BUG: คุณได้รับข้อผิดพลาด "คอมโพเนนต์ ActiveX ไม่สามารถสร้างวัตถุได้" เมื่อคุณใช้โฮสต์สคริปต์ของ Windows เพื่อที่เรียกใช้สคริปต์ระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 311269
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้สคริปต์ระยะไกล โดยใช้ Windows สคริปต์โฮสต์ (WSH) 5.6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: คอมโพเนนต์ ActiveX ไม่สามารถสร้างวัตถุ
รหัส: 800A01AD
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดในการรันไทม์ VBScript Microsoft

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากการตั้งค่าสำหรับการเขียนสคริปต์ระยะไกลของ WSH ถูกทำได้อย่างไม่ถูกต้องบนระบบที่ใช้ Windows XP ของคุณ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลงทะเบียนนี้WScriptวัตถุ ด้วยการทำงานนี้wscript - regserverคำสั่งจากคำสั่ง prompt หรือจากนั้นเรียกใช้คำสั่งในการเริ่มการทำงานเมนู

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกnotepad.
 2. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางลงในแผ่นจดบันทึก:
  <package>
  <job>
  <script language="VBScript">
  set oController = CreateObject("WSHController")
  set oProcess = oController.CreateScript(<Path To Remote Script>, <Server>)
  WScript.ConnectObject oProcess, "remote_"
  oProcess.Execute
  While oProcess.Status <> 2
    WScript.Sleep 100
  WEnd
  WScript.Echo "Done"
  
  Sub remote_Error
  	Dim theError
  	Set theError = oProcess.Error
  	WScript.Echo "Error - Line: " & theError.Line & ", Char: " & theError.Character & vbCrLf & "Description: " & theError.Description
    	WScript.Quit -1
  End Sub
  
  </script>
  </job>
  </package>
  					
 3. บันทึกเอกสารนั้น ด้วยชื่อแฟ้มRemoteTest.wsf.
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่เมื่อต้องการสร้างแฟ้มใหม่
 5. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางลงในเอกสารแผ่นจดบันทึกใหม่:
  <package>
  <job>
  <script language="VBScript">
  set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set fout = fso.CreateTextFile("c:\RemoteTest.txt", true)
  fout.WriteLine Now
  fout.Close
  </script>
  </job>
  </package>
  					
 6. บันทึกเอกสารนั้น ด้วยชื่อแฟ้มRemoteFile.wsf. เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม RemoteTest.wsf คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และเรียกใช้ RemoteFile.wsf โปรดสังเกตว่า การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล คุณต้องใส่เส้นทางทั้งไปยังแฟ้มและข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311269 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbdswmanage2003swept kbbug kberrmsg kbnofix kbmt KB311269 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311269

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com