Visual Studio.NET 2002 Readme (ph?n 1)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312779 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a ph?n 1 c?a Visual Studio.NET 2002 T?p Readme. Ph?n 2 c?a Readme, xem các ki?n th?c Microsoft sau đây Căn c? đi?u:
316250 Visual Studio.NET Readme (ph?n 2)

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Visual Studio.NET Readme

Tài li?u này ch?a các ghi chú phút cu?i đ? cài đ?t Visual Ph?ng thu.NET. Xem http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;en-US;vsnetĐ?i v?i các s?n ph?m m?i nh?t h? tr? thông tin.

1 B?t đ?u

Sau khi b?n đ? cài đ?t Visual Studio.NET, gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n (EULA.txt) cho Visual Studio.NET là có s?n đ? tham kh?o trên CD1 hay DVD trong thư m?c cài đ?t.

1.1 Có liên quan Readmes

Thêm vào này Visual Studio.S?n ph?m NET readme, tr?c quan Ph?ng thu.NET bao g?m các tài li?u khác readme ch?a thông tin c?n thi?t các khu v?c s?n ph?m c? th?. Danh sách sau đây có ch?a tên liên quan readme tài li?u và v? trí c?a h? vào cung c?p phương ti?n truy?n thông.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
N?i dung tênTên tệpV? trí
Microsoft Visual Studio.NET Windows thành ph?n thông tinMoreinfo.htmTrong thư m?c tr? giúp c?a Visual Studio.NET Windows thành ph?n C?p Nh?t CD ho?c trong thư m?c wcu\Help c?a đ?a DVD
Microsoft Visual Studio.Thi?t l?p NET Administrator Mode Readmeadminreadme.htmTrong thư m?c cài đ?t Visual Studio.NET CD1 hay DVD
.NET Framework SDKNAhttp://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718689.aspx
VSIP & VSA SDKReadme.htmVSIP SDK CD vào thư m?c g?c
VSS 6.0 cReadmess.htmTr?c quan SourceSafe 6.0 c CD vào thư m?c g?c
Duwamish 7,0 Visual Basic m?ureadme.htmV? trí m?c đ?nh: Lưu thư trong trư?ng h?p Visual Studio.NET đư?c cài đ?t: \Program Files\Microsoft visual Studio.NET\Enterprise Samples\Duwamish 7,0 BB
Duwamish 7,0 C# m?ureadme.htmV? trí m?c đ?nh: Lưu thư trong trư?ng h?p Visual Studio.NET đư?c cài đ?t: \Program Files\Microsoft visual Studio.NET\Enterprise Samples\Duwamish 7,0 CS
Fitch và Mather 7,0 m?uReadMe.htmlV? trí m?c đ?nh: Drive letter trong trư?ng h?p Visual Studio.NET đư?c cài đ?t: \Program Files\Microsoft Visual Studio.NET\Enterprise Samples\FMStocks7
Trung tâm ?ng d?ng th? nghi?m (ACT)ReadMe.htmLưu thư trong trư?ng h?p Visual Studio.NET đư?c cài đ?t: \Program Files\Microsoft ACT\
Công c? h?c sinhREADME.HTMSinh viên công c? CD vào thư m?c g?c
Công c? gi?ng viênREADME.HTMKhoa công c? CD vào thư m?c g?c

2 Yêu c?u h? th?ng

B?ng dư?i đây li?t kê yêu c?u đ? cài đ?t khác nhau tùy ch?n c?a Visual Studio.NET. NOTES"" theo các b?ng áp d?ng cho c? hai b?ng.

Yêu c?u h? th?ng đ? cài đ?t t?t c? Visual Studio.NET Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B? x? l?PC v?i m?t b? x? l? Pentium II-l?p, 450 MHz
(khuy?n cáo: Pentium III-l?p h?c, 600 MHz)
RAM 1Windows NT 4.0 tr?m làm vi?c - 64 MB, Windows NT 4.0 Server - 160 MB
(khuy?n cáo: 96 MB cho máy tr?m, 192 MB cho máy ch?)
Windows 2000 Professional-96 MB; Windows 2000 Server-192 MB
(khuy?n cáo: 128 MB cho chuyên nghi?p, 256 MB cho máy ch?)
Windows XP Professional - 160 MB
(khuy?n cáo: 192 MB)
Windows XP Home - 96 MB
(khuy?n cáo: 160 MB)
Không gian đ?a c?ng s?n dùng 2600 MB trên ? h? th?ng, 3 GB cài đ?t ? đ?a
H? đi?u hành 3,4Windows 2000, Windows XP, và Windows NT 4.0
Đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM 5Yêu c?u
Video800 × 600, 256 màu (khuy?n cáo: cao màu 16-bit)
Chu?tMicrosoft chu?t ho?c thi?t b? tr? tương thích


Yêu c?u h? th?ng đ? cài đ?t ngôn ng? cá nhân
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
B? x? l?PC v?i m?t b? x? l? Pentium II-l?p, 450 MHz
(khuy?n cáo: Pentium III-l?p h?c, 600 MHz)
RAM 1Windows NT 4.0 tr?m làm vi?c - 64 MB, Windows NT 4.0 Server - 160 MB
(khuy?n cáo: 96 MB cho máy tr?m, 192 MB cho máy ch?)
Windows 2000 Professional-96 MB; Windows 2000 Server-192 MB
(khuy?n cáo: 128 MB cho chuyên nghi?p, 256 MB cho máy ch?)
Windows XP Professional - 160 MB
(khuy?n cáo: 192 MB)
Windows XP Home - 96 MB
(khuy?n cáo: 160 MB)
Không gian đ?a c?ng s?n dùng 2Visual c + +.NET - 600 MB trên ? h? th?ng, 2 GB cài đ?t ? đ?a
Visual C#.NET, Visual Basic.NET - 600 MB trên ? h? th?ng, 1.5 GB cài đ?t ? đ?a
H? đi?u hành 3, 4Windows 2000, Windows XP, và Windows NT 4.0
Đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM 5Yêu c?u
Video800 × 600, 256 màu (khuy?n cáo: cao màu 16-bit)
Chu?tMicrosoft chu?t ho?c thi?t b? tr? tương thích
GHI CHÚ:
 1. Hi?u su?t đ? không đư?c đi?u ch?nh cho h? th?ng t?i thi?u c?u h?nh. Tăng RAM c?a b?n trên c?u h?nh h? th?ng đư?c khuy?n cáo tăng hi?u su?t c?a b?n đ?c bi?t khi ch?y nhi?u ?ng d?ng, làm vi?c v?i các d? án l?n, ho?c làm c?p doanh nghi?p phát tri?n.
 2. Khi b?n b?t đ?u Visual Studio.Tr?nh cài đ?t NET, các v? trí cài đ?t m?c đ?nh là ? đ?a h? th?ng c?a b?n, mà là ? đ?a đó kh?i đ?ng h? th?ng c?a b?n. Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t các ?ng d?ng trên b?t k? ? đ?a. B?t k? v? trí c?a ?ng d?ng, c?a tr?nh cài đ?t cài đ?t m?t s? t?p trên đ?a h? th?ng c?a b?n. Do đó, đ?m b?o r?ng s? ti?n yêu c?u không gian đư?c xác đ?nh trong b?ng ? trên là có s?n trên đ?a h? th?ng c?a b?n b?t k? c?a v? trí c?a ?ng d?ng, và đ?m b?o r?ng không gian b? sung có s?n trên đ?a vào đó b?n cài đ?t ?ng d?ng. Tu? ch?nh s? l?a ch?n vi?c cài đ?t có th? yêu c?u không gian nhi?u hơn hay ít khó đ?a.
 3. Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, và Windows ME không ph?i là n?n t?ng đư?c h? tr? cho thi?t k? và phát tri?n cho th? giác Ph?ng thu.NET. B?n có th? tri?n khai các ?ng d?ng và t? xa g? l?i các ?ng d?ng trong các Môi trư?ng n?n t?ng Windows 98 và Windows ME.
 4. Microsoft Windows 2000 Datacenter Server không ph?i là m?t đư?c h? tr? h? đi?u hành.
 5. M?t đ?a CD-ROM hay DVD-ROM đư?c yêu c?u d?a trên lo?i phương ti?n truy?n thông cung c?p các s?n ph?m.

2.1 Visual Studio 6.0 và Visual Studio.Kh? năng tương thích m?ng

C? hai ph?ng thu tr?c quan.NET và Visual Studio 6.0 có th? đư?c cài đ?t trên cùng m?t máy tính và ch?y cùng m?t lúc. M?t khi b?n đ? cài đ?t th? giác Ph?ng thu.NET tài li?u hư?ng d?n, xem nâng c?p các ?ng d?ng)http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/dy163kx7 (vs.71) .aspx) đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính tương thích ?ng d?ng và nâng c?p.

3 Chu?n b? cài đ?t Visual Studio.NET

 • Trư?c khi cài đ?t Visual Studio.NET, ki?m ch?ng r?ng b?n có đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng và làm theo hư?ng d?n dư?i đây đ? chu?n b? cho cài đ?t Visual Studio.NET.
 • N?u b?n s? d?ng Microsoft Office XP nhà phát tri?n, b?n ph?i cài đ?t nó trư?c.NET Framework SDK và MSDN cho Visual Studio.NET. N?u không các Văn ph?ng tr? giúp nhà phát tri?n tài li?u hư?ng d?n s? không có s?n.
 • N?u b?n đang ch?y m?t h? đi?u hành v?i ti?ng Th? Nh? K? ho?c Azeri đ?t làm mi?n đ?a phương đang ho?t đ?ng, xem các.NET Framework SDK readme lúchttp://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718689.aspxtrư?c khi cài đ?t. Trong phiên b?n 1 c?a các.NET Framework, có đư?c bi?t đ?n các v?n đ? Đ?i v?i nh?ng mi?n đ?a phương ti?ng Th? Nh? K? và Azeri.

3.1 G? cài đ?t các phiên b?n trư?c phát hành c?a Visual Studio.NET

CHÚ ?: N?u b?n đ? cài đ?t b?t k? phiên b?n trư?c phát hành c?a các .NET Framework ho?c Visual Studio (Release ?ng viên, phiên b?n Beta 2, phiên b?n Beta 1 ho?c PDC Xem trư?c công ngh?) trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i hoàn t?t các bư?c sau đ? d? cài đ?t b?n phát hành trư?c.

Đ? g? cài đ?t Visual Studio.NET Beta 2 hay sau này các phiên b?n trư?c phát hành

 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Thiết đặt và sau đó B?ng đi?u khi?n.
 2. Ch?n Thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó ch?n Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. N?u hi?n t?i, ch?n Visual Studio.NET và ch?n Thay đ?i/lo?i b?. N?u không, b? qua đ?n bư?c 7.
 4. Nh?p vào liên k?t 2, Visual Studio.NET.
 5. Nh?p vào G? cài đ?t Visual Studio.NET đ? b?t đ?u g? cài đ?t.
 6. Sau khi g? b? cài đ?t đ? hoàn t?t cho Visual Studio.NET Beta 2, tr? v? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh c?a s?.
 7. Ch?n Microsoft.NET Framework và ch?n Thay đ?i/lo?i b?.
 8. Câu tr? l?i Có đ? ti?n hành vi?c lo?i b?.
 9. Sau khi g? b? Microsoft.NET Framework, quay tr? l?i các máy tính đ? bàn.
 10. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi và ch?n Qu?n l? t? tr?nh đơn phím t?t.
 11. M? r?ng các D?ch v? và ?ng d?ng nút và ch?n D?ch v?.
 12. B?m đúp .NET Framework h? tr? d?ch v?.

  CHÚ Ý: N?u d?ch v? này chưa niêm y?t, ti?n hành bư?c 14.
 13. Thay đ?i các Kh?i đ?ng g? đ? B? vô hi?u hoá.
 14. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? g? cài đ?t Visual Studio.LƯ?I 7,0 Beta 1

 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Thiết đặt và sau đó B?ng đi?u khi?n.
 2. Ch?n Thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó ch?n Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Ch?n Visual Studio.NET doanh nghi?p 7,0 và ch?n Thay đ?i/lo?i b?.
 4. Nh?p vào liên k?t 2, Visual Studio.NET.
 5. Nh?p vào G? cài đ?t Visual Studio.NET doanh nghi?p 7,0 đ? b?t đ?u g? cài đ?t.
 6. Sau khi g? b? cài đ?t đ? hoàn t?t cho Visual Studio.LƯ?I 7,0 Beta 1, tr? v? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh c?a s?.
 7. Ch?n Microsoft.NET Framework SDK và ch?n Thay đ?i/lo?i b?.
 8. Câu tr? l?i Có đ? ti?n hành vi?c lo?i b?.
Đ? g? cài đ?t Visual Studio 7,0 PDC xem trư?c công ngh?

 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Ch?y.
 2. Trong h?p tho?i Run, g? như sau:

  msiexec.exe /x {33334F07-0C6B-11D3-A51D-00A0C9231BA1} NOVSUI = 1
 3. Câu tr? l?i Có, khi đư?c nh?c, ti?n hành v?i vi?c lo?i b? các Visual Studio.NET PDC xem trư?c công ngh?.
 4. Trong h?p tho?i Run, g? như sau:
  msiexec.exe /x {62EDCF3C-69F4-11D3-A521-00A0C9231BA1}
 5. Câu tr? l?i Có, khi đư?c nh?c, đ? ti?n hành vi?c lo?i b? b?n phát hành trư?c Bootstrap cho Visual Studio.NET PDC xem trư?c công ngh?.
 6. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Thiết đặt và sau đó B?ng đi?u khi?n.
 7. Ch?n Thêm/lo?i b? chương tr?nh và sau đó ch?n Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 8. Ch?n Microsoft NGWS SDK và ch?n Thay đ?i/lo?i b?.
 9. Câu tr? l?i Có đ? ti?n hành vi?c lo?i b?.
 10. Lo?i b? t?t c? các t?p t? N: \Documents và Settings\All Users\Application Data\Microsoft Trợ giúp. Bư?c này đ?m b?o vi?c lo?i b? các PDC phát hành tài li?u hư?ng d?n.

3.1.1 G? cài đ?t các ?ng d?ng đư?c tri?n khai

N?u b?n đ? t?o ra các ?ng d?ng v?i m?t phiên b?n trư?c phát hành c?a Visual Studio.NET và tri?n khai các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng các.NET Framework h?p nh?t các mô-đun đư?c cung c?p b?i Visual Studio.NET tri?n khai tính năng, b?n ph?i g? cài đ?t các ?ng d?ng trư?c khi cài đ?t Visual Studio.NET.

Đ? g? cài đ?t các ?ng d?ng đư?c tri?n khai, h?y s? d?ng các Thêm/lo?i b? chương tr?nh tính năng trong các B?ng đi?u khi?n.

N?u b?n không g? b? cài đ?t các ?ng d?ng đư?c tri?n khai, tr?c quan Ph?ng thu.NET cài đ?t s? không ti?n hành cho đ?n khi t?t c? trư?ng h?p c?a các.NET Khung đư?c g? cài đ?t.

3.2 G? b? cài đ?t Visual Studio Analyzer 6.0

Phiên b?n Visual Studio Analyzer v?n chuy?n v?i Visual Studio .Phiên b?n doanh nghi?p NET là không tương thích v?i Visual Studio Analyzer 6.0.

N?u b?n đang cài đ?t Visual Studio Analyzer là bao g?m trong Visual Studio.Phiên b?n doanh nghi?p NET trên m?t máy tính có Visual Studio Phân tích 6,0 cài đ?t, g? b? cài đ?t Visual Studio Analyzer 6.0 trư?c khi cài đ?t Visual Studio.NET. Visual Studio Analyzer là m?t ph?n c?a m?c đ?nh Visual Studio .NET doanh nghi?p ?n b?n cài đ?t.

N?u b?n có nh?m l?n cài đ?t c? hai phiên b?n trên cùng m?t máy tính, b?n s? không th? thu th?p các s? ki?n trong Visual Studio Analyzer. B?n ph?i g? cài đ?t m?t phiên b?n c?a s?n ph?m và làm theo các hư?ng d?n dư?i đây đ? s?a ch?a các phiên b?n đư?c cài đ?t c?n l?i.

Đ? s?a ch?a Visual Studio Analyzer sau khi g? b? cài đ?t Visual Studio Analyzer 6.0

 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Ch?y RegisterAnalyzerv7.bat t? Visual Studio .Thư m?c cài đ?t NET\Common7\Tools\Analyzer.
Đ? s?a ch?a Visual Studio Analyzer 6.0 sau khi g? b? cài đ?t Visual Studio Analyzer
 1. Trư?c khi g? b? cài đ?t Visual Studio Analyzer, sao chép các t?p tin theo đây t? Visual Studio.Cài đ?t NET thư m?c\Common7\Tools\Analyzer đ? Visual Studio thư m?c cài đ?t 6,0\Common\Tools\VS-ENT98\Vanalyzr:
  • RegisterAnalyzerv6.bat
  • VSAReg.exe
 2. Sau khi g? b? cài đ?t Visual Studio Analyzer, ch?y RegisterAnalyzerv6.bat t? Visual Studio 6.0 cài đ?t thư m?c\Common\Tools\VS-ENT98\Vanalyzr.

4 Cài đ?t Visual Studio.NET

Đ? cài đ?t Visual Studio.NET

 1. Đóng t?t c? các m? ?ng d?ng đ? ngăn ch?n kh?i đ?ng l?i b? sung trong khi thi?t l?p.
 2. Đưa đ?a có nh?n Visual Studio.NET CD1 ho?c DVD. Autorun b?t đ?u Setup.exe. N?u vô hi?u hoá Autorun, ch?y Setup.exe t? thư m?c g?c c?a đ?a CD cài đ?t hay DVD.

  Thi?t l?p chương tr?nh quét đ?a c?a b?n cho các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t. N?u vi?c quét s? xác đ?nh r?ng h? th?ng đ?i h?i m?t C?p Nh?t thành ph?n, Bư?c 1: Cài đ?t C?p Nh?t thành ph?n Windows, có s?n trong h?p tho?i cài đ?t. Ch?n Bư?c 1 đ? c?p nh?t các c?u ph?n h? th?ng. N?u không ph?i là m?t c?p nh?t ph?n yêu c?u, tùy ch?n này là không có s?n. Sau khi c?p nh?t các thành ph?n h? th?ng, các Cài đ?t h?p tho?i cho phép Bư?c 2: Cài đ?t Visual Studio.NET. Ch?n Bư?c 2 đ? cài đ?t Visual Studio.NET.

  CHÚ Ý: N?u b?n đang ch?y m?t chương tr?nh ch?ng virus, ch?ng h?n như Norton Ch?ng vi-rút 2001, trong khi thi?t l?p ch?y, c?nh báo có th? đư?c hi?n th? b?i v? thi?t l?p ch?y k?ch b?n truy nh?p đ?i tư?ng h? th?ng t?p tin. It's an toàn đ? cho phép các script đ? ch?y.

  Đ? đăng k? các Visual Studio.NET Truy c?p vào các ph?ng thu tr?c quan.NET Internet đăng k? trang web t?ihttp://MSDN.Microsoft.com/vstudio/register/vsnet/.

4.1 T?o đi?u ki?n thi?t l?p qua m?ng

Các th? t?c sau đây minh h?a cho làm th? nào đ? chu?n cho Visual Studio .NET đ? cài đ?t t? m?t m?ng dùng chung.

Đ? chia s? t?p tin cài đ?t t? các đ?a CD

 1. T?o m?t thư m?c c?p cao nh?t (ví d?,VS7) trên máy ch?.
 2. T?o m?t thư m?c có tên WCU trong v?ng các thư m?c c?p cao nh?t (ví d?, VS7\WCU).
 3. Sao chép n?i dung c?a đ?a CD có nh?n Visual Studio.NET Windows thành ph?n thông tin đ? thư m?c có tên WCU.
 4. T?o m?t thư m?c có tên VS trong v?ng các thư m?c c?p cao nh?t.
 5. Sao chép n?i dung c?a c?n l?i Visual Studio.NET Đ?a CD đ? các VS7\VS thư m?c (ch?n đ? ghi đè t?p hi?n có).

  CHÚ Ý: Tùy ch?n, b?n có th? c?ng sao n?i dung c?a đ?a CD khác, ch?ng h?n như SourceSafe, Visio, và như v?y, đ? tách c?p cho cài đ?t qua m?ng.
 6. M? Setup.ini trong các VS thư m?c b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad.
 7. Trong ph?n [đư?ng cơ s?], thay đ?i d?ng b?t đ?u v?i "DIR =" đ? DIR =...\WCU. Ví dụ:

  [Đư?ng cơ s?]
  DIR =...\WCU
  FileName=setup.exe
 8. Lưu các thay đ?i này và đóng t?p.

  Hoàn t?t bư?c này ngăn c?n đ?a trao đ?i yêu c?u trong lúc thi?t l?p và thông báo cho thi?t l?p c?a các đư?ng d?n chính xác vào đ?a Windows thành ph?n thông tin.
 9. T?o m?t c?p m?ng đ? các VS7 thư m?c và thi?t l?p các thi?t đ?t b?o m?t thích h?p. Đư?ng d?n ph?ng thu tr?c quan.Bây gi? là thi?t l?p NET t? m?ng:

  \\tên máy ch?\VS7\VS\setup.exe

  CHÚ Ý: Khi cài đ?t, thi?t l?p không thành công n?u có đư?ng d?n và tên t?p s? k?t h?p vư?t quá s? k? t? 260. Chi?u dài t?i đa c?a m?t đư?ng d?n tr?c quan Studio là 221 k? t?; Theo đó, b?n ph?i sao t?p vào m?t đư?ng d?n v?i nhân v?t ít hơn 70. N?u b?n t?o m?t chia s? m?ng cho m?t m?ng h?nh ?nh, các Đư?ng d?n UNC t?i v? trí cài đ?t g?c nên ch?a ít hơn 39 k? t?.
Đ? chia s? t?p tin cài đ?t t? đ?a DVD

 1. Sao chép n?i dung c?a đ?a DVD vào m?t thư m?c c?p cao nh?t có tênVS7.

  CHÚ Ý: Tùy ch?n, b?n có th? c?ng sao n?i dung c?a đ?a CD khác, ch?ng h?n như SourceSafe, Visio, và như v?y, đ? cài đ?t qua m?ng.
 2. T?o m?t c?p m?ng đ? các VS7 thư m?c và thi?t l?p các thi?t đ?t b?o m?t thích h?p. Đư?ng d?n đ?n Visual Studio.Bây gi? là thi?t l?p NET t? m?ng:

  \\tên máy ch?\VS7\setup.exe

  CHÚ Ý: Khi cài đ?t, thi?t l?p không thành công n?u có đư?ng d?n và tên t?p s? k?t h?p vư?t quá s? k? t? 260. Chi?u dài t?i đa c?a m?t đư?ng d?n tr?c quan Studio là 221 k? t?; Theo đó, b?n ph?i sao t?p vào m?t đư?ng d?n v?i nhân v?t ít hơn 70. N?u b?n t?o m?t chia s? m?ng cho m?t m?ng h?nh ?nh, các Đư?ng d?n UNC t?i v? trí cài đ?t g?c nên ch?a ít hơn 39 k? t?. Ví d?:

  Không h?p l?
  \\products\corporate\licenses\DeveloperTools\Visual Studio\Visual Studio.NET\NetSetup

  H?p l?
  \\products\DeveloperTools\Visual studio .NET\NetSetup

4.2 C?u h?nh m?t máy ch? Web t? xa cho ASP.LƯ?I d? án

Đ? làm vi?c v?i các ?ng d?ng Web trong Visual Studio.NET, c?a b?n phát tri?n máy tính và máy ch? Web ph?i đư?c c?u h?nh đúng cách.

Yêu c?u

Sau đây là các yêu c?u h? đi?u hành cho làm vi?c v?i các h?nh th?c Web và XML Web d?ch v? trong Visual Studio.NET:
 • Các máy ch? Web ph?i ch?y Windows 2000, Windows XP, ho?c Windows Server 2003. Máy tính ch?y Windows 95, Windows 98, Windows ME, ho?c Windows NT 4.0 không đư?c h? tr?.
 • Đó là khuy?n cáo r?ng các máy ch? Web đư?c cài đ?t trên m?t máy tính đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p NTFS. Trong khi đư?c h? tr? b?i Visual Studio .NET, FAT và FAT32 là không an toàn như NTFS.
 • Các máy ch? Web ph?i ch?y thông tin trên Internet D?ch v? (IIS) Phiên b?n 5.0 ho?c 6.0. For details, see Setup\WebServer.htm trên Visual Studio.NET CD1 hay DVD.
C?u h?nh máy tính

N?u b?n đang phát tri?n trên m?t máy tính v?i tr?c quan Ph?ng thu.NET và mu?n đ? tri?n khai các ?ng d?ng Web c?a b?n đ?n m?t máy ch? Web t? xa máy tính, b?n ph?i c?u h?nh máy tính đúng cách. Làm như v?y đ?i h?i cài đ?t c?a m?t s? Visual Studio.NET thành ph?n trên máy tính c?a máy ch? Web.

Chú ý N?u b?n s? d?ng máy tính c?a b?n phát tri?n như các máy ch? Web, b?n làm không c?n ph?i làm theo quy tr?nh này; cài đ?t Visual Studio.NET ngày c?a b?n máy tính c?u h?nh nó đúng cách.

Đ? c?u h?nh máy ch? Web riêng bi?t cho Visual Studio.NET
 1. Ch?y Visual Studio.Thi?t l?p m?ng trên máy tính c?a máy ch? Web và th?c hi?n bư?c 1 đ? cài đ?t c?u ph?n Windows Update. Đi?u này cài đ?t các.NET Khung v? máy tính. Khi bư?c này là đ?y đ?, quá tr?nh thi?t l?p tr? v? bư?c 2 c?a Visual Studio.Cài đ?t NET.
 2. B?t đ?u bư?c 2 c?a quá tr?nh thi?t l?p. Trong ngăn bên trái c?a các Thi?t l?p c?a s? là m?t s? l?a ch?n cho vi?c cài đ?t. B?n nên:
  1. B? l?a ch?n tùy ch?n t?t c? ngo?i tr? Các thành ph?n máy ch?.
  2. M? r?ng các Các thành ph?n máy ch? nút và ch?n Phát tri?n web và tr?nh g? l?i t? xa.
  3. Nh?p vào Cài đ?t ngay đ? ti?n hành cài đ?t.
 3. Ki?m ch?ng r?ng ph?n m? r?ng FrontPage Server đư?c c?u h?nh. Cho thông tin chi ti?t, xem Setup\WebServer.htm trên Visual Studio.NET CD1 ho?c DVD.
 4. Thêm ngư?i s? d?ng s? t?o ra các d? án Web đ? các VS Các nhà phát tri?n nhóm.
Quan tr?ng thông tin g? l?i

G? l?i m?t ?ng d?ng ch?y dư?i aspnet_wp.exe, b?n ph?i là ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c b?n ph?i ch?nh s?a t?p tin machine.config đ? aspnet_wp.exe đ? aspnet_wp.exe ch?y theo m?t tài kho?n ngư?i dùng. G? l?i m?t ?ng d?ng ch?y dư?i inetinfo.exe, b?n ph?i Ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy ch?y inetinfo.exe. đi?u này là trư?ng h?p do ASP.NET ?ng d?ng ch?y dư?i inetinfo.exe (tr?nh IIS) ho?c ASP công nhân quá tr?nh aspnet_wp.exe, tùy thu?c vào thi?t đ?t b?o m?t. Quá tr?nh aspnet_wp.exe ch?y như h? th?ng b?ng cách m?c đ?nh.

4.3 Cài đ?t SQL Server công c? máy tính đ? bàn (MSDE)

N?u b?n đ? ch?n các SQL Server công c? máy tính đ? bàn tính năng trong khi thi?t l?p, t?t c? các file c?n thi?t đ? cài đ?t SQL Công c? máy tính đ? bàn máy ch? (MSDE) đư?c cài đ?t trên máy tính này. Sau đây th? t?c minh ho? làm th? nào đ? c?u h?nh và cài đ?t MSDE.

TH?N TR?NG: N?u b?n có k? ho?ch cài đ?t ?ng d?ng trung tâm 2000, b?n ph?i cài đ?t ?ng d?ng trung tâm 2000 trư?c khi cài đ?t MSDE.

Đ?t tên d? MSDE

CHÚ Ý: B?n có th? b? qua các bư?c và ch?p nh?n tên d? m?c đ?nh, VSdotNET.
 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Ch?y.
 2. Lo?i C: Program Files Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\Setup\msde và nh?p vào Ok.
 3. B?m đúp vào t?p tin tên Setup.ini đ? ch?nh s?a nó b?ng Notepad.
 4. Thay th? VSdotNET trong INSTANCENAME = VSdotNET v?i tên d? m?i.
 5. T? các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu và thoát Notepad.
Đ? cài đ?t MSDE

 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Ch?y.
 2. Lo?i C: Program Files Microsoft Visual Studio .NET\Setup\MSDE\ và nh?p vào Ok.
 3. Nh?p đúp vào t?p tin tên setup.exe.

  Đ?i cho MSDE đ? hoàn t?t cài đ?t. Thi?t l?p đư?c hoàn t?t khi tr?nh cài đ?t Windows h?p tho?i bi?n m?t.

  CHÚ Ý: N?u trong lúc thi?t l?p b?n nh?n th?y các tin nh?n: «Thi?t l?p không th? c?u h?nh» h? ph?c v?"xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  309398 PRB: SQL Server 2000 cài đ?t không thành công v?i m?t "l?i b?o m?t SSL: ConnectionOpen (SECDoClientHandshake())"thông báo l?i
Đ? b?t đ?u d?ch v? SQL (MSDE)
 1. T? các B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Ch?y.
 2. Lo?i NET START MSSQL$ VSdotNET và nh?p vào Ok.

  CHÚ Ý: N?u b?n cài đ?t MSDE v?i m?t tên d? khác nhau, thay th? "VSdotNET" v?i tên m?i ch? huy ? trên.

4.4 Cài đ?t tr?nh g? l?i t? xa

N?u b?n d? đ?nh đ? g? l?i các quá tr?nh trên m?t máy t? xa, b?n ph?i cài đ?t tr?nh g? l?i t? xa. Đ? bi?t chi ti?t, xem RemoteComponents.htm t?i g?c c?a Visual Studio.NET CD1 ho?c DVD.

4.5 Cài đ?t Windows 2000 SP2 Symbols

Windows 2000 SP2 bi?u tư?ng đư?c cung c?p trên Visual Studio.NET v?t ch?a cài đ?t cho qu?n tr? h? th?ng và ngư?i dùng tiên ti?n khác ch?n đoán th?t b?i ?ng d?ng và máy tính. Các t?p này là ch? thích h?p Đ?i v?i ngư?i dùng Windows 2000.

Đ? cài đ?t các bi?u tư?ng Windows 2000 SP2

CHÚ Ý: Các C?p Nh?t thành ph?n Windows bư?c ph?i đư?c hoàn thành trư?c khi t?i l?p đ?t các bi?u tư?ng. N?u b?n ch?y thi?t l?p này trư?c khi hoàn t?t bư?c Windows thành ph?n thông tin, b?n s? cài đ?t các bi?u tư?ng.
 1. Chèn các C?p Nh?t thành ph?n Windows đ?a.

  - hay -

  Chèn các Visual Studio.NET DVD, và sau đó m? các WCU thư m?c.
 2. M? các Win2kSP2\Symbols\ thư m?c.
 3. B?m đúp sp2sym.exe và gi?i nén các t?p tin vào m?t c?p c?c b?.
 4. M? đ?a phương thư m?c b?n đ? ch?n trong bư?c 3\Support\Debug.
 5. M? DBG_SP.htm, sau đó b?m Cài đ?t Service Pack 2 bi?u tư?ng.

4.6. G? b? cài đ?t Visual Studio.NET

Đ? g? cài đ?t Visual Studio.NET, s? d?ng các Thêm/lo?i b? chương tr?nh công c? trong B?ng đi?u khi?n.

G? cài đ?t b?n c?p nh?t thành ph?n Windows

G? cài đ?t Visual Studio.NET không g? b? cài đ?t các thành ph?n cài đ?t c?a Windows thành ph?n thông tin. Đ?i v?i các thành ph?n mà cung c?p g? cài đ?t cá nhân, s? d?ng các Thêm/lo?i b? chương tr?nh công c? trong B?ng đi?u khi?n.

G? b? cài đ?t h? th?ng service pack

N?u b?n chưa cài đ?t Windows NT 4.0 Service Pack 6A ho?c Windows 2000 SP2 trư?c khi t?i cài đ?t Visual Studio.NET và b?n mu?n có th? g? b? cài đ?t các gói d?ch v?, b?n nên cài đ?t th? công các d?ch v? gói và kích ho?t tính năng tùy ch?n t?p tin sao lưu đ? g? b? cài đ?t trư?c khi b?n cài đ?t Visual Studio.NET. M?c dù Visual Studio.NET l?p các d?ch v? thích h?p gói như m?t ph?n c?a b?n c?p nh?t h? th?ng các thành ph?n, th? giác Ph?ng thu.NET cài đ?t không t?o ra thư m?c g? cài đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312779 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
T? khóa: 
kbvs2005doesnotapply kbhowto kbvs2005swept kbide kbinfo kbsetup kbmt KB312779 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312779

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com