Làm th? nào đ? gi?i quy?t các v?n đ? tham chi?u trong m?t cơ s? d? li?u Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? liên quan đ?n vi?c s? d?ng tài li?u tham kh?o t?i m?t cơ s? d? li?u truy c?p.

S? hi?u bi?t tham kh?o l?i đ?i h?i m?t s? hi?u bi?t c? hai cách thư vi?n đư?c tham chi?u trong m?t truy c?p cơ s? d? li?u và nh?ng g? là c?n thi?t đ? cài đ?t cơ s? d? li?u trên m?t máy tính m?c tiêu mà không vi ph?m các tài li?u tham kh?o. Bài vi?t này là m?t b?n tóm t?t dư?i đây các ch? đ?:
 • Xem truy c?p cơ s? d? li?u tham kh?o
 • Gi?i quy?t v? án Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng tài li?u tham kh?o trong Access
 • S? hi?u bi?t tham kh?o các thông báo l?i
 • Vi?c gi?i quy?t các v?n đ? tham kh?o v? s? phát tri?n máy tính
 • Phân ph?i các cơ s? d? li?u t?p tin
 • C?p nh?t danh sách tham kh?o
 • Phân ph?i các t?p tin cơ s? d? li?u mà có ActiveX đi?u khi?n
 • Reregistering t?p tin

THÔNG TIN THÊM

Xem truy c?p cơ s? d? li?u tham kh?o

Đ? xem các tài li?u tham kh?o cơ s? d? li?u hi?n t?i:
 1. M? cơ s? d? li?u.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Visual Basic Editor.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo.

Gi?i quy?t v? án tham kh?o Visual Basic trong Access

Truy nh?p t?i t?p tin c?n thi?t (ví d?, m?t thư vi?n ki?u, m?t thư vi?n đ?i tư?ng, ho?c m?t thư vi?n đi?u khi?n) cho m?i tài li?u tham kh?o, theo các thông tin s? đư?c hi?n th? trong các Tham khảo h?p. N?u truy c?p không th? t?m th?y các t?p tin, truy c?p ch?y sau đây th? t?c đ? xác đ?nh v? trí t?p:
 1. Ki?m tra quy?n truy c?p đ? xem li?u các t?p tin tham chi?u là hi?n đang đư?c t?i vào b? nh?.
 2. N?u t?p tin không đư?c t?i vào b? nh?, truy c?p c? g?ng xác minh mà các RefLibPaths khóa s? đăng k? t?n t?i. N?u khoá t?n t?i, truy c?p s? cho m?t tên giá tr? này có cùng tên v?i tài li?u tham kh?o. N?u có m?t tr?n đ?u, truy c?p t?i tài li?u tham kh?o t? con đư?ng mà giá tr? đư?c đ?t tên theo đi?m đ?n.
 3. Truy c?p vào sau đó t?m ki?m cho các t?p tin tham chi?u trong các Đ?a đi?m sau đây, theo th? t? này:
  1. Thư m?c ?ng d?ng (v? trí c?a các Msaccess.exe t?p tin).
  2. C?p hi?n th?i mà b?n nh?n th?y n?u b?n nh?p vào M? trên các Tệp tr?nh đơn.
  3. Thư m?c Windows ho?c Winnt nơi mà h? đi?u hành t?p đang ch?y.
  4. C?p h? th?ng dư?i Windows ho?c Winnt thư m?c.
  5. Các thư m?c trong các bi?n môi trư?ng con đư?ng đư?c tr?c ti?p có th? s? d?ng h? đi?u hành.
 4. N?u truy c?p không th? t?m th?y các t?p tin, m?t l?i tham kh?o x?y ra.

Hi?u bi?t v? các thông báo l?i tham kh?o

Có r?t nhi?u thông báo l?i liên quan đ?n m?t t?p tin b? thi?u ho?c vào m?t t?p tin có m?t phiên b?n khác nhau t? các phiên b?n đư?c s? d?ng trong các cơ s? d? li?u. Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n có th? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho m?t bài vi?t v? các thông báo l?i c? th?, và b?n có th? sau đó gi?i quy?t các l?i b?i theo các bư?c trong bài vi?t. Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t ph? thu?c t?p tin là không m?t cách chính xác phù h?p v?i các t?p tin chính.

Danh sách sau đây mô t? m?t s? tài li?u tham kh?o thông báo l?i r?ng b?n có th? nh?n đư?c. Tuy nhiên, Lưu ? r?ng danh sách không bao g?m t?t c? các l?i có th? tham kh?o tin nh?n.
 • "Phương pháp MethodName đ?i tư?ngObjectName Không thành công"

  Thông thư?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u có m?t v?n đ? v?i ki?u l?p tr?nh thư vi?n, ví d?, m?t d? li?u truy nh?p đ?i tư?ng (DAO) không h?p l? năng đ?ng liên k?t library File (DLL). B?n có th? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho các bài vi?t mà mô t? nhi?u h?nh th?c thông báo l?i này.
 • "Ch?c năng là không có s?n trongS? d?ng bi?u hi?n"

  B?n có th? nh?n đư?c đi?u này l?i tin nh?n n?u có m?t v?n đ? v?i m?t thư vi?n ki?u l?p tr?nh, ho?c n?u các m? không c? th? g?i ra thư vi?n chính xác và các t?p tin đư?c li?t kê ? m?t m?c ưu tiên th?p hơn trong danh sách tham kh?o hơn m?t t?p tin có ch?a cùng m?t ch?c năng tên--ví d?, n?u đ?o m? đư?c s? d?ng v?i các đ?i tư?ng ActiveX Data Thư vi?n (ADO) đư?c li?t kê ? m?t m?c ưu tiên cao hơn các thư vi?n DAO. B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u m?t h?nh th?c ho?c m?t báo cáo có ch?a m?t đi?u khi?n ActiveX.
 • "Không th? t?m th?y d? án ho?c thư vi?n"

  B?n có th? nh?n thông báo l?i này n?u truy c?p không th? đ?nh v? t?p trong danh sách tham kh?o. Thư?ng xuyên các t?p tin đư?c g?n c? là M?t tích trong các Tham khảo h?p tho?i. Đôi khi các t?p tin t?n t?i trên máy tính phát tri?n nhưng không ph?i trên máy tính m?c tiêu.Đ? thêm thông tin v? l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  208218 ACC2000: Ch?c năng VBA đ?t nh?p vào cơ s? d? li?u v?i tài li?u tham kh?o không có trong b?ng
 • "Bi?n không xác đ?nh" ho?c "User-defined g? không đ?nh ngh?a"

  B?n có th? nh?n đư?c m?t thông đi?p l?i này n?u b?n s? d?ng các Ngư?i s? d?ng m?c đ? b?o m?t Wizard đ? b?o đ?m m?t cơ s? d? li?u tham kh?o các thư vi?n khác so v?i các thư vi?n đư?c bao g?m theo m?c đ?nh. Ch?ng h?n, tài li?u tham kh?o đ? thư vi?n đ? t?n t?i trong cơ s? d? li?u không có b?o đ?m không t? đ?ng t?o ra trong cơ s? d? li?u m?i, b?o đ?m.
 • "Th?i gian ch?y l?i 5," "cu?c g?i th? t?c không h?p l? hay tranh lu?n," "Thư vi?n ch?a bi?u tư?ng này chưa referenced b?i hi?n t?i d? án,"ho?c" thư vi?n ch?a bi?u tư?ng này không đư?c tham chi?u b?i các d? án hi?n t?i, do đó, các bi?u tư?ng là không xác đ?nh"

  B?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p l?i n?u có m?t tham chi?u đ?n m?t cơ s? d? li?u, m?t thư vi?n ki?u, ho?c m?t thư vi?n đ?i tư?ng đư?c g?n c? là M?t tích.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  231413 ACC2000: Thông báo l?i r?ng ch? ra m?t tham chi?u m?t tích
 • "Thành ph?n ActiveX không th? t?o đ?i tư?ng"

  Đi?u này thông báo l?i không có ngh?a r?ng đi?u khi?n ActiveX đư?c tham gia. Ví d?, m?t trong nh?ng nguyên nhân có th? là r?ng đ?o, đó là m?t thành ph?n ActiveX, không th? t?o m?t đ?i tư?ng v? máy ch? t? đ?ng hóa đào không th? kh?i đ?ng. Thư?ng xuyên, nguyên nhân là DLLs cung c?p tham chi?u ch?c năng chương tr?nh không đư?c đăng k? ho?c không chính xác đư?c đăng k?.Cho thông tin b? sung v? l?i này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  244264 Thông tin: Gi?i đáp th?c m?c l?i 429 khi t? đ?ng hoá các ?ng d?ng văn ph?ng
  M?c dù bài vi?t này đư?c vi?t t? m?t th? giác Quan đi?m cơ b?n, nó bao g?m nhi?u ngư?i trong s? nh?ng nguyên nhân cho l?i này.

Vi?c gi?i quy?t các v?n đ? tham chi?u trên máy tính phát tri?n

T?o m?t cơ s? d? li?u m?i, tr?ng và sau đó chuy?n nh?p các đ?i tư?ng t? m?t cơ s? d? li?u t?p tin có th? t?o ra các v?n đ? tài li?u tham kh?o n?u m? ho?c ActiveX đi?u khi?n d?a vào tài li?u tham kh?o không đư?c bao g?m trong cơ s? d? li?u m?c đ?nh. Các chú thích m?c đ?nh cho m?t cơ s? d? li?u Access 2000 là:
 • Visual Basic cho các ?ng d?ng
 • Microsoft Access 9,0 đ?i tư?ng thư vi?n
 • OLE t? đ?ng hóa
 • Thư vi?n Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) 2.1
N?u ngu?n là m?t cơ s? d? li?u Access 2000, xác minh r?ng các tài li?u tham kh?o phù h?p. N?u ngu?n n?m ? m?t phiên b?n c? c?a truy c?p, DAO 3.5 ho?c trư?c đó có l? là s? d?ng; Tuy nhiên, Access 2000 không cung c?p đ?o 3.5 b?i m?c đ?nh. H?y th? g? b? tham chi?u đ?n ADO 2.1 thư vi?n (n?u nó t?n t?i) và thêm tài li?u tham kh?o cho các thư vi?n đ?i tư?ng DAO 3.6.

N?u b?n chuy?n đ?i cơ s? d? li?u t? m?t phiên b?n c? c?a truy c?p, và cơ s? d? li?u có ch?a m?t tham chi?u đ?n t?p tin Utility.mda, trong nhi?u trư?ng h?p b?n có th? lo?i b? tham chi?u này b?i v? các ch?c năng này tham chi?u g?i đư?c bao g?m trong m?c đ?nh tài li?u tham kh?o trong Access 2000. N?u không có tham chi?u đ?n các phiên b?n trư?c đó c?a đ?o, b?n c?ng có th? xoá các tài li?u tham kh?o v? đ?o 3,6 có th? đ?a ch? này ch?c năng.

Đ? thêm m?t tham chi?u đ?n m?t thư vi?n:
 1. M? cơ s? d? li?u.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Visual Basic Editor.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo.
 4. Dư?i Tài li?u tham kh?o có s?n, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m bên c?nh tên c?a thư vi?n, sau đó b?m Ok.
Đ? lo?i b? m?t tham chi?u đ?n m?t thư vi?n:
 1. M? cơ s? d? li?u.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Visual Basic Editor.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo.
 4. Dư?i Tài li?u tham kh?o có s?n, nh?p vào Xoá h?p ki?m k? bên tên c?a thư vi?n, sau đó b?m Ok.

Phân ph?i các cơ s? d? li?u t?p tin

Có hai cơ b?n cơ s? d? li?u t?p tin phương pháp phân ph?i. B?n có th? sao t?p t? máy tính phát tri?n máy tính m?c tiêu, ho?c b?n có th? s? d?ng các gói và tri?n khai thu?t s? đ? t?o ra m?t gói thi?t l?p.

N?u b?n sao chép các t?p tin t? máy tính phát tri?n máy tính m?c tiêu, ch? sao t?p cơ s? d? li?u. B?n ph?i t? có th? đ?m b?o r?ng t?t c? các file mà là li?t kê trong danh sách tham kh?o có s?n, ? m?c đ? Phiên b?n đúng và trong cùng m?t v? trí tương đ?i trên máy tính m?c tiêu như v? s? phát tri?n máy tính.

N?u b?n s? d?ng các gói và tri?n khai thu?t s? đ? t?o ra m?t thi?t l?p tr?n gói, đ? c?p đ?n bài vi?t cơ s? ki?n th?c ph?c v? như m?t danh sách ki?m tra đ? phát tri?n các ?ng d?ng th?i gian ch?y trong truy c?p. Đ? thêm thông tin v? các ki?m tra danh sách, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
247530 MOD2000: Làm th? nào đ? tránh sai l?m thư?ng g?p khi t?o th? chia th?i gian ch?y ?ng d?ng
Khi b?n phát tri?n các ?ng d?ng th?i gian ch?y trong truy c?p, Lưu ? r?ng m?t s? t?p tin h? đi?u hành ph?i đư?c phân ph?i v?i th?i gian ch?y ?ng d?ng. Bao b? c?a nh?ng t?p tin này đư?c th?c hi?n t? đ?ng b?i các Tr?n gói và tri?n khai thu?t s? c?u ph?n c?a Microsoft Office 2000 nhà phát tri?n. Đôi khi các phiên b?n c?a các t?p tin đư?c bao g?m ph? thu?c vào khác các ?ng d?ng mà đ? đư?c cài đ?t trên máy tính phát tri?n và r?ng có th? có l?n các t?p h? đi?u hành.

Theo m?t s? hư?ng d?n thư?ng s? đ?m b?o r?ng các phiên b?n c?a các t?p tin mà b?n s? d?ng s? không xung đ?t v?i các t?p tin trên máy tính m?c tiêu khi b?n cài đ?t th?i gian ch?y ?ng d?ng. Dư?i đây là các hư?ng d?n:
 1. Phát tri?n các truy c?p cơ s? d? li?u trên máy tính b?t k?.
 2. T?o ra m?t môi trư?ng máy tính nơi mà đ?a c?ng đ? đ?nh d?ng l?i và nơi mà ch? có b?n s?m nh?t c?a ho?t đ?ng áp d?ng h? th?ng, văn ph?ng, và nhà phát tri?n 2000 văn ph?ng đư?c cài đ?t. Ch?y các gói thu?t s? tri?n khai trên máy tính này đ? t?o ra phiên b?n th?i gian ch?y và các ?ng d?ng. Đi?u này đ?m b?o r?ng các đơn v? s?a đ?i các t?p tin s? làm vi?c trên b?t k? máy tính m?c tiêu.
 3. T?o ra m?t môi trư?ng máy tính nơi mà đ?a c?ng đ? đ?nh d?ng l?i và nơi ch? có h? đi?u hành đư?c cài đ?t. Ki?m tra th?i gian ch?y ?ng d?ng trong môi trư?ng này.
  • N?u ?ng d?ng không ch?y thành công, b?n bi?t là m?t cái g? đó sai trái v?i các ?ng d?ng riêng c?a m?nh. B?n c?n ph?i xác đ?nh và kh?c ph?c s? c? trư?c khi b?n phát hành ?ng d?ng.
  • N?u ?ng d?ng ho?t đ?ng thành công trên các bài ki?m tra máy tính nhưng không làm vi?c trên máy tính m?c tiêu, b?n bi?t là m?t cái g? đó sai trên máy tính m?c tiêu ch? không ph?i là trong ?ng d?ng. B?n c?n đ? nh?n bi?t và kh?c ph?c nguyên nhân có th? x?y ra trên máy tính m?c tiêu, có l? m?t không tương thích ho?c m?t t?p tin b? h?ng.

Làm m?i danh sách tham kh?o

N?u v?n đ? tham kh?o liên quan đ?n đi?u khi?n ActiveX, b?n có th? đôi khi gi?i quy?t s? c? b?i làm m?i danh sách tham kh?o. Đ? làm m?i các danh sách tham kh?o:
 1. Trong Visual Basic Editor, nh?n vào đây Tham khảo trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trong các Tham khảo h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n m?t tài li?u tham kh?o đó không ph?i là đ? l?a ch?n, h?y lưu ? c?a m?t trong nh?ng b?n ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo m?t l?n n?a.
 4. Nh?n vào đây đ? h?y b? l?a ch?n tham kh?o, và sau đó Nh?p vào Ok.

Phân ph?i các t?p tin cơ s? d? li?u mà có đi?u khi?n ActiveX

Có hai lo?i gi?y phép cho đi?u khi?n ActiveX: m?t gi?y phép th?i gian thi?t k? và m?t gi?y phép th?i gian ch?y.
 • M?t gi?y phép th?i gian thi?t k? cho phép b?n n?p đư?c c?p phép Đi?u khi?n ActiveX t? Office 2000 nhà phát tri?n thành các h?nh th?c và các báo cáo trong m?t truy c?p cơ s? d? li?u.
 • M?t gi?y phép th?i gian ch?y cho phép b?n s? d?ng đi?u khi?n ActiveX trong m?t cơ s? d? li?u truy c?p vào m?t máy tính mà không có nhà phát tri?n Office 2000 cài đ?t, nhưng m?t gi?y phép th?i gian ch?y không cho phép b?n chèn m?i đư?c c?p phép Đi?u khi?n ActiveX. Đ? cài đ?t m?t gi?y phép th?i gian ch?y, phân ph?i ActiveX đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng gói và tri?n khai Wizard, vi?t gi?y phép cho các đi?u khi?n trong s? đăng k? máy tính m?c tiêu.
Một M?t tích c?, mà b?n có th? nh?n th?y khi b?n m? m?t mô-đun trong thi?t k? giao di?n và sau đó b?m Tham khảo trên các Công cụ tr?nh đơn, ch? ra r?ng các tham chi?u đ?n h?p tho?i chung ki?m soát trên m?c tiêu máy tính không kh?p v?i các ngu?n trong các t?p tin cơ s? d? li?u t? các phát tri?n máy tính.

N?u b?n phát hành m?t t?p tin cơ s? d? li?u mà không c?n cài đ?t đi?u khi?n h?p tho?i ph? bi?n th? chia, s? ki?m soát tài li?u tham kh?o có th? đư?c g?n c? như M?t tích, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i thông đi?p r?ng "b?n không có nh?ng gi?y phép b?t bu?c ph?i dùng đi?u khi?n ActiveX này"N?u đi?u khi?n không th? chia đ? đư?c cài đ?t trên máy tính m?c tiêu.

Ngay c? khi cơ s? d? li?u t?p tin là m?t ph?n c?a m?t ?ng d?ng th?i gian ch?y, b?n có th? nh?n đư?c l?i thông đi?p mà "B?n không có gi?y phép c?n thi?t đ? dùng đi?u khi?n ActiveX này" N?u các không th? chia ki?m soát đ? đư?c cài đ?t trên máy tính m?c tiêu là c?a m?t phiên b?n m?i hơn so v?i s? ki?m soát đư?c cung c?p b?i c?a b?n th?i gian ch?y ?ng d?ng. V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? chương tr?nh cài đ?t không ghi đè lên Phiên b?n sau c?a m?t t?p tin v?i m?t phiên b?n c? c?a cùng m?t t?p tin.

Reregistering t?p tin

Nó có th? cho m?t t?p tin là trong danh sách tham kh?o mà không c?n m?t cách chính xác đư?c đăng k? trong s? đăng k?. N?u b?n nghi ng? r?ng đi?u này có th? các trư?ng h?p, làm theo các bư?c sau đ? reregister t?p:
 1. Trong Microsoft Windows NT 4.0, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, sau đó b?m T?p và c?p, ho?c trong Windows năm 2000, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho các t?p tin và Thư m?c.
 2. Trong các Đ?t tên h?p, hay trong các T?m ki?m t?p và c?p đ?t tên h?p, lo?i regsvr32.exe regsvr32.exe.
 3. Trong các T?m trong h?p, b?m vào thư m?c g?c c?a các đ?a c?ng (thư?ng C:).
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m c?p con h?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi? ho?c T?m ki?m ngay.
 5. Sau khi b?n t?m th?y t?p, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó xóa anything that's in the M? h?p.
 6. Kéo các Regsvr32.exe Regsvr32.exe t?p t? t?m ki?m k?t qu? trên ô đ? các M? h?p.
 7. L?p l?i bư?c 2 thông qua 6, th?i gian này, t?m ki?mTên t?p tin.dll, nơiTên t?p tin là tên t?p tin mà b?n mu?n Reregister.
 8. Sau khi các Tên t?p tin.dll t?p trong các M? h?p v?i regsvr32.exe Regsvr32.exe t?p, b?m vào Ok.
 9. Mư?ng, th? nghi?m đ? xem li?u v?n đ? v?n c?n t?n t?i.
N?u b?n không có t?p regsvr32.exe Regsvr32.exe trên máy tính c?a b?n, ki?m tra các máy tính khác cho các t?p tin. N?u t?p tin không có s?n, b?n có th? có đư?c các t?p tin t? Web site c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
161983 ACC: Regsvr32a.exe có s?n cho các trung tâm t?i v?
CHÚ Ý: H?y nh? đ? biên d?ch t?t c? các mô-đun sau khi b?n đi?u ch?nh tài li?u tham kh?o. Đ? biên d?ch t?t c? các mô-đun, v?i các phân h? v?n m?, b?m Biên d?ch cơ s? d? li?u trên các G? l?i tr?nh đơn. N?u các mô-đun biên d?ch không, có th? có thêm tài li?u tham kh?o chưa đư?c gi?i quy?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310803 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Access 2010
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbinfo kbinterop kbprogramming kbmt KB310803 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310803

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com