Làm th? nào đ? tùy ch?nh văn ph?ng cho d?ch v? đ?u cu?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311241 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong các phiên b?n c?a Microsoft Office đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", b?n không c?n c?n m?t bi?n đ?i đ?c bi?t đ? cài đ?t Office trên máy ch? Microsoft Windows 2000 ho?c m?t máy ch? Microsoft Windows 2003 ho?c Microsoft Windows Server 2008 v?i d?ch v? đ?u cu?i cho phép, ho?c trên m?t máy tính h? ph?c v? đ?u cu?i Microsoft Windows NT 4.0. Thi?t l?p văn ph?ng nh?n ra r?ng nó ch?y theo d?ch v? đ?u cu?i, và do đó thi?t l?p pre-configures t?t c? các l?a ch?n đúng.

Chú ý B?n không th? cài đ?t m?t Microsoft Office 2010 ho?c 2007 Microsoft Office suite ho?c Microsoft Office 2003 trên máy tính đang ch?y Windows NT 4.0. Microsoft Office 2007 và Office 2010 d?y ph?ng s? c?ng không cài đ?t trên máy tính ch?y Windows 2000.

T?t c? các tham chi?u đ?n Windows NT 4.0 trong bài vi?t này đư?c c? th? cho Microsoft Office XP. T?t c? các tham chi?u đ?n Windows 2000 trong bài vi?t này là đ?c trưng cho Microsoft Office XP và Microsoft Office 2003.

Chú ý Thêm vào các yêu c?u đư?c li?t kê trong ph?n tóm t?t, Office 2010 và Office 2007 ph?ng khách h?ng sang c?ng yêu c?u m?t khoá s?n ph?m doanh nghi?p s? đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t s?n ph?m.

THÔNG TIN THÊM

Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? cài đ?t k?

V? b?n ch?t đa ngư?i dùng máy tính d?ch v? đ?u cu?i c?a và ngư?i dùng b? gi?i h?n truy c?p vào máy ch?, văn ph?ng thi?t l?p cài đ?t t?t c? tính năng cho m?t trong các ti?u bang cài đ?t sau đây theo m?c đ?nh:
 • Ch?y t? máy tính c?a tôi: H?u h?t các tính năng đư?c thi?t l?p đ? t?nh tr?ng này, v? h? làm vi?c t?t trong môi trư?ng d?ch v? đ?u cu?i. Tính năng thông thư?ng m?c đ?nhĐư?c cài đ?t trên s? d?ng đ?u tiên đư?c thi?t l?p đ? Ch?y t? c?a tôi Máy tính.
 • Không có s?n: M?t s? tính năng đư?c thi?t l?p đ? t?nh tr?ng này. Đây là nh?ng tính năng mà không th?c hi?n t?t trong môi trư?ng d?ch v? đ?u cu?i, thư?ng v? h? s? d?ng h?nh ?nh đ?ng b? sung mà t?o ra quá nhi?u lưu lư?ng truy c?p d? li?u gi?a các Thi?t b? đ?u cu?i d?ch v? máy tính và máy tính khách hàng d?ch v? đ?u cu?i. Đ? l?i các tính năng thi?t l?p đ? Không có s?n do đó h? không đư?c cài đ?t.
N?u b?n mu?n ch?p nh?n c?u h?nh văn ph?ng m?c đ?nh, b?n làm không có s?a đ?i các thi?t l?p tính năng cây. Tuy nhiên, n?u có các văn ph?ng tính năng mà ngư?i dùng c?a b?n không c?n, b?n có th? c?i thi?n hi?u su?t t?ng th? và ti?t ki?m dung lư?ng đ?a b?ng cách tùy bi?n cài đ?t đ? các thi?t l?p văn ph?ng nào cài đ?t các tính năng này trên máy tính d?ch v? đ?u cu?i.

N?u b?n không mu?n m?t tính năng Office XP ho?c Office 2003 đư?c cài đ?t trên máy tính d?ch v? đ?u cu?i s? d?ng thu?t s? cài đ?t tùy ch?nh c?u h?nh nhà nư?c tính năng như Không có s?n ho?c Không có s?n, ?n, b? khóa. C?ng nh?n vào đây đ? ch?n các Không di chuy?n trư?c Tr?ng thái cài đ?t h?p ki?m. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?t các tính năng trong câu h?i đ? ?n khi nó không đư?c cài đ?t (đ?c bi?t là trên Windows NT).

Tùy bi?n các ti?n tr?nh cài đ?t Office XP ho?c Office 2003

Đ? tu? ch?nh cài đ?t Office XP ho?c Office 2003, s? d?ng các Tu? ch?nh Thu?t s? cài đ?t Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit đ? t?o ra m?t bi?n d?ng tùy ch?nh (.mst file). Khi b?n cài đ?t văn ph?ng v?i chuy?n đ?i này, các tính năng văn ph?ng thi?t l?p đ? Không có s?n không đư?c cài đ?t.
 1. Kh?i đ?ng thu?t s? cài đ?t tùy ch?nh.
 2. Trên các T?p tính năng cài đ?t k?Trang, ch?n các tính năng mà b?n không mu?n cài đ?t.
 3. Đ?t tr?ng thái cài đ?t c?a tính năng đ? ch?n đ?Không có s?n, ?n, b? khóa.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Không di chuy?n trư?c Tr?ng thái cài đ?t h?p ki?m.Chú ý Các Không di chuy?n trư?c cài đ?t k?h?p ki?m tra ph?i đư?c ch?n cho m?i tính năng đư?c thi?t l?p đ? Không Có s?n, ?n, b? khóa.

 5. L?p l?i bư?c 2 thông qua 4 cho m?i tính năng mà b?n không b?n mu?n cài đ?t.
 6. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó thi?t l?p các tùy ch?n mà b?n mu?n trong các trang c?n l?i c?a thu?t s?.
 7. Nh?p vào K?t thúc. Lưu ? d?ng l?nh m?u đư?c cung c?p, và sau đó nh?p vào L?i ra.
 8. Cài đ?t Office XP v?i bi?n đ?i.

Tu? ch?nh cài đ?t văn ph?ng 2007 ho?c cài đ?t Office 2010

Đ? tu? ch?nh cài đ?t văn ph?ng, s? d?ng công c? tu? bi?n c?a văn ph?ng đ? t?o ra m?t b?n vá tu? bi?n (.MSP). Khi b?n cài đ?t văn ph?ng v?i t?p tu? bi?n này, các tính năng văn ph?ng đư?c thi?t l?p đ? Không có s?n không đư?c cài đ?t.
 1. B?t đ?u công c? tu? bi?n c?a văn ph?ng (OCT). Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Đ?a CD cài đ?t văn ph?ng \setup instead, sau đó b?m Ok.
 2. Ch?n T?p tính năng cài đ?t k? trong thanh đi?u hư?ng bên trái c?a màn h?nh, và sau đó ch?n các tính năng mà b?n không mu?n cài đ?t trong cây ? bên ph?i.
 3. Đ?t tr?ng thái cài đ?t c?a tính năng đ? ch?n đ? Không có s?n, ?n, ho?c B? khóa. N?u nhi?u hơn m?t trong các thi?t l?p này là c?n thi?t, tr?nh đơn ph?i đư?c truy c?p m?t l?n n?a đ? ch?n thi?t đ?t b? sung.
 4. L?p l?i bư?c 2 thông qua 3 cho m?i tính năng mà b?n không mu?n cài đ?t.
 5. Đ?t b?t k? tùy ch?n b? sung mà b?n mu?n trong OCT.
 6. Ch?n Löu laøm trên các Tệp Menu đ? t?o t?p tin MSP. Nó s? đư?c lưu l?i trong các \Updates thư m?c tr? khi m?t v? trí khác đư?c ch? đ?nh trong Config.xml file.
 7. Cài đ?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2007 v?i các.MSP t?p.

  Chú ý Văn ph?ng Customization Tool yêu Windows Installer 3.1 đư?c cài đ?t.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng công c? tu? bi?n c?a văn ph?ng đ? t?o ra m?t MSP cho 2007 s?n ph?m văn ph?ng, truy c?p trang Web Microsoft sau trang web:
http://Office.Microsoft.com/en-us/help/HA012306531033.aspx
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng các tùy ch?nh Thu?t s? cài đ?t đ? t?o ra m?t bi?n đ?i cho Office XP, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Assistance/HA011362781033.aspx
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng cài đ?t tu? ch?nh Thu?t s? đ? t?o ra m?t bi?n đ?i cho Office 2003, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Assistance/HA011525761033.aspx
Đ? bi?t thêm v? cách tri?n khai Office XP trên thi?t b? đ?u cu?i D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Assistance/HA011363351033.aspx
Đ? bi?t thêm v? cách tri?n khai Office 2003 trên thi?t b? đ?u cu?i D?ch v?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402071033.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng công c? tu? bi?n c?a văn ph?ng đ? t?o ra m?t MSP cho các s?n ph?m Office 2010, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc179097 (office.14) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 311241 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Viewer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
T? khóa: 
kbPubTypeKC kbhowtomaster kbmt KB311241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com