Thông báo: Phát tri?n các gi?i pháp c?a Microsoft Office v?i Visual Studio.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311452 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t ngu?n l?c cho các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i làm vi?c trong Microsoft Visual Studio.NET đ? xây d?ng các gi?i pháp b?ng cách s? d?ng Microsoft Office gia đ?nh c?a s?n ph?m. Bài vi?t này b? sung Microsoft Developer Network N?i dung (MSDN) cho s? phát tri?n văn ph?ng v?i Visual Studio 6.0, n?m trên m?t nhi?u ph?m vi r?ng hơn các l?a ch?n phát tri?n.

Bài vi?t này cung c?p m?t hư?ng d?n thô sơ đ? nhanh chóng phát tri?n tiến trình chuyển đổi nh?ng ngư?i đ? quen thu?c v?i văn ph?ng phát tri?n trong Visual Studio 6.0 đ? th?c hi?n các nhi?m v? tương t? b?ng cách s? d?ng Visual Studio.NET. Nó cung c?p m?u và ch? ra b?t k? v?n đ? đư?c bi?t đ?n và các v?n đ? mà b?n có th? g?p khi b?n làm vi?c v?i Microsoft.NET.

N?i dung

THÔNG TIN THÊM

Gi?i thi?u

S?n ph?m (bao g?m Access, Excel, Microsoft Office, gia đ?nh MapPoint, Outlook, PowerPoint, d? án, Visio và Word) bao g?m m?t r?ng ph?m vi c?a ph?n m?m năng su?t đư?c thi?t k? cho c? doanh nghi?p và nh? ngư?i dùng doanh nghi?p. Như là m?t b? công c? ngư?i dùng, văn ph?ng có th? tr? giúp trong các hi?u qu? sáng t?o, chia s?, và qu?n l? thông tin doanh nghi?p c?a b?n. Văn ph?ng c?ng có th? giúp b?n đ? ch?nh s?n ph?m đ? t? ch?c c?a b?n, ho?c chi?m ưu th? c?a Văn ph?ng công ngh? đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? c? th?.

Văn ph?ng phát tri?n v?i Visual Studio.NET

Có m?t s? cách khác nhau đ? l?p tr?nh m? r?ng, đ? t? đ?ng, tích h?p, ho?c s? d?ng văn ph?ng trong gi?i pháp phát tri?n c?a b?n. N?u b?n là ngư?i m?i đ? phát tri?n các gi?i pháp v?i văn ph?ng, s? xem theo trang MSDN m?ng b?ng các "Tóm lư?c" ph?n c?a bài vi?t này, n?m trên m?t nhi?u h?nh th?c khác nhau c?a văn ph?ng phát tri?n và danh sách các bài vi?t đư?c c? th? cho t?ng ch? đ?.

Khi b?n quy?t đ?nh nh?ng lo?i h?nh phát tri?n văn ph?ng mà b?n c?n làm, bư?c ti?p theo là đ? quy?t đ?nh nh?ng g? công c? phát tri?n đ? s? d?ng. M?c đích c?a bài vi?t này là th?o lu?n v? cách xây d?ng các gi?i pháp văn ph?ng trong Visual Studio.NET. Nó bao g?m c? ngôn ng? không đư?c qu?n l? như Microsoft Foundation Classes (MFC) và đang ho?t đ?ng thư vi?n bi?u m?u (ATL), và qu?n l? các ngôn ng? như Visual Basic.NET và Visual C#. Ngôn ng? b?n ch?n ph? thu?c vào d? án c?a b?n, ngu?n l?c c?a b?n, và quen c?a b?n v?i m?t ngôn ng? c? th?.

Microsoft đ? tác gi? c?a m?t s? ki?n th?c cơ b?n đi?u đó cho b?n th?y làm th? nào đ? th?c hi?n tác v? chung văn ph?ng trong Visual Studio.NET. B?i v? có r?t nhi?u bài vi?t, các m?c đích c?a bài vi?t này là đ? giúp t? ch?c các n?i dung đó, và đ? cung c?p cho b?n các thông tin quan tr?ng c?n thi?t đ? kh?c ph?c và chương tr?nh hi?u qu? hơn khi b?n làm vi?c trong.NET.

Tính năng quan tr?ng thay đ?i v?i các.NET Framework

Phát tri?n h?u h?t nh?ng ngư?i s? d?ng Visual Studio.NET mu?n phát tri?n trong ngôn ng? có quan h? ch?t ch? v?i Microsoft.NET Framework. Có m?t s? thay đ?i quan tr?ng c?n lưu ? khi b?n s? d?ng các.NET Framework v?i văn ph?ng phát tri?n. N?u b?n m? trong Visual Basic, Visual C# ho?c m?t bên th? ba qu?n l? ngôn ng? cho.NET, đư?c làm quen v?i nh?ng thay đ?i này đ? bi?t làm th? nào b?n có th? ph?i cơ c?u t? ch?c gi?i pháp văn ph?ng c?a b?n.

Lưu ? Ph?n này áp d?ng cho qu?n l? ngôn ng? ch?. N?u b?n là làm vi?c t?i MFC ho?c ATL, b?n có th? b? m?t cách an toàn qua ph?n này tr? khi b?n có k? ho?ch s? d?ng Visual C++ qu?n l? r?ng m?t nơi nào đó trong d? án c?a b?n. Đ?c dư?i đây ph?n n?u b?n không quen v?i nh?ng khác bi?t gi?a qu?n l? và ngôn ng? không đư?c qu?n l?.

Các.NET Framework là v? m? đư?c qu?n l?. Qu?n l? M? là m? s? đó là hư?ng đ?i tư?ng, lo?i h?nh an toàn, qu?n l? b? nh?, an toàn, và (h?u h?t c?a t?t c?) c?m tay. M? này đư?c biên so?n theo yêu c?u (ho?c trong khi cài đ?t) t? các h?nh th?c b?n đ?a, đư?c đ?t tên theo trung gian ngôn ng? (IL), máy tính M? có th? th?c s? ch?y trên b? vi x? l?. Ngoài ra, Microsoft đ? đ?nh ngh?a m?t t?p h?p các l?p h?c (v?i không gian tên) t?o nên môi trư?ng th?i gian ch?y cho m? đư?c qu?n l?, mà đư?c đ?t tên theo ngôn ng? chung th?i gian ch?y. Chung th?i gian ch?y ngôn ng? là xương s?ng l?p tr?nh c?a b?t k? ngôn ng? đư?c qu?n l? trong.NET, và cung c?p cho b?n ki?m soát t?t c? các y?u t? mà b?n ph?i có đ? làm cho b?n chương tr?nh.

Chương tr?nh đư?c vi?t v?i các.NET Framework hơi an toàn hơn đ? ch?y, b?i v? h? là ?n đ?nh hơn và securable hơn trư?c đó các chương tr?nh. Tuy nhiên, s?c m?nh và s? linh ho?t này đ?n giá c?. Các giá là có c?u trúc khác bi?t trong cách các m? đư?c qu?n l? b?i ngôn ng? chung th?i gian ch?y. Đ?i v?i các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i quen thu?c v?i văn ph?ng phát tri?n trong Visual Studio 6.0, h?y xem xét các tính năng quan tr?ng năm sau thay đ?i và các hi?u ?ng mà nh?ng thay đ?i tính năng có trên c?a b?n d? án:

 1. Kh? năng tương tác COM Trong m?t s? tôn tr?ng, các.NET Framework là s? ti?n tri?n c?a các Thành ph?n đ?i tư?ng mô h?nh (COM) mà đư?c h?nh dung c?a Microsoft m?t s? th?i gian trư?c đây, và đó đ? đư?c chuy?n cho Internet. Các.NET Framework là r?t khác nhau t? COM, và đó là m?t break c?p ti?n t? lo?i thành ph?n ki?n trúc r?ng b?n có th? quen thu?c v?i là m?t nhà phát tri?n COM. B?i v? văn ph?ng đư?c xây d?ng xung quanh COM và OLE, b?n ph?i v?n s? d?ng giao di?n COM khi b?n làm vi?c v?i Văn ph?ng. Microsoft nh?n ra v?n đ? này s?m, và xây d?ng h? tr? cho trư?c COM giao ti?p (trong đó.NET g?i là COM Interop) thành các.NET Khuôn kh?. M?c đích c?a l?p kh? năng tương tác thêm m?t "shim" gi?a c?a b?n.NET m? và các đối tượng COM b?n có k? ho?ch s? d?ng đ? không ph?i bên bi?t r?ng nó nói cái g? đó không ph?i là b?n đ?a c?a chính nó. Trong khác l?i nói, đối tượng COM xu?t hi?n tương t? như b?t k?.NET đ?i tư?ng ngôn ng? ph? bi?n th?i gian ch?y, và các.Khách hàng NET xu?t hi?n tương t? như b?t k? khách hàng COM đ? COM h? ph?c v?. B?n ph?i là quen thu?c v?i COM Interop n?u b?n có k? ho?ch đ? th?c hi?n các văn ph?ng phát tri?n trong Visual Studio.NET.
 2. Cái ch?t c?a các bi?n th? Các.Ngôn ng? NET qu?n l? s? d?ng h? th?ng ki?u d? li?u chung trong các ngôn ng? chung th?i gian ch?y. Đi?u quan tr?ng v? h? th?ng lo?i này là t?t c? lo?i d? li?u k? th?a t? m?t lo?i đ?i tư?ng"duy nh?t" cho phép d? li?u đ? đư?c x? l? polymorphically mà không có s? c?n thi?t cho m?t bên ngoài lo?i (ví d?, COM ho?c phiên b?n OLE). V? v?y, các.NET Framework không s? d?ng các bi?n th?. N?u b?n c?ng văn ph?ng m? t? Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ho?c th? giác Cơ b?n 6.0, b?n ph?i nh?p l?i các phiên b?n là các đ?i tư?ng, và lo?i đ?i tư?ng m?i có th? ch?a các lo?i d? li?u khác hơn ch? c?n các đ?i tư?ng t? đ?ng hoá (IDispatch *). Tr? ti?n g?n s? chú ? đ?n cách m? c?a b?n s? d?ng các lo?i, và thêm các lo?i ki?m tra như c?n thi?t.
 3. B? sưu t?p rác Qu?n l? các ngôn ng? s? d?ng garbage collector cho qu?n l? b? nh?. Mô h?nh b? nh? này đư?c s? d?ng đ? giúp đ?.NET d? án th?c hi?n và quy mô t?t hơn N?u m?t mô h?nh tham chi?u đư?c s? d?ng. Nó c?ng có th? giúp gi?m s? lư?ng t?nh c? r? b? nh? đư?c gây ra b?i tr?n tham kh?o. Trong khi đi?u này là t?t, các tác d?ng ph? có th? gây nh?m l?n cho nh?ng ngư?i đ? quen thu?c v?i Visual Basic 6.0 ho?c VBA, là các b? thu rác là không xác đ?nh. Khi b?n phát hành m?t tài li?u tham kh?o đ?i tư?ng trong VBA ho?c Visual Basic 6.0, phát hành ngay l?p t?c gi?i phóng các đ?i tư?ng đó tham chi?u và cho phép nó đóng c?a. Đi?u này là không có c?n đúng trong.NET. V? c?a các b? thu rác, khi b?n phát hành m?t đ?i tư?ng không ch? ra khi nó đư?c làm s?ch, và đi?u này có th? gi? cho xác đ?nh chương tr?nh (như m?t máy ch? văn ph?ng COM) trong b? nh? lâu hơn b?n có th? mong đ?i.
 4. Just-in-Time (JIT) biên so?n m? đư?c qu?n l? đư?c gi? trong h?nh th?c IL là n?n t?ng trung l?p. Đi?u này có ngh?a r?ng nó ph?i đư?c biên d?ch - trên bay - như nó đư?c th?c hi?n l?n đ?u tiên. Microsoft đ? phát tri?n m?t quá tr?nh JIT cho ngôn ng? đư?c qu?n l? đó là nhanh chóng và hi?u qu?, nhưng yêu c?u biên d?ch theo nhu c?u này có ngh?a là khách hàng c?a b?n ho?c thành ph?n có th? là m?t chút ch?m hơn đ? t?i hơn n?u m? là không đư?c qu?n l?. Ngoài ra, ngôn ng? chung th?i gian ch?y hi?n c? hai lo?i ki?m tra và b?o m?t khi nó x? l? JIT, và không th? ch?y m? c?a b?n d?a trên vi?c thi hành môi trư?ng.
 5. Gi?i h?n c?a OLE OLE thông thư?ng không ph?i là m?t ph?n c?a ngôn ng? chung th?i gian ch?y và nó đang d?n d?n đư?c thay th? b?i XML và HTML cho "đ?i tư?ng" đ?i di?n, và b?i Microsoft xà ph?ng cho liên k?t đ?n các ngu?n d? li?u t? xa. Trong khi không đ? hi?n đ?y đ? thay cho OLE (trong m?i v?n đ?).NET không cung c?p Built-in h? tr? cho chính sách ngăn ch?n OLE truy?n th?ng ho?c b?n ghi d?ch v? trong m? đư?c qu?n l?. K?t qu? là, các gói ph?n m?m WinForms m?i (đư?c s? d?ng b?i c? hai Visual Basic và Visual C#) không có m?t đi?u khi?n OLE Container. N?u b?n có m?t gi?i pháp mà đ?i h?i Văn ph?ng OLE ngăn, phát tri?n m?t ch? nhà không đư?c qu?n l?, ho?c s? d?ng WebBrowser ki?m soát (ho?c m?t đi?u khi?n máy ch? lưu tr? OLE tùy ch?nh) đ? x? l? OLE cho b?n.

V?i nh?ng v?n đ? trong tâm trí, b?n t?t hơn có th? ti?p c?n các s? khác bi?t khi b?n th?c hi?n phát tri?n văn ph?ng trong Visual Studio.NET so đ? Visual Studio 6.0.

T? đ?ng hóa c?a văn ph?ng t? Visual Studio.NET

T? đ?ng hoá Microsoft Office là m?t cách thu?n ti?n và linh ho?t đ? k?t h?p văn ph?ng ch?c năng vào gi?i pháp tùy ch?nh c?a b?n. Th?i gian trong tương lai các phiên b?n c?a văn ph?ng s? tích h?p v?i các.NET Framework, hi?n t?i và quá kh? các phiên b?n c?a văn ph?ng không. Ph?n l?n nh?ng g? b?n ph?i làm đ? t? đ?ng hoá văn ph?ng v?n c?n tương t? như nh?ng g? b?n đ? làm trong Visual Studio 6.0. Văn ph?ng là COM d?a, do đó, b?n ph?i s? d?ng COM đ? l?p tr?nh t?o thay đ?i cho văn ph?ng. Có m?t s? chi ti?t thay đ?i, nhưng phương pháp ti?p c?n t?ng th? có không.

Đ? t? đ?ng hoá Microsoft ?ng d?ng văn ph?ng t? Visual Studio.NET, b?n s? c?n ph?i t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các Interop h?i c?p ti?u bang (PIAs) cho Microsoft Office XP. Đ? bi?t thêm thông tin v? Office XP PIAs, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
328912Thông tin: Microsoft Office XP PIAs có s?n đ? t?i v?


Các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i làm vi?c v?i PIAs cho Office XP ph?i đư?c nh?n th?c r?ng h?i đ?ng có hơi khác nhau t? các Mô h?nh đ?i tư?ng văn ph?ng. V? v?y, b?n có th? ph?i làm cho m? thay đ?i n?u b?n ch?y ?ng d?ng hi?n có. Ngoài ra, các PIAs tri?n l?m hành vi mà là phù h?p v?i.NET như sau:
 • Phiên b?n thu?t l?n
 • thi?u h? tr? cho phương pháp m?c đ?nh ho?c thu?c tính
 • s? khác bi?t trong cách m?t hàng đư?c truy c?p trong các b? sưu t?p
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? đ? bi?t Office XP PIAs, truy c?p vào Microsoft Web site sau:

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa163989.aspx

Khi b?n làm vi?c trên m?t gi?i pháp phát tri?n văn ph?ng, câu h?i đ?u tiên b?n ph?i yêu c?u là Phiên b?n c?a văn ph?ng hi?n d? án này đ? làm vi?c v?i? Kh? năng tương h?p v? sau là m?t v?n đ? quan tr?ng, và n?u b?n c?n m? c?a b?n đ? làm vi?c v?i các phiên b?n c? th?, b?n ph?i làm càng nhi?u c?a b?n phát tri?n và th? nghi?m ban đ?u v?i s?m nh?t Phiên b?n c?a văn ph?ng mà b?n c?n m? c?a b?n đ? tương h?p v? sau v?i. Ví d?, N?u b?n c?n m?t d? án làm vi?c v?i Office 2000 và sau đó, s? d?ng Office 2000 (và Office 2000 g? thư vi?n) trong th?i gian phát tri?n c?a b?n. B?ng cách này b?n có th? đ?m b?o r?ng d? án c?a b?n có th? ch?y v?i Office 2000 và sau này (nhưng không nh?t thi?t v?i văn ph?ng 97). Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244167Thông báo: Vi?t khách hàng t? đ?ng hóa cho nhi?u phiên b?n văn ph?ng
Khi b?n quy?t đ?nh phiên b?n c?a văn ph?ng mà b?n ph?i làm vi?c v?i, b?n ph?i xem xét như th? nào b?n mu?n th?c hi?n t? đ?ng hóa t?i th? giác Ph?ng thu.NET:
 • S? d?ng m? không đư?c qu?n l? b?ng Visual C++ gi?ng như b?n s? làm g? trong Visual C++ 6.0. - hay -

 • S? d?ng m? đư?c qu?n l? trong Visual Basic, Visual C# Visual C++ v?i ph?n m? r?ng đư?c qu?n l?, và các b?n ghi d?ch v? COM Interop c?a các ngôn ng? ph? bi?n th?i gian ch?y đ? x? l? COM cu?c g?i cho b?n.


T? đ?ng hóa b?ng cách s? d?ng m? không đư?c qu?n l? (Microsoft Foundation Classes (MFC) và thư vi?n m?u ho?t đ?ng (ATL))

B?n có th? xây d?ng COM không đư?c qu?n l? khách hàng và máy ch? v?i Visual C++ .NET c?ng gi?ng như b?n s? ? các phiên b?n trư?c c?a Visual C++. MFC và ATL khuôn kh? không thay đáng k? đ?i trong trư?ng h?p các COM ho?c OLE, v? v?y b?n m? hi?n có s? d?ng văn ph?ng t? đ?ng hóa có th? đư?c chuy?n đ?n Visual C++.NET v?i r?t ít r?c r?i. Hơn n?a, theo cách th?c mà b?n th?c hi?n t? đ?ng hóa (s? d?ng MFC wrapper l?p ho?c #import) là tương t? như nh?ng g? b?n đang quen thu?c v?i; V? v?y, không có không có công ngh? m?i đ? t?m hi?u.T?o l?p hàm bao trong MFC

Ch? th?c s? thay đ?i cho các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i đang quen làm vi?c v?i MFC là vi?c lo?i b? các ClassWizard cho Visual Studio IDE. S? thay đ?i này ?nh hư?ng như th? nào b?n t?o ra hàm bao l?p MFC c?a b?n cho m?t văn ph?ng ?ng d?ng n?u b?n B?t đ?u m?t d? án m?i. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p m?i c?a MFC wrapper l?p t? m?t thư vi?n lo?i tr?c quan C++ .NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307473Làm th? nào đ? s? d?ng m?t thư vi?n lo?i cho văn ph?ng t? đ?ng hóa t? Visual C++.NET
Các k?t qu? wrapper l?p làm vi?c nhi?u gi?ng như nh?ng l?p h?c đư?c th?c hi?n b?i Visual Studio 6.0. B?n có th? mong đ?i Visual Studio .NET đ? t?o ra m?t t?p tin riêng bi?t cho m?i l?p nh?p kh?u. C?ng có m?t s? v?n đ? v?i các máy phát đi?n m?i l?p khi b?n làm vi?c v?i văn ph?ng lo?i thư vi?n. Đ? bi?t thêm v? nh?ng v?n đ? này và các bư?c đ? đi đ? tránh chúng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311407L?I: MFC l?p h?c thu?t s? không gi?i quy?t xung đ?t đ?t tên gi?a Windows API và các phương pháp giao di?n COM
311408 L?I: 'Ch?-đ?c' warning khi thêm m?t l?p MFC t? m?t thư vi?n lo?i


T? đ?ng hóa m?u b?ng cách s? d?ng MFC

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t? đ?ng hoá văn ph?ng t? Visual Studio.NET trong MFC, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

Microsoft Excel
308292 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá excel đ? t?o ra và đ?nh d?ng m?t Workbook m?i b?ng cách s? d?ng C++.NET và MFC
308407 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Excel t? C++.NET và MFC đ? đi?n vào ho?c có đư?c d? li?u trong m?t ph?m vi s? d?ng m?ng
309301 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? cho Excel b?ng cách s? d?ng Visual c + +.NET
Microsoft Word
308338 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Word đ? th?c hi?n m?t ph?i thư t? Visual C++.NET
309294 Làm th? nào đ? x? l? các s? ki?n t? b?ng cách s? d?ng Visual c + +.NET và MFC
Microsoft PowerPoint
308336 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? t?o ra và hi?n th? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint v?i Visual C++.NET và MFC
309309 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? PowerPoint b?ng cách s? d?ng Visual c + +.NET và MFC
Tính năng văn ph?ng đư?c chia s?
306686 Làm th? nào đ? ch?y Office Macros b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa t? Visual C++.NET
312626 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? t?o văn ph?ng quán bar ch? huy và đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng Visual c + +.NET
310744 Làm th? nào đ? b? qua hộp thoại hi?n th? b?ng ?ng d?ng văn ph?ng b?ng cách s? d?ng Visual c + +.NET và MFC

T? đ?ng hóa b?ng cách s? d?ng m? đư?c qu?n l? (Visual Basic ho?c Visual C#)

T? đ?ng hóa c?a văn ph?ng t? m? đư?c qu?n l? là m?t chút khác nhau t? trư?c đó Visual Basic l?p tr?nh. Khi b?n t? đ?ng b?ng m?t ngôn ng? đư?c qu?n l?, b?n không tr?c ti?p k?t đ?i tư?ng. Giao ti?p c?a b?n đi qua m?t Trung c?p "wrapper" mà d?ch b?n x?.Lo?i m?ng d? li?u và các cu?c g?i vào COM các lo?i và các cu?c g?i (và ngư?c l?i).COM kh? năng tương tác trong.NET

Các b?n ghi d?ch v? COM Interop c?a ngôn ng? chung th?i gian ch?y cho phép m? đư?c qu?n l? ch?y.NET đ? giao ti?p v?i máy ch? COM trư?c đó (ví d? như văn ph?ng) b?ng cách s? d?ng m?t wrapper t? m? đư?c qu?n l? c?a b?n đ?n COM h? ph?c v?. Wrapper đư?c đ?t tên theo m?t h?i đ?ng Interop. Khi b?n thêm m?t tham chi?u đ?n m?t COM máy ch? (ví d?, thư vi?n ki?u) trong c?a b?n.D? án NET, Visual Studio .NET dùng lo?i thông tin đ? t?o ra m? cho m?t th?i gian ch?y Callable Wrapper (RCW) mà sau đó đư?c nh?p kh?u vào d? án c?a b?n. M? này đư?c qu?n l? đư?c biên so?n thành m?t h?i đ?ng riêng bi?t (có ngh?a là, các Interop h?i), và đư?c truy c?p b?i các.NET Framework như th? nó đ? là b?t k? khác.NET qu?n l? thư vi?n. RCW hành đ?ng như Trung-man gi?a m? đư?c qu?n l? c?a b?n và máy ch? COM.

N?u m?t COM máy ch? đư?c vi?t là.NET-nh?n th?c, nó có th? cung c?p m?t chính Interop Cynulliad (PIA) mà đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó đư?c ki?m nh?p trong đệm ẩn hợp mã toàn cục. Các h?i đ?ng khác nhau đư?c chia s?, và đư?c coi là cách t?t nh?t đ? tham kh?o m?t trư?c đó COM máy ch? trong m?t.NET d? án. Hi?n t?i, Microsoft cung c?p PIAs cho Office XP (và các phiên b?n m?i hơn) ch?. Các PIAs có s?n đ? t?i v? bây gi?, và có th? đư?c phân ph?i l?i v?i d? án c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? Office XP PIAs, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
328912Thông tin: Microsoft Office XP PIAs có s?n đ? t?i v?
N?u d? án c?a b?n g?i cho t? đ?ng hóa cho văn ph?ng năm 2000, b?n ph?i t?o riêng c?a b?n h?i đ?ng Interop (IAs) cho văn ph?ng/MSO, VBA Kh? năng m? r?ng, và các ?ng d?ng văn ph?ng b?n mu?n t? đ?ng hoá. Nh?ng tùy ch?nh IAs nên đư?c coi là m?t ph?n c?a ?ng d?ng c?a b?n, và đư?c b? trí đ?n c?a b?n ?ng d?ng m?c tin thư thoại v?i ph?n c?n l?i c?a d? án c?a b?n. M?c dù Visual Studio.NET t? đ?ng có th? làm cho các h?i đ?ng khác nhau cho b?n b?ng cách s? d?ng Tlbimp.exe Ti?n ích, h? là h?i đ?ng tùy ch?nh c?a b?n, và không nên đư?c ki?m nh?p trong các toàn c?u h?i b? nh? cache là các đ?i tư?ng toàn c?u.

Đ? thêm thông tin v? COM Interop trong.NET, xem COM Interop ph?n trong Microsoft Nhà phát tri?n m?ng (MSDN) thư vi?n t?i MSDN Web site sau:
Nâng cao tài li?u Interop COM (MSDN thư vi?n tr?c tuy?n)
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/bd9cdfyx (vs.71) .aspx


Liên k?t v?i các ?ng d?ng văn ph?ng t? c?a b?n th?i gian ch?y callable wrapper (RCW)

H?i đ?ng Interop mà b?n th?c hi?n t? m?t thư vi?n lo?i s? d?ng đ?u gi?i h?n trên đ? giao ti?p v?i các đối tượng COM. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i gi? các chi ti?t liên k?t chung (ví d?, n?u b?n c?n m? đ? t? đ?ng hóa nhi?u hơn m?t trong nh?ng lo?i ?ng d?ng văn ph?ng, nhưng không c?n ph?i bi?t nh?ng lo?i h?nh m?t cách r? ràng), b?n v?n có th? làm các gi?i h?n trên vào cu?i trong Visual Studio.NET. Đ? bi?t thêm thông tin v? gi?i h?n trên l?a ch?n trong.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304661Làm th? nào đ? s? d?ng Visual Basic.NET cho các gi?i h?n trên cho các máy ch? văn ph?ng t? đ?ng hóa
302902 Làm th? nào đ?: gi?i h?n trên cho các văn ph?ng t? đ?ng hóa b?n ghi d?ch v? v?i Visual C#.NET
L?i th? c?a cu?i gi?i h?n trên là r?ng b?n không ph?i s? d?ng m?t RCW (ho?c xây d?ng/tàu m?t tu? ch?nh Interop h?i), và nó là nhi?u hơn n?a Phiên b?n agnostic. Nh?ng b?t l?i là nó khó khăn hơn đ? làm đi?u này trong Visual Basic.NET hơn là trong Visual Basic 6.0, và vào cu?i gi?i h?n trên v?n b? hi?u su?t trúng ph?i t?m DISPIDs lúc ch?y.

Trong thêm gi?i h?n trên, m?t v?n đ? quan tr?ng là đ?i tư?ng instantiation. N?u b?n s? d?ng m?t h?i đ?ng Interop, RCW cho các ?ng d?ng văn ph?ng c? th? đi?u khi?n đ?i tư?ng instantiation khi b?n s? d?ng các nhà đi?u hành New . Đ?ng sau h?u trư?ng, RCW g?i COM thích h?p thư?ng l? (ví d?, CoCreateInstance) đ? làm cho m?t trư?ng h?p m?i c?a ?ng d?ng đó cho m? c?a b?n đ? s? d?ng. N?u b?n mu?n m?t cách r? ràng ki?m soát đ?i tư?ng instantiation ho?c liên k?t v?i an đ? ch?y m?t th? hi?n c?a các ?ng d?ng, b?n có th? s? d?ng GetObject Visual Basic.NET, ho?c GetActiveObject trong Visual C#. Tuy nhiên, ?ng d?ng văn ph?ng ch? ki?m nh?p b?n thân trong vi?c ch?y đ?i tư?ng b?ng (NEC) n?u h? đ? thu đư?c và b? m?t t?p trung ít nh?t m?t th?i gian. N?u b?n đang làm đi?u này trong m?, th?i gian và t?p trung s? là các v?n đ? l?n cho m? c?a b?n đ? làm vi?c. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316126Làm th? nào đ? s? d?ng Visual C#.NET đ? t? đ?ng hoá m?t th? hi?n đang ch?y c?a m?t chương tr?nh văn ph?ng
316125 Visual C#.NET l?i g?n ch?y m?t th? hi?n c?a ?ng d?ng văn ph?ng
308409 Visual Basic.NET l?i b?ng cách s? d?ng GetObject ho?c GetActiveObject đ? ch?y m?t th? hi?n c?a ?ng d?ng văn ph?ng


X? l? các s? ki?n t? RCW

Các.NET Framework h? tr? lo?i an toàn, ch?c năng g?i l?i con tr? đ? g?i các tin thư thoại thông báo l?i cho khách hàng duy nh?t (ví d? như m?t đi?n h?nh COM s? ki?n) ho?c cho các khách hàng nhi?u (ví d? như m?t phát sóng không đ?ng b?). Các.Đ?i tư?ng NET x? l? g?i l?i cơ ch? này đư?c g?i là m?t đ?i bi?u, và cho các nhà phát tri?n quen thu?c v?i COM, xem xét các đ?i bi?u như m?t cách đ? B? x? lí bi?n c? COM (m?c dù chúng có th? đư?c s? d?ng cho khác m?c đích).

Khi b?n th?c hi?n m?t RCW t? m?t thư vi?n lo?i, b?t c? phương pháp t? ch?c s? ki?n mà đư?c mô t? trong các thư vi?n đư?c gói đ? t?o thành ngư?i đ?i di?n l?p mà b?n có th? s? d?ng đ? B? x? lí bi?n c? này. Đánh ch?m m?t s? ki?n, b?n th?c hi?n các ch?c năng đ? B? x? lí bi?n c? này, làm cho m?t th? hi?n c?a ngư?i đ?p là gi?i h?n trên đ? mà ch?c năng, và sau đó đính kèm ngư?i đ?p đ?i tư?ng mà b?n mu?n nh?n đư?c các s? ki?n t?. Dư?i đây là m?t ví d?:
// in Visual C# where <Formatting Type="B">CellsChange</Formatting> is a function that you have implemented:
 EventDel_CellsChange = new Excel.DocEvents_ChangeEventHandler( CellsChange);
 xlSheet1.Change += EventDel_CellsChange;

' in Visual Basic .NET:
 EventDel_CellsChange = New Excel.DocEvents_ChangeEventHandler(AddressOf CellsChange)
 AddHandler xlSheet1.Change, EventDel_CellsChange
Các nhà phát tri?n Visual Basic c?ng có th? chi?m ưu th? c?a WithEventsx? l? các t? khóa đ? đơn gi?n hóa quá tr?nh này và đ? làm cho m? thêm có th? đ?c đư?c. B?ng cách tuyên b? m?t đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng WithEvents, b?n có th? thêm các t? khóa ch?t đ? ch?c năng g?i l?i c?a b?n, và Visual Basic.NET liên k?t v?i các đ?i bi?u cho b?n t? đ?ng. Sau đây là m?t Ví d?:
// in Visual Basic .NET:
 Private WithEvents xlSheet1 As Excel.Worksheet
 Private Sub xlSheet1_Change(ByVal Target As Excel.Range) Handles xlSheet1.Change
  Debug.WriteLine("You Changed Cells " + Target.Address + " on Sheet1")
 End Sub
Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng c? hai phương pháp ti?p c?n trong Visual Basic.NET, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302814Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? cho Excel b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
N?u RCW không có m?t đ?i bi?u cho các s? ki?n phương pháp mà b?n mu?n, n?u b?n ph?i cung c?p cho callbacks năng đ?ng, ho?c n?u b?n có th? thay đ?i d?a trên đánh giá khác, b?n ph?i s? d?ng giao di?n COM IConnectionPointIConnectionPointContainer đ? thi?t l?p c?a riêng b?n ch?m. R?t nhi?u công vi?c, nhưng nó có th? cách duy nh?t đáng tin c?y có th? đánh ch?m các s? ki?n cho m?t s? máy ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308330Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? PowerPoint v?i Visual Basic.NET


T? đ?ng hóa m?u b?ng cách s? d?ng m? đư?c qu?n l? (Visual Basic ho?c Visual C#)

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm vi?c t?i.NET, nh?p nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:

Microsoft Excel
301982 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel t? Visual Basic.NET
302084 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel t? Microsoft Visual C#.NET
302814 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? cho Excel b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
302815 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? cho Excel b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
302094 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Excel t? Visual Basic.NET đ? đi?n vào ho?c có đư?c d? li?u trong m?t ph?m vi s? d?ng m?ng
302096 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Excel v?i Visual C#.NET đ? đi?n vào ho?c có đư?c d? li?u trong m?t ph?m vi s? d?ng m?ng
306022 Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u vào m?t b?ng tính Excel b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
306023 Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u vào m?t b?ng tính Excel b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
307021 Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u XML đ? Microsoft Excel 2002 b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
307029 Làm th? nào đ? chuy?n d? li?u XML đ? Microsoft Excel 2002 b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
Microsoft Word
316383 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá t? t? Visual Basic.NET đ? t?o m?t tài li?u m?i
316384 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá t? t? Visual C#.NET đ? t?o m?t tài li?u m?i
301656 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Word đ? th?c hi?n m?t ph?i thư t? Visual Basic.NET
301659 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Word đ? th?c hi?n ph?i thư t? Visual C#.NET
302816 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? cho Microsoft Word s? d?ng Microsoft Visual Basic.NET
302817 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? cho Word b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
Microsoft PowerPoint
303717 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? t?o ra và hi?n th? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint v?i Visual Basic.NET
303718 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? t?o ra và hi?n th? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint v?i Visual C#.NET
308330 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? PowerPoint v?i Visual C#.NET
308825 Làm th? nào đ? B? x? lí bi?n c? PowerPoint v?i Visual C#.NET
Microsoft Access
317113 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Access t? Visual Basic.NET
317114 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Access t? Visual C#.NET
Microsoft Visio
305199 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Visio v?i Visual Basic.NET
Microsoft MapPoint
305200 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá MapPoint b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
302897 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá MapPoint 2002 ki?m soát và lưu b?n đ? dư?i d?ng HTML trong Visual Basic.NET
Tính năng văn ph?ng đư?c chia s?
303017 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa t?o văn ph?ng quán bar ch? huy và đi?u khi?n Visual Basic.NET
303018 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? t?o văn ph?ng quán bar ch? huy và đi?u khi?n v?i Visual C#.NET
302281 Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? x? l? cho m?t văn ph?ng t? đ?ng hóa máy ch? s? d?ng Visual Basic.NET
302295 Làm th? nào đ? có đư?c các c?a s? x? l? cho m?t văn ph?ng t? đ?ng hóa máy ch? s? d?ng Visual C#.NET
306682 Làm th? nào đ? ch?y Office macro s? d?ng t? đ?ng hóa t? Visual Basic.NET
306683 Làm th? nào đ? ch?y Office Macros s? d?ng t? đ?ng hóa t? Visual C#.NET
303294 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? có đư?c và đ?t tính chất tài liệu văn ph?ng v?i Visual Basic.NET
303296 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa đ? l?y và đ?t tính chất tài liệu văn ph?ng v?i Visual C#.NET
307292 Làm th? nào đ? b? qua hộp thoại hi?n th? b?ng m?t ?ng d?ng văn ph?ng v?i Visual Basic.NET


Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i t? đ?ng hóa t? m? đư?c qu?n l?

B?i v? th?i gian ch?y ngôn ng? thư?ng s? d?ng m?t thùng rác Tr?nh sưu t?p cho qu?n l? b? nh?, và b?i v? RCW c?a b?n là chính nó m?t qu?n l? đ?i tư?ng, c? th?i gian c?a b?n đ?i tư?ng t? đ?ng hoá không đ?m b?o đ?n cu?i trong m?t xác đ?nh th?i trang ngay sau khi b?n phát hành tham chi?u c?a b?n đ? nó. RCW là đánh d?u ki?m cho b? sưu t?p rác và đư?c phát hành khi các b? thu rác mu?n đ? gi?i phóng b? nh?. Đi?u này có ngh?a là m?c dù b?n không c?n t? đ?ng hoá m?t ?ng d?ng văn ph?ng, các ?ng d?ng có th? gi? đư?c n?p b?i v? rác b? thu đ? không đư?c gi?i thoát RCW. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317109PRB: ?ng d?ng văn ph?ng không b? sau khi t? đ?ng hóa t? Visual Studio.Khách hàng NET
Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? b?n có th? g?p khi b?n làm vi?c v?i các đ?i tư?ng văn ph?ng t? m? đư?c qu?n l?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315981Visual Basic.NET "[phương pháp] là mơ h? qua giao di?n đư?c th?a k?" thông báo l?i khi s? d?ng văn ph?ng t? đ?ng hóa
316653 PRB: L?i b?ng cách s? d?ng WithEvents ho?c đ?i bi?u đ? B? x? lí bi?n c? Excel t? Visual Basic.NET ho?c Visual C#.NET
320369 L?I: Đ?nh d?ng c? ho?c không h?p l? lo?i thư vi?n l?i khi t? đ?ng hoá Excel 2002
317157 PRB: L?i khi b?n tham kh?o thư vi?n lo?i truy c?p 10,0 v?i Visual Studio.NET

Văn ph?ng Web gi?i pháp v?i ASP.NET

ASP.NET là n?n t?ng phát tri?n m?i trong Visual Studio.NET cho phép các nhà phát tri?n đ? t?o ra các ?ng d?ng doanh nghi?p-class. ASP.NET cho phép b?n phát tri?n các ứng dụng web trong b?t k?.Ngôn ng? NET cho phép và đ? có l?i th? c?a các ch?c năng phong phú c?a các.NET Framework. ASP.NET Web h?nh th?c cho phép b?n xây d?ng giao di?n ngư?i dùng cho các ứng dụng web c?a b?n. M?c dù Web các h?nh th?c cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng cho ứng dụng web c?a b?n, m? phía sau (m? ch?y đ? s?n xu?t ra cho trang c?a b?n) cho trang v?n c?n ch?y trên các máy tính. Microsoft không đ? ngh? r?ng b?n t? đ?ng văn ph?ng s?n ph?m t? m?t m?u Web, ho?c b?n t? đ?ng t? khác không-interactive tài kho?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257757Thông báo: Cân nh?c cho phía máy ch? t? đ?ng hóa c?a văn ph?ng
Bao g?m các phương pháp ti?p c?n đ? phía máy ch? t? đ?ng hóa t? đ?ng hóa phía khách hàng, streaming Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) n?i dung, và các thành ph?n Web văn ph?ng. M?i m?t trong nh?ng phương pháp này đư?c mô t? trong các ph?n sau đây.

S? d?ng các thành ph?n văn ph?ng Web ASP.NET

Văn ph?ng Web thành ph?n (OWC) cung c?p các phương ti?n t?t nh?t đ? bao g?m Văn ph?ng ch?c năng trong d? án Web c?a b?n. Các thành ph?n có th? đư?c s? d?ng ASP.NET như là phía khách hàng đi?u khi?n như h? mu?n t? b?t k? trang HTML. Ngoài ra, OWC 10 (Office XP) cung c?p ch?c năng h?p l? đ? làm cho nó m?t phía máy ch? t?t thành ph?n cho gi?i h?n kích thư?c web site. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào OWC 10 có th? đư?c s? d?ng ? m?t phía máy ch? gi?i pháp t? ASP.NET, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303016Làm th? nào đ? s? d?ng m?t t?p d? li?u v?i Office XP bi?u đ? thành ph?n và ASP.NET
315695 Làm th? nào đ? s? d?ng các thành ph?n Office XP Web v?i d? li?u XML đư?c t?o ra b?i m?t b?n ghi Dịch vụ Web XML t?o ra b?ng cách s? d?ng ASP.NET

S? d?ng tài li?u Streaming t? ASP.NET

N?u các thành ph?n Web Office không có các ch?c năng mà b?n c?n, b?n có th? c?u h?nh đ? kh?i đ?ng ?ng d?ng văn ph?ng trên trang HTML máy tính khách, và sau đó đ? t?i d? li?u t? Máy ch? Web. Ngư?i dùng có th? sau đó s? d?ng toàn b? s?c m?nh c?a văn ph?ng đ? s?a đ?i, ch?nh s?a ho?c lưu các d? li?u mà b?n quay tr? l?i.

B?n có th? s? d?ng m?t s? phương pháp đ? tr? l?i d? li?u đ? các khách hàng, bao g?m c? b?n ghi Dịch vụ Web XML và MIME n?i dung. S? tích h?p c?a XML Web b?n ghi d?ch v? là m?t b? sung m?i cho Visual Studio.NET. Visual Studio.NET cho phép các nhà phát tri?n đ? d? dàng t?o và tiêu th? XML Web b?n ghi d?ch v?. b?n ghi Dịch vụ Web XML nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? cho ngư?i dùng thông qua m?t giao th?c Web tiêu chu?n. Ngư?i dùng có th? s? d?ng m?t Visual Studio.NET ?ng d?ng, ho?c s? d?ng các b? công c? Microsoft xà ph?ng đ? k?t n?i v?i b?n ghi Dịch vụ Web XML. Đ? bi?t thêm thông tin v? b? công c? xà ph?ng, truy c?p các Microsoft Developer Network (MSDN) Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa286526.aspx
Ngoài ra, b? Office XP Web b?n ghi d?ch v? công c? cho phép các nhà phát tri?n đ? tham kh?o m?t XML Web b?n ghi d?ch v? tr?c ti?p t? VBA không s? d?ng các Khuôn kh? .NET.

Phương pháp khác đ? g?i d? li?u t?i m?t máy tính khách là d?ng n?i dung b?ng cách s? d?ng các lo?i MIME. Khi b?n thay đ?i ki?u MIME cho m?t web site B?t đ?u trang m?t giá tr? c? th?, tr?nh duy?t các ?ng d?ng liên k?t đó hi?n th? d? li?u. Khi b?n s? d?ng phương pháp này, b?t k? lo?i d? li?u mà có th? m? trong các ?ng d?ng văn ph?ng (như là định dạng văn bản phong phú (RTF), HTML, và d? li?u nh? phân) có th? đư?c g?i cho khách hàng sau khi b?n thi?t l?p ki?u n?i dung. B?i v? ASP.NET Web Đi?u khi?n t?o ra HTML đư?c g?i t?i khách hàng, ki?u n?i dung cho web site Trang có th? đư?c đ?t đ? hi?n th? các n?i dung c?a các đi?u khi?n trong văn ph?ng các ?ng d?ng. Cho thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318425Làm th? nào đ? g?i và nh?n tài li?u nh? phân b?ng cách s? d?ng m?t ASP.b?n ghi d?ch v? NET Web và Visual C#.NET
318756 PRB: Excel và Word n?i dung không d?ng như mong đ?i t? ASP.NET
311461 Làm th? nào đ? s? d?ng ASP.NET ho?c Visual Basic.NET đ? bi?n đ?i XML đ? định dạng văn bản đ?nh d?ng (RTF) cho Microsoft Word 2002
319180 Làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t t?p d? li?u vào b?ng tính XML cho Excel b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET và ASP.NET
317719 Làm th? nào đ? xu?t d? li?u trong m?t datagrid ngày m?t ASP.NET Webform đ? Microsoft Excel
316934 Làm th? nào đ? s? d?ng ADO.NET đ? l?y l?i và s?a đ?i các b?n ghi trong m?t b?ng tính Excel v?i Visual Basic.NET
307033 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t b?n ghi Dịch vụ Web XML b?ng cách s? d?ng ASP.NET t? m?t văn ph?ng VBA v? mô trong Word ho?c Excel

Văn ph?ng m? r?ng b?ng cách s? d?ng Visual Studio.NET

Xây d?ng các thành ph?n m? r?ng đ? ch?y bên trong văn ph?ng đ? luôn luôn là m?t ph?n quan tr?ng c?a s? phát tri?n văn ph?ng. C? Office 2000 và Office XP cho phép cho ph?n m? r?ng chương tr?nh c?a các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? b?ng cách s? d?ng COM Add-ins. Office XP gi?i thi?u kh? năng m? r?ng n?i dung tài li?u thông qua vi?c s? d?ng c?a b? nh?n d?ng SmartTag hay m?t thành ph?n hành đ?ng. B?i v? c? hai các gi?i pháp này là r?t nhi?u b?t ngu?n t? COM, h?y xem xét nh?ng l?i th? c?a vi?c s? d?ng m?t thành ph?n COM đ? biên d?ch đ?y đ? trư?c khi b?n quy?t đ?nh xây d?ng m?t trong Visual Studio .NET.

Tuy nhiên, n?u thi?t k? c?a b?n cho các cu?c g?i b?ng cách s? d?ng.Tính năng NET, ho?c nó có th? N?u không hư?ng l?i t? vi?c s? d?ng.NET, b?n có th? t?o ra c? hai lo?i add-in trong Visual Studio.NET. Các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i quen thu?c v?i cách phần bổ sung COM ho?c SmartTags làm vi?c trong Visual Studio 6.0 ph?i gi? sau đây trong tâm trí:
 1. Add-in ph?i đư?c ki?m nh?p cho COM. theo m?c đ?nh, qu?n l? DLL đư?c th?c hi?n trong Visual Basic ho?c Visual C# không hành đ?ng như là các thành ph?n COM. Đ? ki?m nh?p h?, b?n ph?i thi?t l?p giá tr? ki?m nh?p cho COM InteropTrue trong tu? ch?n xây d?ng cho Tính ch?t d? án.
 2. Cho văn ph?ng đ? t?i thành ph?n c?a b?n m?t cách chính xác, m?nh m? tên thành ph?n c?a b?n, và sau đó ki?m nh?p nó trong b? nh? Cache h?i toàn c?u (G?C). B?i m?c đ?nh, m?t đi?n h?nh.NET DLL d? án không làm đi?u này.
 3. V? m? đư?c qu?n l? không ph?i là ngu?n g?c, COM registry m?c đư?c th?c hi?n cho đi?m thành ph?n c?a b?n đ? các.NET runtime công c? (mscoree.dll) và không đ? h?i đ?ng c?a b?n. B?i v? mscoree.dll không đư?c được kí theo số thức và Văn ph?ng s? xác đ?nh xem m?t add-in là an toàn d?a trên m?t ch? được kí theo số thức, c?a b?n ngư?i dùng có th? đư?c nh?c đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá c?a b?n thêm trong th?m chí n?u b?n k? thu?t s? kí h?p đ?ng v?i h?i đ?ng c?a b?n. Đ? có thêm chi ti?t, xemVăn ph?ng an ninh và m? đư?c qu?n l?sau này trong bài vi?t này.
H?y nh? r?ng các phiên b?n hi?n t?i c?a văn ph?ng đư?c thi?t k? xung quanh COM và không đư?c thi?t k? xung quanh.NET. N?u hi?u su?t là m?t y?u t? then ch?t đ? s? thành công c?a d? án c?a b?n, xem xét vi?c s? d?ng m?t ngôn ng? không đư?c qu?n l? (ví d? như MFC, ATL, ho?c Visual Basic 6.0).phần bổ sung COM

phần bổ sung COM là lo?i ph? bi?n nh?t c?a gi?i pháp m? r?ng đó đư?c s? d?ng b?i các nhà phát tri?n. Hoàn toàn tích h?p add-in v?i máy ch? lưu tr? ?ng d?ng, các nhà phát tri?n có th? t? đ?ng hoá add-in t? các ?ng d?ng. Cho l? do này, đi?u quan tr?ng là các nhà phát tri?n đ? quen thu?c v?i các T? đ?ng hóa c?a văn ph?ng t? Visual Studio .NET ph?n trư?c đó trong bài vi?t này.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cung c?p các nguyên t?c đ? th?c hi?n m?t phần bổ sung COM trong Visual Studio.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302896Làm th? nào đ? xây d?ng m?t văn ph?ng phần bổ sung COM b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
302901 Làm th? nào đ? xây d?ng m?t văn ph?ng COM b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET
316723 PRB: Visual Studio.NET chia s? add-in không đư?c hi?n th? trong hộp thoại văn ph?ng phần bổ sung COM

Th? thông minh

Th? thông minh là m?t công ngh? m?i đư?c gi?i thi?u v?i văn ph?ng XP. Tags thông minh cung c?p m?t lo?i m?i c?a s? tương tác v?i tài li?u c?a b?n. Hi?n nay, Tags thông minh ch? làm vi?c v?i Microsoft Word 2002 và Microsoft Excel 2002. Cho thông tin thêm v? th? thông minh, xem phát tri?n thông minh ph?n m?m Tag Kit (SDK) t?i Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
Microsoft thông minh th? SDK
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? phát tri?n m?t SmartTag thêm vào b?ng cách s? d?ng Visual Studio.NET, b?m vào đây các con s? đi?u đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306058Làm th? nào đ? t?o m?t th? đo?n thông minh Office XP DLL b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
306422 Làm th? nào đ? t?o m?t th? đo?n thông minh Office XP DLL b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET

Văn ph?ng an ninh và m? đư?c qu?n l?

B?i v? m? đư?c qu?n l? không ph?i là b?n đ?a, các m?c ki?m nh?p COM th?c hi?n cho m?t thành ph?n văn ph?ng b?n xây d?ng v?i.LƯ?I đi?m đ? các.NET runtime công c? (mscoree.dll) và không ph?i là c?a b?n l?p ráp. B?i v? mscoree.dll không được kí theo số thức và văn ph?ng s? xác đ?nh xem m?t add-in là an toàn d?a trên m?t ch? được kí theo số thức, ngư?i dùng c?a b?n có th? nh?n đư?c m?t hộp thoại c?nh báo v? mô h?p mà nh?c nh? chúng đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá c?a b?n thêm vào, ngay c? khi b?n được kí theo số thức cho H?i đ?ng c?a b?n.
316724 PRB: "Mscoree.dll ch?a macro" nh?c khi kh?i đ?ng ?ng d?ng văn ph?ng
Đ? tránh nh?ng c?nh báo này v? mô, b?n có th? s? d?ng m?t "shim" Đ?i v?i thành ph?n c?a b?n. Đ? thêm thông tin v? phát tri?n và tri?n khai m?t Shim gi?i pháp, xem các bài vi?t sau đây trên Microsoft Developer Network (MSDN) Trang web:
Tri?n khai c?a qu?n l? phần bổ sung COM trong Office XP
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa164016 (office.10) .aspx

B?ng cách s? d?ng gi?i pháp Shim th? thông minh đ? tri?n khai qu?n l? th? thông minh trong Office XP
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa163615 (office.10) .aspx

B?ng cách s? d?ng phần bổ sung COM Shim gi?i pháp tri?n khai qu?n l? phần bổ sung COM trong Office XP
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa140200 (office.10) .aspx

OLE tài li?u và lưu tr?

Visual Studio.NET không cung c?p b?t k? ch?c năng m?i cho ch?nh s?a ho?c xem tài li?u văn ph?ng bên trong m?t ?ng d?ng Windows. Trong th?c t?, cho m?t s? nhà phát tri?n nh?ng ngư?i quen thu?c v?i Visual Basic, nó có th? xu?t hi?n như m?t bư?c tr? l?i b?i v? b?n không c?n có các quen thu?c OLE Container Control. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304562Thông báo: Visual Studio.NET không cung c?p m?t đi?u khi?n OLE thùng ch?a cho các h?nh th?c giành chi?n th?ng
Tuy nhiên, không có m?t l? do cho vi?c này. OLE là D?a trên COM, và.NET là không. Đ? s?ng theo thi?t k? đa n?n t?ng cho các ngôn ng? chung th?i gian ch?y, OLE gi?i pháp không th? đư?c ch?t ch? hư?ng đ?n các khuôn kh?. N?u gi?i pháp c?a b?n yêu c?u kh? năng OLE, b?n có th? s? d?ng các Ki?m soát WebBrowser ho?c m?t ngư?i xem tài li?u OLE custom-built. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304643Làm th? nào đ? s? d?ng đi?u khi?n WebBrowser đ? m? m?t tài li?u văn ph?ng trong Visual Basic.NET
304662 Làm th? nào đ? s? d?ng đi?u khi?n WebBrowser m? tài li?u văn ph?ng v?i Visual C#.NET
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng ch?c năng OLE hi?n có m?t MFC ho?c ATL không đư?c qu?n l? d? án xây d?ng c?a b?n gi?i pháp, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316587Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá nhúng tài li?u văn ph?ng ActiveX v?i C++.NET
316207 Làm th? nào đ? nhúng và t? đ?ng hoá m?t tài li?u Word b?ng cách s? d?ng C++.NET và MFC

Thu?c tính

ID c?a bài: 311452 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB311452 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311452

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com