כלי השירות של שורת הפקודה DevCon משמש כמנהל התקנים חלופי

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 311272 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כלי השירות DevCon הוא כלי שירות של שורת הפקודה שמשמש כחלופה למנהל ההתקנים. באמצעות DevCon, באפשרותך להפוך התקנים יחידים או קבוצות של התקנים לזמינים, להפוך אותם ללא זמינים, להפעילם מחדש, לעדכן ולהסיר אותם ולהפעיל עליהם שאילתות. כמו כן, DevCon מספק למפתח מנהל ההתקן מידע רלוונטי שאינו זמין במנהל ההתקנים.

באפשרותך להשתמש ב-DevCon עם Microsoft Windows 2000, ?Windows XP וכן Windows Server 2003. אין באפשרותך להשתמש ב-DevCon עם Windows 95, ?Windows 98 או Windows Millennium Edition.

מידע נוסף

DevCon אינו ניתן להפצה מחדש. הוא מסופק ככלי לאיתור באגים ופיתוח. באפשרותך לשנות את DevCon ללא הגבלה לשימוש פרטי. הדוגמה מראה כיצד להשתמש בפונקציות SetupAPI ו-CfgMgr32 יחדיו באופן יעיל על מנת לספור התקנים ולבצע פעולות של התקנים. הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה DevCon כעת. תאריך הפרסום: 29 בינואר 2003

לקבלת מידע נוסף על אופן ההורדה של קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הקובץ DevCon.exe מכיל את הקבצים הבאים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ?תיאור
I386\DevCon.exeכלי DevCon בינארי של 32 סיביות לא יפעל במלואו ב-Windows של 64 סיביות.
Ia64\DevCon.exeכלי DevCon בינארי של 64 סיביות.

שים לב ניתן גם למצוא את קוד המקור עבור DevCon ב-Windows DDK (שניתן למצוא אותו באתר בכתובת http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx) תחת DDK root\Src\Setup\Devcon, בצירוף תיעוד.

השימוש ב-DevCon

DevCon הוא כלי שירות של שורת הפקודה עם תיעוד מוכלל. אם מפעילים את הפקודה devcon help, מופיעה הרשימה הבאה של פקודות ותיאורים: הפקודה devcon help תספק עזרה מפורטת יותר עבור כל פקודה. באחדות מהפקודות האלה, באפשרותך לציין מחשב יעד מרוחק. הפקודות האלה עובדות אם משתמשים בגירסת 32 סיביות של DevCon ב-WOW64.
עזרה עבור מסוף ההתקנים:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]?   
-r, אם צויין, יגרום לאתחול מחדש של המכונה לאחר השלמת הפקודה, אם יש צורך.
<machine> הוא שמה של מכונת היעד.
<command> היא הפקודה שיש לבצע (ראה בהמשך).
...<arg> הוא ארגומנט אחד או יותר אם הפקודה דורשת כאלה.
לקבלת עזרה בנוגע לפקודה ספציפית, הקלד: devcon.exe help <command>?
classfilter     מאפשר לשנות את מסנני המחלקה.
classes       הצג רשימה של כל המחלקות של הגדרות התקנים.
disable       הפוך ללא-זמינים התקנים שתואמים לחומרה או למזהה המופע הספציפיים.

driverfiles     הצג רשימה של קבצי מנהלי ההתקן המותקנים עבור התקנים.
drivernodes     מציג את כל צמתי מנהלי ההתקן של ההתקנים.
disable       הפוך לזמינים התקנים שתואמים לחומרה או למזהה המופע הספציפיים.

find         חפש התקנים שתואמים לחומרה או למזהה המופע הספציפיים.

findall       חפש התקנים, כולל אלה שלא נמצאים.
help         הצג מידע זה.
hwids        מציג רשימה של מזהי חומרה של התקנים.
install       התקן התקן באופן ידני.
listclass      הצג רשימה של כל ההתקנים השייכים למחלקת הגדרה.
reboot        אתחל מחדש מכונה מקומית.
remove        הסר התקנים שתואמים לחומרה או למזהה המופע הספציפיים.

rescan        סרוק וחפש חומרה חדשה.
resources      מציג משאבי חומרה של התקנים.
restart       הפעל מחדש התקנים שתואמים לחומרה או למזהה המופע הספציפיים.

stack        מציג רשימה של מחסנית מנהלי ההתקן הצפויה של ההתקנים.
status        הצג רשימה של מצב ההפעלה של ההתקנים.
update        עדכן התקן באופן ידני.
UpdateNI      עדכן התקן באופן ידני ללא פקודה למשתמש
SetHwID       מוסיף, מוחק ומשנה את סדר מזהי החומרה של התקנים ממוספרים בספריית הבסיס.
		 				

פקודות DevCon לדוגמה

devcon -m:\\test find pci\*?

מציג רשימה של כל התקני PCI המוכרים בבדיקה של המחשב. (באמצעות ?-m, באפשרותך לציין מחשב יעד. (עליך להשתמש בתקשורת בין-תהליכים (IPC) כדי לגשת למחשב).

devcon -r install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *MSLOOP

מתקין מופע חדש של מתאם לולאה חוזרת של Microsoft. זה יוצר צומת חדש של התקנים בעלי מספר בסיס, שבאמצעותו באפשרותך להתקין "התקן וירטואלי", לדוגמה מתאם הלולאה החוזרת. פקודה זו גם מפעילה מחדש את המחשב במצב שקט אם דרושה הפעלה מחדש.

devcon classes

מציג רשימה של כל מחלקות ההגדרה המוכרות. הפלט מכיל את שם הקיצור שלא הותאם לשפה אחרת (לדוגמה, "USB") ושם תיאורי (לדוגמה, "בקרי אפיק טורי אוניברסלי").

devcon classfilter upper !filter1 !filter2

מוחק את שני המסננים שצויינו.

devcon classfilter lower !badfilter +goodfilter

מחליף את "badfilter" ב-"goodfilter".

devcon driverfiles =ports

מציג רשימה של קבצים המשוייכים לכל אחד מההתקנים במחלקת ההגדרה יציאות.

devcon disable *MSLOOP

הופך ללא-זמינים את כל ההתקנים שמזהה החומרה שלהם מסתיים ב-"MSLOOP" (כולל "?*MSLOOP").

devcon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

מציג רשימה של כל מנהלי ההתקן התואמים עבור ההתקן ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. ניתן להשתמש בו כדי לקבוע מדוע נבחר קובץ מסוג integral device information ?(?.inf) במקום קובץ ?.inf של ספק חיצוני.

devcon enable '*MSLOOP

הופך לזמינים את כל ההתקנים שמזהה החומרה שלהם הוא "?*MSLOOP". גרש בודד מציין שיש להתייחס למזהה החומרה באופן מילולי (כלומר, כוכבית ["*"] היא אכן כוכבית; לא מדובר בתו כללי).

devcon find *?

מציג רשימה של כל מופעי ההתקן של כל ההתקנים שנמצאים במחשב המקומי.

devcon find pci\*?

מציג רשימה של כל התקני חברור רכיבים היקפיים (PCI) שנמצאים במחשב המקומי (פקודה זו מניחה שהתקן הוא התקן PCI אם התחילית של מזהה החומרה שלו היא "PCI\?").

devcon find =ports *pnp*?

מציג רשימה של התקנים שנמצאים והם חברים במחלקת ההגדרה יציאות ומזהה החומרה שלהם מכיל "PNP".

devcon find =ports @root\*?

מציג רשימה של התקנים שנמצאים והם חברים במחלקת ההגדרה יציאות וממוקמים בענף ה"בסיס" של עץ ה-enum (התחילית של מזהה המופע היא "root\?"). שים לב שאין להניח הנחה תוכניתית כלשהי בנוגע לעיצוב של מזהה מופע. על מנת לקבוע את התקני הבסיס, באפשרותך לבדוק את הסיביות של מצב ההתקן. תכונה זו כלולה ב-DevCon כדי לסייע באיתור באגים.

devcon findall =ports

מציג רשימה של התקנים "שלא נמצאים" והתקנים שנמצאים עבור המחלקה יציאות. זה כולל התקנים שהוסרו, התקנים שהועברו מחריץ אחד לאחר ובמקרים מסוימים התקנים שנספרו באופן שונה עקב שינוי ב-BIOS.

devcon listclass usb 1394

מציג רשימה של כל ההתקנים שנמצאים עבור כל מחלקה ששמה צויין (במקרה זה, USB ו-?1394).

devcon remove @usb\*?

מסיר את כל התקני ה-USB. התקנים שהוסרו מוצגים ברשימה עם מצב ההסרה שלהם.

devcon rescan

סורק מחדש בחיפוש אחר התקני הכנס-הפעל.

devcon resources =ports

מציג רשימה של כל המשאבים שמשמשים את כל ההתקנים במחלקת ההגדרה יציאות.

devcon restart =net @'ROOT\*MSLOOP\0000

מפעיל מחדש את מתאם הלולאה החוזרת ROOT\*MSLOOP\0000. הגרש הבודד מסמל שהפקודה מציינת שיש להתייחס באופן מילולי למזהה המופע.

devcon hwids=mouse

מציג רשימה של כל מזהי החומרה של התקנים ממחלקת העכברים במערכת.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

הקצה את מזהה החומרה, צפצוף, להתקן הצפצוף מדור קודם.

devcon stack =ports

מציג את מחסנית מנהלי ההתקן הצפויה עבור ההתקן. זה כולל מסננים עליונים/תחתונים של התקנים ומחלקות וכן את בקרת השירות.

devcon status @pci\*?

מציג את המצב של כל התקן שנמצא, אשר מזהה המופע שלו מתחיל ב-"pci\?".

devcon status @ACPI\PNP0501\1

מציג את המצב של מופע התקן ספציפי, במקרה זה יציאה טורית ממוספרת באמצעות Advanced Configuration and Power Interface ?(ACPI).

devcon status @root\rdp_mou\0000

מציג את המצב של מנהל התקן העכבר של Microsoft Terminal Server או של Terminal Services.

devcon status *PNP05*?

מציג את המצב של כל היציאות מסוג COM.

devcon update mydev.inf *pnp0501

מעדכן את כל ההתקנים שתואמים במדויק למזהה החומרה ?*pnp0501 כך שישתמשו במנהל ההתקן הטוב ביותר ב-Mydev.inf שמשוייך למזהה החומרה ?*pnp0501.

שים לב עדכון זה מאלץ את כל ההתקנים להשתמש במנהל ההתקן שב-Mydev.inf, גם אם כבר קיים מנהל התקן מתאים יותר במערכת. זה שימושי כאשר ברצונך להתקין גירסאות חדשות של מנהלי התקן במהלך הפיתוח, לפני שהשגת חתימה. העדכון משפיע אך ורק על ההתקנים שתואמים למזהה החומרה שצויין ואינו משפיע על ההתקנים הצאצאים. אם קובץ ?.ini שצויין לא חתום, ייתכן ש-Windows יציג תיבת דו-שיח בה תתבקש לאשר את התקנת מנהל ההתקן. אם דרושה הפעלה מחדש, מתבצע דיווח ו-DevCon מחזיר שגיאה ברמה 1. אם תציין ?-r, זה יגרום להפעלה מחדש באופן אוטומטי אם דרושה כזו.

הערות

 • DevCon יחזיר רמת שגיאה המתאימה לשימוש בקבצי script:
  "0"? מציין הצלחה.
  "1" מציין שדרושה הפעלה מחדש.
  "2" מציין כשל.
  "3" מציין שגיאת תחביר.
 • אם תציין ?-r ודרושה הפעלה מחדש, ההפעלה מחדש תתרחש ללא התראה אחרי שיסתיים העיבוד של כל ההתקנים.
 • אם תציין ?-m:\\?computer והפקודה לא תעבוד במחשב מרוחק, תדווח שגיאה.
 • DevCon מאפשר שימוש בתווים כלליים במזהי מופע, לנוחות השימוש האינטראקטיבי. אין להניח הנחה כלשהי בנוגע לעיצוב של מזהה מופע במעבר ממחשב אחד למחשב אחר או מגירסת מערכת הפעלה אחת לגירסת מערכת הפעלה אחרת.

מאפיינים

Article ID: 311272 - Last Review: יום חמישי 17 אוגוסט 2006 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
 • Microsoft Windows Server 2003 Driver Development Kit
מילות מפתח 
kbfile kbhowto KB311272

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com