Các chức năng tiện ích dòng lệnh DevCon được dùng thay cho Bộ quản lý Thiết bị

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311272 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ti?n ích DevCon là m?t ti?n ích d?ng l?nh có tác đ?ng như m?t cách thay th? đ? qu?n l? thi?t b?. S? d?ng DevCon, b?n có th? b?t, t?t, kh?i đ?ng l?i, C?p Nh?t, h?y b? và truy v?n các thi?t b? cá nhân ho?c nhóm các thi?t b?. DevCon c?ng cung c?p các thông tin có liên quan đ?n các nhà phát tri?n tr?nh đi?u khi?n và không có s?n trong Device Manager.

B?n có th? s? d?ng DevCon Microsoft Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003. B?n không th? s? d?ng DevCon v?i Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition.

THÔNG TIN THÊM

DevCon không ph?i là redistributable. Nó đư?c cung c?p đ? s? d?ng như m?t công c? phát tri?n và g? l?i. B?n có th? t? do thay đ?i DevCon cho s? d?ng tư nhân. Các m?u ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng các ch?c năng SetupAPI và CfgMgr32 v?i nhau m?t cách hi?u qu? đ? kê khai các thi?t b? và th?c hi?n ho?t đ?ng thi?t b?. Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói DevCon bây gi?.Ngày phát hành: Tháng m?t-29-2003

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Các t?p tin DevCon.exe ch?a sau đây t?p tin:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TệpMô tả
I386\DevCon.execông c? DevCon 32-bit nh? phân. Đi?u này s? ch?c năng không hoàn toàn trên Windows 64-bit.
Ia64\DevCon.execông c? DevCon 64-bit nh? phân.

Chú ý M? ngu?n cho DevCon này c?ng có s?n trong DDK Windows (trong đó có s?n t?http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/Default.mspx) dư?i DDK g?c\Src\Setup\Devcon, cùng v?i tài li?u hư?ng d?n.

B?ng cách s? d?ng DevCon

DevCon là m?t ti?n ích d?ng l?nh v?i xây d?ng trong tài li?u. N?u b?n ch?y các devcon tr? giúp l?nh, danh sách sau đây c?a l?nh và mô t? s? xu?t hi?n. Các devcon tr? giúpl?nh s? cung c?p cho tr? giúp chi ti?t hơn v? b?t k? l?nh. V?i m?t s? ngư?i trong s? này l?nh, b?n có th? ch? đ?nh m?t máy tính t? xa m?c tiêu. Các l?nh ho?t đ?ng n?u b?n đang s? d?ng phiên b?n 32-bit c?a DevCon ngày WOW64.
Device Console Help:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
-r if specified will reboot machine after command is complete, if needed.
<machine> is name of target machine.
<command> is command to perform (see below).
<arg>... is one or more arguments if required by command.
For help on a specific command, type: devcon.exe help <command>
classfilter     Allows modification of class filters.
classes       List all device setup classes.
disable       Disable devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
driverfiles     List driver files installed for devices.
drivernodes     Lists all the driver nodes of devices.
enable        Enable devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
find         Find devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
findall       Find devices including those that are not present.
help         Display this information.
hwids        Lists hardware ID's of devices.
install       Manually install a device.
listclass      List all devices for a setup class.
reboot        Reboot local machine.
remove        Remove devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
rescan        Scan for new hardware.
resources      Lists hardware resources of devices.
restart       Restart devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
stack        Lists expected driver stack of devices.
status        List running status of devices.
update        Manually update a device.
UpdateNI      Manually update a device without user prompt 
SetHwID       Adds, deletes, and changes the order of hardware IDs of root-enumerated devices.
		 				

Ví d? DevCon l?nh

devcon-m:\\test t?m pci\ *

Danh sách t?t c? đư?c bi?t đ?n PCI các thi?t b? trên máy tính th? nghi?m. (By b?ng cách s? d?ng-m, b?n có th? ch? đ?nh m?t máy tính m?c tiêu. B?n ph?i s? d?ng Interprocess truy?n thông (IPC) đ? truy c?p các máy tính.)

devcon -r cài đ?t % WINDIR %\Inf\Netloop.inf * MSLOOP

Cài đ?t m?t trư?ng h?p m?i c?a Microsoft loopback t?. Đi?u này t?o ra m?t m?i nút g?c li?t kê thi?t b? mà b?n có th? cài đ?t m?t thi?t b? ?o"," như v?y như t? loopback. Kh?i đ?ng l?nh này c?ng l?i máy tính âm th?m n?u m?t kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u.

devcon các l?p h?c

Danh sách t?t c? các thi?t l?p đư?c bi?t đ?n các l?p h?c. Đ?u ra có nonlocalized tên vi?t t?t (ví d?, "USB") và tên mô t? (cho Ví d?, "Universal Serial Bus b? đi?u khi?n").

devcon classfilter Thư?ng! filter1! filter2

Xóa b? hai b? l?c đ? ch? đ?nh.

devcon classfilter th?p! badfilter + goodfilter

Thay th? "badfilter" v?i các "goodfilter".

devcon driverfiles = c?ng

Danh sách các t?p tin đư?c liên k?t v?i m?i thi?t b? trong các c?ng thi?t l?p l?p.

devcon vô hi?u hóa * MSLOOP

Vô hi?u hoá t?t c? các thi?t b? có m?t ph?n c?ng ID mà k?t thúc b?ng "MSLOOP" (bao g?m c? "* MSLOOP").

devcon drivernodes @ ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

Danh sách t?t c? các tr?nh đi?u khi?n tương thích cho các thi?t b? ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. Đi?u này có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh l? do t?i sao m?t thi?t b? không th? tách r?i thông tin (INF) t?p tin đư?c ch?n, thay v? c?a m?t bên th? ba Inf. t?p.

devcon enable ' * MSLOOP

Cho phép t?t c? các thi?t b? có m?t ID ph?n c?ng c?a "* MSLOOP". Duy nh?t báo giá đánh d?u ch? ra r?ng các ph?n c?ng ID ph?i th?c hi?n theo ngh?a đen (nói cách khác, là d?u hoa th? ["*"] th?c s? là d?u hoa th?; không là m?t nhân v?t k? t? đ?i di?n).

devcon t?m *

Danh sách thi?t b? trư?ng h?p c?a t?t c? các thi?t b? hi?n t?i trên máy tính đ?a phương.

devcon t?m pci\ *

Danh sách t?t c? đư?c bi?t đ?n thi?t b? ngo?i vi thành ph?n dây tín hi?u (PCI) trên máy tính đ?a phương gi? (l?nh này đ?nh r?ng m?t thi?t là PCI n?u nó có m?t ID ph?n c?ng đó là m?c c?a "PCI\").

devcon t?m = c?ng * pnp *

Danh sách thi?t là hi?n t?i đang là thành viên c?a các c?ng thi?t l?p l?p và có ch?a "PNP" trong ph?n c?ng c?a b?n.

devcon t?m = c?ng @ root\ *

Danh sách thi?t là hi?n t?i đang là thành viên c?a các c?ng thi?t l?p l?p và đó là t?i các chi nhánh "g?c" c?a cây enum (ví d? ID m?c c?a "root\"). Lưu ? r?ng b?n không nên th?c hi?n b?t k? chương tr?nh gi? đ?nh v? cách th?c m?t trư?ng h?p ID đư?c đ?nh d?ng. Đ? xác đ?nh các thi?t b? g?c, b?n có th? xem thi?t b? t?nh tr?ng bit. Tính năng này đư?c bao g?m trong DevCon đ? h? tr? trong g? l?i.

devcon findall = c?ng

Li?t kê "nonpresent" thi?t b? và thi?t hi?n nay cho các c?ng l?p h?c. Đi?u này bao g?m các thi?t b? đ? đư?c g? b?, các thi?t b? mà đ? đư?c chuy?n t? m?t trong nh?ng khe khác, và trong m?t s? trư?ng h?p, thi?t b? có đư?c li?t kê m?t cách khác nhau do thay đ?i BIOS.

devcon listclass usb 1394

Danh sách t?t c? các thi?t b? hi?n t?i cho m?i l?p đư?c đ?t tên (trong trư?ng h?p này, USB và 1394).

devcon lo?i b? @ usb\ *

Lo?i b? t?t c? các thi?t b? USB. Thi?t lo?i b? đư?c li?t kê v?i t?nh tr?ng lo?i b? c?a h?.

devcon Rescan

Rescans cho các thi?t b? c?m và ch?y m?i.

tài nguyên devcon = c?ng

Danh sách các tài nguyên đư?c s? d?ng b?i t?t c? thi?t b? t?i các c?ng thi?t l?p l?p.

kh?i đ?ng l?i devcon = m?ng @'ROOT\ * MSLOOP\0000

Kh?i đ?ng l?i phê loopbackROOT\ * MSLOOP\0000. Duy nh?t báo giá đánh d?u trong l?nh ch? ra r?ng các trư?ng h?p ID ph?i đư?c th?c hi?n theo ngh?a đen.

devcon hwids = chu?t

Danh sách t?t c? các ph?n c?ng ID chu?t l?p thi?t b? trên h? th?ng.

devcon sethwid @ ROOT\LEGACY_BEEP\0000: = ti?ng bíp

Ch? đ?nh ID ph?n c?ng, ti?ng bíp, đ? ti?ng bíp di s?n thi?t b?.

devcon ngăn x?p = c?ng

Danh sách các ngăn x?p d? ki?n chương tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b?. Đi?u này bao g?m các thi?t b? và l?p h?c Thư?ng/th?p hơn các b? l?c, và d?ch v? ki?m soát.

devcon t?nh tr?ng @ pci\ *

Danh sách t?nh tr?ng c?a m?i thi?t b? hi?n t?i mà có m?t trư?ng h?p ID b?t đ?u v?i "pci\".

devcon t?nh tr?ng @ ACPI\PNP0501\1

Danh sách t?nh tr?ng c?a m?t thi?t b? c? th? Ví d?, trong trư?ng h?p này m?t c?u h?nh nâng cao và giao di?n đi?n (ACPI)-li?t kê c?ng n?i ti?p.

devcon t?nh tr?ng @ root\rdp_mou\0000

Danh sách t?nh tr?ng c?a Microsoft H? ph?c v? đ?u cu?i ho?c d?ch v? đ?u cu?i chu?t đi?u khi?n.

devcon t?nh tr?ng * PNP05 *

Danh sách t?nh tr?ng c?a t?t c? các c?ng COM.

devcon C?p Nh?t mydev.inf * pnp0501

C?p Nh?t t?t c? các thi?t b? chính xác phù h?p v?i các ID ph?n c?ng * pnp0501 s? d?ng tr?nh đi?u khi?n t?t nh?t trong Mydev.inf liên k?t v?i các ID ph?n c?ng * pnp0501.

Chú ý B?n c?p nh?t này l?c lư?ng t?t c? thi?t b? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n trong Mydev.inf, ngay c? khi không có m?t k?t h?p t?t hơn đ? có trên h? th?ng. Đi?u này là h?u ích khi b?n mu?n cài đ?t phiên b?n m?i c?a tr?nh đi?u khi?n trong s? phát tri?n trư?c khi b?n có đư?c m?t ch? k?. C?p Nh?t ?nh hư?ng đ?n ch? các thi?t b? phù h?p v?i các quy đ?nh ID ph?n c?ng, và không ?nh hư?ng đ?n các thi?t b? con. N?u t?p đ? ch? đ?nh Inf là unsigned, Windows có th? hi?n th? m?t h?p tho?i s? nh?c b?n xác nh?n cho dù tr?nh đi?u khi?n nên đư?c cài đ?t. N?u kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u, đây là báo cáo và DevCon tr? v? m?t l?i c?p 1. N?u b?n ch? r?-r, kh?i đ?ng l?i x?y ra t? đ?ng n?u m?t trong nh?ng nguyên nhân này đư?c yêu c?u.

Chú ý

 • DevCon s? tr? l?i m?t m?c đ? l?i đ? s? d?ng trong t?p l?nh:
  "0" ch? ra m?t thành công.
  "1" cho bi?t r?ng kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u.
  "2" cho th?y m?t s? th?t b?i.
  "3" ch? ra l?i cú pháp.
 • N?u b?n ch? r? -r và kh?i đ?ng l?i yêu c?u, vi?c kh?i đ?ng l?i x?y ra mà không có c?nh báo sau khi t?t c? thi?t b? đ? ch? bi?n.
 • N?u b?n ch? r? -m:\\máy tính và l?nh s? không làm vi?c cho m?t máy tính t? xa, m?t l?i đư?c báo cáo.
 • DevCon phép wildcards trong trư?ng h?p ID cho tương tác thu?n ti?n. Đ?ng cho r?ng b?t c? đi?u g? v? các đ?nh d?ng c?a m?t trư?ng h?p ID t? máy tính đ?n máy tính và phiên b?n h? đi?u hành h? đi?u hành Phiên b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311272 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
T? khóa: 
kbfile kbhowto kbmt KB311272 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311272

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com