Làm th? nào đ? yêu c?u tùy ch?n b? sung DHCP t? m?t máy ch? DHCP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312468 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh d?ch v? DHCP Client đ? yêu c?u tùy ch?n DHCP b? sung (ví d?, ch?n thêm 11 [tài nguyên máy ch?]) và mô t? m?t s? khác bi?t gi?a Windows NT 4.0 và Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

T?t c? các máy tính Windows DHCP khách đư?c tham chi?u trong bài vi?t này h? tr? các tùy ch?n d?ch v? DHCP sau theo m?c đ?nh:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mã Mô tả
003B? đ?nh tuy?n
006H? ph?c v? DNS
015Tên mi?n DNS
044H? ph?c v? WINS
046NetBIOS nút lo?i
Ngoài ra, Windows 2000 h? tr? tùy ch?n 31 (th?c hi?n phát hi?n b? đ?nh tuy?n) và các tùy ch?n 33 (t?nh l?).

Windows NT 4.0

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Trong Windows NT 4.0, các tùy ch?n d?ch v? DHCP s? đư?c lưu trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\Options
B?n có th? thêm m?t khóa m?i cho d?ch v? DHCP tùy ch?n mà b?n mu?n yêu c?u t? h? ph?c v? DHCP. Tùy ch?n đư?c h? tr? b?i h? ph?c v? DHCP đư?c xác đ?nh trong yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 1533. Ví d?, n?u b?n mu?n yêu c?u giao th?c (IP) đ?a ch? Internet cho m?t máy ch? tài nguyên, b?n ph?i thêm tùy ch?n DHCP 11. Đ? th?c hi?n:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\Options
 3. Nh?p vào Thêm phím trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó thêm khóa registry sau đây:
  Khóa tên: 11
  L?p: (Không ph?i nh?p m?t tên ? đây)
 4. B?m phím m?i trong Registry Editor, b?m vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: KeyType
  Data Type: REG_DWORD
  D? li?u: 0x3
  LƯU ?: Giá tr? cho KeyType s? xác đ?nh ki?u d? li?u cho khóa m?i. Giá tr? 0x3 s? t?o ra m?t ki?u d? li?u REG_BINARY, mà là t?t nh?t đ? nh?n đư?c các d? li?u thô.
 5. Nh?p vào Thêm giá tr? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: RegLocation
  D? li?u nh?p: REG_SZ
  LƯU ?: Trong các D? li?u h?p, g? khóa registry nơi b?n mu?n đ? lưu tr? d? li?u tùy ch?n. Ví d?, b?n mu?n đ? lưu tr? d? li?u trong khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  Trong trư?ng h?p này, g? chu?i sau đây trong các D? li?u h?p:
  system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\resourceserver

 6. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.
LƯU ?: Khách hàng yêu c?u tùy ch?n t? h? ph?c v? DHCP và đi vào nó như m?t giá tr? h? th?p l?c phân trong khóa s? đăng k? b?n g? các D? li?u h?p. N?u b?n mu?n chuy?n đ?i d? li?u, b?n c?n ph?i t?o logic riêng c?a b?n đ? làm như th?.

Windows 2000

D?ch v? DHCP Client trong Windows 2000 đ? đư?c C?p Nh?t t? Windows NT 4.0. Windows 2000 khách hàng ph?i th?c hi?n m?t DhcpRequestParams API cu?c g?i đ? yêu c?u các tham s? tùy ch?nh. Các khách hàng DHCP lưu các d? li?u thu đư?c t? m?t máy ch? DHCP c?a nó đ?m ?n c?c b?. N?u DHCP khách hàng b? đ?m ?n ch?a t?t c? các d? li?u đư?c yêu c?u trong các pRecdParams m?ng c?a m?t DhcpRequestParams ch?c năng g?i, khách hàng tr? l?i d? li?u t? b? nh? cache c?a nó.

N?u d? li?u đư?c yêu c?u không có s?n trong b? nh? cache c?a khách hàng, khách hàng x? l? các DhcpRequestParams ch?c năng g?i b?ng cách g?i m?t tin nh?n thông báo cho d?ch v? DHCP đ? ph?c v? DHCP. Các DhcpRequestParams API cu?c g?i c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? yêu c?u ngư?i s? d?ng ho?c nhà bán ClassID d?a trên l?a ch?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y tham kh?o tài li?u Microsoft Developer Network (MSDN) v? các cu?c g?i API. B?n có th? t?m th?y ví d? m? trong tài li?u MSDN sau:Đ? bi?t thêm chi ti?t, là RFC 1533:

Thu?c tính

ID c?a bài: 312468 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbnofix kbmt KB312468 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312468

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com