Raksta ID: 310994 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maza uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet Microsoft t?mek?a lap? Da??m oper?t?jsist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Sist?mas Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas diskus varat ieg?t pie Microsoft, bet ir iesp?jama tikai to lejupiel?de. M?s nodro?in?m uzst?d??anas s?kn??anas diskus, lai jums b?tu iesp?ja palaist uzst?d??anas programmu dator?, kuram nevar izmantot s?kn?jamu CD-ROM. Ja varat palaist datoru, izmantojot CD-ROM vai t?kla instal?ciju, stingri iesak?m izmantot ??s instal?cijas metodes.

Turpm?kie produkti vairs neatbalst?s instal?ciju, izmantojot uzst?d??anas s?kn??anas diskus. Turpm?k Microsoft oper?t?jsist?mu instal?ciju b?s nepiecie?ams palaist, izmantojot kompaktdisku diskdzini vai t?kl? pieejamo PXE s?kn??anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantojama PXE s?kn??ana, apmekl?jiet Microsoft TechNet t?mek?a lapu RIS un PXE pras?bas.

K? ieg?stams rezerves disks

Click here to show/hide solution

Kam b?tu nepiecie?ams lejupiel?d?t uzst?d??anas diskus?

Click here to show/hide solution

Uzst?d??anas disku lejupiel?de, izveide un izmanto?ana

Ir pieejamas se?as sist?mas Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas disketes. Lai piek??tu kompaktdisku diskdzinim un palaistu uzst?d??anas procesu, ir j?b?t pieejamiem ?aj?s disket?s ietvertajiem failiem un draiveriem.

1. darb?ba. Uzst?d??anas diska programmas lejupiel?de.

Click here to show/hide solution

2. darb?ba. Uzst?d??anas diska programmas palai?ana, lai izveidotu uzst?d??anas diskus.

Click here to show/hide solution

3. darb?ba. Datora start??ana, izmantojot pirmo uzst?d??anas disku, lai s?ktu jaunu Windows XP instal?ciju.

Click here to show/hide solution

Papildindorm?cija

Lai skat?tu papildinform?ciju par jaun?k?s sist?mas Windows XP servisa pakotnes ieg??anu kompaktdiska form?t?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
Lai ieg?tu Windows XP Service Pack 3 ? ISO-9660 CD ISO att?lu, dodieties uz t?mek?a lapu Windows XP Service Pack 3 ? ISO-9660 CD att?la fails.

Rekviz?ti

Raksta ID: 310994 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 31. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com