Làm th? nào đ? cài đ?t Office v. x cho Mac OS X (10,1)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311939 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? cài đ?t Office v. x cho Mac t? cài đ?t đ?a CD-ROM theo m?t trong hai cách:
 • N?u b?n mu?n cài đ?t t?t c? văn ph?ng v. X, khuyên b?n s? d?ng phương pháp kéo và th?.
 • N?u b?n mu?n s?a đ?i cài đ?t văn ph?ng, khuyên b?n s? d?ng phương pháp cài đ?t tùy ch?nh.
C? hai phương pháp cài đ?t cùng m?t t?p tin. S? khác bi?t duy nh?t gi?a hai phương pháp là phương pháp cài đ?t tùy ch?nh cho phép b?n t? ch?i đ? cài đ?t m?c c? th?.

C?ng có s?n trên Microsoft Office v. x cài đ?t đ?a CD-ROM là Value Pack, bao g?m các m?c mà có th? nâng cao văn ph?ng v. x chương tr?nh. M?c t? Value Pack là không c?n thi?t đ? ch?y b?t k? chương tr?nh Office.

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t Office v. x cho Mac OS X (10,1) b?ng cách s? d?ng m?t trong hai phương pháp kéo và th? ho?c tùy ch?nh cài đ?t, c?ng như làm th? nào đ? cài đ?t b?n ghi t? Value Pack.

THÔNG TIN THÊM

Yêu c?u h? th?ng cho các văn ph?ng v. x

Trư?c khi cài đ?t Office v. X, b?n ph?i ki?m ch?ng r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u sau đây cho văn ph?ng v. X:
 • B? x? l?: G3, tương thích v?i h? đi?u hành Mac OS X.
 • H? đi?u hành: Phiên b?n h? đi?u hành Mac OS X 10.1 ho?c cao hơn.
 • B? nh?: 128 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM.
 • Đ?a c?ng: 196 MB không gian đ?a c?ng s?n dùng đ?i v?i m?t m?c đ?nh cài đ?t c?a văn ph?ng. Yêu c?u không gian đ?a c?ng khác nhau, các thành ph?n b?n ch?n cài đ?t và s? lư?ng d? li?u mà b?n lưu tr? trong văn ph?ng. Ngoài ra, cài đ?t các thành ph?n Value Pack yêu c?u không gian đ?a c?ng b? sung.

  LƯU ?: Đ?a c?ng the nên trong Mac OS Extended (HFS +) đ?nh d?ng, đ?nh d?ng m?c đ?nh cho h? đi?u hành Mac OS X. M?c dù b?n có th? th?c hi?n m?t kéo và th? cài đ?t Office v. x và đi?u hành văn ph?ng v. x t? đ?a c?ng là ? m?t d?ng th?c khác, Microsoft không h? tr? m?t c?u h?nh. Đ? xác đ?nh các đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, xem các Các thi?t b? và kh?i lư?ng tab trong táo H? th?ng Profiler.
 • ? đ?a: M?t ? đ?a CD-ROM ho?c k?t n?i t?i m?t m?ng lư?i n?u b?n đang cài đ?t văn ph?ng t? m?t kh?i lư?ng m?ng.
 • Hi?n th?: M?t màn h?nh có th? hi?n th? 256 màu và đ? phân gi?i 800 x 600 ho?c cao hơn. M?t màn h?nh có th? hi?n th? hàng ngàn ho?c hàng tri?u màu s?c và đ? phân gi?i 1024 x 768 ho?c cao hơn khuy?n khích.
Đ? s? d?ng t?t c? các tính năng có s?n trong văn ph?ng v. X, khuyên r?ng b?n có các kho?n m?c b? sung sau và d?ch v?:
 • Modem: 14,4 kilobyte / giây (KBps) ho?c cao hơn.
 • Truy c?p Internet: k?t n?i An Internet thông qua m?t nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) ho?c m?ng. Truy c?p Internet có th? yêu c?u m?t kho?n phí riêng bi?t đ? m?t ISP; phí đi?n tho?i đ?a phương ho?c đư?ng dài c?ng có th? áp d?ng.

Hư?ng d?n cài đ?t

B?n có th? cài đ?t t?t c? các văn ph?ng v. x thành ph?n cùng m?t lúc ho?c cài đ?t ch? v?i nh?ng thành ph?n mà b?n ch?n.

GHI CHÚ:
 • Trư?c khi cài đ?t Office v. X, t?t b?o v? vi rút ph?n m?m c?a b?n, b?i v? nó có th? can thi?p vào cài đ?t. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y. Ngoài ra, h?y chuy?n sang Mac OS X, n?u b?n đang ch?y môi trư?ng Classic (Mac OS 9).
 • Sau khi b?n cài đ?t Office v. X, đ?m b?o r?ng t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng máy tính c?a b?n có quy?n đ?c/ghi vào thư m?c Microsoft Office X trên đ?a c?ng c?a b?n. B?ng cách đó, b?n có th? đ?m b?o r?ng t?t c? nh?ng ngư?i s? d?ng máy tính c?a b?n có th? s? d?ng t?t c? các tính năng văn ph?ng X, bao g?m các b?n m?u. Đ? xác minh quy?n truy c?p vào m?t thư m?c, m? Finder, nh?n vào đây đ? ch?n các Microsoft Office X thư m?c, và sau đó nh?p vào Hi?n th? thông tin trên các Tệp tr?nh đơn. Nh?p vào tr?nh đơn b?t lên, Đ?c quy?n. Thông tin v? cài đ?t thư m?c c?p phép, xem tr? giúp Mac.

Đ? cài đ?t t?t c? các thành ph?n - phương pháp kéo và th?

 1. H?y đưa đ?a CD-ROM vào ? đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM c?a b?n. N?u b?n đang cài đ?t văn ph?ng v. x t? m?t kh?i lư?ng m?ng, k?t n?i v?i kh?i lư?ng đó.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Microsoft Office X thư m?c, và sau đó kéo nó t?i m?t v? trí trên đ?a c?ng c?a b?n (ví d?, thư m?c ?ng d?ng). Sau khi b?n th? các thư m?c Microsoft Office X vào đ?a c?ng, văn ph?ng v. x t?p tin đư?c sao chép vào v? trí cài đ?t.
 3. Trên đ?a c?ng c?a b?n, b?m đúp vào t?p tin chương tr?nh văn ph?ng, ch?ng h?n nhưMicrosoft Word.
 4. Làm theo hư?ng d?n trong các Microsoft Office Setup Assistant đ? k?t thúc thi?t l?p.

Đ? cài đ?t ch? đư?c ch?n thành ph?n - tu? ch?nh cài đ?t

 1. H?y đưa đ?a CD-ROM vào ? đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM c?a b?n. Ho?c, n?u b?n đang cài đ?t văn ph?ng v. x t? m?t kh?i lư?ng m?ng, k?t n?i v?i kh?i lư?ng đó.
 2. B?m đúp vào các Cài đ?t Microsoft Office.
 3. Nh?p vào tr?nh đơn b?t lên có ch?a các t? D? dàng cài đ?t, sau đó b?m Tùy ch?nh cài đ?t.
 4. Xóa h?p ki?m bên c?nh đ? các thành ph?n mà b?n không mu?n cài đ?t.
 5. Trên các Cài đ?t v? trí tr?nh đơn b?t lên, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? cài đ?t văn ph?ng trong thư m?c ?ng d?ng, nh?p vào tên đ?a mà h? đi?u hành Mac OS X đư?c cài đ?t.
  • Đ? cài đ?t văn ph?ng trong m?t thư m?c khác nhau, b?m Ch?n c?p, ch?n thư m?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ch?n.

 6. Nh?p vào Cài đ?t. T?i th?i đi?m này, các t?p tin cho các c?u ph?n đ? ch?n đư?c sao chép vào đ?a c?ng c?a b?n.
 7. Trên đ?a c?ng c?a b?n, b?m đúp vào t?p tin chương tr?nh văn ph?ng, ch?ng h?n nhưMicrosoft Word.
 8. Làm theo hư?ng d?n trong các Microsoft Office Setup Assistant đ? k?t thúc thi?t l?p.

Đ? cài đ?t gói giá tr?

Gói giá tr? ch?a các thành ph?n (ví d? như m?u, phông ch?, clip ngh? thu?t, và nhi?u hơn n?a) mà b? sung cho Microsoft Office v. x và văn ph?ng riêng l? v. x chương tr?nh. Thông tin v? các thành ph?n c?a gói giá tr?, xem tài li?u hư?ng d?n đ? các gói giá tr? n?m trong thư m?c Value Pack.

Đ? cài đ?t b?n ghi t? Value Pack, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y đưa đ?a CD-ROM vào ? đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM c?a b?n. Ho?c, n?u b?n đang cài đ?t văn ph?ng v. x t? m?t kh?i lư?ng m?ng, k?t n?i v?i kh?i lư?ng đó.
 2. M? thư m?c Value Pack, và sau đó b?m đúp chu?t vào các Cài đ?t gói giá tr?.
 3. Trong c?a s? cài đ?t gói giá tr?, b?m vào đ? ch?n h?p ki?m c?nh m?i m?c b?n mu?n thêm.
 4. Nh?p vào Ti?p t?c đ? b?t đ?u cài đ?t. T?i th?i đi?m này, các t?p tin cho các c?u ph?n đ? ch?n đư?c sao chép vào đ?a c?ng c?a b?n.

B? sung informaiton

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i là tương t? như m?t trong các th? sau khi b?n cài đ?t, b?t đ?u, ho?c C?p Nh?t Office V. x cho Mac:

L?i m? 11002:2, -15

M? l?i - 199

Văn ph?ng thông báo (mua Office)


N?u b?n c? g?ng C?p Nh?t c?a b?n văn ph?ng V. x cài đ?t, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong s? sau đây trong Nh?t k? Update:

C?p Nh?t l?i: -15 ho?c l?i C?p Nh?t: -15

C?p Nh?t l?i: -14 ho?c l?i C?p Nh?t: -14

C?p Nh?t l?i: -13 ho?c l?i C?p Nh?t: -13


V?n đ? này có th? x?y ra n?u có các t?p tin t? m?t văn ph?ng trư?c cho Mac cài đ?t trên ? đ?a c?ng c?a b?n. Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y trên máy tính c?a b?n, bao g?m c? các chương tr?nh ch?ng vi-rút. C?ng đóng b?t k? m?ng ho?c k?t n?i Internet.
 2. N?u b?n mu?n lưu b?t k? hi?n t?i văn ph?ng V. x thông tin c?u h?nh, sao lưu các t?p tin trong thư m?c sau đây trên ? đ?a c?ng c?a b?n:
  Macintosh HD/ngư?i<user>dùng/Microsoft User Data</user>
 3. H?y b? t?t c? các văn ph?ng cho Mac t?p tin t? ? đ?a c?ng c?a b?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? b? Microsoft Office 98 t? máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  179861Làm th? nào đ? g? b? Microsoft Office 98 t? máy tính c?a b?n


  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? b? Microsoft Office 2001 t? máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  269856Làm th? nào đ? g? b? Microsoft Office 2001


  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? b? Microsoft Office v. x t? máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  323675Làm th? nào đ? t? h?y b? Office v. x


  Chú ý B?n ph?i làm theo các bư?c cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng cho Mac mà b?n đ? cài đ?t trư?c.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó đăng nh?p vào máy tính c?a b?n v?i trương m?c có quy?n qu?n tr?.
 5. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y trên máy tính c?a b?n, bao g?m c? các chương tr?nh ch?ng vi-rút. C?ng đóng b?t k? m?ng ho?c k?t n?i Internet.
 6. Cài đ?t Office v. x cho Mac, và sau đó th? nghi?m các ch?c năng trong m?i chương tr?nh văn ph?ng.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?nh thư?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311993T?p đư?c cài đ?t v?i m?t cài đ?t đ?y đ? c?a văn ph?ng v. x cho Mac (ph?n 1)
312129 T?p đư?c cài đ?t v?i m?t cài đ?t đ?y đ? c?a văn ph?ng v. x cho Mac (ph?n 2)
312172 Làm th? nào đ? h?y b? Office v. x t? máy tính c?a b?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 311939 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB311939 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311939
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com