Opis narzędzia Network Monitor Capture Utility

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 310875 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób korzystania z narzędzia Network Monitor Capture Utility (Netcap.exe), którego można używać w celu przechwytywania ruchu sieciowego w Monitorze sieci.

Więcej informacji

Program Netcap udostępnia funkcje przechwytywania tylko w wierszu polecenia; aby otworzyć wynikowe pliki przechwytywania (.cap), należy użyć pełnego interfejsu Monitora sieci.

Program Netcap jest instalowany podczas instalowania narzędzi obsługi znajdujących się na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować te narzędzia, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306794 How to Install the Support Tools from the Windows XP CD-ROM
Monitor sieci jest dostarczany z produktami Windows Server oraz z programem Microsoft Systems Management Server (SMS).

Program Netcap udostępnia funkcje przechwytywania, które są podobne do wersji Monitora sieci dostarczanego z produktami Windows Server; programu Netcap należy jednak używać w wierszu polecenia. Po pierwszym uruchomieniu polecenia Netcap program Netcap instaluje sterownik Monitora sieci i tworzy powiązania tego sterownika ze wszystkimi kartami sieciowymi.

Pełna składnia polecenia Netcap wygląda tak:
 Użycie: NetCap.exe [/B:#] [/T <Typ> <Bufor> <PrzesunięcieSzestanstkowo>
          <WzorzecSzesnastkowy>] [/F:<PlikFiltru.cf>]
          [/C:<PlikPrzechwytywania>] [/N:#] [/L:GG:MM:SS]
          [/TCF:<NazwaFolderu>]
 Przykład: NetCap /B:20 /N:2 /T BP 100 0a ff1f /F:d:\IPFilter.CF
 /B:# - Bufor, wielkość danych do przechwycenia; od 1 MB do 1000 MB; wartość
    domyślna to 1 MB.
 /T  - Wyzwalacz; zatrzymuje przechwytywanie po napotkaniu danego buforu
    i/lub wzorca. W przypadku niepodania wyzwalacza przechwytywanie
    zatrzyma się po zapełnieniu buforu. Użycie parametru "/T N" powoduje
    kontynuowanie przechwytywania nawet po zapełnieniu buforu.
    Najstarsze ramki w przechwyconych danych będą zastępowane po
    zapełnieniu buforu.
    Uwaga: W przypadku użycia parametru "/T N" konieczne jest naciśnięcie
        spacji w celu zatrzymania przechwytywania.
    <Typ>   - 'B' = bufor, 'P' = Wzorzec, 'BP' = Bufor, następnie wzorzec,
          'PB' = Wzorzec, następnie bufor, 'N' = Brak wyzwalacza.
    <Bufor>  - Procent rozmiaru buforu ('25', '50', '75', '100') używanego
          z typami B, BP, PB (nie P).
    <PrzesunięcieSzestanstkowo>
         - Przesunięcie (szesnastkowo) od początku ramki, używane
          z typami P, BP, PB (nie B).
    <WzorzecSzesnastkowy>
         - Wzorzec szesnastkowy do dopasowania, używany z typami P,
          BP, PB (nie B). Wzorzec musi się składać z parzystej liczby
          cyfr szesnastkowych. /C:<PlikPrzechwytywania>
         - Przenosi tymczasowo przechwycone dane do pliku, którego
          ścieżka i/lub pełna nazwa została tu podana. Może to być
          dowolna prawidłowa ścieżka lokalna lub zdalna. Jeśli nie
          zostanie określony parametru "/C", plik przechwytywania
          będzie pozostawiony w domyślnym tymczasowym folderze
          przechwytywania.
 /F:<PlikFiltru.cf>
         - Filtr przechwytywania (*.cf) wygenerowany przez
          Monitor sieci 2.x.
 /L:<GG:MM:SS>  - Przechwytywanie danych przez określoną ilość czasu
          (maks. 99:99:99).
          Uwaga: Ta opcja zastępuje domyślną wartość 100% wyzwalacza,
          chyba że został również określony parametr
          "/T <typ wyzwalacza>".
 /TCF:<NazwaFolderu>
         - Trwale zmienia tymczasowy folder przechwytywania.
          Ostrzeżenie: ścieżka musi wskazywać na stałym lokalnym
          dysku twardym.
          Po ustawieniu nowego folderu ponowne użycie tego parametru
          jest konieczne tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba zmiany
          katalogu.
 /Remove     - Usuwa wystąpienie sterownika Monitora sieci programu NetCap.
 /N:<#>     - Numer indeksu karty interfejsu sieciowego (NIC) tego
          komputera.
					
Aby określić numer indeksu karty interfejsu sieciowego (NIC), można użyć polecenia netcap /? . Pod informacjami dotyczącymi składni zostanie wyświetlona lista kart zainstalowanych w komputerze. Z tej listy można wybrać właściwą kartę w celu przechwytywania danych. Aby na przykład przechwytywać ruch używający połączenia telefonicznego na komputerze z następującymi kartami, należy użyć indeksu 0 karty NIC:
 Use the following index numbers for these adapters:
 (default) 0 = ETHERNET (2C3D20524153) WAN (PPP/SLIP) Interface
      1 = ETHERNET (000039139635) Local Area Connection 2
      2 = ETHERNET (0000390E118E) Local Area Connection
					
Poniżej przedstawiono przykładowe polecenia Netcap:
 • Aby przechwytywać ruch na karcie NIC 1 przy użyciu 10 megabajtowego (MB) buforu, użyj następującego polecenia:
  netcap /n:1 /b:10
 • Polecenie Netcap zwykle zatrzymuje przechwytywanie po zapełnieniu buforu. Aby przechwytywać ruch przy użyciu buforowania typu „pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł” (FIFO), co jest domyślnym działaniem Monitora sieci, użyj następującego polecenia:
  netcap /t n
  Należy pamiętać, że w celu zatrzymania przechwytywania należy nacisnąć SPACJĘ.
 • Aby przechwytywać ruch przez jedną godzinę przy użyciu 1-megabajtowego buforu FIFO, użyj następującego polecenia:
  netcap /L:01:00:00
 • Aby usunąć sterownik Monitora sieci, użyj następującego polecenia:
  netcap /remove
Tworzone przez program Netcap pliki przechwytywania są domyślnie umieszczane w folderze ProfilUżytkownika\Ustawienia lokalne\Temp, gdzie ProfilUżytkownika to nazwa profilu użytkownika. Można zmienić folder domyślny, używając przełącznika /c lub /tcf.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak przechwytywać ruch sieciowy, lub informacje dotyczące pojęć i terminów użytych w tym niniejszym artykule, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
148942 Jak przechwytywać ruch w sieci za pomocą Monitora sieci

Właściwości

Numer ID artykułu: 310875 - Ostatnia weryfikacja: 1 października 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB310875

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com