Làm th? nào đ? gi? cho máy tính Windows c?a b?n up-to-date

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311047 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

cài đ?t chuyên bi?t ưu tiên cao

Microsoft Update là ph?n m? r?ng tr?c tuy?n c?a Windows mà s? giúp b?n gi? máy tính c?a b?n up-to-date. Microsoft Update bao g?m C?p Nh?t t? Windows Update và t? văn ph?ng C?p Nh?t, thêm vào b?n C?p Nh?t cho các s?n ph?m Microsoft khác và cho tr?nh khi?n tr?nh bên th? ba. S? d?ng Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho hệ điều hành, ph?n m?m và ph?n c?ng máy tính c?a b?n.

N?i dung m?i đư?c thêm vào các web site thư?ng xuyên do đó b?n có th? có đư?c c?p nh?t g?n đây và s?a ch?a đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n và đ? gi? cho nó ch?y trơn tru. Đ? s? d?ng các web site Microsoft Update đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các c?p nh?t quan tr?ng cho máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i v?i Internet và sau đó kh?i đ?ng Windows Internet Explorer.
 2. Trên menu công c? , b?m Windows Update.
 3. N?u Microsoft Update không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Microsoft Update. N?u không, đi t?i bư?c 7.
 4. Trên web site Th? Microsoft Update vào ngày hôm nay , b?m vào B?t đ?u bây gi?, và sau đó nh?p vào ti?p t?c trên web site xem xét th?a thu?n Gi?y phép .
 5. Trong hộp thoại C?nh báo b?o m?t , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Update.
 6. Trên trang Chào m?ng b?n đ?n Microsoft update , nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t
 7. Trên web site gi? cho máy tính c?a b?n đ?n nay , h?y nh?p vào nh?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t ưu tiên cao.
 8. Trên web site đánh giá và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, và thenfollow hư?ng d?n trên màn h?nh đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t.
 9. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t ưu tiên cao, b?n có th? l?p l?i các bư?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t khác. Đ? làm đi?u này, b?m vào tu? ch?nh trên web site gi? cho máy tính c?a b?n đ?n nay . Sau đó, b?n có th? ch?n C?p Nh?t t? các ph?n đư?c li?t kê trên Ngăn dẫn hướng.

Tính năng C?p nh?t t? đ?ng

B?n c?ng có th? s? d?ng các tính năng C?p nh?t t? đ?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. B?ng cách s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng, b?n không c?n ph?i truy c?p vào web site C?p Nh?t Microsoft quét đ? c?p nh?t. Thay vào đó, Windows s? t? đ?ng cung c?p chúng cho máy tính c?a b?n.

C?p nh?t t? đ?ng nh?n ra khi b?n đang tr?c tuy?n, và tra c?u thông tin C?p Nh?t t? Windows C?p nh?t web site. M?t bi?u tư?ng xu?t hi?n trong khu v?c thông báo ? phía bên ph?i c?a thanh tác v? m?i l?n c?p nh?t m?i có s?n. B?n có th? xác đ?nh như th? nào và khi b?n mu?n Windows C?p Nh?t máy tính c?a b?n. Ví d?, b?n có th? đ?t c?u h?nh Windows t? đ?ng t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t theo l?ch bi?u mà b?n ch? đ?nh. Ho?c b?n có th? đ? Windows thông báo cho b?n khi nó t?m th?y b?n C?p Nh?t có s?n cho máy tính c?a b?n, và sau đó t?i v? các b?n C?p Nh?t dư?i n?n. Đi?u này cho phép b?n ti?p t?c làm vi?c không b? gián đo?n. Sau khi t?i v? xong, m?t bi?u tư?ng xu?t hi?n trong khu v?c thông báo v?i m?t thông đi?p r?ng các b?n c?p nh?t s?n sàng đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n b?m vào bi?u tư?ng ho?c tin thư thoại, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?i trong m?t vài bư?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294871 Mô t? v? các tính năng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows

T?i v? b?n c?p nh?t Windows

Qu?n tr? viên có th? t?i b?n C?p Nh?t t? Microsoft Download Center ho?c Windows Update Catalog đ? tri?n khai đ? nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n có đư?c C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t sau đó trên m?t ho?c nhi?u hơn m?t máy tính, s? d?ng ho?c các web site sau đây.

Danh m?c Windows Update

http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/site/Home.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166 Cách t?i xu?ng các b?n c?p nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixe t? Danh mục Windows Update

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft

http://www.Microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=en
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin t? Microsoft Download Center, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n

cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y Tr?nh phân tích B?o m?t Đư?ng cơ s? c?a Microsoft (MBSA)

B?n có th? s? d?ng Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA) tr?c thu?c Trung ương quét Windows d?a trên máy vi tính cho ph? bi?n an ninh misconfigurations và t?o các báo cáo an ninh cá nhân cho m?i máy tính mà nó quét.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c và s? d?ng MBSA, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Tools/mbsahome.mspx

cài đ?t chuyên bi?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Qu?n tr? viên và các chuyên gia CNTT có th? cài đ?t chuyên bi?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
296861 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t nhi?u Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? b?o m?t và b?ng ki?m m?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Công c? b?o m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 311047 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbdownload kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB311047 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 311047

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com