B?n không th? s? d?ng Mstsc.exe v?i switch Console đ? k?t n?i v?i m?t giao di?n đi?u khi?n phiên trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311926 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Mstsc giúp và h? tr? ch? đ? không chính xác nói r?ng b?n có th? s? d?ng các Console chuy?n đ?i đ? k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n (K? h?p th? 0) c?a m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Server đ? ch? đ?nh.

Chú ý Mstsc.exe là công c? k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa đ? là khách hàng d?ch v? đ?u cu?i trong phiên b?n trư?c c?a Windows.

THÔNG TIN THÊM

B?n không th? s? d?ng các Console chuy?n đ?i đ? k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n c?a m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Server. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng các Console chuy?n đ?i đ? k?t n?i v?i phiên giao di?n đi?u khi?n c?a m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 311926 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbenv kbprb kbTermServ kbmt KB311926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com