Làm th? nào đ? s? d?ng cài đ?t tính năng phương ti?n truy?n thông đ? thúc đ?y b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 d?a trên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

V?i vi?c cài đ?t tính năng phương ti?n truy?n thông (IFM) trong thu?t s? cài đ?t Active Directory, b?n có th? dùng b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng đư?c khôi ph?c như d? li?u ngu?n khi b?n thúc đ?y m?t b? đi?u khi?n d?a trên Microsoft Windows Server 2003 tên mi?n trong m?t tên mi?n hi?n có. Khi b?n s? d?ng IFM đ? thúc đ?y đi?u khi?n vùng, b?n có đư?c l?i th? quan tr?ng trên d?a trên m?ng chương tr?nh khuy?n m?i. Nh?ng l?i ích này bao g?m:
 • Gi?m s? d?ng tài nguyên m?ng khi m?i b? ki?m soát mi?n phong vào m?t tên mi?n hi?n có.
 • Nhanh hơn t?m ngu?n cung ?ng d?ch v? thư m?c Active Directory và d? li?u danh m?c toàn c?u đ? đi?u khi?n vùng m?i.
 • C?i thi?n thu h?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 d?a trên sau khi m?t ph?n c?ng ho?c m?t s? th?t b?i ph?n m?m.

GI?I THI?U

IFM chương tr?nh khuy?n m?i bao g?m b?n bư?c sau:
 1. Cài đ?t m?t b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n trong m?i tên mi?n mà b?n s? th?c hi?n chương tr?nh khuy?n m?i IFM.
 2. Th?c hi?n m?t sao lưu tr?ng thái h? th?ng t? m?t máy ch? Windows đi?u khi?n 2003 d?a trên vùng t?i m?i tên mi?n mà b?n s? th?c hi?n IFM chương tr?nh khuy?n m?i.
 3. Khôi ph?c sao lưu tr?ng thái h? th?ng vào ? đ?a đ?a phương c?a m?i máy d?a trên Windows Server 2003 tính b?n mu?n thúc đ?y. S? ph?c h?i sao lưu tr?ng thái h? th?ng ph?i t? b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t tên mi?n mà b? đi?u khi?n tên mi?n m?i s? đư?c đ?y m?nh trong.
 4. Thúc đ?y các b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n cài đ?t trong bư?c 1 b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t Active Directory.
Bài vi?t này mô t? cách t?o và khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng sao lưu cho chương tr?nh khuy?n m?i IFM và làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khuy?n m?i IFM.

Chú ý
 • B?n ph?i có ch?ng ch? hành chính đ? th?c hi?n IFM chương tr?nh khuy?n m?i.
 • Đ? thúc đ?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n R2, sao lưu ph?i đư?c th?c hi?n t? các c?a s? Server 2003 v?i SP2 đi?u khi?n vùng, ho?c t? Windows Server 2003 R2 đi?u khi?n vùng. N?u b?n c? g?ng đ? thúc đ?y m?t b? đi?u khi?n vùng R2 v?i phương ti?n truy?n thông t? m?t b? đi?u khi?n vùng SP1, b?n s? nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  Thao tác th?t b?i v?: Active Directory có th? không đư?c khôi ph?c, b?i v? các t?p tin sao lưu đ? đư?c đưa vào m?t xây d?ng khác nhau h? đi?u hành.

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n m?i

Cài đ?t m?t b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n trong m?i tên mi?n mà b?n s? th?c hi?n chương tr?nh khuy?n m?i IFM. N?u b?n mu?n qu?ng bá IFM b? đi?u khi?n vùng b?n sao ngu?n toàn c?u danh m?c phân vùng trong xúc ti?n, b? đi?u khi?n vùng làm cho Windows Server 2003, d?a trên s? đư?c đư?c s? d?ng đ? t?o ra b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng máy ch? danh m?c toàn c?u.

Sao lưu tr?ng thái h? th?ng

 1. Đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 d?a trên trong tên mi?n mà b?n s? th?c hi?n chương tr?nh khuy?n m?i IFM. B?n ph?i là thành viên c?a nhóm b?o m?t qu?n tr? viên tên mi?n ho?c nhóm b?o m?t qu?c gia s? d?ng sao lưu sao lên tr?ng thái h? th?ng. N?u b?n mu?n có b? ki?m soát mi?n IFM phát huy ngu?n các Danh m?c toàn c?u trong th?i gian khuy?n m?i IFM, đăng nh?p vào m?t Windows Server 2003 d?a trên đi?u khi?n vùng c?ng ch? c?a hàng toàn c?u.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng m?i đi?u khi?n vùng có tr?ng thái h? th?ng sao lưu s? đư?c s? d?ng trong th?i gian IFM chương tr?nh khuy?n m?i ch? m?t b?n sao đ?y đ? c?a toàn c?u Danh m?c.

  Chú ý T? ch?c s? ki?n ID 1119 xu?t hi?n trong s? k? s? d?ch v? thư m?c sau khi đ?y đ? nhân b?n c?a m?t c?a hàng m?i đư?c thăng lên toàn c?u.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i NTBackup, sau đó b?m Ok. (If Ti?n ích sao lưu b?t đ?u trong ch? đ? thu?t s?, b?m vào các Nâng cao Ch? đ? siêu liên k?t.)
 4. T? các Sao lưu tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácTr?ng thái h? th?ng ki?m tra h?p trong ngăn bên trái. Không tr? l?i lên các t?p h? th?ng ph?n c?a cây SYSVOL tách bi?t kh?i tr?ng thái h? th?ng sao lưu.
 5. Trong các Tên phương ti?n truy?n thông ho?c t?p tin sao lưu h?p, ch? r? ? đ?a, đư?ng d?n và tên t?p sao lưu tr?ng thái h? th?ng.

  Chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng tên t?p cho t?p .bkf bao g?m các thông tin sau:
  • Tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n bao g?m các tên mi?n c?a b? đi?u khi?n tên mi?n mà sao lưu đư?c th?c hi?n.
  • Cho dù đi?u khi?n vùng là m?t c?a hàng toàn c?u h? ph?c v?.
  • Cho dù đi?u khi?n sao lưu vùng ch?a MD5 ki?m tra d? li?u ngu?n cây SYSVOL.
  • Các ngày sao lưu đư?c th?c hi?n.
  B?n có th? s? d?ng m?t đ?nh d?ng tên t?p tin là tương t? như các sau:
  X:\Fully_Qualified_Computer_Name.Build_Number.Service_Pack_Revision.[Không]GC.[Không]MD5.TSL.YYYYMMDD.bkf
  nơi
  • Fully_Qualified_Computer_Namelà tên máy ch? lưu tr? tên mi?n c?a đi?u khi?n vùng. Đi?u này ph?i các tên mi?n tên mi?n đó tr?ng thái h? th?ng đ? đư?c sao lưu.
  • Xây d?ng s? là xây d?ng s? lư?ng các h? đi?u hành đư?c sao lưu.
  • Service_Pack_Revision là các gói d?ch v? xây d?ng s? và d?ch v? gói phiên b?n dành cho h? đi?u hành mà đ? đư?c sao lưu.
  • [Không]GC ch? ra cho dù các sao lưu có ngu?n g?c t? m?t c?a hàng toàn c?u hay không.
  • [Không]MD5 ch? ra li?u sao lưu tr?ng thái h? th?ng ch?a MD5 checksum d? li?u cho các t?p tin và thư m?c trong cây SYSVOL.
  • TSL là giá tr? trong ngày cho các tombstoneLifetime thu?c tính khi sao lưu đư?c th?c hi?n. (M?c đ?nh là 60 ngày.)
  • YYYYMMDD là năm, tháng, và ngày mà sao lưu đư?c th?c hi?n.
  Xem xét trư?ng h?p này: b?n t?o b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng c?a b? ki?m soát mi?n danh m?c toàn c?u ngày 1 tháng 7 năm 2004. Đi?u khi?n vùng đang ? CONTOSO.COM tên mi?n, và tên c?a nó là DC1. Thu?c tính tombstoneLifetime Đ?i v?i r?ng s? xác đ?nh c? hai cu?c s?ng h?u ích c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng và làm th? nào thư?ng xuyên thói quen b? sưu t?p rác th?i đang ch?y. (Garbage b? sưu t?p thói quen xoá n?i dung trư?c đó đ? đư?c đánh d?u đ? xóa b?.) Trong này k?ch b?n, b?n có th? s? d?ng m?t tên t?p tin là tương t? như sau:
  DC1.CONTOSO.COM.3790.SP0.GC.MD5.60.2004.07.01.BKF
  M?t b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng mà b?n th?c hi?n c?a DC1 vào ngày 1 tháng 7 năm 2004 v?n c?n h?p l? cho đ?n ngày 29 tháng 7 năm 2004. Cho 60 ngày ti?p theo, b?n có th? dùng b?n sao lưu ngu?n gi?n đ?, c?u h?nh, CONTOSO.COM tên mi?n phân vùng, và Danh m?c toàn c?u v? b? đi?u khi?n tên mi?n IFM phát huy b?n sao trong các CONTOSO.COM tên mi?n.

  B?n có th? lưu các t?p tin .bkf đ? m?t kh?i lư?ng đ?a phương ho?c đ?n chia s? m?ng. Chia s? m?ng có th? trên b? đi?u khi?n tên mi?n s? thăng ch?c trong cùng m?t tên mi?n.
 6. Nh?p vào Ch?y sao lưu, sau đó b?mNâng cao. Nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng sao lưu H? th?ng b?o v? t?p tin v?i tr?ng thái h? th?ng h?p ki?m. Nh?p vàoOk, sau đó b?m Ch?y sao lưu. Các vấn đề t?p đư?c b?o v? không đư?c s? d?ng cho chương tr?nh khuy?n m?i IFM. Nh?ng t?p tin này làm gi?m kích thư?c c?a các t?p tin .bkf b?i m?t s? hàng trăm MB.
 7. Trong Ti?n đ? sao lưu, b?mBáo cáo... đ? xem các t?p b? b? qua. B?t k? t?p nào trong SYSVOL cây mà đ? đư?c b? qua b?i quá tr?nh sao lưu s? không đư?c có ngu?n g?c t? các v?t ch?a cài đ?t khi phương ti?n đư?c s? d?ng cho qu?ng cáo. Thay vào đó, các b? b? qua t?p s? đư?c nhân r?ng qua m?ng. N?u nhân r?ng t? tr?ng thái h? th?ng là r?t quan tr?ng, phá v? b?t c? ? khóa t?p tin, và sau đó sao lưu tr?ng thái h? th?ng m?i. B?n có th? nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như dư?i đây
  "C?nh báo: không th? m? "<drive>: \<path>\SYSVOL\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory"</path> </drive>
  N?u d?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) đang ch?y. L?i này có th? đư?c b? qua, và FRS có th? ti?p t?c ch?y khi sao lưu tr?ng thái h? th?ng th?c hi?n.
Chú ý
 • Đi?u khi?n vùng đ? đư?c s? d?ng đ? sao lưu h? th?ng nhà nư?c ph?i ch?y Windows Server 2003. Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t tr?ng thái h? th?ng sao lưu t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000 đ?n ngu?n m?t Windows Server 2003 d?a trên domain controller trong ph?m vi m?c tiêu tương t?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thao tác th?t b?i b?i v?:
  Thư m?c ho?t đ?ng không th? đư?c khôi ph?c, b?i v? các t?p tin sao lưu đ? đư?c đưa vào m?t xây d?ng khác nhau c?a h? đi?u hành. Đ?ng c?a ngư?i. S? d?ng m?t sao lưu c?a cùng m?t xây d?ng c?a h? đi?u hành và th? l?i khôi ph?c thao tác. "M?t l?i đ?a phương đ? x?y ra." H? ph?c v? này đ? đư?c disjoined t? tên mi?n<domain name=""></domain>
 • Ngu?n toàn c?u danh m?c phân vùng trong IFM chương tr?nh khuy?n m?i, b?n ph?i sao lưu tr?ng thái h? th?ng trên tên mi?n danh m?c toàn c?u b? đi?u khi?n tên mi?n có ch?a b? đi?u khi?n tên mi?n m?i.
 • B?n có th? th?c hi?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng t?i đ?a phương ho?c hơn m?t K?t n?i d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i.
 • Đ? gi?m kích thư?c c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng và th?i gian sao lưu và khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng, b?m vào đ? xóa cácT? đ?ng sao lưu h? th?ng b?o v? t?p tin h? th?ng Trạng thái h?p ki?m đư?c đ? c?p trong bư?c 6 c?a các "sao lưu các tr?ng thái h? th?ng"ph?n.

Khôi ph?c sao lưu tr?ng thái h? th?ng

 1. Đăng nh?p vào máy tính d?a trên Windows Server 2003 mà b?n b?n mu?n qu?ng bá. B?n ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương v? đi?u này máy tính.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i NTBackup, sau đó b?m Ok. (If Ti?n ích sao lưu b?t đ?u trong ch? đ? thu?t s?, b?m vào các Nâng cao Ch? đ? siêu liên k?t.)
 3. Trong ti?n ích sao lưu, b?m các Khôi ph?c và qu?n l? Phương ti?n truy?n thông tab. Trong các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Danh m?c a t?p sao lưu..., và sau đó xác đ?nh v? trí t?p .bkf mà b?n t?o ra trư?c đó. Nh?p vào Ok.
 4. M? r?ng các n?i dung c?a các t?p tin .bkf, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n các Tr?ng thái h? th?ng h?p ki?m.
 5. Trong Khôi ph?c các t?p t?i:, b?mV? trí thay th?. Đ? khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng, g? các ? đ?a logic và đư?ng d?n. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n g?X: \Ntdsrestore. Trong này l?nh, X là ? đ?a logic s? cu?i cùng ch? cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng khi máy tính thành viên đang xúc ti?n. Các v? trí cu?i cùng cho các cơ s? d? li?u Active Directory đư?c ch?n khi b?n ch?y các Thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng. C?p này ph?i là khác nhau t? các c?p ch?a tr?ng thái Khôi ph?c h? th?ng.

  Chú ý S? d?ng các V? trí thay th? tùy ch?n trong b?n sao lưu Ti?n ích đ? đ?t sao lưu tr?ng thái h? th?ng trong m?t thư m?c khác nhau t? b?n g?c c?a nó v? trí. Nếu V? trí thay th? tùy ch?n không đư?c s? d?ng, và cơ s? d? li?u Active Directory và SYSVOL cây n?m trong m?c đ?nh c?a h? đư?ng d?n theo thư m?c % systemroot %, khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng có th? ghi đè lên quan tr?ng h? th?ng và c?u h?nh t?p tin trên máy tính mà b?n đang khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng.

  Chú ý Ch? tên mi?n Windows Server 2003 d?a trên b? đi?u khi?n có th? khôi ph?c l?i các tr?ng thái h? th?ng vào m?t v? trí thay th? trong khi b?n đang ch?y trong ho?t đ?ng Ch? đ? thư m?c. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên ph?i đư?c kh?i đ?ng trong DSREPAIR ch? đ? Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng vào m?t v? trí khác. Lưu ? r?ng trong ch? đ? DSREPAIR, máy tính khách hàng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p b? t? ch?i" khi h? c? g?ng truy c?p h? th?ng t?p tin phân ph?i (DFS) g?c thông tin ho?c DFS liên k?t thông tin trên máy ch?. Hành vi này được mong đợi.

  Các m?c tiêu chính c?a m?t khuy?n m?i IFM là t?i ưu m? ngu?n Active Directory. Các kh?i lư?ng sao lưu tr?ng thái h? th?ng đang khôi ph?c đ? xác đ?nh các ho?t đ?ng Thư m?c Ntds.dit và NTDS t?p tin đăng nh?p đư?c di chuy?n ho?c sao chép vào tr?n chung k?t c?a h? v? trí trong th?i gian khuy?n m?i IFM.

  N?u nhà nư?c h? th?ng đư?c khôi ph?c l?i các kh?i lư?ng tương t? như ? đ?a cu?i cùng s? lưu tr? các đăng nh?p Ntds.dit và NTDS tác ph?m, quy tr?nh khuy?n m?i IFM s? di chuy?n Ntds.dit và NTDS đăng nh?p t?p tin t? v? trí đư?c khôi ph?c vào v? trí cu?i cùng c?a h?.

  N?u b?n khôi ph?c l?i các tr?ng thái h? th?ng v?i m?t kh?i lư?ng khác nhau hơn so v?i kh?i lư?ng mà cu?i cùng s? đăng cai Ntds.dit và NTDS đăng nh?p t?p tin, thu?t s? cài đ?t Active Directory s? sao chép các t?p tin đăng nh?p Ntds.dit và NTDS v? trí cu?i cùng c?a h?. B?n ph?i t? xóa các t?p c?n l?i và thư m?c trong thư m?c đư?c ph?c h?i sau khi m?t xúc ti?n thành công.

  Ngu?n d? li?u SYSVOL t? các ph?c h?i sao lưu, b?n ph?i khôi ph?c d? li?u SYSVOL trong b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng tương t? kh?i lư?ng như ? đ?a b?n đ? ch? đ?nh trong cài đ?t thư m?c đang ho?t đ?ng Thu?t s? đ? lưu tr? cây SYSVOL. N?u không, d? li?u s? đư?c ngu?n g?c trên các m?ng t? b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t tên mi?n như tên mi?n m?i b? đi?u khi?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? m? ngu?n các t?p tin và thư m?c trong các SYSVOL cây trong th?i gian khuy?n m?i IFM, xem các "Seeding SYSVOL cây t? các t?p tin đư?c ph?c h?i trong IFM khuy?n m?i"ph?n.

  Cho sourcing nhanh nh?t c?a ho?t đ?ng Thư m?c, khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng đ? cùng m?t ? đ?a s? cu?i cùng máy ch? cơ s? d? li?u Active Directory. Kh?i lư?ng này đư?c đ?nh ngh?a khi b?n ch?y các Thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng.
 6. Nh?p vào B?t đ?u khôi ph?c, sau đó b?mOk đ? b? qua các Không ph?i t?t c? d? li?u tr?ng thái h? th?ng s? Khôi ph?c khi re-directed đ?n m?t v? trí thay th? tùy ch?n. Nh?p vàoOk đ? b?t đ?u khôi ph?c d? li?u. Nh?p vào Đóng Khi Khôi ph?c đ? hoàn t?t.
Chú ý Cu?c s?ng h?u ích cho sao lưu tr?ng thái h? th?ng đi?u khi?n vùng đư?c xác đ?nh b?i các tombstoneLifetime thu?c tính trong Active Directory. Theo m?c đ?nh, thi?t l?p là 60 ngày. Đ? s? d?ng m?t b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng IFM khuy?n m?i, b?n ph?i th?c hi?n các sao lưu trong s? ngày đư?c quy đ?nh b?i các tombstoneLifetime thu?c tính. B?n không ph?i đi?u ch?nh đ?ng h? h? th?ng chuy?n ti?p ho?c quay tr? l?i đ? đáp ?ng yêu c?u ngày tháng trong thu?t s? cài đ?t Active Directory. Tương t? như v?y, b?n không ph?i tăng giá tr? c?a các tombstoneLifetime thu?c tính đ? kéo dài cu?c s?ng h?u ích c?a các phương ti?n sao lưu ho?c các Khôi ph?c phương ti?n truy?n thông. Sao lưu quá h?n t?o ra mâu thu?n trong Active Directory các đ?i tư?ng và các thu?c tính cho b? đi?u khi?n tên mi?n khác nhau trong cùng m?t tên mi?n ho?c trong cùng m?t r?ng. B?n ph?i ti?n hành hoà gi?i nh?ng mâu thu?n. Khi b?n s? d?ng m?t ra kh?i ngày sao lưu cho m?t khuy?n m?i IFM, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i thông đi?p mà là tương t? như sau:
Thao tác th?t b?i b?i v?:

C? g?ng khôi ph?c l?i thư m?c ho?t đ?ng không thành công v? các Khôi ph?c b?n sao thư m?c ho?t đ?ng là quá c?.

Ph?c h?i ho?t đ?ng Thư m?c tu?i (ngày): XX
T?i đa ph?c h?i tu?i (ngày): 60 (b?i m?c đ?nh)

"M?t l?i đ?a phương đ? x?y ra."

B?n c?n khôi ph?c Active Directory sao lưu các t?p tin m?t l?n n?a và khôi ph?c l?i thu?t s? đ? th? l?i thao tác.

Thúc đ?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung

 1. Ki?m ch?ng r?ng đi?u khi?n vùng đó đư?c đ?y m?nh có DNS tên đ? phân gi?i và m?ng k?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng hi?n có trong ph?m vi m?c tiêu đi?u khi?n vùng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo /adv, sau đó b?m Ok.
 3. Nh?p vào Ti?p theo đ? b? qua các Chào m?ng đ? thu?t s? cài đ?t Active DirectoryHo?t đ?ng Kh? năng tương thích h? th?ng h?p tho?i.
 4. Trên các Lo?i b? đi?u khi?n mi?n Trang, nh?p vàoB? đi?u khi?n tên mi?n b? sung cho m?t tên mi?n hi?n có, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các Sao chép thông tin vùng Trang, Nh?p vào Này khôi ph?c t?p tin sao lưu:, r?i g? các ? đ?a logic và đư?ng d?n thay th? v? trí nơi tr?ng thái h? th?ng sao lưu đ? đư?c ph?c h?i. Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong Thông tin đăng nh?p m?ng, g? ngư?i dùng tên, m?t kh?u và tên mi?n c?a trương m?c là m?t thành viên c?a các nhóm qu?n tr? viên tên mi?n tên mi?n mà b?n đang qu?ng bá trong.
 7. Ti?p t?c v?i ph?n c?n l?i c?a Active Directory Thu?t s? cài đ?t các trang web như b?n th?c hi?n v?i vi?c thúc đ?y tiêu chu?n c?a m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung.
 8. Sau khi cây SYSVOL đ? nhân r?ng trong, và SYSVOL chia s? t?n t?i, xóa b?t k? t?p tin ph?c h?i h? th?ng c?n l?i và thư m?c.

Chú ý
 • Chương tr?nh khuy?n m?i IFM đư?c h? tr? ch? đ? t?o b? sung b? đi?u khi?n vùng. Chương tr?nh khuy?n m?i IFM không đư?c h? tr? đ? t?o ra các tên mi?n đ?u tiên b? đi?u khi?n trong m?t tên mi?n con m?i ho?c trong m?t cây m?i mà trong hi?n t?i đang ho?t đ?ng Thư m?c r?ng.
 • B? đi?u khi?n IFM phát huy vùng ph?i có đ? phân gi?i tên và k?t n?i m?ng đ? hi?n có b? ki?m soát mi?n trong ph?m vi m?c tiêu và r?ng.
 • ?ng d?ng phân vùng có th? ho?c không có th? ngu?n g?c trong m?t IFM khuy?n m?i, tùy thu?c vào m?c đ? gói d?ch v? c?a các máy ch? phát huy. B?n phát hành phiên b?n c?a ?ng d?ng Windows Server 2003 phân vùng, ch?ng h?n như tên mi?n-r?ng và r?ng toàn DNS ?ng d?ng phân vùng, ho?c ?ng d?ng tùy ch?nh phân vùng đư?c xác đ?nh b?i ngư?i qu?n tr? ho?c do các ?ng d?ng, không có ngu?n g?c trong chương tr?nh khuy?n m?i IFM tr? khi Windows Server 2003 Service Pack 1 đ? đư?c cài đ?t, và r?ng ch?c năng c?p là Windows Server 2003.
 • B?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng đư?c s? d?ng cho IFM khuy?n m?i ph?i đư?c khôi ph?c vào m?t ? đ?a đ?a phương đ? đư?c ch? đ?nh m?t k? t? ? đ?a vào các máy tính mà b?n đang thúc đ?y. Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng vào ? đ?a lưu đ?ng ho?c phương ti?n lưu đ?ng, ví d? như m?t đ?a CD ho?c DVD. Chương tr?nh khuy?n m?i IFM qua đư?c ánh x? đư?ng d?n và trên ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) đư?ng d?n m?ng không đư?c h? tr?.
 • Chúng tôi không h? tr? ho?c khuyên b?n nên đa n?n t?ng IFM chương tr?nh khuy?n m?i. B?ng cách s? d?ng b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng c?a m?t 32-bit DC đ? IFM thúc đ?y m?t 64-bit DC ho?c vise-ngư?c l?i không đư?c h? tr?.
Không cài đ?t b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 mà làm không có Service Pack 1 (SP1) b?ng cách s? d?ng b?n sao cài đ?t t? phương ti?n truy?n thông (IFM) phương pháp n?u b?n sao lưu đư?c l?y t? b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 SP1.

Các ch? đ? chuyên sâu

Thúc đ?y sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?ng cách s? d?ng m?t đ?a CD, DVD ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác

H? th?ng nhà nư?c sao lưu có th? khôi ph?c ho?c "đ?t cháy" đ? ch?-đ?c phương ti?n lưu đ?ng, ví d? như m?t đ?a CD ho?c DVD. N?u b?n lưu tr? c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng trên phương ti?n lưu đ?ng, b?n có m?t hi?u qu? và m?t cách r? ti?n đ? thúc đ?y nhi?u b? đi?u khi?n vùng ho?c đ? ph?c h?i b? ki?m soát mi?n không thành công. T?t c? các quy t?c mà áp d?ng cho sao lưu, khôi ph?c, và th?c hi?n các IFM chương tr?nh khuy?n m?i áp d?ng. Khi b?n s? d?ng phương ti?n lưu đ?ng cho chương tr?nh khuy?n m?i IFM, b?n có các tùy ch?n sau:
 • Ghi t?p .bkf tr?c ti?p vào lưu đ?ng phương ti?n truy?n thông.
 • Khôi ph?c t?p tin .bkf vào m?t v? trí thay th?, và sau đó ghi h?nh ?nh m? r?ng đ? đ?a c?ng.
M?i tùy ch?n này có l?i th? c?a nó.

Ghi t?p .bkf ngày đ? các phương ti?n lưu đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?ng cách làm theo các bư?c trong "sao lưu h? th?ng tr?ng."
 2. Ghi t?p .bkf tr?c ti?p vào đ?a CD ghi đư?c ho?c DVD.
 3. Khôi ph?c t?p tin .bkf t? sao lưu tr?ng thái h? th?ng đ? các ? đ?a logic s? lưu tr? các t?p tin Ntds.dit.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i dcpromo /adv, sau đó b?m Ok. Ch? ra đư?ng d?n c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?n khôi ph?c trong bư?c 3.
Ghi t?p .bkf vào m?t đ?a CD, b?n c?ng ph?i khôi ph?c l?i h? th?ng nhà nư?c vào m?t v? trí thay th? trên máy tính đang đư?c xúc ti?n. Đi?u này phương pháp b?o v? MD5 checksum d? li?u cho các t?p tin và thư m?c trong cây SYSVOL. V? v?y, FRS có th? ngu?n SYSVOL cây b?ng cách s? d?ng t?i đ?a phương khôi ph?c t?p thay v? b?ng cách s? d?ng các t?p tin trên m?ng. Ngoài ra, các t?p tin .bkf có th? đư?c nén đ? phù h?p v?i đ?a CD hay DVD.

Đ? khôi ph?c l?i .bkf t?p tin vào m?t v? trí khác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?ng cách làm theo các bư?c trong các "Sao lưu tr?ng thái h? th?ng" ph?n. Nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng sao lưu h? th?ng b?o v? t?p tin v?i tr?ng thái h? th?ng h?p ki?m tra là di?n t? trong bư?c 5 c?a các "sao lưu tr?ng thái h? th?ng" đ? gi?m các Kích thư?c c?a h? th?ng nhà nư?c cây.
 2. Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng vào m?t v? trí khác vào m?t kh?i lư?ng đ?a phương c?a Windows Server 2003 d?a trên máy tính có m?t đ?a CD ho?c DVD nhà văn đư?c cài đ?t. Ch? đ?nh m?t V? trí thay th? trong b?n sao lưu Ti?n ích đ? đ?t sao lưu tr?ng thái h? th?ng trong m?t c?p khác. N?u không, các tr?ng thái h? th?ng máy tính đ? đư?c sao lưu s? đư?c áp d?ng cho các % systemroot % thư m?c c?a máy tính th?c hi?n khôi ph?c. K?ch b?n này có th? gây ra h? th?ng quan tr?ng và các t?p tin c?u h?nh đ? đư?c ghi đè.

  Chú ý Ch? tên mi?n Windows Server 2003 d?a trên b? đi?u khi?n có th? khôi ph?c l?i các h? th?ng nhà nư?c cây đ?n m?t v? trí thay th? trong khi b?n ch?y trong Active Directory ch? đ?.
 3. T?p c? th? có th? đư?c g? b? t? h? th?ng m? r?ng bang cây trong thư m?c \Ntdsrestore n?u kích thư?c đ?a là m?t v?n đ?. Xem các "Vi?c gi?m kích thư?c c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng" ph?n đ? bi?t thêm thông tin.
 4. Ghi t?t c? các t?p tin và thư m?c trong thư m?c \Ntdsrestore r?ng b?n ph?c h?i ? bư?c 2 lên phương ti?n lưu đ?ng. Xem các "kh? các Kích thư?c c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng"ph?n cho bi?t thêm thông tin.
 5. Ch?y các dcpromo /adv ch? huy, và sau đó ch? ra đư?ng d?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng mà th? này t?a l?c trên phương ti?n lưu đ?ng.
Khôi ph?c l?i các t?p tin .bkf vào m?t v? trí thay th? là thu?n ti?n b?i v? chương tr?nh khuy?n m?i IFM có th? đư?c th?c hi?n t? phương ti?n lưu đ?ng. V?i đi?u này tùy ch?n, b?n không có đ? khôi ph?c l?i các t?p tin .bkf vào m?t v? trí khác. Nh?ng b?t l?i c?a tùy ch?n này là khi b?n sao các tr?ng thái m? r?ng h? th?ng h?nh ?nh v?i phương ti?n lưu đ?ng, MD5 checksum d? li?u cho các t?p tin trong cây SYSVOL là b? m?t. V? v?y, các n?i dung c?a cây SYSVOL ph?i đư?c ngu?n g?c trên các m?ng.

Vi?c gi?m kích thư?c c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng

Khi đi?u khi?n vùng có v? trí trong m?t tên mi?n, ho?c trong m?t khu r?ng, có nhi?u đ?i tư?ng, kích thư?c c?a h?nh ?nh h? th?ng m?c đ?nh t? tên mi?n b? đi?u khi?n có th? là nhi?u hơn 650-megabyte (MB) dung lư?ng đ?a CD ho?c các c?ng v?i 4-gigabyte dung lư?ng đ?a DVD. B?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng c?a m?t Active Directory đi?u khi?n vùng có năm y?u t?:
 • Active Directory
 • Cây SYSVOL
 • T?p Boot.ini
 • The COM + l?p đăng k? database
 • S? đăng k?
Qu?n tr? viên có th? xóa các y?u t? không c?n thi?t trong h? th?ng tr?ng thái sao lưu n?u các phương ti?n lưu đ?ng ho?c phân vùng mà ch? các ph?c h?i sao lưu không ch?a đ? đ?a tr?ng. M?t tr?ng thái h? th?ng sao lưu mà Khôi ph?c l?i m?t thay th? ch? có m?t tên thư m?c phù h?p cho m?i y?u t? c?a sao lưu tr?ng thái h? th?ng. Danh sách sau đây ch? ra cho dù m?t h? th?ng nhà nư?c nguyên t? sao lưu đư?c yêu c?u ho?c cho dù nó có th? đư?c g? b? đ? gi?m nh?ng d?u chân trên đ?a sao lưu:
 • Active Directory đư?c yêu c?u.
 • Cây SYSVOL tùy ch?n có th? đư?c g? b?. (M?t c? th? c?u h?nh c?n có đ? m? ngu?n SYSVOL cây trong th?i gian khuy?n m?i IFM. )
 • T?p Boot.ini có th? đư?c g? b?.
 • The COM + l?p đăng k? database có th? g? b?.
 • Thư m?c đăng k? là b?t bu?c. Cơ quan đăng k? c?u ph?n yêu c?u như sau:
  • T?p tin m?c đ?nh trong thư m?c \Registry có th? g? b?.
  • SAM t?p tin đư?c yêu c?u.
  • Thư m?c b?o m?t đư?c yêu c?u.
  • Các t?p tin ph?n m?m có th? đư?c g? b?.
  • T?p h? th?ng đư?c yêu c?u.
N?u đ?a đang v?n c?n là m?t v?n đ?, th?c hi?n di?n gián tuy?n phân m?nh c?a các t?p tin Ntds.dit trên b? đi?u khi?n tên mi?n đó là đư?c s? d?ng đ? sao lưu tr?ng thái h? th?ng, và sau đó sao lưu tr?ng thái h? th?ng m?i n?u thích h?p. Ngoài ra, sao lưu tr?ng thái h? th?ng t? b? ki?m soát mi?n trong các tên mi?n thích h?p mà không ph?i là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u.

Th?c hi?n không giám sát IFM khuy?n m?i

B?n có th? th?c hi?n không giám sát IFM khuy?n m?i b?ng cách s? d?ng các dcpromo /answer:tên t?p tin b? ch? huy. Trong l?nh này, tên t?p tinđi?m đ?n m?t t?p tin Notepad có ch?a m?t phiên b?n hoàn thành sau đây b?n m?u:
[DCINSTALL]
UserName=SAM account name with domain admin credentials in the target domain
Password=The password for the account name
UserDomain=The domain name for the account name
DatabasePath=%systemroot%\ntds
LogPath=%systemroot%\ntds
SYSVOLPath=%systemroot%\SYSVOL
SafeModeAdminPassword=The password for an offline administrator account
CriticalReplicationOnly=no
SiteName=The name of the Active Directory site that this domain controller will reside in. This site must be created in advance in the Dssites.msc snap-in.
ReplicaOrNewDomain=Replica
ReplicaDomainDNSName=The fully qualified domain name
ReplicationSourceDC=An existing domain controller in the domain
ReplicateFromMedia=yes
ReplicationSourcePath=The local drive and the path of the backup
RebootOnSuccess=yes
Cho bi?t thêm thông tin v? câu tr? l?i ? b? ph?n [DCINSTALL] t?p tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/9639f180-c7fe-41c6-8c3d-92389023f0e71033.mspx

T?m ngu?n cung ?ng phân vùng ?ng d?ng DNS trong th?i gian khuy?n m?i IFM

B?n có th? bao g?m phân ho?ch thư m?c ?ng d?ng trong b?n sao lưu phương ti?n truy?n thông mà b?n s? d?ng cài đ?t Active Directory. Đ? th?c hi?n vi?c này, tăng r?ng ch?c năng c?p, và sau đó cài đ?t Windows Server 2003 SP1 trên tên mi?n b? đi?u khi?n mà b?n tr? l?i lên và trên b?t k? máy ch? b?n đ?nh cài đ?t như b? đi?u khi?n vùng. Bao g?m phân ho?ch thư m?c ?ng d?ng trong m?t ho?t đ?ng Cài đ?t thư m?c t? phương ti?n sao lưu, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o t?p tr? l?i tiêu chu?n đó là yêu c?u đ? cài đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung trong tên mi?n.
 2. Đ? bao g?m các phân ho?ch thư m?c ?ng d?ng đang ch?a trong b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng, g? các m?c sau đây vào cu?i t?p tr? l?i:
  ApplicationPartitionsToReplicate =
 3. Nh?p m?t giá tr? cho "ApplicationPartitionsToReplicate" như là sau:
  • N?u b?n mu?n bao g?m t?t c? các ?ng d?ng thư m?c phân vùng, ki?u * như giá tr?.
  • N?u b?n mu?n bao g?m thư m?c ?ng d?ng c? th? phân vùng, g? tên phân bi?t c?a m?i phân vùng thư m?c. Kèm theo m?i phân bi?t tên trong d?u ngo?c kép, và tách m?i tên c?a m?t trong nh?ng v? tr?. Ví d?, g? như sau:
   ApplicationPartitionsToReplicate = "dc = app1, dc = contoso, dc = com" "dc = app2, dc = contoso, dc = com"
 4. Trong các "ReplicationSourcePath =" nh?p c?nh, nh?p đư?ng d?n c?a các thư m?c ch?a các t?p tin sao lưu đ? khôi ph?c h? th?ng nhà nư?c v? vi?c cài đ?t máy tính.
 5. N?u b?n không mu?n thu?t s? cài đ?t Active Directory (Dcpromo.exe) đ? nh?c ngư?i dùng cho m?t kh?u, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. G? m?t kh?u trong m?c "M?t kh?u" cho các tài kho?n mà b?n s? s? d?ng đ? cài đ?t b? đi?u khi?n vùng.
  2. G? m?t kh?u trong m?c "SafeModeAdminPassword" b?n s? s? d?ng đ? cung c?p truy c?p đ? khôi ph?c d?ch v? thư m?c Ch? đ?
  3. Lưu t?p tr? l?i.
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  dcpromo /adv /answer: "Path_of_the_Answer_File_Name"
  Ho?t đ?ng thư m?c cài đ?t t? đ?ng x?y ra. N?u b?n c?n l?i m?t kh?u tr?ng trong t?p tr? l?i, thu?t s? cài đ?t Active Directory s? nh?c b?n m?t kh?u qu?n tr? c?a b?n và cho các d?ch v? thư m?c Khôi ph?c m?t kh?u ch? đ?. N?u b?n ch? đ?nh "không" cho c?m t? "RebootOnSuccess" trong t?p tr? l?i, thu?t s? s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy ch? sau khi cài đ?t.

Seeding SYSVOL cây t? các t?p tin đư?c ph?c h?i trong th?i gian khuy?n m?i IFM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


FRS có th? ngu?n t?p tin và thư m?c t? h? th?ng đư?c khôi ph?c nhà nư?c ngày kh?i đ?ng l?i đ?u tiên sau khi m?t khuy?n m?i IFM n?u b?n G?p g? các ph? thu?c nghiêm ng?t FRS đ?i h?i. Sao lưu tr?ng thái h? th?ng ph?i ch?a d? li?u checksum MD5 đư?c s? d?ng b?i FRS đ? xác đ?nh n?u m?t Khôi ph?c t?p ho?c c?p là gi?ng như phiên b?n t?p tin trên tên mi?n hi?n có b? đi?u khi?n tên mi?n. Ngoài ra, m?t ph?n SYSVOL c?a tr?ng thái h? th?ng sao lưu ph?i đư?c khôi ph?c vào cùng m?t ? đ?a đư?c ch?n đ? lưu tr? SYSVOL cây khi b?n ch?y thu?t s? cài đ?t Active Directory. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266679Pre-staging sao nhân b?n t?p d?ch v? sao nhân b?n t?p trên SYSVOL và phân ph?i c? ph?n h? th?ng t?p tin đ? đ?ng b? hóa t?i ưu
S? d?ng chương tr?nh khuy?n m?i IFM sao lưu SYSVOL cây, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Xác nh?n r?ng MD5 kh? t?n t?i trên sao lưu h? ph?c v?.

  FRS ph?i đ? xây d?ng MD5 checksum d? li?u cho các t?p tin trong cây SYSVOL. MD5 kh? t?n t?i, t?p tin và thư m?c trong SYSVOL cây ph?i có đư?c nhân r?ng ít nh?t m?t th?i gian sau khi đ? có hai hay nhi?u b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. Đ? đ?t đư?c k?t qu? này, s?a đ?i m?i t?p tin trong SYSVOL cây trư?c khi b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng. (Hai ho?c nhi?u mi?n b? đi?u khi?n ph?i t?n t?i trong tên mi?n.) B?n có th? xác nh?n s? t?n t?i c?a MD5 kh? b?ng cách s? d?ng các công c? Ntfrsutil.exe đ? t?o ra các n?i dung c?a các Windows NT FRS IDTABLE.

  B?t k? t?p nào có m?t checksum MD5 tr?ng, ho?c đi?u đó đ? thay đ?i sau khi b?n th?c hi?n sao lưu, s? đư?c nhân r?ng trên các m?ng t? m?t đ?i tác Thư?ng lưu sau khi xúc ti?n.
 2. Sao lưu tr?ng thái h? th?ng.

  Xác đ?nh v? trí m?t hi?n có Windows Server 2003 d?a trên domain controller trong tên mi?n mà b?n mu?n thúc đ?y b? ki?m soát mi?n b? sung vào. Đi?u khi?n vùng nên lưu tr? m?t b?n sao đ?y đ? c?a các c?a hàng toàn c?u. Cơ s? d? li?u FRS c?a nó ph?i ch?a các giá tr? MD5 cho các t?p tin trong cây SYSVOL. Khi b?n s?a đ?i các t?p tin hi?n có ho?c t?o m?i tác ph?m trong m?t cây SYSVOL có ch?a hai hay nhi?u tên mi?n l?, MD5 kh? đư?c tính t? đ?ng.

  Sao lưu tr?ng thái h? th?ng th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u chương tr?nh sao lưu trên bàn đi?u khi?n tên mi?n b? đi?u khi?n đáp ?ng các tiêu chí sao lưu.
  2. Nh?n vào đây đ? ch?n các nút sau đây đư?c hi?n th? trong chương tr?nh sao lưu:
   • Các Tr?ng thái h? th?ng lái xe dư?i c?a tôi Máy tính.
   • X:\ParentFolder\Sysvol\Domain

    Chú ýX:\ParentFolder là các đư?ng d?n có ch?a các c?p chia s? SYSVOL. Đư?ng d?n m?c đ?nh cho SYSVOL thư m?c g?c là C:\Windows\Sysvol\Domain ho?c C:\Winnt\Sysvol\Domain. Tuy nhiên, thư m?c g?c có th? đư?c đ?t trên m?t đư?ng d?n ho?c đ?a phương NTFS kh?i lư?ng.
  3. G? tên h?p l? cho các t?p tin .bkf trong các Tên phương ti?n truy?n thông ho?c t?p tin sao lưu l?nh v?c.
  4. Nh?p vào Ch?y sao lưu.
  5. Trong Thông tin công vi?c sao lưu, b?m Nâng cao, nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng sao lưu H? th?ng b?o v? t?p tin v?i tr?ng thái h? th?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.
  6. Nh?p vào Ch?y sao lưu.
 3. Khôi ph?c sao lưu tr?ng thái h? th?ng.

  B?n có th? gi?ng t?p tin và thư m?c trong SYSVOL cây t? b?n sao lưu đư?c ph?c h?i c?a m?t trong hai các c?p h? th?ng nhà nư?c ho?c các thư m?c Sysvol\Netlogon, nhưng nó là khó khăn đ? làm. MD5 checksum thông tin ph?i có đư?c hi?n nay trên t?p tin ph?c h?i và thư m?c đ? đư?c đ?t khi b?n sao lưu các cây SYSVOL.

  Đ? Khôi ph?c sao lưu tr?ng thái h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a b? đi?u khi?n tên mi?n đó là đư?c xúc ti?n. S? d?ng ?y nhi?m qu?n tr? trên máy tính đ?a phương.
  2. B?t đ?u chương tr?nh sao lưu.
  3. Làm catalô sao lưu khi c?n thi?t.
  4. Trong ngăn bên trái c?a chương tr?nh sao lưu, b?m vào đ? ch?n h?p ki?m đó khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng ph?n c?a t?p sao lưu.
  5. Trong Khôi ph?c t?p tin đ?, b?m V? trí thay th?.
  6. Trong các V? trí thay th? h?p, lo?i X: \ntdsrestore. X là th? tích các qu?n tr? viên s? ch? đ?nh đ? lưu tr? các t?p tin Ntds.dit khi máy tính đư?c thăng b?ng cách s? d?ng các Thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng.
  7. Nh?p vào B?t đ?u khôi ph?c, và sau đó đ? cho các Khôi ph?c hoàn t?t quá tr?nh.
  8. N?u cây SYSVOL s? đư?c lưu tr? trên m?t kh?i lư?ng khác nhau so v?i các t?p tin Ntds.dit, b?t đ?u chương tr?nh sao lưu, l?p l?i bư?c 3 c, 3e, 3f, và 3 g đ? khôi ph?c l?i X:\ParentFolder\Sysvol\domain thư m?c b?n đ? sao lưu ? bư?c 2b. Khôi ph?c các Y: \Ntds_sysvol thư m?c. Y là th? tích các qu?n tr? viên s? ch? đ?nh đ? lưu tr? các SYSVOL khi máy tính đư?c thăng b?ng cách s? d?ng cài đ?t thư m?c đang ho?t đ?ng Thu?t s?.
 4. Đi?u tra kích thư?c thư m?c dàn.

  Nếu Kích thư?c hi?n t?i ho?c d? ki?n c?a cây SYSVOL s? là nhi?u hơn 650 MB, tăng Kích thư?c c?a các thư m?c dàn trên t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n t?i và tương lai trong các tên mi?n đ?n 1,5 l?n hi?n t?i ho?c kích thư?c d? ki?n trong MB. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  329491C?u h?nh đúng dàn khu v?c không gian cho b?n sao b?
 5. Xác đ?nh các b? đi?u khi?n vùng helper.

  Trong m?t d?a trên m?ng qu?ng cáo, đ?i tư?ng m?i cài đ?t NTDS và trương m?c máy tính m?i t?o ra ho?c s?a đ?i vào b? ki?m soát mi?n helper. Tên mi?n helper b? đi?u khi?n c?ng có h?i đ?u tiên đ? ngu?n n?i dung c?a SYSVOL chia s? v?i b? đi?u khi?n tên mi?n m?i.

  N?u cây SYSVOL đang có ngu?n g?c t? m?t b?n sao t?i đ?a phương khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng trong th?i gian m?t IFM d?a trên chương tr?nh khuy?n m?i, MD5 kh? t?i đ?a phương khôi ph?c t?p tin đư?c so sánh v?i các t?p tin trong cây SYSVOL c?a đi?u khi?n vùng helper.

  N?u helper đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 Service Pack 3 tr? lên, ho?c Windows Server 2003, và b? đi?u khi?n vùng helper đ? nhân r?ng t?t c? các file mà hi?n có trong cây SYSVOL trong 7 ngày qua, thăng IFM đi?u khi?n vùng s? nhân r?ng các n?i dung c?a cây SYSVOL qua các m?ng. K?ch b?n này x?y ra ngay c? khi h? th?ng nhà nư?c khôi ph?c ch?a m?t tr?ng thái h? th?ng mà đ? đư?c kh?i lư?ng chính xác và có ch?a k?t h?p MD5 checksum d? li?u.

  Di chuy?n t?i đ?a phương ph?c h?i các t?p tin v?i k?t h?p MD5 kh? thư m?c SYSVOL, Nh?t k? đi ra c?a helper đi?u khi?n vùng ph?i đư?c t?a.

  Chú ý Trang trí Nh?t k? đi ra lo?i b? m?t hi?u su?t quan tr?ng tính năng t?i ưu hóa. Tính năng này lưu tr? thay đ?i g?n đây đ? nhân r?ng FRS t?p tin trong đăng nh?p ra bên ngoài và trong thư m?c dàn đ? nhân r?ng ngay l?p t?c b? ki?m soát mi?n m?i mà đư?c thêm vào vùng.

  Đ? xác đ?nh đi?u khi?n vùng l? tư?ng helper, xác đ?nh v? trí b? ki?m soát mi?n có m?c th?p s? lư?ng các k?t n?i trong nư?c và ngoài nư?c. Đi?u khi?n vùng không ph?i là m?t đáng k? ngư?i kh?i hay forwarder c?a s? thay đ?i đơn đ?t hàng cho các đ?i tác h? ngu?n trong SYSVOL ho?c FRS nhân r?ng DFS b? b?n sao.
 6. C?t ra bên ngoài Nh?t k? c?a đi?u khi?n vùng helper.
  1. Thay đ?i các Outlog thay đ?i l?ch s? trong Phút giá tr? trong registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
   Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   221111Mô t? FRS m?c trong registry
  2. Kh?i đ?ng l?i FRS trên vùng helper b? đi?u khi?n.
  3. Danh sách các n?i dung c?a đi?u khi?n vùng helper ra bên ngoài đăng nh?p b?ng cách s? d?ng các ntfrsutl outlog b? ch? huy. N?i dung hi?n t?i ra bên ngoài đăng nh?p ph?i ch?a ch? t?p đ? b? thay đ?i sau khi b?n đ? thay đ?i registry và kh?i đ?ng l?i FRS.
 7. Ch?y m?t không giám sát dcpromo ch? huy ngu?n thư m?c ho?t đ?ng t? mi?n helper b? đi?u khi?n.

  Cho b? đi?u khi?n tên mi?n m?i th?c hi?n c?a nó MD5 checksum so sánh v?i b? đi?u khi?n tên mi?n có đăng nh?p ra bên ngoài đ? đư?c thay đ?i, b?n ph?i ch? đ?nh tên c?a đi?u khi?n vùng tr? giúp trong các "ReplicationSourceDC =" tham s? c?a các không giám sát dcpromo t?p tr? l?i. Bao g?m các đư?ng d?n c?a b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng ph?c h?i nơi b?n ph?c h?i thư m?c đang ho?t đ?ng trong các "ReplicationSourcePath =" tham s?. H?y xem ph?n "L?i t?p tr? l?i" đ?i v?i cú pháp l?nh. Lo?idcpromo /answer:tên t?p tin. Trong l?nh này, tên t?p tin là tên c?a b?n không giám sát dcpromo t?p tr? l?i.

  Đ? xác đ?nh xem các t?p tin trong SYSVOL cây đang đư?c di chuy?n t? pre-staged thư m?c trên máy tính c?c b? ho?c là đư?c nhân r?ng qua m?ng t? m?t đ?i tác Thư?ng lưu, đ?t registry giá tr? cho g? l?i đăng nh?p n?ng đ? 4 trên máy tính mà b?n đang qu?ng bá. Ki?m tra giá tr? đăng k? trư?c khi b?n ch?y các dcpromo b? ch? huy. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  221111Mô t? FRS m?c trong registry
  T?m t?t c? các t?p đ? đư?c nhân r?ng t? m?t Thư?ng lưu đ?i tác, lo?i:
  FINDSTR/i "RcsReceivingStageFile" NtFrs_000?.đăng nh?p

  T?m t?t c? các t?p tin đư?c ngu?n g?c t? các pre-staged h? th?ng lo?i sao lưu, nhà nư?c:
  FINDSTR/i "(218)" NTFRS_000?.đăng nh?p
  Chu?i s? lư?ng "(218)" đư?c t?m th?y trong các b?n ghi g? l?i ph?i phù h?p v?i s? lư?ng các t?p tin và thư m?c trong b? b?n sao SYSVOL n?u đi?u này thành viên đ? th?c hi?n không có tham gia khác.

  B?n có th? s? d?ng công c? List.exe Theo Windows Server 2003 tài nguyên b? xem đ?u ra g? FRS các b?n ghi.
 8. Sau khi cây SYSVOL đ? nhân r?ng trong và sau các Chia s? SYSVOL t?n t?i, xóa b?t k? t?p tin ph?c h?i h? th?ng c?n l?i và thư m?c.
 9. Đ?t l?i các Outlog l?ch s? thay đ?i trong vài phútcơ quan đăng k? ki?u quay l?i b?y ngày m?c đ?nh trên b? đi?u khi?n vùng helper.

Phân tích các t?p tin Dcpromo.log và Dcpromoui.log

IFM khuy?n m?i có th? đư?c xác đ?nh trong Dcpromo.log và Dcpromoui.log t?p tin n?m trong thư m?c %systemroot%\debug. Đi?u này trích d?n t? m?t t?p tin Dcpromo.log cho th?y m?t khuy?n m?i IFM nơi tr?ng thái h? th?ng đ? đư?c khôi ph?c vào thư m?c C:\Ntdsrestore và sau đó sau này có ngu?n g?c t? các %SystemRoot%\debug thư m?c.
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Configuring the local domain controller to host Active Directory
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Copying restored Active Dir.. files from C:\ntdsrestore\Active Dir...\ntds.dit to D:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit…
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Copying restored Active Dir..files from C:\ntdsrestore\Active Dir...\edb00002.log to D:\WINDOWS\NTDS\edb00002.log…
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Active Dir.. is initializing the restored database files. This might take several minutes.
Trích đo?n sau đây t? m?t t?p tin Dcpromoui.log nh? thú v?, nhưng các trích đo?n cho th?y r?ng m?t khuy?n m?i IFM đư?c th?c hi?n.
dcpromoui 6D8.104 0452   Enter State::ReplicateFromMedia true

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832942B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "File Not Found" khi b?n s? d?ng DCPROMO /ADV đ? khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 311078 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB311078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com