Thông báo l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t kh?i lư?ng NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311724 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t h? th?ng t?p tin NTFS Volume, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau t?i d?u nh?c l?nh ho?c trong Microsoft Internet Explorer.
 • D?u nh?c l?nh

  Thư 1
  C:\>F:
  C?u trúc đ?a b? h?ng và không th? đ?c đư?c.
  Thư 2
  C:\>F:
  Không c?n đ? không gian trên đ?a.
 • Internet Explorer

  Thư 1
  F:\is không th? truy c?p.
  Đ?a cơ c?u là b? h?ng và không th? đ?c đư?c.
  Thư 2
  F:\is không th? truy c?p.
  Không đ? không gian trên đ?a.
N?u kh?i lư?ng đ? b? h?ng c?ng là h? th?ng ho?c kh?i đ?ng kh?i lư?ng, b?n có th? c?ng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n kh?i đ?ng các máy tính (nơi các tham s? th? hai là 0xC0000032 DISK_CORRUPTION_ERROR):
ng?ng 0x0000007B (0x00000000, 0xC0000032, 0x00000000, 0x00000000)
Inaccessible_boot_device
Khi b?n c? g?ng cài đ?t Windows 2000 trên ? đ?a NTFS, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Windows 2000 công nh?n các phân vùng b?n đ? ch?n, nhưng các phân vùng là chưa đ?nh d?ng ho?c b? hư h?i. Đ? cài đ?t Windows 2000 trên đây đ?nh d?ng phân vùng, thi?t l?p ph?i l?i nó.
N?u b?n kh?i đ?ng cho Windows 2000 Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n và c? g?ng s? d?ng các DIR l?nh đ? xem n?i dung c?a kh?i lư?ng, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Danh m?c các f: \\
M?t l?i di?n ra trong thư m?c đ?m.
Khi b?n ch?y công c? Chkdsk Đ?i v?i kh?i lư?ng, các th? t?c k?t thúc, không có l?i đư?c phát hi?n, và không có đi?u ch?nh đư?c th?c hi?n. Tuy nhiên, b?n không th? truy c?p ho?c kh?i đ?ng t? các kh?i lư?ng và b?n nh?n đư?c thông báo l?i. Ngoài ra, n?u b?n ch?y các chkdsk volume_drive_letter: p Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n l?nh đ?i v?i kh?i lư?ng đó (nơi volume_drive_letter là k? t? ? đ?a kh?i lư?ng), không có l?i đư?c phát hi?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? âm lư?ng NTFS có m?t h?p th?c ho?c b? hư h?i k? l?c trong các t?p tin UsnJrnl $ ho?c $LogFile file. C? hai nh?ng t?p tin này là bên trong các t?p tin đư?c s? d?ng ch? b?i NTFS; Chkdsk th? không ki?m tra tính toàn v?n c?a hai t?p tin. Chkdsk đ?m b?o duy nh?t mà là b?c th?y T?p tin b?ng (MFT) có m?c cho nh?ng t?p tin này và r?ng các m?c h?p l? m?c.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u b?n nh?n đư?c m?t "ng?ng 0x0000007b" thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

S? d?ng Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003 Ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n đ? s?a ch?a các t?p tin UsnJrnl $. Windows XP và Windows Server 2003 ch?a thay đ?i đ?i v?i Ntfs.sys b? qua kho?n m?c b? hư h?i trong các $UsnJrnl t?p tin và t? đ?ng g?n k?t và s?a các t?p tin b? hư h?i d? li?u d?ng su?i trong th?i gian m?t g?n k?t.
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính d?a trên Windows 2000 đ? ph?c h?i Giao di?n đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng m?t Windows XP ho?c m?t đ?a CD h? đi?u hành Windows Server 2003. H?y ch?c ch?n r?ng b?n t?i các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? lưu tr? đúng c?a bên th? ba.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đ?a cài đ?t Windows XP đ? kh?i đ?ng l?i v?i Recovery Console, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  310994Làm th? nào đ? có đư?c thi?t l?p Windows XP đ?a kh?i đ?ng
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Chkdsk.exe /r , sau đó b?m Ok.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n d?a trên Windows 2000.

Phương pháp 2

S? d?ng công c? Fsutil.exe t? m?t đ?a CD Windows XP đ? xóa các Thay đ?i/USN t?p chí:
 1. Sao chép các t?p tin Fsutil.exe t? m?t đ?a CD Windows XP đ? các máy tính b?n mu?n xóa các t?p chí thay đ?i/USN trên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. Thay đ?i thư m?c b?n đ? sao chép các t?p tin Fsutil.exe trong bư?c 1. Ví d?, n?u b?n sao chép các t?p tin Fsutil.exe vào thư m?c g?c ? đ?a C, g? CD c: \, vaø sau ñoù baám NH?P.
 4. T?i d?u nh?c l?nh, g? fsutil usn deletejournal/d DriveLetter, và sau đó b?m phím ENTER, nơi DriveLetter là ? đ?a đó ch?a các t?p chí thay đ?i/USN b?n mu?n xóa.
 5. N?u b?n mu?n t?o m?t t?p chí m?i thay đ?i/USN, ch?y cácchkdsk/f l?nh trên ? đ?a b?n đ? xoá các t?p chí t?.

Phương pháp 3

? đ?a đó di chuy?n đ?n m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 đ? th?c hi?n vi?c s?a ch?a.

B?n c?ng có th? s? d?ng Chkdsk đ? re-initialize các $LogFile file nhưng không có UsnJrnl $ t?p tin v? không ph?i t?t c? NTFS t?p ch?a m?t $UsnJrnl file. M?t t?p tin UsnJrnl $ đư?c t?o ra trên m?t kh?i lư?ng ch? khi m?t chương tr?nh mà s? d?ng các t?p tin làm cho yêu c?u ghi đ?u tiên.

Chkdsk se? chæ Re-initialize $LogFile t?p khi b?n thay đ?i kích c? c?a t?p nh?t k? c?a b?ng cách s? d?ng các chkdsk volume_drive_letter: / f /l:new_size b? ch? huy. Ví d?, n?u b?n g? chkdsk f: /f /l:65536.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra sau khi b?n thay đ?i kích thư?c t?p tin $LogFile, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? đư?c tr? giúp thêm v?i v?n đ? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;[LN];CNTACTMS

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

N?u Chkdsk ch?y và không t?m th?y b?t k? v?n đ? nhưng b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "truy c?p b? t? ch?i" trong khi b?n c? g?ng truy c?p vào kh?i lư?ng, có là không đúng NTFS cho phép. B?n có th? s? d?ng l?nh sau đây trong khi đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? cung c?p cho t?t c? m?i ngư?i "Ki?m soát đ?y đ?" c?a thư m?c g?c c?p và c?p con. Đi?u này c?ng cho phép âm lư?ng đ? truy nh?p đư?c.
c:\>cacls volume_drive_letter:\ /g everyone:F /c /t

Thu?c tính

ID c?a bài: 311724 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbbug kberrmsg kbfix kbmt KB311724 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311724

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com