Mô t? v? nguyên nhân ph? bi?n c?a thông báo l?i SQL Server 844 ho?c thông báo l?i 845

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310834 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), ho?c m?t th?i gian ra ho?c m?t s? gián đo?n khác c?a ho?t đ?ng thư?ng xuyên có th? x?y ra cùng m?t lúc SQL Server ghi đ?m ch?t l?i SQL Server l?i đăng nh?p. Các thông báo l?i x?y ra như là k?t qu? c?a m?t s? phá v? là:
: 844 Th?i gian th?c hi?n l?i trong khi ch? đ?i cho đ?m ch?t lo?i % d, bp % # x, trang % S_PGID, stat % # x, đ?i tư?ng ID % d: % d: % d, waittime % m?t ti?p t?c ch? đ?i.
: 845 Time-out l?i trong khi ch? đ?i cho đ?m ch?t ki?u %d trang % S_PGID, cơ s? d? li?u ID % d.
Chú ?: EC 6ed70090, 2 đ?i 600 sec. ngày ch?t 6ed834bc. Không m?t ch?t BUF.

NGUYÊN NHÂN

Các thông báo l?i là ph? thu?c vào ho?t đ?ng môi trư?ng t?ng th? c?a h? th?ng c?a b?n. B?t k? c?a các trư?ng h?p sau đây có th? d?n đ?n m?t h? th?ng overstressed:
 • Ph?n c?ng không đáp ?ng đ?u vào/đ?u ra (I/O) và b? nh? nhu c?u c?a b?n.

 • Thi?t đ?t c?u h?nh không đúng cách và th? nghi?m.

 • Thi?t k? kém hi?u qu?.
Khi h? th?ng c?a b?n là nh? hơn t?i n?ng căng th?ng ho?c khi h? th?ng c?a b?n đ? yêu c?u ph?n c?ng vư?t quá kh? năng c?a ph?n c?ng, h? th?ng c?a b?n có th? t?o ra các thông báo l?i b? đ?m. M?t s? trong nh?ng nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a m?t môi trư?ng căng th?ng là:

 • V?n đ? ph?n c?ng.
 • Nén ? đ?a.
 • Thi?t đ?t c?u h?nh c?a non-m?c đ?nh SQL Server.
 • Truy v?n không hi?u qu? và/ho?c thi?t k? kém hi?u qu? ch? s?.
 • Cơ s? d? li?u thư?ng xuyên AutoGrow ho?c AutoShrink ho?t đ?ng kinh doanh.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, tùy thu?c vào môi trư?ng c?a b?n, m?t ho?c nhi?u các bư?c này có th? làm gi?m ho?c lo?i b? các thông báo l?i:
 • Xác đ?nh xem b?n có b?t c? t?c ngh?n ph?n c?ng. Ch? đ? "Xác đ?nh Bottlenecks" trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n là m?t nơi t?t đ? b?t đ?u. N?u c?n thi?t, nâng c?p ph?n c?ng c?a b?n đ? cho nó là đ? đ? ph?c v? nhu c?u c?a môi trư?ng c?a b?n c?u h?nh, truy v?n, và t?i.

 • Ki?m ch?ng r?ng t?t c? các ph?n c?ng c?a b?n ho?t đ?ng đúng. Ki?m tra b?t k? l?i đăng nh?p và ch?y b?t k? ch?n đoán đư?c cung c?p b?i nhà cung c?p ph?n c?ng c?a b?n.

 • H?y ch?c ch?n r?ng ? đ?a c?a b?n không nén. Lưu tr? d? li?u ho?c đăng nh?p file trên ? đ?a nén không đư?c h? tr? như di?n t? trong ch? đ? "V?t l? cơ s? d? li?u t?p tin và Filegroups" trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n. Đ? thêm thông tin v? h? tr? nén ? đ?a, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  231347 INF: SQL Server cơ s? d? li?u không đư?c h? tr? trên nén t?p
 • Xem n?u các thông báo l?i bi?n m?t khi b?n t?t t?t c? các tùy ch?n này:

  • Các máy ch? SQL ưu tiên tăng c?u h?nh tùy ch?n.
  • Các T?ng h?p nh? tùy ch?n (s?i ch? đ?).
  • Các đ?t làm vi?c đ?t kích c? tùy ch?n.


  Các cài đ?t trư?c thư?ng có th? c?p nghi?p n?u b?n thay đ?i chúng t? thi?t l?p m?c đ?nh c?a OFF. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thi?t đ?t này, tham kh?o "Thi?t l?p tùy ch?n c?u h?nh" và "sp_dboption" các ch? đ? trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  319942 Làm th? nào đ?: Xác đ?nh đúng SQL Server cài đ?t c?u h?nh
 • Đi?u ch?nh truy v?n đ? gi?m các ngu?n tài nguyên đư?c s? d?ng trên h? th?ng. Đi?u ch?nh hi?u su?t s? giúp gi?m b?t căng th?ng trên m?t h? th?ng c?ng như c?i thi?n th?i gian đáp ?ng cho các truy v?n riêng l?. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  224587Làm th? nào đ?: G? r?i ?ng d?ng hi?u su?t v?i SQL Server

 • Đ?t các AutoShrink b?t đ?ng s?n đ? t?t đ? gi?m overhead thay đ?i đ? kích thư?c cơ s? d? li?u c?a b?n.

 • Đ?m b?o r?ng b?n đ?t các AutoGrow b?t đ?ng s?n đ? gia s? đ? l?n đ? đư?c không thư?ng xuyên. L?ch m?t công vi?c đ? ki?m tra không gian s?n dùng trong cơ s? d? li?u c?a b?n, và sau đó tăng kích thư?c cơ s? d? li?u trong gi? không cao đi?m.

 • N?u các thông báo l?i 844 ho?c 845 không thư?ng xuyên, sau đó b?n có th? b? qua các l?i như đ? nêu trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? giám sát h? th?ng c?a b?n và làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s? thay đ?i đ? ngh? trong ph?n "Workaround" c?a bài vi?t này, xem các ch? đ? sau trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n:

"Xem các b?n ghi l?i"
"T?i ưu hóa cơ s? d? li?u hi?u su?t t?ng quan"
"Vi?c đánh giá hi?u su?t"
"Ch? s?"
"Vi?c thi?t k? m?t ch? s?"
"Thu?t s? đi?u ch?nh ch? s?"
"Phân tích truy v?n"

Có nh?ng trư?ng h?p m?t s? nơi báo l?i 844 và 845, k?t h?p v?i m?t s? các trư?ng h?p c? th?, ch? ra m?t l?i. Đ?i v?i thông tin b? sung v? l?i có th?, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309093 Kh?c ph?c: B? đ?m Latch timeout ho?c Server Sluggishness x?y ra khi b?n lo?i b? th? t?c t? b? nh? Cache
303640 Kh?c ph?c: Latch Timeout c?nh báo xu?t hi?n trong Nh?t k? l?i và ph?n ?ng ch?m SQL Server x?y ra v?i AWE kích ho?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 310834 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB310834 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310834

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com