Làm th? nào đ? chèn và ch?nh s?a các đ?i tư?ng WordArt trong Microsoft Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312802 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? chèn và ch?nh s?a các đ?i tư?ng WordArt. B?n có th? s? d?ng WordArt đ? t?o ra hi?u ?ng văn b?n đ?c bi?t trong m?t tài li?u Microsoft Word. Ví d?, b?n có th? t?o văn b?n cong, nghiêng, ho?c ba chi?u b?ng cách chèn m?t đ?i tư?ng WordArt.

Lưu ?: khi b?n chèn ho?c ch?n m?t đ?i tư?ng WordArt là theo m?c đ?nh đư?c ch? đ?nh Văn b?n In Line v?i gói phong cách, t? đôi khi hi?n th? các h?nh ch? nh?t kích thư?c x? l? ch?. Trong trư?ng h?p này, b?n không th? s?a đ?i các đ?i tư?ng WordArt b?ng cách s? d?ng m?t s? phương pháp đư?c di?n t? trong bài vi?t này. Đ? thay đ?i phong cách văn b?n-bao b? cho m?t đ?i tư?ng WordArt, ch?n đ?i tư?ng WordArt, b?m vào bẻ dòng trên các WordArt thanh công c?, và sau đó ch?n phong cách c?a bẻ dòng mà b?n mu?n.
Chèn m?t đ?i tư?ng WordArt

Đ? chèn m?t đ?i tư?ng WordArt, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n H?nh ?nh, và sau đó Nh?p vào WordArt.
  • Ho?c b?m vào các WordArt nút ch?n m?t trên các B?n v? thanh công c?.
  • Ho?c nh?p vào Chèn WordArt trên các WordArt thanh công c?.

  Lưu ? N?u thanh công c? WordArt ho?c thanh công c? v? không hi?n th? trong ph?ng, tr? đ?n Thanh công c? trên cácXem tr?nh đơn, và sau đó b?m vào B?n v? ho?c WordArt
 2. Trong các WordArt thư vi?n ?nh hộp thoại h?p, b?m đúp vào phong cách mà b?n mu?n.
 3. Trong các Ch?nh s?a văn b?n WordArt hộp thoại, văn bản được gõ c?a b?n và ch?n phông ch? và kích thư?c mà b?n mu?n.
 4. B?m chu?t Đ?m ho?c Nghiêng đ? làm cho t?t c? các văn b?n đ?m ho?c in nghiêng.

  Lưu ? B?n không th? áp d?ng đ?m ho?c in nghiêng ch? là m?t ph?n đư?c ch?n c?a văn b?n.
 5. Trong các Ch?nh s?a văn b?n WordArt hộp thoại h?p, b?m vào Ok.

  Văn b?n c?a b?n đư?c đưa vào các tài li?u.Ch?nh s?a m?t đ?i tư?ng WordArt

Khi b?n ch?n các đ?i tư?ng WordArt, các WordArt thanh công c? s? đư?c hi?n th?. B?n c?ng có th? tr? đ?n Thanh công c? trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó b?m vào WordArt đ? m? các WordArt thanh công c?.

Đ? ch?nh s?a m?t đ?i tư?ng WordArt, ch?n đ?i tư?ng WordArt, và sau đó s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Ch?nh s?a văn b?n: đ? ch?nh s?a văn b?n, Thay đ?i Phông văn b?n ho?c kích thư?c, ho?c áp d?ng đ?m ho?c in nghiêng đ?nh d?ng, h?y nh?p vào Ch?nh s?a văn b?n trên các WordArt thanh công c? đ? m? các Ch?nh s?a văn b?n WordArt hộp thoại.
 • WordArt thư vi?n ?nh: đ? ch?n m?t phong cách văn b?n khác nhau, b?m WordArt thư vi?n ?nh trên các WordArt thanh công c? đ? m? các WordArt thư vi?n ?nh hộp thoại.
 • Đ?nh d?ng WordArt: đ? áp d?ng các tính năng b? sung cho các đ?i tư?ng WordArt, h?y nh?p vào Đ?nh d?ng WordArt trên các WordArt thanh công c? đ? m? các Đ?nh d?ng WordArt hộp thoại.
 • WordArt h?nh d?ng: đ? ch?n m?t mô h?nh văn b?n khác nhau, b?m WordArt h?nh d?ng trên các WordArt thanh công c?, và sau đó b?m vào h?nh d?ng mà b?n mu?n s? d?ng.
 • WordArt v?i các ch? cái c?a cùng m?t chi?u cao: đ? chuy?n gi?a văn b?n v?i các kí t? đ?i di?n c?a cùng m?t chi?u cao và văn b?n trong đó ch? cái đ?u tiên c?a m?i t? là cao hơn các ch? cái, b?m vào WordArt cùng m?t lá thư Heights trên các WordArt thanh công c?.
 • Văn b?n gói: đ? thay đ?i phong cách văn b?n-bao b? cho m?t đ?i tư?ng WordArt, h?y nh?p vào bẻ dòng trên các WordArt thanh công c?, và sau đó ch?n phong cách mà b?n mu?n. Đ? thêm văn b?n-bao b? tùy ch?n, b?m vào WordArt trên cácĐ?nh d?ng tr?nh đơn, nh?p vào các B? trí tab, và sau đó b?m vào Nâng cao.

  Lưu ? Thi?t đ?t này xác đ?nh cách văn b?n đư?c bao b?c xung quanh m?t đ?i tư?ng WordArt. B?n không th? thay đ?i cách văn b?n đư?c b?c trong m?t đ?i tư?ng WordArt.
 • Văn bản WordArt theo chi?u căn dọc: đ? chuy?n gi?a văn b?n theo chi?u căn dọc và căn ngang văn b?n, h?y nh?p vào Văn b?n WordArt căn dọc trên các WordArt thanh công c?.
 • WordArt liên k?t: đ? ch?n m?t phong cách liên k?t văn b?n, h?y nh?p vào Liên k?t WordArt trên các WordArt thanh công c?.
 • WordArt kí t? đ?i di?n kho?ng cách: đ? ch?n m?t phong cách kí t? có d?n cách, b?m Kho?ng cách WordArt nhân v?t trên các WordArt thanh công c?.Thay đ?i kích thư?c m?t đ?i tư?ng WordArt

Đ? thay đ?i kích thư?c m?t đ?i tư?ng WordArt, b?m đ? ch?n các đ?i tư?ng WordArt, và sau đó kéo m?t trong các uncolored, v?ng tay kích thư?c xu?t hi?n xung quanh đ?i tư?ng WordArt.

Đ? duy tr? t? l? ban đ?u c?a đ?i tư?ng WordArt khi b?n thay đ?i kích thư?c c?a nó, h?y nhấn và giữ phím SHIFT trong khi b?n kéo m?t góc c?t tinh x? l?. Đ? thay đ?i kích thư?c đ?i tư?ng đ?i x?ng v? Trung tâm c?a nó (có ngh?a là, thay đ?i kích thư?c c?a các đ?i tư?ng mà không di chuy?n v? trí trung tâm c?a nó), nhấn và giữ phím CTRL trong khi b?n kéo m?t x? l? kích thư?c.

N?u b?n thay đ?i kích thư?c c?a m?t đ?i tư?ng WordArt b?ng cách s? d?ng các k? thu?t đ?nh ? đây, WordArt đ?i tư?ng đư?c chia t? l?.

V?i các đ?i tư?ng WordArt, và m?t s? AutoShapes, Microsoft Office Hi?n th? m?t màu vàng, kim cương h?nh d?ng reshaping x? l?. N?u b?n kéo ch?t này, b?n có th? thay đ?i m?t s? khía c?nh c?a h?nh d?ng c?a đ?i tư?ng, ch?ng h?n như góc c?nh c?a m?t h?nh thang, ho?c đ? dày c?a tr?c c?a m?t m?i tên.

Lưu ? Tác đ?ng c?a cách kéo m?t ch?t reshaping thay đ?i r?ng r?i trong s? các lo?i khác nhau c?a các đ?i tư?ng AutoShape và WordArt.
Xoay đ?i tư?ng WordArt

Đ? xoay đ?i tư?ng WordArt, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n đ?i tư?ng WordArt b?n mu?n xoay.
 2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? xoay góc b?t k?:
   1. Kéo các đi?m đi?u khi?n xoay trên các đ?i tư?ng theo hư?ng mà b?n mu?n xoay nó.
   2. Nh?p vào bên ngoài đ?i tư?ng đ? thi?t l?p s? quay.

    Lưu ? Đ? h?n ch? s? quay c?a các đ?i tư?ng đ? góc 15 đ?, gi? SHIFT trong khi b?n kéo tay c?m xoay.
  • Đ? Quay 90 đ? sang trái ho?c 90 đ? v? bên ph?i:
   • Trên các B?n v? thanh công c?, b?m vào V?, tr? đ?n Xoay ho?c L?t, và sau đó nh?p vào Xoay trái ho?c Xoay quy?n.V? trí c?a m?t đ?i tư?ng WordArt trong m?t tài li?u

Đ? thay đ?i v? trí c?a m?t đ?i tư?ng WordArt trong m?t tài li?u, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Ch?n đ?i tư?ng WordArt, và sau đó s? d?ng m?t ho?t đ?ng kéo và th? đ? đ?t l?i v? trí các đ?i tư?ng WordArt.
 • Đ?t con tr? chu?t trên các đ?i tư?ng (nhưng không quá m?t x? l?) n?u các đ?i tư?ng đư?c ch?n. Khi con tr? hi?n th? đư?ng, m?i tên, kéo các đ?i tư?ng đ?n v? trí mà b?n mu?n. (Đ? sao chép các đ?i tư?ng thay v? di chuy?n các đ?i tư?ng, s? d?ng cùng m?t th? t?c, nhưng gi? phím CTRL trong khi b?n kéo các đ?i tư?ng.)
 • Đ? s? d?ng bàn phím đ? di chuy?n các đ?i tư?ng WordArt, b?m vào đ?i tư?ng WordArt, và sau đó b?m các phím m?i tên phù h?p: m?i tên trái, m?i tên bên ph?i, m?i tên lên ho?c xu?ng m?i tên. (B?n không th? sao chép các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng phương pháp bàn phím).Di chuy?n m?t đ?i tư?ng WordArt ? phía trư?c c?a văn b?n ho?c phía sau văn b?n

Đ? di chuy?n m?t đ?i tư?ng WordArt ? phía trư?c c?a văn b?n ho?c phía sau văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 • Ch?n đ?i tư?ng WordArt, và sau đó nh?p vào V? trên các B?n v? thanh công c?. Đi?m đ?n Đ?t hàng, và sau đó nh?p vào Mang l?i ? phía trư?c c?a văn b?n ho?c G?i sau văn b?n.V? trí c?a m?t đ?i tư?ng WordArt liên quan đ?n trang, văn b?n, ho?c khác neo

V? trí c?a m?t đ?i tư?ng WordArt liên quan đ?n m?t trang, văn b?n, ho?c khác neo, h?y làm theo các bư?c sau:
 • Ch?n đ?i tư?ng WordArt, và sau đó trên các Đ?nh d?ng tr?nh đơn, nh?p vào WordArt.
 • B?m vào các B? trí tab, và sau đó b?m vào Nâng cao.
 • Trong các Giao di?n nâng cao hộp thoại h?p, b?m vào các V? trí h?nh ?nh tab, và sau đó ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n cho c?a b?n neo căn ngang và căn dọc, ví d?, biên l?i nhu?n, trang, ho?c đo?n. B?n có th? s?p x?p các đ?i tư?ng liên quan đ?n neo, ho?c b?n có th? nh?p m?t v? trí s? chính xác cho các đ?i tư?ng liên quan đ?n neo.
 • Đ? đính kèm m?t đo?n m?t đ?i tư?ng đ? h? di chuy?n cùng nhau, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? đ?m b?o r?ng các đ?i tư?ng đ? ch?n di chuy?n lên ho?c xu?ng v?i đo?n mà nó đư?c neo vào, b?m đ? ch?n các Di chuy?n các đ?i tư?ng v?i văn b?n hộp kiểm.
  • Đ? đ?m b?o r?ng đ?i tư?ng v?n neo cho đo?n tương t? khi b?n di chuy?n các đ?i tư?ng, b?m đ? ch?n các Khóa neo hộp kiểm.
  • Đ? kích ho?t các đ?i tư?ng v?i cùng m?t gói phong cách đ? ch?ng lên nhau, b?m đ? ch?n các Cho phép ch?ng chéo lên nhau hộp kiểm.KH?C PH?C S? C?

 • Khi b?n ch?n m?t đ?i tư?ng WordArt, t? không hi?n th? các đi?m đi?u khi?n xoay, ho?c vàng, kim cương h?nh d?ng reshaping x? l?, và do đó b?n không th? xoay ho?c v? trí các đ?i tư?ng WordArt.

  Hành vi này x?y ra khi b?n chèn ho?c ch?n m?t đ?i tư?ng WordArt đư?c phân công các Phù h?p v?i văn b?n gói phong cách. T? đôi khi hi?n th? kích thư?c h?nh ch? nh?t ch? x? l?, và b?n có th? không th? đ?nh v? đ?i tư?ng WordArt b?ng cách s? d?ng t?t c? các phương pháp đư?c di?n t? ? đây.

  Đ? thay đ?i phong cách văn b?n-bao b? cho m?t đ?i tư?ng WordArt đ? xoay và reshaping x? l? xu?t hi?n, ch?n đ?i tư?ng WordArt, b?m vào bẻ dòng trên các WordArt thanh công c?, và sau đó ch?n phong cách mà b?n mu?n.
 • Các đ?i tư?ng WordArt không xu?t hi?n trong tài li?u c?a b?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?i làm g? n?u đ?i tư?ng WordArt c?a tôi không xu?t hi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  285957H?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng s? không xu?t hi?n trong tài li?u Word
 • Khi b?n chèn m?t đ?i tư?ng WordArt vào m?t tài li?u và sau đó lưu ho?c xem các tài li?u như m?t web site, các đ?i tư?ng WordArt v? trí trên các web site có th? không phù h?p v?i v? trí c?a nó trong tài li?u g?c.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v? trí c?a đ?i tư?ng WordArt, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  220407AutoShape v? trí thay đ?i xem ho?c lưu dư?i d?ng Web pageTÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chèn WordArt, nh?p vào Tr? giúp c?a Microsoft Word trên cácTr? giúp tr?nh đơn, lo?i Thêm WordArt tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i và sau đó b?m vào tra c?u đ? xem các ch? đ?.
Thu?c tính

ID c?a bài: 312802 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB312802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 312802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com