Kako promeniti brzinu osve?avanja ekrana va?eg monitora u Windowsu XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 311403 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?lanku je opisano kako da podesite brzinu osve?avanja ekrana u Windowsu XP.

Kako promeniti brzinu osve?avanja ekrana va?eg monitora

  1. Kliknite na Start, kliknite na Control Panel, kliknite na Appearance and Themes, a onda kliknite na Display.

    Drugi na?in je da kliknite desnim tasterom mi?a na radnu povr?inu, a onda kliknite na Properties.
  2. Kliknite na karticu Settings, a onda kliknite na Advanced.
  3. Kliknite na karticu Monitor, a onda izaberite brzinu osve?avanja ekrana koju ?elite da koristite.
NAPOMENA:
  • Podrazumevana brzina osve?avanja ekrana je 60 herca (HZ); me?utim, va? monitor mo?da mo?e da podr?i i ve?u vrednost. Proverite u dokumentaciji proizvo?a?a monitora informaciju u vezi sa pode?avanjem koje va? monitor podr?ava.
  • Ako koristite ve?u brzinu osve?avanja ekrana, mo?ete smanjiti treperenje ekrana; me?utim, ako odredite brzinu osve?avanja koja je prevelika za va? monitor, mo?da ne?ete mo?i da koristite ekran i mo?e da do?e do o?te?enja hardvera.
  • Promena brzine osve?enja ekrana uti?e na sve korisnike koji se prijavljuju na ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 311403 - Poslednji pregled: 28. jul 2006. - Revizija: 1.5
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB311403

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com