Quan tri vin Web site co th khc phuc s c thng bao li "HTTP 500 - Li Ni b May chu" trn IIS 4.0 hoc trn IIS 5.0 bng cach nao

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 311766 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Chung ti khuyn tt ca ngi dung nn nng cp ln Dich vu Thng tin Internet (IIS) cua Microsoft phin ban 7.0 ang chay trn Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 tng ang k bao mt c s ha tng Web. bit thm thng tin v cac chu lin quan n bao mt cua IIS, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd450371(WS.10).aspx
bit thm thng tin v IIS 7.0, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.iis.net/
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Thng bao li sau cho bit rng s c a xay ra trn May chu web lu tr Web site tai thi im li c tra v:
HTTP 500 - Li Ni b May chu
Bai vit nay m ta cach khc phuc s c nhng li nay. Bai vit nay danh cho quan tri vin Web site. Nhng li nay co mt s nguyn nhn va co th anh hng n nhiu cu hinh h thng khac nhau. Cac quy trinh c m ta trong bai vit nay phai c thc hin bi thanh vin cua nhom Quan tri vin trn may chu.

Ngi dung cui gp phai nhng li nay nn thng bao cho quan tri vin Web site v s c.

Khi ban c gng tai tp Localstart.asp


Khi mt trong nhng tai liu mc inh cho Web site, Iisstart.asp, c gng tai tp Localstart.asp, va ngi dung c gng truy nhp trang khng co cac quyn phu hp chay oan ma cha trong tp Localstart.asp, ban nhn c thng bao li HTTP 500. Nu ban bo chon hp kim Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin, ban thy thng tin tng t nh sau cung vi li HTTP 500:
Loai Li:
Thi gian chay Microsoft VBScript (0x800A0046)
T chi cp phep: 'GetObject'
/localstart.asp, dong 19
S c nay xay ra vi tp Localstart.asp cha ma Giao din Dich vu Active Directory (ADSI) va Phin ban Visual Basic Scripting (VBScript) s dung i tng Quan tri IIS truy nhp siu d liu. Vi ly do bao mt, quyn truy nhp vao siu d liu c gii han cho cac thanh vin cua nhom Quan tri vin cuc b. Hin tng nay la do thit k.

giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro vao Chng trinh, tro vao Cng cu Quan tri, ri bm Dich vu Thng tin Internet.
 2. Trong cy iu khin, bm Web Site Mc inh. Trong ngn hin thi, bm chut phai vao Localstart.asp, ri bm Thuc tinh.
 3. Trn tab Bao mt Tp, bm vao Sa trong Truy nhp va kim soat xac thc n danh.
 4. Trn trang thuc tinh Phng phap Xac thc, bm bo chon Truy nhp n danh.

Khi ban duyt trang ASP

Khi ban duyt Trang web Trang May chu Hin hoat (ASP), ban nhn c thng bao li "HTTP 500.100 - Li Ni b May chu - Li ASP". Nu ban bo chon hp kim Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin, ban thy thng tin tng t nh sau trong phn "Thng tin Ky thut (cho nhn vin h tr)":
Loai Li:
Thi gian chay Microsoft VBScript (0x800A01F4)
Bin khng c xac inh: 'x'
/OptionExplicitError.asp, dong 9

Trang:
GET /OptionExplicitError.asp
giai quyt s c nay, hay xoa cu Tuy chon Ro rang hoc s dung t khoa DIM tuyn b bin.

tai tao hin tng nay, hay chay tp ASP cha ma sau trong th muc ao cho phep thc thi oan ma:
<% Tuy chon Ro rang %>
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>500-100 Bin Cha tuyn b</TITLE>
  <HEAD>
  <BODY>
  <P>Gii thiu v cach s dung bin cha tuyn b</P>
  <% 
   x = 5
  %>
  </B></P>
  </BODY>
  </HTML>
				
sa li trong vi du nay, hay s dung cu DIM tuyn b bin X, nh sau:
<% Tuy chon Ro rang %>
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>500-100 Bin Cha tuyn b</TITLE>
  <HEAD>
  <BODY>
  <P>Gii thiu v cach s dung bin cha tuyn b</P>
  <% 
   DIM x
   x = 5
  %>
  </B></P>
  </BODY>
  </HTML>
				

Khi IIS 5.0 tra v thng bao li Server.GetLastError

Khi ng dung web hoc trang web khng kha dung, IIS tra v thng bao li. Kt qua la trang ASP tuy chinh x ly phan hi cho li oan ma phia may chu. Trang nay tra v trang thai "500 Li Ni b May chu", khin ng dung con tao oan ma t xa phia may khach khng tra v d liu cho i tng tao oan ma t xa.

giai quyt s c nay, hay tao mt trang li tuy chinh tra v trang thai "200 OK", ri tham chiu trang nay trong phn "Li Tuy chinh" cua trang hoc ng dung may chu tao oan ma t xa. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:

LU Y: Ban co th t trang li tuy chinh nay cho cac trang ring le, cho toan b ng dung hoc cho toan b Web site hoc May chu web.
 1. Tao ban sao cua %SystemRoot%\Help\IISHelp\Common\500-100.asp, va lu vao cung th muc nh tp gc. t tn cho tp mi la 500-100-OK.asp.
 2. Bm Bt u, tro chut ti Chng trinh, tro chut ti Cac tin ich ri bm Notepad.
 3. Trong Notepad, bm M trn menu Tp. Trong hp Tim trong tha xung, duyt ti tp 500-100-OK.asp, ri bm M.
 4. Thay th ma sau
  Response.Status = "500 Li Ni b May chu"
  					
  vi ma sau:
    Response.Status = "200 OK"
  					
  LU Y: Nu thng bao li khng c sa i trc o, dong ban u cua ma la dong 12.

 5. Trn menu Tp, bm Lu.
 6. Trong Trinh quan ly Dich vu Internet, bm vao May chu web trong cy iu khin. Nu trang ASP tao oan ma t xa cua ban nm trong ng dung web trong mt trong cac Web site, hay m rng ng dung web.
 7. Trong ngn Chi tit, bm chut phai vao trang ASP may chu tao oan ma t xa, ri bm Thuc tinh.
 8. Bm Li Tuy chinh. Trong danh sach, xac inh vi tri muc nhp cho 500;100. Theo mc inh, muc nay c t thanh URL va tham chiu n Help/Common/500-100.asp. Bm Sa Thuc tinh.
 9. Sa i ng dn tro ti /IISHelp/Common/500-100-OK.asp, bm OK, ri bm lai vao OK.

Khi ban s dung tp 500-100.asp x ly li trn Web site khng phai mc inh

Khi ban s dung tp 500-100.asp x ly li trn Web site khng phai mc inh, ban nhn c thng bao li HTTP 500.

giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong cy iu khin cua phn inh vao Dich vu Thng tin Internet, bm chut phai vao Web site phu hp, bm Mi, ri bm Th muc Ao.
 2. Trong Thut si Tao Th muc Ao, bm Tip. Trong hp vn ban Bit hiu, go IISHelp, ri bm Tip.
 3. Khi ban c nhc ng dn ti th muc ni dung, bm Duyt, chon th muc WINNT\Help\IisHelp, ri bm Tip.
 4. Trn trang Quyn Truy nhp, chp nhn tt ca cac mc inh, bm Tip, ri bm Kt thuc.
 5. Bm chut phai lai vao Web site, ri bm Thuc tinh.
 6. Trn tab Li Tuy chinh, chon dong li "500;100", ri bm Sa Thuc tinh.
 7. Trong hp danh sach Loai Thng bao, go /iisHelp/common/500-100.asp trong hp vn ban URL.
 8. Bm OK, ri bm lai vao OK.

Khi ban thc thi truy vn trong May chu Chi muc

Sau khi ban bm Bt u thc thi truy vn trong May chu Chi muc, ban co th nhn c thng bao li HTTP 500.

Li nay xay ra vi khng co im bt u ng dung mt inh nao c xac inh cho th muc cha trang truy vn.

giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong phn inh vao Dich vu Thng tin Internet, bm chut phai vao gc cua site cha trang truy vn trong cy iu khin, ri bm Thuc tinh.
 2. Trn tab Th muc Gc, bm Tao.
 3. Bm OK, ri th lai truy vn.

Khi ban tip cn nha cung cp t trong trang ASP

Nu ban bo chon hp kim Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin, ban co th nhn c thng bao li sau khi ban c gng tip cn nha cung cp t trong trang ASP:
ADODB.Connection (0x800A0E7A) Khng th tim thy nha cung cp. Co th nha cung cp cha c cai t ung cach. /Nwind.asp, dong 10
Li nay xay ra vi th vin lin kt ng (DLL) ma Cu phn Truy nhp D liu Microsoft (MDAC) yu cu cha c ng ky.
 1. Bm Bt u, bm Chay, ri go cmd.
 2. Tai du nhc lnh, go cd %systemroot%:\Program Files\Common Files\System\Ole.
 3. Tai du nhc lnh, go regsvr32 sqloledb.dll.
 4. Khi ban nhn c xac nhn rng DLL a c ng ky thanh cng, bm OK.LU Y: Giai phap nay s dung Microsoft SQL Server OLE Provider DLL, Sqloledb.dll, lam vi du. Vi DLL cha ng ky co th thay i da trn nha cung cp OLE DB ma ban ang s dung, ban phai sa i bc 2 theo tinh hung cua minh.

Khi ban t nhn dang ng dung COM+ trn IIS 5.0

Khi ban c gng t nhn dang ng dung COM+ trn IIS 5.0, ban nhn c thng bao li HTTP 500.

S c nay xay ra khi nhn dang cho ng dung COM+ hoc goi May chu Giao dich Microsoft (MTS) c t cu hinh cho Ngi dung tng tac - ngi dung ang c ng nhp. Vi hin khng co ngi dung nao c ng nhp vao bang iu khin IIS, ng dung khng th chay.

giai quyt s c nay, hay t nhn dang cho ng dung COM+ hoc goi MTS thanh Ngi dung Nay, ri chi inh tai khoan ngi dung. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro vao Chng trinh, tro vao Cng cu Quan tri, ri bm Dich vu Cu phn.
 2. Trong cy iu khin, m rng Dich vu Cu phn, m rng May tinh, m rng May tinh cua ti, ri m rng ng dung COM+. Xac inh vi tri ng dung co nhn dang ma ban mun thay i.
 3. Bm chut phai vao ng dung COM+ phu hp, ri bm Thuc tinh.
 4. Trn tab Nhn dang, bm Ngi dung Nay, nhp tai khoan hp l cho may tinh, ri bm OK.

Khi ban t nhn dang ng dung MTS trn IIS 4.0

Khi ban t nhn dang ng dung MTS trn IIS 4.0, ban nhn c thng bao li HTTP 500.

giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong phn inh vao Dich vu Thng tin Internet, m rng May tinh, m rng May tinh cua ti, ri m rng May chu Giao dich Microsoft. Xac inh vi tri goi co nhn dang ma ban mun thay i. ng dung c lit k trong th muc Goi a cai t.
 2. Bm chut phai vao goi, ri bm Thuc tinh.
 3. Trn tab Nhn dang, bm Ngi dung Nay, nhp tai khoan hp l, ri bm Ap dung.

Khi IIS 4.0 chay trn khng gian b nh ring

Ban co th nhn c thng bao li HTTP 500 khi bt ky iu nao sau y ung:
 • Web site mc inh cua IIS phin ban 4.0 ang chay nh mt qua trinh c cach ly trong khng gian b nh ring.
 • Microsoft Internet Explorer c t cu hinh s dung uy quyn Web trn May chu Uy quyn 2.0.
 • Internet Explorer trn BackOffice Small Business Server phin ban 4.5 c t cu hinh s dung may chu uy quyn va tinh nng loc goi may chu uy quyn c bt.
giai quyt s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut ti Chng trinh, tro chut ti May chu Uy quyn Microsoft ri bm Bang iu khin Quan ly Microsoft.
 2. Trong cy iu khin, m rng th muc May chu Thng tin Internet, ri m rng i tng may chu.
 3. Bm chut phai vao Web Site Mc inh, ri bm Thuc tinh.
 4. Trn tab Th muc Gc, xac inh vi tri cua vung Thit t ng dung, ri bm bo chon Chay trong khng gian b nh ring (qua trinh c cach ly).
 5. Bm Ap dung, ri bm OK.
 6. Bm chut phai vao Web Site Mc inh, ri bm Dng.
 7. Bm chut phai vao Web Site Mc inh, ri bm Bt u.


Tham kh?o

bit thm thng tin v tuy chon Hin thi Thng bao Li HTTP Thn thin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
218155 M ta v thng bao li Giao thc Truyn Siu vn ban

Thu?c tnh

ID c?a bi: 311766 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? kha:
kbresolve atdownload kbdownload kbhowtomaster KB311766

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com