Làm th? nào đ? nh?p d? li?u t? hai tài li?u XML b?ng cách s? d?ng System.Xml b?ng cách s? d?ng Visual C# .net

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311530 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t bư?c này cho b?n th?y làm th? nào đ? s? d?ng m?t đ?i tư?ng s? li?u đ? h?p nh?t hai tài li?u XML. S? li?u đ?i tư?ng là trung tâm đ? h? tr? các ng?t k?t n?i, phân ph?i d? li?u k?ch b?n v?i ADO.NET. S? li?u là m?t đ?i di?n b? nh? cư trú c?a d? li?u mà cung c?p m?t mô h?nh l?p tr?nh phù h?p, quan h? b?t k? các ngu?n d? li?u. S? li?u đ?i di?n cho m?t b? hoàn ch?nh các d? li?u, trong đó có liên quan đ?n b?ng, gi?i h?n trên, và m?i quan h? gi?a các b?ng.

Yêu c?u

Danh sách sau phác th?o đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói b?n ghi d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Microsoft Visual Studio .net
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Visual C# .net cú pháp
 • Extensible Markup Language (XML)

T?o ra các t?p tin Books1.xml

 1. T? menu Windows B?t đ?u , b?m ch?y, lo?i Notepad.exe, và sau đó b?m OK.
 2. Làm n?i b?t m? sau đây, b?m chu?t ph?i vào đo?n m?, và sau đó b?m sao. Trong Notepad, trên Edit menu, b?m dán.
  <?xml version="1.0"?>
  <catalog>
    <book id="bk101">
     <author>Gambardella, Matthew</author>
     <title>XML Developer's Guide</title>
     <genre>Computer</genre>
     <price>44.95</price>
    </book>
    <book id="bk102">
     <author>Jeanette, Dasha</author>
     <title>Quack the Duck</title>
     <genre>Fantasy</genre>
     <price>5.95</price>
    </book>
  </catalog>
  					
 3. Trên menu t?p , b?m lưu.
 4. Trong Ti?t ki?m như là hộp thoại, trong h?p danh sách th? xu?ng Lưu như ki?u , nh?p vào T?t c? các t?p tin. Trong h?p văn b?n File Name , g? Books1.xml, và sau đó nh?p vào lưu.

T?o ra các t?p tin Books2.xml

 1. Trong Notepad, t?o m?t t?p tin văn b?n m?i có tên Books2.xml.
 2. Sao chép và dán XML sau vào Books2.xml:
  <?xml version="1.0"?>
  <catalog>
  <book id="bk106">
     <author>Randall, Cynthia</author>
     <title>Lover Birds</title>
     <genre>Romance</genre>
     <price>4.95</price>
    </book>
    <book id="bk107">
     <author>Vinzovskaia, Irina</author>
     <title>Piano Fort A</title>
     <genre>Romance</genre>
     <price>4.95</price>
    </book>
  </catalog>
  					
 3. Trên menu t?p , b?m lưu.
 4. Trong Ti?t ki?m như là hộp thoại, trong h?p danh sách th? xu?ng Lưu như ki?u , nh?p vào T?t c? các t?p tin. Trong h?p văn b?n File Name , g? Books2.xml, và sau đó nh?p vào lưu.

Các bư?c đ? t?o Visual C# net Application

 1. B?t đ?u Visual Studio net, và sau đó t?o ra m?t d? án m?i Visual C# giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng.
 2. Thêm m? sau vào phía trên c?a c?a s? m?:
  using System;
  using System.Xml;
  using System.IO;
  using System.Data ;
  					
 3. Sao chép và dán đo?n m? sau trong static void Main (string [] args):
  try
  	{
  		XmlTextReader xmlreader1 = new XmlTextReader("C:\\Books1.xml");
  		XmlTextReader xmlreader2 = new XmlTextReader("C:\\Books2.xml");
  
  		DataSet ds = new DataSet();
  		ds.ReadXml(xmlreader1);
  		DataSet ds2 = new DataSet();
  		ds2.ReadXml(xmlreader2);
  		ds.Merge(ds2);
  		ds.WriteXml("C:\\Books.xml");
  		Console.WriteLine("Completed merging XML documents");
  	}
  	catch (System.Exception ex)
  	{
  		Console.Write(ex.Message);
  	}
  Console.Read();	
  					
 4. Xây d?ng b?t lên và ch?y các ?ng d?ng. Thông báo r?ng "Đ? hoàn thành vi?c sáp nh?p các tài li?u XML" tin thư thoại s? xu?t hi?n trong c?a s? giao di?n đi?u khi?n.
 5. Đóng c?a s? giao di?n đi?u khi?n. Chú ? r?ng các t?p tin Books.xml đư?c t?o ra trong con đư?ng mà b?n ch? đ?nh.
 6. M? Books.xml. Thông báo r?ng các d? li?u t? Books2.xml đư?c g?n vào cu?i cùng đ? Books1.xml.

K?ch b?n tài li?u XML khác nhau

K?t h?p tài li?u XML có cùng c?u trúc

Visual C# .net trư?c m?u ch?ng t? ra c?a tài li?u XML v?i c?u trúc tương t?.

K?t h?p tài li?u XML có c?u trúc khác nhau

 1. M? Books2.xml và thay th? các XML v?i XML sau đây:
  <?xml version="1.0" ?>
  <SampleData>
  <Customer>
       <CustomerName>Bob Frapples</CustomerName>
       <PricePerUnit>5.95</PricePerUnit>
       <ClosingDate>2001-12-16</ClosingDate>
  </Customer>
  <Customer>
       <CustomerName>Bob Frapples</CustomerName>
       <PricePerUnit>5.95</PricePerUnit>
       <ClosingDate>2001-12-16</ClosingDate>
  </Customer>
  </SampleData>
  					
 2. Lưu Books2.xml.
 3. Ch?y các d? án Visual C# .net m?t l?n n?a. Thông báo r?ng các nút ch?n m?t t? tài li?u th? hai (Books2.xml) đư?c n?i thêm vào tài li?u XML đ?u tiên (Books1.xml).

K?t h?p tài li?u XML v?i c?u trúc tương t? như nơi tài li?u th? hai ch?a các y?u t? b? sung

 1. M? Books2.xml và thay th? các XML v?i XML sau đây:
  <?xml version="1.0"?>
  <catalog>
  <book id="bk106">
     <author>Randall, Cynthia</author>
     <title>Lover Birds</title>
     <genre>Romance</genre>
     <price>4.95</price>
     <publish_date>2000-09-02</publish_date>
     <description>When Carla meets Paul at an ornithology 
     conference, tempers fly as feathers get ruffled.</description>
    </book>
    <book id="bk107">
     <author>Vinzovskaia, Irina</author>
     <title>Piano Fort A</title>
     <genre>Romance</genre>
     <price>4.95</price>
     <publish_date>2000-11-02</publish_date>
     <description>Two young pianists strike a chord when they fight a 
     pitched battle to stop the gnomes at a key base.</description>
    </book>
  </catalog>
  					
 2. Lưu Books2.xml.
 3. Ch?y các d? án Visual C# .net m?t l?n n?a. Thông báo r?ng các nút ch?n m?t t? tài li?u th? hai đư?c n?i thêm vào tài li?u XML đ?u tiên.

K?t h?p tài li?u XML v?i c?u trúc tương t? như nơi tài li?u th? hai ch?a các thu?c tính

 1. M? Books2.xml và thay th? các XML v?i XML sau đây:
  <?xml version="1.0"?>
  <catalog>
  <book id="bk106" genre="Romance">
     <author>Randall, Cynthia</author>
     <title>Lover Birds</title>
     <price>4.95</price>
    </book>
    <book id="bk107" genre="Romance">
     <author>Vinzovskaia, Irina</author>
     <title>Piano Fort A</title>
     <price>4.95</price>
    </book>
    <book id="bk108" genre="Horror">
     <author>de Dogg, Jazz</author>
     <title>Night of the Flea</title>
     <price>4.95</price>
    </book>
    </catalog>
  					
 2. Lưu Books2.xml.
 3. Ch?y các d? án Visual C# .net m?t l?n n?a. Chú ? r?ng các nút ch?n m?t t? tài li?u th? hai đư?c n?i thêm vào tài li?u XML đ?u tiên, và c?u trúc là tương t? như tài li?u XML đ?u tiên.

K?t h?p tài li?u XML v?i c?u trúc tương t? như nơi đ?u tiên tài li?u ch?a các thu?c tính

 1. Thay đ?i Visual C# M? như sau đ? cho Books1.xml đư?c g?n vào đ? Books2.xml:
  try
  	{
  		XmlTextReader xmlreader1 = new XmlTextReader("C:\\Books2.xml");
  		XmlTextReader xmlreader2 = new XmlTextReader("C:\\Books1.xml");
  
  		DataSet ds = new DataSet();
  		ds.ReadXml(xmlreader1);
  		DataSet ds2 = new DataSet();
  		ds2.ReadXml(xmlreader2);
  		ds.Merge(ds2);
  		ds.WriteXml("C:\\Books.xml");
  		Console.WriteLine("Completed merging XML documents");
  	}
  	catch (System.Exception ex)
  	{
  		Console.Write(ex.Message);
  	}
  Console.Read();	
  					
 2. Ch?y các d? án Visual C# .net m?t l?n n?a. Thông báo r?ng các tài li?u XML k?t qu? đáp các nút ch?n m?t t? Books1.xml đ? Books2.xml. Ngoài ra, thông báo r?ng t?t c? các nút ch?n m?t cu?n sách ch?a các thu?c tính "th? lo?i".

  V? v?y, tùy thu?c vào c?u trúc c?a tài li?u XML đ?u tiên, các tài li?u XML th? hai l?n đ? cho các k?t qu? XML là có ? ngh?a hơn.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286817 Làm th? nào đ? nh?p d? li?u trong tài li?u XML hai b?i l?p tr?nh mô h?nh đ?i tư?ng tài li?u (DOM)

Thu?c tính

ID c?a bài: 311530 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
T? khóa: 
kbhowtomaster kbio kbsystemdata kbmt KB311530 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 311530

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com