Làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên vai tr? an ninh v?i d?a trên các h?nh th?c xác th?c trong ASP c?a b?n.NET Application b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311495 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên vai tr? an ninh trong m?t ASP.NET ?ng d?ng th?c hi?n d?a trên các h?nh th?c xác th?c b?ng cách s? d?ng Visual C#.NET


Yêu c?u

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? th?c hi?n d?a trên các h?nh th?c xác th?c trên m?t ASP.NET ?ng d?ng.
301240 Làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên các h?nh th?c xác th?c trong ASP c?a b?n.NET ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng C#.NET

Gán vai tr? cho ngư?i s? d?ng Authenticating

B?i v? ngư?i s? d?ng các h?nh th?c thư?ng không ph?i ngư?i dùng Microsoft Windows, h? không có b?t k? vai tr? liên k?t v?i chúng theo m?c đ?nh. V? v?y, b?n ph?i đính kèm vai tr? c?a ngư?i s? d?ng authenticating đ? nh?n d?ng c?a ngư?i dùng đó đ? cho b?n có th? th?c hi?n d?a trên vai tr? b?o m?t bên trong m? c?a b?n.

S? d?ng các m?u M? trong ph?n này đ? th?c hi?n d?a trên vai tr? an ninh trong ?ng d?ng c?a b?n. Đi?u này m?u m? gán vai tr? pre-specified cho ngư?i s? d?ng authenticating. Tùy thu?c vào làm th? nào b?n lưu tr? d? li?u ngư?i dùng c?a b?n, b?n có th? th?c hi?n phương pháp riêng c?a b?n đ? l?y các vai tr? cho r?ng xác th?c ngư?i dùng và đính kèm nh?ng vai tr? vào các ch?ng th?c c?a ngư?i s? d?ng danh tính, mà đư?c minh h?a trong m?u m? đ? làm theo.

Copy đo?n m? sau trong t?p tin Global.asax trong ?ng d?ng hi?n có c?a b?n đ? gán vai tr? cho ngư?i s? d?ng authenticating trong các Application_AuthenticateRequest x? l? s? ki?n:
public void Application_AuthenticateRequest( Object src , EventArgs e )
{
  if (!(HttpContext.Current.User == null))
  {
   if (HttpContext.Current.User.Identity.AuthenticationType == "Forms" )
   {
   System.Web.Security.FormsIdentity id;
   id = (System.Web.Security.FormsIdentity)HttpContext.Current.User.Identity;
   String[] myRoles = new String[2];
   myRoles[0] = "Manager";
   myRoles[1] = "Admin";
   HttpContext.Current.User = new System.Security.Principal.GenericPrincipal(id,myRoles);
   }
  }
}
				

Ki?m tra các vai tr? ngư?i s? d?ng và th?c hi?n các chương tr?nh trong Logic c?a b?n.ASPX trang

Các bư?c sau đây ch?ng minh làm th? nào đ? th?c hi?n và ki?m soát các chương tr?nh logic d?a trên vai tr? mà ngư?i s? d?ng authenticating thu?c.
 1. T?o m?t trang m?i .aspx, đ?t tên là Sample.aspx, và dán các m? sau đây:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Web" %>
  
   <script runat=server>
    public void Page_Load() {
  	if (User.IsInRole("Admin")){
  		Response.Write ("You are an Administrator");}
  	else {
  		Response.Write ("You do not have any role assigned");}
    }
  
   </script>
  					
 2. Lưu Sample.aspx trong ?ng d?ng hi?n có c?a b?n. Duy?t đ?n Trang đ? ki?m tra nó.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ASP.NET tính năng b?o m?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306590THÔNG TIN: ASP.T?ng quan v? an ninh m?ng
Đ? bi?t thêm thông tin v? d?a trên vai tr? an ninh, xem dư?i đây.NET Framework Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK) tài li?u:
D?a trên vai tr? an ninh
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/52kd59t0 (vs.71) .aspx
Tài li?u và m? ngu?n t?i MSDN Web site sau c?ng ch?a thông tin v? d?a trên vai tr? an ninh:
IBuySpy nhà phát tri?n gi?i pháp
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms978480.aspx
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311495 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbsecurity kbmt KB311495 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311495

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com