Làm th? nào đ?: C?u h?nh ASP.NET liên t?c SQL Server phiên bang qu?n l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311209 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bao g?m các k?ch b?n t?p tin c?u h?nh Microsoft SQL Server đ? h? tr? cho ASP.NET SQL Server ch? đ? phiên nhà nư?c qu?n l? đ? các d? li?u phiên ti?p t?c t?n t?i bên ngoài các tempdb cơ s? d? li?u. Bài vi?t này bao g?m các thông tin đ? t?i v? các tác ph?m k?ch b?n thay th?, đư?c đ?t tên là InstallPersistSqlState.sql và UninstallPersistSqlState.sql.

Chú ý Các k?ch b?n t?i v? đư?c tham chi?u trong bài vi?t này đư?c ch? đ?nh đ? s? d?ng v?i Microsoft.NET Framework 1.0. B?n không ph?i s? d?ng các script v?i Microsoft.NET Framework 1.1 v? các.NET Framework 1.1 không h? tr? h?. S? d?ng các t?p l?nh liên t?c đư?c cung c?p v?i các.NET Framework 1.1 thay vào đó, khi b?n phát tri?n các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng các.NET Framework 1.1.


Yêu c?u

 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server ho?c Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft.NET Framework
 • Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • Microsoft SQL Server

Mô t? k? thu?t

Khi b?n s? d?ng các máy ch? SQL ch? đ? phiên bang qu?n l? k?ch b?n t?p g?c (InstallSqlState.sql và UninstallSqlState.sql), các ASPStateTempApplications và các ASPStateTempSessions b?ng đư?c t?o ra trong các tempdb cơ s? d? li?u đ? lưu tr? d? li?u phiên làm vi?c. Tuy nhiên, d? li?u tr?ng thái phiên h?p s? b? m?t n?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính đang ch?y SQL Server.

Phiên b?n persisting c?a các script (InstallPersistSqlState.sql và UninstallPersistSqlState.sql) gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách t?o ra các b?ng trong các ASPState cơ s? d? li?u đ? thay th?. V? v?y, các d? li?u phiên h?p đư?c gi? l?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính đang ch?y SQL Server.

Đ? có đư?c InstallPersistSqlState.sql và các t?p tin UninstallPersistSqlState.sql, t?i PersistSqlState.exe self-extracting t?p tin th?c thi.Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Download
T?i v? PersistSqlState.exe bây gi?
Ngày phát hành: 23 tháng 4 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?u h?nh liên t?c SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l?

Đ? ch?y t?p l?nh InstallPersistSqlState.sql, c?u h?nh persisting SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u trư?c đây b?n đ? s? d?ng InstallSqlState.sql t?p g?c đ? c?u h?nh máy ch? SQL ch? đ? phiên bang, b?n ph?i ch?y file UninstallSqlState.sql g?c đ? lo?i b? SQL Server ch? đ? phiên bang.
 2. Trong SQL Query Analyzer, nh?p vào M? trên các Tệp tr?nh đơn.
 3. Trong các M? t?p truy v?n h?p tho?i h?p, b?m vào InstallPersistSqlState.sql, sau đó b?m M?.
 4. Nh?p vào Th?c thi trên các Truy vấn Menu đ? th?c thi t?p l?nh.

Lo?i b? c?u h?nh liên t?c qu?n l? SQL máy ch? ch? đ? phiên bang

Đ? ch?y t?p l?nh UninstallPersistSqlState.sql, lo?i b? persisting SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l? c?u h?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong SQL Query Analyzer, nh?p vào M? trên các Tệp tr?nh đơn.
 2. Trong các M? t?p truy v?n h?p tho?i h?p, b?m vào UninstallPersistSqlState.sql, sau đó b?m M?.
 3. B?n ph?i d?ng d?ch v? w3svc trư?c khi b?n th?c hi?n các t?p l?nh UninstallPersistSqlState.sql. D?ng d?ch v? w3svc, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, g? net stop w3svc. B?n nh?n đư?c m?t xác nh?n r?ng các d?ch v? w3svc đ? đư?c ng?ng l?i.
 4. Trong SQL Query Analyzer, nh?p vào Th?c thi trên các Truy vấn Menu đ? th?c thi t?p l?nh.
 5. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? w3svc sau khi g? cài đ?t hoàn t?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? net b?t đ?u w3svc m?t d?u nh?c l?nh.

Khắc phục sự cố

 • N?u b?n không ng?ng d?ch v? w3svc trư?c khi b?n th?c hi?n các t?p l?nh UninstallPersistSqlState.sql, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? th? cơ s? d? li?u 'ASPState' v? nó hi?n đang đư?c s? d?ng
 • N?u b?n nh?n th?y r?ng các m?c trong các ASPStateTempSessions b?ng không b? lo?i b? sau khi bu?i liên quan đ? vư?t quá h?t h?n c?a h?, đ?m b?o r?ng đ?i l? SQL máy ch? đang ch?y. Ch?c năng này đư?c th?c hi?n thông qua các th? t?c đư?c lưu tr? đư?c lên k? ho?ch thông qua các công vi?c in SQL Server. SQL Server tác nhân qu?n l? các công vi?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y các script m?c đ?nh c?u h?nh máy ch? SQL cho ASP.NET SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317604 Làm th? nào đ?: C?u h?nh máy ch? SQL Store ASP.NET phiên bang
Đ? thêm thông tin v? các net start và các net stop l?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236166 B?ng cách s? d?ng NET STOP và NET b?t đ?u l?nh quân d?ch v? IIS đ? tái đ?c s? đăng k?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ASP.NET và ASP.NET qu?n l? nhà nư?c, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305140 THÔNG TIN: ASP.L? tr?nh NET
307598 THÔNG TIN: ASP.NET bang qu?n l? t?ng quan
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ASP.NET phiên bang qu?n l?, h?y xem bài vi?t sau đây t? các Nothin ' nhưng ASP.NET c?t trên MSDN:
ASP.NET phiên bang
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms972429.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 311209 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowtomaster kbstate kbmt KB311209 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311209

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com