FS: "Scenery Read Error" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t chuy?n bay

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312463 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t chuy?n bay trong Microsoft Flight Gi? l?p, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i m?t trong các sau:
Scenery.cfg t?p tin là thi?u ho?c h?ng. H?y cài l?i Flight Simulator 2000 đ? khôi ph?c ho?c s?a ch?a các t?p tin. Chuy?n bay Gi? l?p s? thoát ra bây gi?.
Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t chuy?n bay trong Microsoft Chuy?n bay gi? l?p 2002, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng nh?ng đi?u sau đây:
scenedb\cities\anchor\capitolscenery trong c?nh quan khu v?c 071 không t?m th?y
- hay -
Phong c?nh đ?c Lỗi:
C? g?ng m? m?t thư m?c không t?n t?i
- hay -
Scenery.cfg file l?i.con đư?ng phong c?nh và t?p tin> khu v?c c?nh quandi?n tích> không t?m th?y
nơicon đư?ng phong c?nh và t?p tin> là đư?ng d?n và t?p tin, và cácdi?n tích> là khu v?c trong câu h?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u cài đ?t Flight Simulator ti?n tr?nh b? l?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng phương pháp sau đây trong các Th? t? tr?nh bày.

Phương pháp 1: G? b? chương tr?nh, xóa chương tr?nh thư m?c, kh?i đ?ng s?ch, cài đ?t l?i chương tr?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

  Chú ý Trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, nh?pB?t đ?u, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? Chương tr?nh.
 3. Trên các Cài đ?t/d? cài đ?t tab, b?m đúp vàoMicrosoft Flight Simulator 2000, Tr?nh mô ph?ng bay M?t th? k? c?a các chuy?n bay, ho?c Microsoft Flight Simulator 2002, và sau đó làm theo các bư?c sau đ? lo?i b? chương tr?nh.

Xóa thư m?c FS2000, FS2002, ho?c chuy?n bay gi? l?p 9

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?i "c:\Program Files\Microsoft t?m" trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong các Microsoft Games h?p tho?i, Nh?p chu?t ph?i vào các FS2000, FS2002, ho?cTr?nh mô ph?ng bay 9 thư m?c, và sau đó nh?p vàoXóa b?.
 3. Đóng các Microsoft Games h?p tho?i h?p.
 4. Trong các Microsoft Games h?p tho?i h?p, b?m chu?t ph?i vào các FS2000, FS2002, ho?c Tr?nh mô ph?ng bay 9 thư m?c, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
 5. Đóng các Microsoft Games h?p tho?i.

Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows, thư?ng có r?t nhi?u chương tr?nh t? kh?i đ?ng và ch?y trong n?n mà có th? ?nh hư?ng t?i v?i các tr? chơi. Các chương tr?nh này có th? bao g?m antivirus và h? th?ng ti?n ích các chương tr?nh. Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh này t? b?t đ?u t? đ?ng. B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n k?t n?i t?i m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? c?ng khi?n b?n t? hoàn t?t th? t?c này.

Kh?i đ?ng l?i máy tính b?ng cách s? d?ng m?t s?ch kh?i đ?ng th? t?c, làm theo các bư?c sau khi b?n đang s? d?ng Windows XP.

Chú ý B?n có th? g?p m?t t?m th?i c?a m?t s? d?ch v? ch?c năng khi b?n th?c hi?n theo các bư?c sau. Khôi ph?c thi?t đ?t khôi ph?c các ch?c năng, nhưng có th? d?n đ?n s? tr? l?i c?a các thông báo l?i b?n g?c ho?c hành vi.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y lo?imsconfig trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoCh?n l?c Startup.
 3. Dư?i Ch?n l?c Startup, nh?p Xoá h?p ki?m sau đây:
  • Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này
  • Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này
  • T?i kho?n m?c Startup
 4. Trên các D?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các?n t?t c? các d?ch v? c?a Microsoft ki?m tra h?p và b?mVô hi?u hoá t?t c?.
 5. Nh?p vào Ok, sau đó b?mKh?i đ?ng l?i.
B?m vào các Chơi nút đ? xem này tr?nh di?n truy?n thông streaming.

Đ? bi?t thêm thông tin ho?c đ? xem bư?c cho ho?t đ?ng khác h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Tr? chơi: Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i chơi
Sau khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch, r?ng t?m th?i thư m?c trong Windows. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp là phù h?p v?i b?n h? th?ng.

Cài đ?t l?i chương tr?nh

Chèn CD1 c?a gói Flight Simulator CD vào máy tính c?a b?n Đ?a CD hay DVD drive, và sau đó làm theo các bư?c đ? cài đ?t chương tr?nh.

Cách 2: gi?i h?n b? nh?

Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các bư?c thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Microsoft Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?imsconfig trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các Boot.ini tab.
 3. Nh?p vào Tùy ch?n chuyên sâu.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các / MAXMEM = h?p ki?m tra, lo?i 850 (ho?c g? m?t s? th?p hơn), và sau đó nh?p vàoOk.
 5. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mOk.
 6. Khi b?n đư?c nh?c, kh?i đ?ng l?i máy tính.

Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000

 1. Đăng nh?p vào Windows NT 4.0 hay Windows 2000 như qu?n tr? viên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iCMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Thay đ?i thư m?c g?c c?a phân vùng h? th?ng nơi mà Boot.ini, Ntdetect.com và NTLDR cư trú. (Đi?u này thư?ng là trong c: \ phân vùng.)

  Ví d?, g? c:, b?m phím ENTER, lo?i cd\, sau đó nh?n ENTER.
 4. Lo?i ATTRIB - m?t -h -s boot.ini, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Lo?i b?n sao boot.ini boot.Old.

  Chú ý Đi?u này t?o ra b?n sao lưu c?a t?p Boot.ini và tên nó Boot.old.
 6. Lo?i ch?nh s?a boot.ini, vaø sau ñoù baám NH?P.
 7. S? d?ng các phím m?i tên đ? di chuy?n đ?n cu?i con đư?ng ARC đó b?n mu?n theo [h? đi?u hành].
 8. Lo?i / MAXMEM = 256.

  Cho Ví d?, đư?ng d?n ARC có th? xu?t hi?n như sau:

  Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /MAXMEM = 256 vv.
 9. Press ALT + F, và sau đó nh?n S.
 10. Nh?n ALT + F, và sau đó b?m X.
 11. Lo?i ATTRIB + m?t + s + h boot.ini, và sau đó nh?n ENTER.
 12. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER.
 13. Khởi động lại máy tính.
Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n MAXMEM trong Windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
108393Chuy?n đ?i /maxmem trong c?a s? Boot.ini file

Windows Millennium Edition ho?c Windows 98

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?imsconfig trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong các Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các Nâng cao tab.
 3. Trong các Nâng cao x? l? s? c? cài đ?th?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Gi?i h?n b? nh? đ? h?p ki?m tra, và sau đó ch?n tùy ch?n thích h?p.
 4. Nh?p vào Ok hai l?n.
 5. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.
Chú ý Sau khi b?n có gi?i h?n b? nh? có s?n trên h? th?ng c?a b?n, l?p l?i các phương pháp 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312463 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator 2004: Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbsetup kbhowto kbarttypeshowme kberrmsg kbprb kbmt KB312463 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312463

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com