Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h? tr? ngôn ng? Nam Á cho Word 2007, cho Word 2003 ho?c cho Word 2002 trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311013 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này th?o lu?n v? vi?c cài đ?t và yêu c?u c?u h?nh và gi?i thích làm th? nào đ? nh?p vào, ch?nh s?a và ch?ng minh (ki?m tra chính t? và ng? pháp) ngôn ng? Nam Á trong Microsoft Office Word 2007, trong Microsoft Office Word 2003, ho?c trong Microsoft Word 2002 trên máy tính đó ch?y Microsoft Windows Server Năm 2003, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000.

Chú ý Ngôn ng? Nam Á bao g?m ti?ng Thái, ti?ng Hin-ddi, và Ti?ng Vi?t.

Yêu c?u

G? và ch?nh s?a b?ng m?t ngôn ng? Nam Á trong Word, b?n ph?i:
 • Thi?t đ?t Windows cho ngôn ng? c? th?.
 • C?u h?nh t? đ? b?n có th? nh?p vào đó ngôn ng?.

Microsoft Windows

Windows Server 2003, Windows XP và Windows 2000 có built-in h? tr? ngôn ng?, g?m ti?ng Thái, ti?ng Hin-ddi và ti?ng Vi?t. Đ? c?u h?nh h? đi?u hành đ? lo?i b?ng ngôn ng? thích h?p, b?n ph?i c?u h?nh bàn phím đ? nh?p vào ngôn ng? đó. N?u bàn phím mà b?n mu?n không li?t kê theo m?c đ?nh, b?n có th? ph?i cài đ?t t?p b? sung.

Cho Microsoft Word

N?u b?n mu?n ch? b?ng ch?ng văn b?n trong ngôn ng? khác nhau, b?n có th? cài đ?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Microsoft Office và cài đ?t Microsoft Văn ph?ng hi?u đinh công c?.

N?u b?n mu?n có các tính năng đa qu?c gia c?a Văn ph?ng, cài đ?t m?t phiên b?n đ?a hoá c?a văn ph?ng. Ngoài ra, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y:
 • Đ?i v?i Word 2007, cài đ?t phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng v?i gói ngôn ng? duy nh?t ho?c Multi-Language Pack.
 • Đ?i v?i Word 2003 và Word 2002, cài đ?t các Phiên b?n ti?ng Anh c?a văn ph?ng v?i Multilingual User Interface Pack (MUI).

L?i ích

L?i ích c?a vi?c s? d?ng m?t phiên b?n đ?a hoá

B?n có th? thích s? d?ng m?t phiên b?n đ?a hoá c?a văn ph?ng n?u b?n t? ch?c c?n ch?c năng hoàn toàn b?n đ?a hóa và các b? sung n?i dung đư?c bao g?m trong m?t s? phiên b?n đ?a hoá đ?y đ?. M?i b?n đ?a hoá Phiên b?n bao g?m ít nh?t hai b? hi?u đinh công c? thích h?p cho các ngôn ng? mà b?n có kh? năng s? d?ng thư?ng xuyên nh?t. Đ? bi?t thêm v? các phiên b?n đ?a hoá c?a Microsoft Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

Đ?i v?i các d?y ph?ng Microsoft Office 2007:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Suites/HA102113701033.aspx
Cho Microsoft Office 2003:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402191033.aspx?PID=CH011480721033
Cho Microsoft Office XP:
http://Office.Microsoft.com/en-us/orkXP/HA011363741033.aspx

L?i ích c?a vi?c s? d?ng phiên b?n ti?ng Anh v?i ngôn ng? khác nhau

Word 2007
 • Gói ngôn ng? duy nh?t (Microsoft Office Language Pack 2007- ngôn ng? tên) cho phép ngư?i s? d?ng và các t? ch?c thêm giao di?n ngư?i dùng đ?a phương và tài li?u hi?u đinh công c? đ? m?t ngôn ng? b? sung v?i c?a h? cơ b?n 2007 tri?n khai ngôn ng? văn ph?ng, và d? dàng chuy?n đ?i gi?a các ngôn ng?.
 • Multi-Language Pack (Microsoft Office Multi-Language Pack 2007) cho phép ngư?i s? d?ng và các t? ch?c đ? thêm ngư?i b?n đ?a hóa giao di?n và tài li?u hi?u đinh công c? c?a h? cơ b?n 2007 tri?n khai ngôn ng? văn ph?ng cho đ?n 37 ngôn ng? khác nhau.
Chú ý Gói ngôn ng? duy nh?t có s?n đ? mua hàng ch? có trên Web. Multi-Language gói có s?n đ? mua hàng trong các kênh bán l? và thông qua kh?i lư?ng c?p gi?y phép chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói ngôn ng? cho khách h?ng sang văn ph?ng 2007, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Suites/HA102113681033.aspx
Word 2003 và Word 2002
 • Đ? bi?t thêm v? nh?ng hi?u đinh công c? cho Microsoft Văn ph?ng, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây:

  Cho Microsoft Office 2003:
  http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402181033.aspx
  Cho Microsoft Office XP:
  http://Office.Microsoft.com/en-us/orkXP/HA011363771033.aspx
 • Văn ph?ng cùng v?i gói giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) đơn gi?n hoá vi?c tri?n khai các văn ph?ng trong m?t t? ch?c đa qu?c gia l?n.

  B?i v? m?t ph? bi?n t?p tin th?c thi trên toàn th? gi?i đư?c bao g?m cho m?i chương tr?nh văn ph?ng, Thông tin công ngh? (CNTT) qu?n tr? viên đ? t?o ra ch? có m?t tu? ch?nh cài đ?t cho ngư?i s? d?ng t?i m?i qu?c gia.

  MUI Pack c?ng bao g?m Proofing Công c? cho các văn ph?ng. Hi?u đinh công c? cho các văn ph?ng cho phép ngư?i dùng đ? t?o và ch?nh s?a tài li?u trong hơn 40 ngôn ng?. Các công ty đa qu?c gia có th? s? d?ng MUI Đóng gói đ? cho phép ngư?i dùng di đ?ng và nh?ng ngư?i khác đ? chia s? máy tr?m làm vi?c b?t k? ngôn ng? c?a h?. Công ty c?ng có th? cho phép t?p trung toàn c?u tr? giúp bàn làm vi?c chuy?n đ?i các ngôn ng? giao di?n trên màn h?nh máy tính c?a h? đ? phù h?p v?i giao di?n ngôn ng? c?a khách hàng c?a h?. (Tuy nhiên, m?t s? h?p tho?i và màn h?nh có th? không b?ng ngôn ng? đó đư?c ch? đ?nh.).

  Chú ý Ngư?i dùng đa ng? Interface Pack (MUI) có s?n ch? thông qua các gi?y phép m?, ch?n và th?a thu?n doanh nghi?p kh?i lư?ng c?p gi?y phép các chương tr?nh. MUI không đư?c cung c?p thông qua các c?a hàng bán l?.

  Để biết thêm thông tin về các MUI gói c?a cơ quan đa qu?c gia, truy c?p vào sau đây Các trang Web Microsoft:

  For Microsoft Office 2003:
  http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402271033.aspx
  Cho Microsoft Office XP:
  http://Office.Microsoft.com/en-us/orkXP/HA011363761033.aspx

Cấu hình

Ph?n này-by-step gi?i thích làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft Windows và Microsoft Word do đó b?n có th? g? văn b?n khác nhau ngôn ng?.

Bư?c 1: Cài đ?t Microsoft Word

N?u b?n không làm như v?y, cài đ?t Word 2007 (m?t 2007 Microsoft Office suite), Word 2003 (Microsoft Office 2003), ho?c Word 2002 (Microsoft Office XP) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000.

Bư?c 2: Windows c?u h?nh đ? g? b?ng nhi?u ngôn ng?

Trư?c khi b?n có th? nh?p vào m?t ngôn ng? khác ngoài ti?ng Anh, b?n ph?i c?u h?nh bàn phím đ? phù h?p v?i ngôn ng?. Ví d?, g? ti?ng Thái d?a trên k? t?, c?u h?nh bàn phím đ? ánh x? cùng m?t cách v?i m?t thái b?n đ?a hoá bàn phím. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c này, n?u thích h?p cho h? đi?u hành b?n đang ch?y.
Microsoft Windows Server 2003
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Ki?m soát B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 2. Trên các Ngôn ngữ tab, b?m vàoThông tin chi ti?t.
 3. N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê dư?i Cài đ?t d?ch v?, ho?c n?u ngôn ng? mà b?n mu?n đư?c li?t kê nhưng bàn phím không đư?c li?t kê dư?i nó, b?m vào Thêm.
 4. Trong các Ngôn ng? nh?p danh sách, ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào. Các B? trí bàn phím/IME l?nh v?c t? đ?ng dân cư cho b?n.

  Chú ý N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê, h?y xem các "Làm th? nào đ? cài đ?t ngôn ng? b? sung" ph?n c?a bài vi?t này.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Dư?i Cài đ?t d?ch v?, b?n nh?n th?y ngôn ng? đ? ch?n v?i m?t bàn phím cài đ?t.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?ph?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Trong khu v?c và ch?n ngôn ng? h?p tho?i.
Microsoft Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng D?ng xem c? đi?n, trong B?ng đi?u khi?n, nh?n vào đây đ? chuy?n sang Xem theo th? lo?i, sau đó b?m Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào Thêm các ngôn ng? khác, sau đó b?m Ngôn ngữ tab.
 4. Dư?i D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p, Nh?p vào Thông tin chi ti?t. Các D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p h?p tho?i h?p s? xu?t hi?n.
 5. N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê dư?i Cài đ?t d?ch v?, ho?c n?u ngôn ng? mà b?n mu?n đư?c li?t kê nhưng bàn phím không đư?c li?t kê dư?i nó, b?m vào Thêm.
 6. Trong các Ngôn ng? nh?p danh sách, ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào. Các B? trí bàn phím/IME l?nh v?c t? đ?ng dân cư cho b?n.

  Chú ý N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê, h?y xem các "Làm th? nào đ? cài đ?t ngôn ng? b? sung" ph?n c?a bài vi?t này.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Dư?i Cài đ?t d?ch v?, b?n nh?n th?y ngôn ng? đ? ch?n v?i m?t bàn phím cài đ?t.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng D?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?ph?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Trong khu v?c và ch?n ngôn ng? h?p tho?i.
Microsoft Windows 2000
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Tùy ch?n vùng.
 3. B?m vào các Đ?u vào mi?n đ?a phương tab.
 4. N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê trongĐ? cài đ?t đ?u vào mi?n đ?a phương, b?m Thêm.
 5. Trong các Thêm mi?n đ?a phương đ?u vào h?p tho?i, ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào t? cácĐ?u vào mi?n đ?a phương danh sách. Các B? trí bàn phím/IME l?a ch?n t? đ?ng l?a ch?n cho b?n.

  Chú ý N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê, h?y xem các "Làm th? nào đ? cài đ?t ngôn ng? b? sung" ph?n c?a bài vi?t này.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Trong các Tùy ch?n vùng h?p tho?i h?p, b?m vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
Sau khi b?n c?u h?nh bàn phím, b?n có th? ch?n đ?u vào ngôn ng? t? các Ngôn ng? thanh.

Làm th? nào đ? cài đ?t ngôn ng? b? sung

N?u ngôn ng? mà b?n mu?n g? vào không đư?c li?t kê trong các "Bư?c 2: Windows c?u h?nh đ? g? b?ng nhi?u ngôn ng?" ph?n, b?n có th? thêm ngôn ng? b?ng cách s?a đ?i tùy ch?n vùng. Tùy ch?n vùng n?m trong B?ng đi?u khi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c này, n?u thích h?p cho các ho?t đ?ng h? th?ng b?n đang ch?y.
Microsoft Windows Server 2003
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Ki?m soát B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 2. Trên các Ngôn ngữ tab, trong cácH? tr? ngôn ng? b? sung khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n cácCài đ?t t?p cho script ph?c t?p và ngôn ng? bên ph?i-sang-trái (bao g?m c? Ti?ng Thái) h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c. N?u b?n không nh?c nh?, nh?p vào B?t đ?u, b?m D?ng l?i , sau đó b?m Kh?i đ?ng l?i.
Microsoft Windows XP
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng D?ng xem c? đi?n, trong B?ng đi?u khi?n, nh?n vào đây đ? chuy?n sang Xem theo th? lo?i, sau đó b?m Ngày tháng, th?i gian, ngôn ng? và khu v?c Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào Thêm các ngôn ng? khác.
 4. Trên các Ngôn ngữ tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cài đ?t t?p cho script ph?c t?p và ngôn ng? bên ph?i-sang-trái (bao g?m c? ti?ng Thái) h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi đư?c nh?c. N?u b?n không nh?c nh?, nh?p vào B?t đ?u, b?m D?ng l?i, sau đó b?m Kh?i đ?ng l?i.
Microsoft Windows 2000
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Tùy ch?n vùng.
 3. Trên các T?ng quát tab, ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n cài đ?t trong cácThi?t đ?t ngôn ng? cho h? th?ng keá tieáp.
 4. Nh?p vào Áp d?ng.
 5. N?u đư?c nh?c, đưa đ?a CD-ROM 2000 Windows, và b?mOk.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi đư?c nh?c. N?u b?n không nh?c nh?, nh?p vào B?t đ?u, b?m D?ng l?i, sau đó b?m Kh?i đ?ng l?i.

Bư?c 3: Cài đ?t ngôn ng? hi?u đinh công c?

Ki?m tra chính t? và ng? pháp c?a văn b?n trong m?t khác nhau ngôn ng?, b?n ph?i cài đ?t ngôn ng? thích h?p hi?u đinh công c? cho các ngôn ng?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y.

Word 2007

Phương pháp 1: Cài đ?t m?t gói ngôn ng? duy nh?t
Gói ngôn ng? duy nh?t cho phép ngư?i s? d?ng và các t? ch?c đ? thêm ngư?i b?n đ?a hóa giao di?n và tài li?u hi?u đinh công c? đ? m?t ngôn ng? b? sung v?i c?a h? cơ b?n 2007 tri?n khai ngôn ng? văn ph?ng, và d? dàng chuy?n đ?i gi?a các ngôn ng?.

Đ? thêm ch?c năng này đ? Word 2007, cài đ?t m?t hay nhi?u gói ngôn ng? duy nh?t. Nh?ng gói đư?c g?i là Microsoft Office Language Pack 2007- ngôn ng? tên. Ngôn ng? tên là ngôn ng? mà b?n mu?n thêm.
Cách 2: Cài đ?t gói đa ngôn ng?
Multi-Language Pack cho phép ngư?i s? d?ng và các t? ch?c đ? thêm ngư?i b?n đ?a hóa giao di?n và tài li?u hi?u đinh công c? c?a h? cơ b?n 2007 tri?n khai ngôn ng? văn ph?ng cho đ?n 37 ngôn ng? khác nhau.

Đ? thêm ch?c năng này, cài đ?t Microsoft Office Multi-Language Pack 2007.

Word 2003 và Word 2002

Phương pháp 1: Cài đ?t Microsoft Office hi?u đinh công c?
Công c? hi?u đinh văn ph?ng c?a Microsoft cung c?p cho b?n kh? năng đ? ki?m tra chính t? và ng? pháp c?a ngôn ng? khác nhau trong Microsoft Word tài li?u.

Đ? thêm ch?c năng này, cài đ?t Microsoft Office hi?u đinh công c? 2003 ho?c các Microsoft Office XP Proofing Tools, n?u thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y.
Cách 2: Cài đ?t và c?u h?nh Multilingual User Interface Pack
Đ? hi?n th? menu, h?p tho?i, và giúp t?p tin ? Nam Á ngôn ng? mà b?n mu?n, b?n ph?i cài đ?t Multilingual User Interface Pack (MUI). Cài đ?t gói MUI c?ng cài đ?t nh?ng công c? hi?u đinh.

Đ? thêm ch?c năng này, cài đ?t Microsoft Office 2003 đa ngôn ng? ngư?i s? d?ng giao di?n ho?c các Microsoft Office XP Multilingual User Interface, n?u thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y.

Bư?c 4: C?u h?nh thi?t đ?t ngôn ng? Microsoft Office

Word 2007

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Office, đi?m đ?n Microsoft văn ph?ng công c?, sau đó b?m Microsoft Thi?t đ?t ngôn ng? văn ph?ng 2007.
 2. Trên các Ch?nh s?a các ngôn ng? tab, thêm các ngôn ng? mà b?n mu?n s? d?ng trong các chương tr?nh Office Word 2007 và 2007 khác đ? các Cho phép ch?nh s?a các ngôn ng? danh sách.

Word 2003 và Word 2002

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  • Đi?m đ?n Microsoft Office, đi?m đ?n Microsoft văn ph?ng công c?, sau đó b?m Microsoft Thi?t đ?t ngôn ng? c?a Office 2003.
  • Đi?m đ?n Microsoft Office XP Tools, sau đó b?m Cài đ?t Microsoft Office XP ngôn ng?.
 2. Trên các Ngôn ng? đư?c kích ho?t tab, xác minh r?ng ngôn ng? mà b?n mu?n ch?ng minh đư?c bao g?m trong các Ngôn ng? đư?c kích ho?t danh sách.
 3. Nếu Giao diện Người dùng tab có s?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  • Trong các Hi?n th? menu và h?p trong danh sách, ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n các menu và h?p tho?i s? đư?c hi?n th? trong.
  • Trong các Hi?n th? tr? giúp trong danh sách, ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n t?p tin tr? giúp s? đư?c hi?n th? trong.
  Chú ý Các Giao diện Người dùng l?a ch?n là ch? có s?n n?u b?n cài đ?t ngư?i s? d?ng đa ngôn ng? Giao di?n Pack.

Bư?c 5: Đ?t t? đ? t? đ?ng phát hi?n ngôn ng?

Ki?m ch?ng r?ng Word đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng phát hi?n ngôn ng? c?a văn b?n mà là đang đư?c đánh máy. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c này, n?u thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y.

Word 2007

 1. B?t đ?u t?.
 2. B?m vào các Kiểm tra tab.
 3. Trong các Hi?u đinh nhóm, h?y nh?p vào Đ?t ngôn ng?.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Phát hi?n ngôn ng? t? đ?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.

Word 2003 và Word 2002

 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ngôn ng?, sau đó b?m Đ?t ngôn ng?.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Phát hi?n ngôn ng? t? đ?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.
T? bây gi? có th? phát hi?n và ki?m tra chính t? và ng? pháp trong các ngôn ng? b?n đ? cài đ?t khi b?n cài đ?t văn ph?ng hi?u đinh Công c?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311013 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbconfig kbsettings kbsetup kbproof kbhowtomaster kbmt KB311013 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311013

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com