Làm th? nào đ? gi? cho máy tính Windows c?a b?n up-to-date

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311047 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

cài đ?t chuyên bi?t ưu tiên cao

Microsoft Update là ph?n m? r?ng tr?c tuy?n c?a Windows mà s? giúp b?n gi? máy tính c?a b?n up-to-date. Microsoft Update bao g?m các b?n C?p Nh?t t? Windows Update và t? văn ph?ng C?p Nh?t, thêm vào b?n C?p Nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác và khi?n tr?nh bên th? ba. S? d?ng Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho hệ điều hành, ph?n m?m và ph?n c?ng máy tính c?a b?n.

N?i dung m?i đư?c thêm vào các web site thư?ng xuyên do đó b?n có th? nh?n đư?c c?p nh?t g?n đây và s?a ch?a đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n và đ? gi? cho nó ch?y trơn tru. S? d?ng các web site Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t quan tr?ng cho máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i Internet, và sau đó B?t đ?u Windows Internet Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Windows Update.
 3. N?u ???? Microsoft Update không đư?c cài đ?t, h?y nh?p vào ???? Microsoft Update. N?u không, h?y đi t?i bư?c 7.
 4. Trên các H?y th? ???? Microsoft Update vào ngày hôm nay Trang web, h?y nh?p vào B?t đ?u bây gi?, và sau đó nh?p vào Ti?p t?c trên các Xem xét các th?a thu?n c?p phép Trang web.
 5. Trong các C?nh báo b?o m?t h?p tho?i h?p, b?m vào Cài đ?t đ? cài đ?t Microsoft Update.
 6. Trên các Chào m?ng đ?n v?i b?n c?p nh?t Microsoft Trang web, h?y nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t
 7. Trên các Gi? cho máy tính c?a b?n đ?n nay Trang web, h?y nh?p vào Nh?n đ? cài đ?t ưu tiên cao.
 8. Trên các Xem xét và cài đ?t b?n C?p Nh?t Trang web, h?y nh?p vào Cài đ?t C?p Nh?t, và sau đó th?c hi?n theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t.
 9. Sau khi b?n cài đ?t các b?n C?p Nh?t ưu tiên cao, b?n có th? l?p l?i các bư?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t khác. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào Tu? ch?nh trên các Gi? cho máy tính c?a b?n đ?n nay Trang web. Sau đó, b?n có th? ch?n C?p Nh?t t? các b? ph?n đư?c li?t kê trên ngăn d?n hư?ng.

Tính năng C?p nh?t t? đ?ng

B?n c?ng có th? s? d?ng các tính năng C?p nh?t t? đ?ng đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t. B?ng cách s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng, b?n không c?n ph?i ghé thăm Microsoft Update Web site đ? quét cho các b?n C?p Nh?t. Thay vào đó, Windows s? t? đ?ng cung c?p chúng cho máy tính c?a b?n.

C?p nh?t t? đ?ng nh?n ra khi b?n đang tr?c tuy?n và t?m ki?m C?p Nh?t t? Windows C?p Nh?t trang web. M?t bi?u tư?ng xu?t hi?n trong vùng thông báo ? phía bên ph?i c?a thanh tác v? m?i l?n c?p nh?t m?i có s?n. B?n có th? xác đ?nh như th? nào và khi b?n mu?n Windows C?p Nh?t máy tính c?a b?n. Ví d?, b?n có th? đ?t c?u h?nh Windows đ? t? đ?ng t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t theo l?ch bi?u mà b?n ch? đ?nh. Ho?c b?n có th? đ? Windows thông báo cho b?n khi nó t?m th?y b?n C?p Nh?t có s?n cho máy tính c?a b?n, và sau đó t?i v? các b?n C?p Nh?t dư?i n?n. Đi?u này cho phép b?n ti?p t?c làm vi?c không b? gián đo?n. Sau khi t?i v? xong, bi?u tư?ng s? xu?t hi?n trong vùng thông báo v?i m?t thông đi?p r?ng các b?n c?p nh?t s?n sàng đ? đư?c cài đ?t. Khi b?n b?m vào bi?u tư?ng ho?c thư, b?n có th? cài đ?t các b?n c?p nh?t m?i trong m?t vài bư?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294871Mô t? v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows

T?i v? b?n c?p nh?t Windows

Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n C?p Nh?t t? Microsoft Download Center ho?c Windows Update Catalog đ? tri?n khai đ? nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n đ? có đư?c C?p Nh?t đ? cài đ?t sau đó trên m?t ho?c nhi?u hơn m?t máy tính, s? d?ng ho?c các trang Web sau đây.

Windows Update Catalog

http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/Home.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t mà bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

http://www.Microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=en
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin t? Microsoft Download Center, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n

Cài đ?t và ch?y Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA)

B?n có th? s? d?ng Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA) tr?c thu?c Trung ương quét Windows d?a trên máy vi tính cho ph? bi?n an ninh misconfigurations và t?o các báo cáo an ninh cá nhân cho m?i máy tính mà nó quét.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c và s? d?ng MBSA, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Tools/mbsahome.mspx

Cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Qu?n tr? viên và các chuyên gia CNTT có th? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t nhi?u Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? b?o m?t và b?ng ki?m m?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Công c? b?o m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 311047 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbdownload kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB311047 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 311047

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com