Narzędzie wiersza polecenia DevCon jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do Menedżera urządzeń

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 311272 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Narzędzie wiersza polecenia DevCon działa jako funkcja alternatywna w stosunku do Menedżera urządzeń. Korzystając z narzędzia DevCon, można włączać, wyłączać, uruchamiać ponownie, aktualizować, usuwać i wyszukiwać pojedyncze urządzenia lub grupy urządzeń. Ponadto narzędzie DevCon podaje informacje przydatne deweloperom sterowników, które nie są dostępne w Menedżerze urządzeń.

Narzędzia DevCon można używać w systemach Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003. Nie można go używać w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition.

Więcej informacji

Narzędzie DevCon nie jest przeznaczone do redystrybucji. Jest ono udostępniane jako narzędzie do celów debugowania i programowania. Narzędzie DevCon można swobodnie modyfikować na prywatny użytek. W przykładzie pokazano, w jaki sposób użyć razem funkcji SetupAPI i CfgMgr32 do efektywnego wyliczenia urządzeń i wykonania na nich pewnych operacji. Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet DevCon teraz. Data wydania: 29 stycznia 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Plik DevCon.exe zawiera następujące pliki:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
PlikOpis
I386\DevCon.exe32-bitowy plik binarny narzędzia DevCon. Nie wszystkie funkcje działają w 64-bitowej wersji systemu Windows.
Ia64\DevCon.exe64-bitowy plik binarny narzędzia DevCon.

Uwaga Kod źródłowy narzędzia DevCon jest również dostępny wraz z dokumentacją w zestawie DDK dla systemu Windows XP pod adresem http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx w katalogu głównym zestawu DDK\Src\Setup\Devcon.

Używanie polecenia DevCon

DevCon to narzędzie wiersza polecenia z wbudowaną dokumentacją. Po uruchomieniu polecenia devcon help pojawia się następująca lista poleceń i opisów. Polecenie devcon help wyświetla szczegółową pomoc dotyczącą dowolnego polecenia. W przypadku niektórych z tych poleceń można określić zdalny komputer docelowy. Te polecenia działają w przypadku 32-bitowej wersji narzędzia DevCon w systemie WOW64.
Pomoc konsoli urządzenia:
devcon.exe [-r] [-m:\\<komputer>] <polecenie> [<arg>...]
-r — jeśli ta opcja jest określona, po wykonaniu polecenia dokonywany jest ponowny rozruch komputera, jeśli jest to konieczne.
<komputer> jest nazwą komputera docelowego.
<polecenie> jest poleceniem do wykonania (zobacz poniżej).
<arg>... jest jednym lub większą liczbą argumentów, jeśli są wymagane przez polecenie.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego polecenia, wpisz: devcon.exe help <polecenie>
classfilter     Umożliwia modyfikowanie filtrów klas.
classes       Wyświetla listę wszystkich klas Instalatorów urządzeń.
disable       Wyłącza urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu 
            lub wystąpienia.
driverfiles     Wyświetla listę plików instalowanych dla urządzeń.
drivernodes     Wyświetla listę wszystkich węzłów sterowników urządzeń.
enable        Włącza urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu 
            lub wystąpienia.
find         Znajduje urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu 
            lub wystąpienia.
findall       Znajduje urządzenia, w tym również urządzenia nieobecne.
help         Wyświetla niniejsze informacje.
hwids        Wyświetla listę identyfikatorów sprzętu urządzeń.
install       Ręcznie instaluje urządzenie.
listclass      Wyświetla listę urządzeń dla klasy Instalatora.
reboot        Wykonuje rozruch komputera lokalnego.
remove        Usuwa urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu 
            lub wystąpienia.
rescan        Skanuje system w poszukiwaniu nowego sprzętu.
resources      Wyświetla listę zasobów sprzętu urządzeń.
restart       Uruchamia ponownie urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu 
            lub wystąpienia.
stack        Wyświetla oczekiwany stos sterowników urządzeń.
status        Wyświetla stan uruchomienia urządzeń.
update        Ręcznie aktualizuje urządzenie.
UpdateNI       Ręcznie aktualizuje urządzenie bez monitowania użytkownika. 
SetHwID       Dodaje, usuwa i zmienia kolejność identyfikatorów sprzętu urządzeń wyliczonych w katalogu głównym.
		 				

Przykładowe polecenia DevCon

devcon -m:\\test find pci\*

Wyświetla listę wszystkich znanych urządzeń PCI na komputerze test. (Używając opcji -m, można określić komputer docelowy. Aby uzyskać dostęp do tego komputera, trzeba skorzystać z komunikacji międzyprocesowej (IPC).)

devcon -r install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *MSLOOP

Instaluje nowe wystąpienie karty sprzężenia zwrotnego Microsoft. Tworzy w katalogu głównym nowy węzeł urządzenia, którego można użyć do zainstalowania „urządzenia wirtualnego”, takiego jak karta sprzężenia zwrotnego. Ponadto polecenie to uruchamia ponownie komputer w trybie dyskretnym, jeśli jest to wymagane.

devcon classes

Wyświetla listę wszystkich znanych klas Instalatora. Dane wyjściowe zawierają krótkie nazwy niezlokalizowane (na przykład „USB”) i nazwy opisowe (na przykład „Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej”).

devcon classfilter upper !filtr1 !filtr2

Usuwa dwa określone filtry.

devcon classfilter lower !zły_filtr +dobry_filtr

Zastępuje filtr zły_filtr filtrem dobry_filtr.

devcon driverfiles =porty

Wyświetla listę plików skojarzonych z każdym urządzeniem w klasie Instalatora porty.

devcon disable *MSLOOP

Wyłącza wszystkie urządzenia, których identyfikator sprzętu kończy się ciągiem „MSLOOP” (w tym „*MSLOOP”).

devcon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

Wyświetla listę wszystkich zgodnych sterowników dla urządzenia ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. Można go użyć do stwierdzenia, dlaczego wybrano dany plik .inf zamiast pliku .inf innej firmy.

devcon enable '*MSLOOP

Włącza wszystkie urządzenia o identyfikatorze sprzętu „*MSLOOP”. Znak pojedynczego cudzysłowu wskazuje, że identyfikator sprzętu ma być traktowany jako literał (innymi słowy, gwiazdka [*] rzeczywiście jest gwiazdką, a nie symbolem wieloznacznym).

devcon find *

Wyświetla listę wystąpień wszystkich urządzeń obecnych na komputerze lokalnym.

devcon find pci\*

Wyświetla listę wszystkich znanych urządzeń PCI obecnych na komputerze lokalnym (to polecenie przyjmuje, że urządzenie jest urządzeniem PCI, jeśli identyfikator sprzętu jest poprzedzony prefiksem „PCI\”).

devcon find =porty *pnp*

Wyświetla listę obecnych urządzeń, które należą do klasy Instalatora porty i zawierają ciąg „PNP” w swoim identyfikatorze sprzętu.

devcon find =porty @root\*

Wyświetla listę obecnych urządzeń, które należą do klasy Instalatora porty i znajdują się w katalogu głównym (gałęzi „root”) drzewa wyliczeń (identyfikator wystąpienia jest poprzedzony prefiksem „root\”). Należy zwrócić uwagę, że nie należy przyjmować żadnych programistycznych założeń dotyczących sposobu formatowania identyfikatora wystąpienia. Aby określić urządzenia katalogu głównego, można sprawdzić bity stanu urządzenia. Tę funkcję dołączono do narzędzia DevCon, aby ułatwić debugowanie.

devcon findall =porty

Wyświetla listę urządzeń „nieobecnych” i obecnych dla klasy porty, w tym urządzenia usunięte, urządzenia przeniesione z jednego gniazda do innego i czasami urządzenia, które zostały wyliczone w inny sposób z powodu zmiany w systemie BIOS.

devcon listclass usb 1394

Wyświetla listę wszystkich obecnych urządzeń dla każdej nazwanej klasy (w tym wypadku USB i 1394).

devcon remove @usb\*

Usuwa wszystkie urządzenia USB. Dla urządzeń usuniętych jest wyświetlany stan usunięcia.

devcon rescan

Ponownie skanuje system w poszukiwaniu nowych urządzeń Plug and Play.

devcon resources =porty

Wyświetla listę zasobów, które są używane przez wszystkie urządzenia w klasie Instalatora porty.

devcon restart =net @'ROOT\*MSLOOP\0000

Uruchamia kartę sprzężenia zwrotnego ROOT\*MSLOOP\0000. Znak pojedynczego cudzysłowu wskazuje, że identyfikator wystąpienia ma być traktowany jako literał.

devcon hwids=mysz

Wyświetla listę wszystkich identyfikatorów sprzętu urządzeń klasy mysz.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

Przypisuje identyfikator sprzętu beep starszemu urządzeniu sygnałowemu.

devcon stack =ports

Wyświetla oczekiwany stos sterownika urządzenia. Obejmuje to filtry wyższe/niższe urządzeń i klas oraz usługę sterującą.

devcon status @pci\*

Wyświetla stan każdego obecnego urządzenia, którego identyfikator sprzętu zaczyna się ciągiem „pci\”.

devcon status @ACPI\PNP0501\1

Wyświetla stan określonego wystąpienia urządzenia, w tym wypadku portu szeregowego ACPI.

devcon status @root\rdp_mou\0000

Wyświetla stan sterownika myszy serwera terminali lub usług terminalowych Microsoft.

devcon status *PNP05*

Wyświetla stan wszystkich portów COM.

devcon update mydev.inf *pnp0501

Aktualizuje wszystkie urządzenia, które dokładnie pasują do identyfikatora sprzętu *pnp0501, tak aby używały najlepszego sterownika wymienionego w pliku Mydev.inf, który jest skojarzony z identyfikatorem sprzętu *pnp0501.

Uwaga Ta aktualizacja wymusza używanie przez urządzenia sterownika z pliku Mydev.inf, nawet jeśli w systemie znajduje się już lepszy sterownik. Jest to przydatne, gdy trzeba zainstalować nowe wersje sterowników podczas projektowania, przed uzyskaniem podpisu. Ta aktualizacja dotyczy tylko urządzeń pasujących do określonego identyfikatora sprzętu i nie dotyczy ich urządzeń podrzędnych. Jeśli określony plik .inf jest niepodpisany, system Windows może wyświetlić okno dialogowe z monitem o potwierdzenie, czy dany sterownik ma być zainstalowany. Jeśli jest wymagane ponowne uruchomienie systemu, jest to zgłaszane i narzędzie DevCon zwraca błąd poziomu 1. W przypadku określenia opcji -r ponowne uruchomienie systemu następuje automatycznie, jeśli jest wymagane.

Uwagi

 • Polecenie DevCon zwraca poziom błędu do używania w skryptach:
  0 oznacza sukces.
  1 wskazuje, że jest wymagane ponowne uruchomienie systemu.
  2 oznacza niepowodzenie.
  3 oznacza błąd składniowy.
 • Jeśli zostanie określona opcja -r i jest wymagane ponowne uruchomienie systemu, następuje ono bez ostrzeżenia po przetworzeniu wszystkich urządzeń.
 • Jeśli zostanie określona opcja -m:\\komputer i dane polecenie nie działa dla komputera zdalnego, zgłaszany jest błąd.
 • Narzędzie DevCon pozwala na używanie symboli wieloznacznych w identyfikatorach wystąpień. Nie należy niczego zakładać o formacie identyfikatora wystąpienia między różnymi komputerami i różnymi wersjami systemu operacyjnego.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 311272 - Ostatnia weryfikacja: 6 marca 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
Słowa kluczowe: 
kbfile kbhowto KB311272

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com