n m?m d?a trên khu v?c an ninh Microsoft Internet Explorer mà chương tr?nh đang ch?y. Hi?n nay, các quy t?c này ch? áp d?ng cho Microsoft Windows Installer gói đư?c đi?u hành t? khu v?c. Vùng Internet quy t?c áp d?ng cho các chương tr?nh đư?c t?i xu?ng Internet Explorer.

Quy t?c c?u h?nh chung

Thêm vào m?c đ?nh an ninh và quy t?c b? sung, b?n c?ng có th? xác đ?nh c?u h?nh chung quy t?c xác đ?nh như th? nào các chính sách h?n ch? ph?n m?m đư?c áp d?ng trên máy tính. Chúng bao g?m:
 • Th?c thi pháp lu?t - b?n có th? s? d?ng các thi?t đ?t th?c thi pháp lu?t đ? xác đ?nh nh?ng t?p tin đư?c thi hành, và nh?ng ngư?i s? d?ng có th? c?u h?nh chính sách h?n ch? b?o m?t. Theo m?c đ?nh, t?t c? các ph?n m?m file ngo?i tr? thư vi?n (như năng đ?ng liên k?t thư vi?n, ho?c DLL) có th? thi?t l?p chính sách h?n ch? b?o m?t. B?n có th? c?u h?nh các chính sách h?n ch? b?o m?t áp d?ng cho t?t c? các ph?n m?m file. Lưu ? r?ng đi?u này có th? yêu c?u r?ng b?n thêm các quy t?c cho m?i t?p tin thư vi?n đư?c yêu c?u m?t chương tr?nh.

  Theo m?c đ?nh, t?t c? ngư?i dùng có th? thi?t l?p chính sách h?n ch? b?o m?t trên máy tính. B?n có th? c?u h?nh th?c thi pháp lu?t cho t?t c? ngư?i dùng ngo?i tr? qu?n tr? viên đ?a phương, cho phép qu?n tr? viên đ?a phương đ? ch?y chương tr?nh disallowed.
 • Ch? đ?nh t?p tin lo?i - b?n có th? s? d?ng chính sách này đ? c?u h?nh các lo?i t?p mà thi?t đ?t chính sách h?n ch? b?o m?t áp d?ng.
 • Các nhà cung c?p tin c?y - b?n có th? s? d?ng thu?c tính c?a các nhà cung c?p đáng tin c?y đ? c?u h?nh mà ngư?i dùng có th? l?a ch?n các nhà xu?t b?n tin c?y. B?n c?ng có th? xác đ?nh, n?u có, thu h?i ch?ng ch? ki?m tra đư?c th?c hi?n trư?c khi tin tư?ng m?t nhà xu?t b?n.

AppLocker trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

M?c dù các chính sách h?n ch? ph?n m?m và AppLocker có m?c đích tương t?, AppLocker là m?t phiên b?n đ?y đ? c?a các chính sách h?n ch? ph?n m?m. AppLocker đ? đư?c gi?i thi?u v?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2. B?n không th? s? d?ng AppLocker đ? qu?n l? các thi?t đ?t chính sách h?n ch? ph?n m?m. AppLocker qui t?c đư?c áp d?ng ch? trên máy tính đang ch?y phiên b?n Windows 7 Ultimate và Enterprise ho?c t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2, trong khi các quy t?c chính sách h?n ch? ph?n m?m đang thi hành các và trư?c đó các phiên b?n.

Ngoài ra, n?u AppLocker và thi?t đ?t chính sách h?n ch? ph?n m?m đư?c c?u h?nh trong cùng m?t Group Policy object (GPO), ch? có các thi?t đ?t AppLocker đư?c thi hành trên các máy tính đang ch?y Windows 7 và Windows Server 2008 R2. V? v?y, n?u b?n ph?i s? d?ng các chính sách h?n ch? ph?n m?m và AppLocker trong t? ch?c c?a b?n, chúng tôi đ? ngh? b?n t?o quy t?c AppLocker cho máy tính có th? dùng AppLocker ph?n m?m và chính sách h?n ch? chính sách quy cho máy tính đang ch?y phiên b?n trư?c c?a Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng ph?n m?m hai h?n ch? công ngh?, xem ch? đ? AppLocker trong thư vi?n k? thu?t Microsoft TechNet:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/dd723678 (WS.10) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 310791 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB310791 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310791

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com