Tài kho?n ch? s? h?u s? đư?c hi?n th? như là "tài kho?n không r?" trong h? sơ trên Windows XP Home Edition d?a trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312131 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Tài kho?n ch? s? h?u có th? không đư?c g? b? m?t cách chính xác khi b?n ch?y thi?t l?p trên máy tính đang ch?y Windows XP Home Edition. Tài kho?n ch? s? h?u s? đư?c hi?n th? như là "Tài kho?n không bi?t" khi b?n xem các c?u h?nh trên máy tính. Ngoài ra, ch? s? h?u thư m?c không đư?c c?t b? b?i v? các h? sơ không đư?c c?t b?. Lưu ? r?ng các v?n đ? khác x?y ra n?u m?t tài kho?n ch? s? h?u đư?c s? d?ng ho?c đư?c t?o ra trong th?i gian c?n l?i c?a thi?t l?p ho?c ra kh?i h?p kinh nghi?m (OOBE).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? OOBE m? s? không xoá tài kho?n ch? s? h?u trong lúc thi?t l?p.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time Version   Size   File name   
  ------------------------------------------------------
  12-Dec-2001 18:54 5.1.2600.22 532,992 Msobmain.dll
  19-Oct-2001 10:20        169,576 Msobshel.htm
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n ch?y Sysprep, quá tr?nh Sysprep t?o ra m?t trang m?i cho trương m?c ngư?i dùng hi?n có. Đi?u này không ph?i là m?t v?n đ?; Tuy nhiên, m?t chương tr?nh có th? dùng các đ?nh danh b?o m?t hi?n t?i (SIDs) như m?t ch?a khóa đ? m? hóa và gi?i m? d? li?u (như các d?ch v? lưu tr? b?o v?). Sau khi SID thay đ?i trong Sysprep, SIDs là không chính xác.

V?n đ? này không x?y ra trên Microsoft Windows XP Professional d?a trên các máy tính b?i v? tài kho?n qu?n tr? đư?c s? d?ng trong khi thi?t l?p. V?n đ? này c?ng không x?y ra trên các máy tính Windows XP Home Edition d?a trên n?u b?n không s? d?ng tên ch? s? h?u như là ngư?i dùng m?c đ?nh. OOBE vi?c xoá tài kho?n ch? s? h?u trư?c khi hoàn t?t các th? t?c sau khi b?n cài đ?t s?a ch?a t? bài vi?t này.

LƯU ?: D? li?u hi?n có trong thư m?c ch? s? h?u t? ch? nhân và ngư?i qu?n tr? sao chép vào thư m?c ngư?i dùng m?c đ?nh trư?c khi nó s? b? xóa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312131 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB312131 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312131

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com