Vi?c khôi ph?c m?t tích FRS đ?i tư?ng và các thu?c tính FRS trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312862 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) là m?t công c? sao chép đa lu?ng, multi-master s? thay th? các d?ch v? LMREPL trong Microsoft Windows NT 3.x và trong Microsoft Windows NT 4.0. D?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên tên mi?n s? d?ng b? đi?u khi?n và máy ch? FRS đ? nhân r?ng h? th?ng chính sách và đăng nh?p Script cho khách hàng ch?y Windows Server 2003 và trư?c đó. B?n c?ng có th? s? d?ng FRS đ? tái t?o các t?p và c?p gi?a d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên các máy ch? lưu tr? thư m?c g?c h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) ch?u l?i tương t? ho?c b?n sao con.

Bài vi?t này mô t?:
 • Làm th? nào lo?i b? đ?i tư?ng FRS và FRS thu?c tính x?y ra.
 • Làm th? nào đ? phát hi?n các thu?c tính tham kh?o h? ph?c v? m?t tích và tài kho?n c?a các đ?i tư?ng trong SYSVOL b?n sao b?.
 • Làm th? nào đ? s?a ch?a không có trong b?ng thu?c tính b?ng cách s? d?ng null Thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o ví d?.
 • Làm th? nào đ? s?a ch?a thi?u các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng tài kho?n c?a thi?u các đ?i tư?ng như là m?t ví d?.
 • Làm th? nào đ? s?a ch?a thi?u k?t n?i các đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng hi?n có k?t n?i các đ?i tư?ng như là m?t ví d?.

THÔNG TIN THÊM

Ho?t đ?ng chính xác, FRS d?a vào thùng ch?a, các đ?i tư?ng, và các thu?c tính đư?c lưu tr? trong Active Directory và đó là nhân r?ng trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n nh?t đ?nh. Đ?i tư?ng quan tr?ng bao g?m FRS các đ?i tư?ng thành viên và thuê bao. Thu?c tính yêu c?u (b?i gi?n đ? l?p đ?nh ngh?a) và thu?c tính tùy ch?n bao g?m các thu?c tính l?ch tr?nh, các FRS-File-l?c thu?c tính, FRS-thư m?c-l?c thu?c tính và FRS cơ s? d? li?u v? trí. Đ?nh ngh?a gi?n đ? xác đ?nh các thùng ch?a ho?c v? trí trong mà các đ?i tư?ng FRS cư trú. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
296183FRS: T?ng quan v? các đ?i tư?ng Active Directory đư?c s? d?ng b?i FRS

FRS h? tr? hai b?n sao đ?t lo?i: DFS và SYSVOL. Dcpromo.exe gián ti?p t?o ra container, các đ?i tư?ng và thu?c tính cho B?n sao SYSVOL b?. DFS-theo (Dfsgui.msc) t?o ra các đ?i tư?ng khi b?n phép sao nhân b?n gi?a hai ho?c nhi?u các m?c tiêu trong m?t g?c DFS ho?c liên k?t DFS, ho?c khi b?n thêm thành viên m?i vào m?t b?n sao FRS hi?n có thi?t l?p.

LƯU ?: B?t đ?u t? trong Windows Server 2008 R2, SYSVOL nhân r?ng có th? đư?c th?c hi?n b?i các công c? phân ph?i t?p tin h? th?ng r?ng (DFS-R). M?t th? t?c tương t? t?n t?i đ? s?a ch?a các đ?i tư?ng DFS-R và thu?c tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc794759 (WS.10) .aspx


Xóa ho?c lo?i b? các đ?i tư?ng FRS và FRS thu?c tính

Các đ?i tư?ng FRS và các thu?c tính đư?c g? b? t? Active Directory khi b?n gracefully lo?i b? các máy ch? t? t?p b?n sao.

Ví dụ:
 • SYSVOL: Khi b?n s? d?ng Dcpromo.exe đ? demote m?t máy ch? v?i m?t tài kho?n c?a máy ch?.
 • Nhân r?ng DFS r?, DFS liên k?t và các k?t n?i DFS: khi b?n s? d?ng Dfsgui.msc đ? lo?i b? liên k?t DFS ho?c DFS g?c hay m?t s? các các k?t n?i.
Nó có th? cho ngư?i qu?n tr? đ? xóa các đ?i tư?ng ho?c container mà không có s? hi?u bi?t t?m quan tr?ng c?a h?, mà có th? có m?t tác đ?ng tiêu c?c trên FRS.

Nói chung, không bao gi? t? xóa tài kho?n c?a FRS ho?c FRS ngư?i đăng k? đ?i tư?ng ho?c các ph? huynh container t? Active Directory tr? khi b?n đang cài đ?t l?i h? đi?u hành nào nh?ng đ?i tư?ng tham kh?o.

Ví dụ:
 • Trong ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, không xóa m?t Thi?t đ?t NTDS đ?i tư?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n (b?t k? c?a cho dù đó là m? côi ho?c offline). N?u b?n có th? làm vi?c xoá, tài li?u tham kh?o máy ch? thu?c tính vào đ?i tư?ng thành viên FRS tr? thành vô; null Server-tham kh?o thu?c tính t?m d?ng trong nư?c và ngoài nư?c làm b?n sao SYSVOL trên tên mi?n b? đi?u khi?n. Lo?i xóa là m?t k?ch b?n ph? bi?n.
 • Không xóa các đ?i tư?ng tài kho?n máy cho các máy ch? thành viên ho?c b? ki?m soát mi?n trong FRS b?n sao b? ho?c trong các đ?i tư?ng con c?a h?.
 • Không xóa m?t hay nhi?u đ?i tư?ng thành viên c?a m?t b?n sao thi?t l?p.
 • Không xóa các thùng ch?a SYSVOL NtFrsReplica mà ch?a (v?i) các đ?i tư?ng thành viên cho m?i b? ki?m soát mi?n trong các tên mi?n.

Phát hi?n thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o vô

Khi FRS sao chép n?i dung c?p SYSVOL, FRS s? d?ng k?t n?i các đ?i tư?ng đư?c đ?t trong phân chia c?u h?nh đang ho?t đ?ng Thư m?c. B?n có th? t? t?o ra các đ?i tư?ng k?t n?i; Tuy nhiên, KCC t? đ?ng t?o ra các đ?i tư?ng k?t n?i theo m?c đ?nh. M?t cài đ?t NTDS đ?i tư?ng là m?t trong hai đ?i tư?ng quan tr?ng mà phân bi?t b? ki?m soát mi?n t? trương m?c máy tính khác trong Active Directory. Trong s? nh?ng th? khác, các NTDS Thi?t l?p đ?i tư?ng là container ph? huynh cho các k?t n?i t? khác b? ki?m soát mi?n trong mi?n và trong r?ng.

Tên mi?n đư?ng d?n c?a các thu?c tính h? ph?c v? tham chi?u trên FRS tài kho?n c?a các đ?i tư?ng s? tr? thành vô (tr?ng) n?u b?n xóa b? cài đ?t NTDS các đ?i tư?ng c?u h?nh phân vùng trong Thư m?c ho?t đ?ng. Hành vi này phát hi?n ho?c đư?c thu âm b?i nh?ng công c? sau đây ho?c các b?n ghi:
 1. Đ?u ra c?a các ntfrsutl ds l?nh:
 2. S? ki?n 13562 trong s? ghi s? ki?n FRS trên máy tính ch?y Service Pack 2 (SP2) ho?c sau này:
  S? ki?n lo?i: C?nh báo
  S? ki?n ngu?n: NtFrs
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 13562
  Ngày: mm/dd/yyyy
  Thời gian:HH:mm:SS AM|AM
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính:computername
  Mô t?:
  Sau đây là các b?n tóm t?t v? c?nh báo và l?i g?p ph?i b?i d?ch v? nhân b?n t?p trong khi phi?u đi?u khi?n vùng dc1.a.com cho b?n sao FRS đ?t c?u h?nh thông tin.

  NTFRSMember đ?i tư?ng cn = dc1, cn = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (chia s? sysvol), cn = d?ch v? nhân b?n t?p, cn = h? th?ng, dc = a, dc = com có m?t h?p th?c giá tr? cho các thu?c tính ServerReference.
 3. Sai sót trong FRS g? l?i các b?n ghi:
  NtFrs_000X.log:FrsNewDsGetSysvolCxtions: S0: HH:MM:SS : DS: C?nh báo - thành viên (cn = DC1, cn = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (Sysvol share), cn = d?ch v? nhân b?n t?p, cn = h? th?ng, dc = a, dc = com) c?a sysvol b?n sao l?i thi?u thi?t l?p máy ch? tham chi?u; b? qua
 4. Đ?u ra c?a các ntfrsutl ds l?nh phân tách b?ng PERL script TOPCHK (trong đó có s?n t? d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft):
  S E R V E R S M TÔI S S TÔI N G TÔI N B O U N D C O N N E C T TÔI O N S

  FRS sau Tài kho?n c?a các máy ch? có đ?i tác nhân r?ng ra bên ngoài nhưng không có k?t n?i trong nư?c các đ?i tư?ng. Đó có th? là m?t vài l? do cho vi?c này:

  1. Không có không có k?t n?i các đ?i tư?ng theo đ?i tư?ng NTDS cài đ?t cho h? ph?c v? này. Đây là m?t l?i.
  2. Các thu?c tính ServerReference cho h? ph?c v? này là không. Đi?u này là m?t l?i.
  3. Máy ch? có th? trong m?t tên mi?n khác nhau do đó, s? có No FRS thành viên đ?i tư?ng cho nó.
  4. Các đ?i tư?ng thành viên FRS có th? là m?t tích. Đi?u này là m?t l?i.

  M?C Đ?NH-Đ?U TIÊN-TRANG WEB-NAME\DC1

S?a ch?a các thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o vô

B?n có th? s? d?ng LDP.exe ho?c ADSIedit.msc đ? s?a ch?a thi?u Thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o. Nh?ng công c? này cho phép b?n s?a ch?a các thu?c tính b?ng vi?c thi?t đ?t l?i chúng đ? phù h?p v?i tên phân bi?t (DN) c?a đ?i tư?ng thi?t đ?t c?a máy ch? NTDS. S?a ch?a máy ch? vô-tham kh?o thu?c tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? xác đ?nh v? trí con đư?ng DN đ?i tư?ng NTDS cài đ?t cho máy tính có thi?u (null) Thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o:
  • Trong LDP ho?c ADSIedit, sao chép đư?ng d?n DN c?a các NTDS Thi?t l?p đ?i tư?ng t? container c?u h?nh các tên mi?n g?c c?a các r?ng vào b?ng t?m.

   - hay -
  • T? phân chia tên mi?n Active Directory, sao chép các giá tr? c?a thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o t? b? ki?m soát mi?n lành m?nh đ? B?ng t?m. Đi?u khi?n vùng này c?n ph?i trong cùng m?t thư m?c đang ho?t đ?ng tên mi?n và trang web như máy tính b? h?ng, n?u không b?n c?n ph?i ch?nh s?a DN đư?ng d?n.
 2. Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng thành viên có Server null tham chi?u thu?c tính:
  1. B?t đ?u ADSIedit. Trong cu?c phân chia tên mi?n đang ho?t đ?ng Thư m?c, xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng thành viên (nTFRSMember) mà thi?u các cài đ?t tài li?u tham kh?o. Đư?ng d?n DN là:
  2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng thành viên có null Thu?c tính h? ph?c v? tham chi?u, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Ch?nh s?a các giá tr? cho các thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o:
  1. C?u h?nh các Thu?c tính tab trong ADSIedit:
   • Ch?n mà tài s?n đ? xem: Thi?t l?p này TÙY CH?N.
   • Ch?n m?t tài s?n đ? xem: Click vào các Máy ch?-tham kh?o b?t đ?ng s?n.
  2. Dư?i Ch?nh s?a các thu?c tính, dán đư?ng d?n DN c?a đ?i tư?ng NTDS cài đ?t t? b?ng t?m. Đư?ng d?n DN cho m?t cài đ?t NTDS c?n ph?i có đ?nh d?ng sau
   CN = NTDS cài đ?t, CN =Tên máy tínhCN =Tên trang webCN = các trang web, CN = Configuration, DC =Tên mi?n g?c c?a r?ngDC = COM
   nơi Tên máy tính là tên c?a các đi?u khi?n vùng v?i thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o vô và ? đâu Tên trang web là tên c?a trang web Active Directory nơi cài đ?t NTDS mà máy ch? đ?i tư?ng cu?c s?ng.
  3. Nh?p vào THI?T L?P, và sau đó xác nh?n giá tr? mà đư?c vi?t đ? ho?t đ?ng Thư m?c.
 4. Ch? ho?c l?c lư?ng FRS đ? thăm d? ? ki?n Active Directory:

  FRS cu?c thăm d? Active Directory t?i các kho?ng thư?ng xuyên đ? khám phá nh?ng thay đ?i c?u h?nh. B?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? có b? phi?u x?y ra:
  1. S? d?ng các net stop ntfrs l?nh ng?ng FRS, và sau đó s? d?ng các net b?t đ?u ntfrs l?nh kh?i đ?ng l?i FRS.

   - hay -
  2. S? d?ng các thăm d? ? ki?n ntfrsutl/bây gi? d?ng l?nh đ? l?c lư?ng FRS đ? thăm d? ? ki?n:
   1. Đ?i cho đ?n khi kho?ng th?i gian ng?n ho?c dài ph?ng phi?u h?t h?n. Đây là m?t năm phút m?c đ?nh trên b? đi?u khi?n vùng.
   2. FRS đăng k? s? thay đ?i trong th?i gian c?a nó DS t?i ph?ng phi?u chu k?. Giám sát FRS s? k? s? đ? nhân r?ng b?ng cách s? d?ng s?n lư?ng t? các ntfrsutl b? b? ch? huy.
S?a ch?a ho?c s?a đ?i các thu?c tính khác:

B?n có th? s? d?ng các k? thu?t tương t? đư?c mô t? trong ph?n "Fixing Null thu?c tính h? ph?c v? tham kh?o" v?i b?t k? c?u h?nh các đ?i tư?ng ho?c thu?c tính đư?c s? d?ng b?i FRS.

Liên quan đ?n đ?c bi?t là thu?c tính mà b?n mu?n s?a đ?i ho?c s?a ch?a mà b?n s? dán vào LDP ho?c ADSIedit trong th? t?c s?a đ?i LDAP, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng thu?c tính t? m?t b? đi?u khi?n vùng lành m?nh ho?c tài kho?n c?a máy ch?.

Ph?c h?i t? các đ?i tư?ng FRS đ? xoá

S? lư?ng l?n xóa FRS thành viên ho?c ngư?i đăng k? đ?i tư?ng r?t hi?m; Tuy nhiên, đ? ph?c h?i t? m?t s? lư?ng l?n xóa, b?n c?n ph?i s? d?ng m?t Khôi ph?c th?m quy?n trong các thùng ch?a thích h?p. Đ? tránh thi?t h?i mà s? lư?ng l?n xóa gây ra, b?n c?n ph?i b?o v? các đ?i tư?ng quan tr?ng c?a vi?c có nh?ng đi?u kho?n thích h?p, b?i qu?n tr? viên đào t?o trong tên mi?n, và b?i làm sao lưu thư?ng xuyên h? th?ng nhà nư?c. Xem xét k? ho?ch hành đ?ng sau đây n?u m?t Khôi ph?c đư?c yêu c?u:
 1. Th?c hi?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng thư?ng xuyên, do đó b?n có th? quay tr? l?i các nhà nư?c hi?n nay n?u c?n thi?t.
 2. Khôi ph?c các đ?i tư?ng như sâu trong cây thư m?c ho?t đ?ng như nh?t có th?.
 3. Ki?m tra s? lư?ng l?n ph?c h?i trong l?nh v?c th? nghi?m nhân b?n c?a b?n s?n xu?t tên mi?n.
 4. Ki?m tra s? lư?ng l?n khôi ph?c trên b? đi?u khi?n vùng s?n xu?t th? nghi?m trên m?ng riêng trư?c khi b?n gi?i thi?u nó tr? l?i vào các doanh nghi?p m?ng.
B?n có th? s? d?ng LDP và ADSIedit đ? ph?c h?i các đ?i tư?ng cá nhân b?i b?ng cách s? d?ng các th? t?c tương t? đư?c mô t? trong "Fixing Null Server-tham kh?o Thu?c tính"ph?n; Tuy nhiên, trong trư?ng h?p này, các th? t?c x?y ra trên m?t quy mô l?n hơn.

Phát hi?n b? thi?u FRS tài kho?n c?a các đ?i tư?ng

B?n có th? phát hi?n không có trong b?ng FRS tài kho?n c?a các đ?i tư?ng v?i sau công c?:
 1. S? d?ng các ntfrsutl b? d?ng l?nh đ?u ra, và sau đó phân tích nó v?i đo?n m? PERL TOPCHK:
  S E R V E R S M TÔI S S TÔI N G TÔI N B O U N D C O N N E C T TÔI O N S
  Các h? ph?c v? sau thành viên FRS có nhân r?ng ra bên ngoài đ?i tác nhưng không có các đ?i tư?ng k?t n?i trong nư?c. Đó có th? là m?t vài l? do cho Đi?u này:

  1. Không có không có đ?i tư?ng k?t n?i dư?i cài đ?t NTDS đ?i tư?ng cho h? ph?c v? này. Đây là m?t l?i.
  2. Các thu?c tính ServerReference Đ?i v?i máy ch? này là null. Đây là m?t l?i.
  3. Máy ch? có th? trong m?t khác nhau tên mi?n như v?y s? có không có FRS thành viên đ?i tư?ng cho nó.
  4. FRS đ?i tư?ng thành viên có th? là m?t tích. Đây là m?t l?i.

  M?C Đ?NH-Đ?U TIÊN-TRANG WEB-NAME\DC1
 2. Đ?u ra c?a các ntfrsutl b? l?nh: Chú ý Không có k?t n?i nào đi ra ? đ?u ra sau.

Ph?c h?i xóa FRS b?n sao b?

B?n có th? khôi ph?c đ? xoá FRS b?n sao b? tái t?o chúng ho?c b?ng cách khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng.

Đ? tái t?o các b?n sao SYSVOL b?ng cách s? d?ng ADSIEDIT, h?y làm theo các bư?c sau:

Chú ý H?y chú ? b? sung đ? tránh l?i chính t? khi b?n thêm đ?i tư?ng và thu?c tính tên và giá tr? vào ADSIedit. N?u không có m?t DC trong môi trư?ng c?a b?n thư m?c ho?t đ?ng không nhân r?ng t?nh c? xóa c?a Replica Set (ví d?, các DC gián tuy?n, không đư?c k?t n?i v?i m?ng, ho?c l?ch tr?nh sao chép không đư?c khai trương) b?n có th? s? d?ng LDP.exe ho?c ADSIedit đ? sao chép các giá tr? t? đó DC và dán chúng vào ADSIedit vào "ph?c h?i" DC nơi b?n mu?n tái t?o các đ?i tư?ng b?n sao Set. B?n có th? c?ng chu?i tên và giá tr? t? m?t tên mi?n ho?c m?t b?n sao tr?c tuy?n c?a bài vi?t này n?u b?n s?a đ?i các đư?ng d?n DN đ? phù h?p v?i tên mi?n tiêu. Ví d?, xem DC = A, DC = COM trong ví d? dư?i đây.
 1. B?t đ?u ADSIedit. K?t n?i đ?n mi?n phân vùng trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó là thành viên c?a các tên mi?n đư?c lưu tr? các đ?i tư?ng SYSVOL m?t tích.
 2. Tái t?o t?p b?n sao SYSVOL. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào Kho ch?a CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng, DC = A, DC = COM, b?m M?i sau đó b?m Đ?i tư?ng.
 3. Ch?n các nTFRSReplicaSet đ?i tư?ng l?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Lo?i Kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL chia s?) trong các Giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Thu?c tính b?, sau đó b?m C? HAI trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách.
 6. Dư?i Ch?nh s?a các thu?c tính, c?u h?nh các thu?c tính sau đây. Nh?p vào THI?T L?P sau khi m?i m?c.
  • -instanceType:-giá tr? k? v?ng: 4
  • -fRSReplicaSetType: -Giá tr? k? v?ng: 2
  • -fRSFileFilter: -Giá tr? k? v?ng: *.tmp, *.bak, ~ *
N?u b?n có đ? khôi ph?c l?i các b?n sao c?a khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n có m?t sao lưu tr?ng thái h? th?ng h?p l? trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  Th?c hi?n m?t đ?i tư?ng có th?m quy?n khôi ph?c c?a Active Directory
  http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/690730c7-83ce-4475-b9b4-46f76c9c7c901033.mspx?MFR=True
 2. Sau khi khôi ph?c sao lưu tr?ng thái h? th?ng ? thư m?c khôi ph?c ch?, Không kh?i đ?ng l?i các DC. T?i d?u nh?c l?nh, s? d?ng NTDSUTIL đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n trên b? xóa b?n sao SYSVOL đ?t b?ng cách s? d?ng cú pháp ndtsutil sau:
  ntdsutil "khôi ph?c th?m quy?n" "khôi ph?c subtree \"CN=Domain h? th?ng kh?i lư?ng (SYSVOL ph?n), CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng,DC = A, DC = COMđư?c vi?t b?i admin "" q q
  Chú ý Thay đ?i đư?ng d?n DN DC = A, DC = COM đ? phù h?p v?i đư?ng d?n DN c?a tên mi?n Active Directory c?a b?n.

Ph?c h?i xóa các đ?i tư?ng thành viên FRS

T?t c? các đ?i tư?ng Active Directory ch?a yêu c?u thu?c tính như v?y như objectclass, ObjectCategory, CN và vv. L?p h?c đ?nh ngh?a trong các gi?n đ? có th? đ?nh ngh?a thu?c tính yêu c?u b? sung c?ng như tùy ch?n thu?c tính. Thu?c tính yêu c?u và các thu?c tính tùy ch?n cho các đ?i tư?ng thành viên FRS bao g?m máy ch?-tham kh?o và Frs tài li?u tham kh?o máy tính.

Trong các sau khi th? t?c, b?n đang s? d?ng ADSIedit đ? tái t?o thành viên đ? xoá đ?i tư?ng cho b? đi?u khi?n tên mi?n \\DC1 ? t?p SYSVOL b?n sao c?a A.COM tên mi?n mà \\DC1 là tên mi?n b? đi?u khi?n và A.COM là tên mi?n.

Chú ý ADSIedit công c? ưa thích cho vi?c t?o ra các đ?i tư?ng m?t tích và thu?c tính b?i v? nó có m?t danh sách th? xu?ng các thu?c tính và các đ?i tư?ng mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp tránh l?i cú pháp.

Ph?c h?i m?t thành viên FRS đ? xoá đ?i tư?ng:
 1. B?t đ?u ADSIedit. K?t n?i đ?n mi?n phân vùng trên m?t tên mi?n b? đi?u khi?n là m?t thành viên c?a các tên mi?n đư?c lưu tr? FRS m?t tích tài kho?n c?a đ?i tư?ng.
 2. Xem l?i các thu?c tính c?n thi?t và các thu?c tính tùy ch?n cho m?t đ?i tư?ng thành viên lành m?nh trong cùng m?t b?n sao t?p.

  Cho m?t SYSVOL b?n sao thi?t trong tên mi?n A.COM, đư?ng d?n DN là: Chú ý LDP công c? ưa thích trong bư?c này là b?i v? b?n có th? xem xét t?t c? các thu?c tính trong m?t màn h?nh duy nh?t. ADSIedit ho?t đ?ng t?t hơn cho nh? thu?c tính b?.
 3. Trong ADSIedit, trong giao di?n đi?u khi?n cây, nh?p chu?t ph?i tên c?a b?n sao FRS thi?t l?p đ? mà b?n mu?n thêm các nh?p chu?t thành viên, \\DC1, không có trong b?ng M?i, sau đó b?m Đ?i tư?ng:
  (CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL ph?n), CN = d?ch v? nhân b?n t?p...)
 4. Trong thu?t s? đ?i tư?ng t?o nh?p vào nTFRSMember, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. G? tên máy ch? lưu tr? c?a máy tính (DC1 trong ví d? này) các Giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Nh?p vào Thu?c tính b?, sau đó b?m C? HAI trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách.
 7. Dư?i Ch?nh s?a các thu?c tính, c?u h?nh các thu?c tính sau đây. Nh?p vào THI?T L?P sau khi m?i m?c:
  • FRS tài li?u tham kh?o máy tính:
   • Giá tr? k? v?ng: DN đư?ng c?a trương m?c máy tính trong tên mi?n NC
   • Ví d?: CN = DC1, OU = tên mi?n B? đi?u khi?n, DC = a, DC = com
  • InstanceType:
   • Giá tr? k? v?ng: 4 cho SYSVOL, 2 cho b?n sao DFS t?p h?p
   • Ví d?: 4
  • Máy ch?-tham kh?o:
   • Giá tr? k? v?ng: DN đư?ng c?a đ?i tư?ng NTDS cài đ?t t? c?u h?nh phân vùng
   • Ví d?: CN = NTDS Thi?t l?p, CN = DC1, CN = máy ch?, CN = M?-CORP, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = a, DC = com
 8. C?p nh?t các thu?c tính FrsMemberReference trên các NtFrsSubscriber đ?i tư?ng:
  1. Trong ADSIedit, trong giao di?n đi?u khi?n cây, t?m đ?n các NtFrsSubscriber đ?i tư?ng cho cùng m?t b?n sao t?p b?n s? d?ng trong bư?c 2:
   CN = NTFRS đăng k?, CN = ARRENC1, OU = b? ki?m soát mi?n, DC = a, DC = com
  2. Nh?p chu?t ph?i NtFrsSubscriber, sau đó b?m Thu?c tính. B?n có th? xem các thu?c tính trong c?a s? chi ti?t:
   CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL ph?n), CN = NTFRS m?c đăng k?
  3. Trên các Thu?c tính tab, đ?t Ch?n mà tài s?n đ? xem đ? TÙY CH?N.
 9. Dư?i Ch?nh s?a các thu?c tính, c?u h?nh các thu?c tính sau đây. Nh?p vào THI?T L?P sau khi m?i m?c:
  • FrsMemberReference:
   • Giá tr? k? v?ng: DN đư?ng d?n c?a các thành viên FRS đ?i tư?ng cho phù h?p v?i b?n sao đ?t, mà là SYSVOL ? đây Ví d?.
   • Ví d?: CN = DC1, CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL chia s?), CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng, DC = a, DC = com
   • K?t qu?: Populates thu?c tính fRSMemberReferenceBL trên đ?i tư?ng thành viên trong:
    CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL ph?n), CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng, DC = a, DC = com

Vi?c khôi ph?c đ? xóa đ?i tư?ng nTFRSSubscriptions

B?n có th? ph?c h?i các đ?i tư?ng đ? b? xóa nTFRSSubscription c?a tái t?o đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o LDAP ho?c b?ng cách khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng.

Đ? tái t?o các đ?i tư?ng nTFRSSubscription b?ng cách s? d?ng ADSIEDIT, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u ADSIedit. K?t n?i đ?n mi?n phân vùng trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó là thành viên c?a các tên mi?n đư?c lưu tr? các đ?i tư?ng SYSVOL m?t tích.
 2. Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng yêu c?u máy tính, b?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng máy tính, b?m M?i, ch?n nTFRSSubscriptions, sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Lo?i M?c đăng k? NTFRS trong các Giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Thu?c tính b?, sau đó b?m C? HAI trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách.
 5. Dư?i Ch?nh s?a các thu?c tính, c?u h?nh các thu?c tính sau đây. Nh?p vào THI?T L?P sau khi m?i m?c.
  • -instanceType: o giá tr? k? v?ng: 4
  • -fRSWorkingPath: o giá tr? k? v?ng: c:\windows\ntfrs

   Chú ý Con đư?ng làm vi?c có th? thay đ?i b?i v? SYSVOL có th? đư?c lưu tr? trên m?t ? đ?a khác nhau ho?c b?n có th? mu?n c?u h?nh con đư?ng làm vi?c trong m?t c?p khác. Thông thư?ng, nh?ng con đư?ng làm vi?c s? đư?c v? trí như đ? đ? c?p ? đây.
Đ? khôi ph?c nTFRSSubscription các đ?i tư?ng b?ng cách khôi ph?c b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n có m?t b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng g?n đây, h?p l? trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  Th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n c?a các đ?i tư?ng thư m?c ho?t đ?ng
  http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/690730c7-83ce-4475-b9b4-46f76c9c7c901033.mspx?MFR=True
 2. Sau khi b?n khôi ph?c sao lưu tr?ng thái h? th?ng ? thư m?c khôi ph?c ch?, Không kh?i đ?ng l?i các DC. M? m?t d?u nh?c l?nh đ? khôi ph?c l?i các đ?i tư?ng đ? b? xóa đăng k?. N?u DC là nơi b?n ph?c h?i các đ?i tư?ng đang ch?y Windows Server 2003 v?i SP1 ho?c phiên b?n m?i nh?t, b?n có th? s? d?ng cú pháp ndtsutil sau:
  ntdsutil "khôi ph?c th?m quy?n" "khôi ph?c đ?i tư?ng \"CN=DC1,CN=Domain h? th?ng kh?i lư?ng (SYSVOL ph?n), CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng,DC = A, DC = COMđư?c vi?t b?i admin "" q q
  Chú ý Thay đ?i đư?ng d?n DN DC = A, DC = COM đ? ph?n ánh đư?ng d?n DN mi?n Active Directory đang đư?c thay đ?i.
M?t tùy ch?n đ? khôi ph?c là s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c thu?t s? cài đ?t (DCPROMO) đ? m?nh m? lo?i b? thư m?c ho?t đ?ng t? DC b? ?nh hư?ng. Sau đó, ch?y d?n d?p siêu d? li?u cho này DC. Sau đó b?n có th? ch?y DCPROMO m?t l?n n?a đ? thúc đ?y các DC tr? l?i vào các tên mi?n. Đ?i tư?ng nTFRSSubscription s? đư?c tái l?p v?i t?t c? các thuê bao yêu c?u các đ?i tư?ng cho SYSVOL trong vi?c qu?ng cáo. Chú ? r?ng b?t k? đ?i tư?ng duy nh?t trong qu?ng cáo ho?c là ho?c trong ph?n h? th?ng t?p tin c?a chính sách s? đư?c m?t vôùi tuøy choïn naøy.

Ph?c h?i xóa các đ?i tư?ng FRS ngư?i đăng kí

Khi FRS thuê bao các đ?i tư?ng b? thi?u, FRS không th? th?c hi?n sao chép cho b?n sao. B?n s? th?y b?ng ch?ng v? đi?u này trong các đ?a đi?m sau đây:
 • Báo cáo NtFrs_*.log ch?a thư:

  <frsdsdoesuserwantreplication: 1992:="" 2817:="" s4:="" 11:50:24="">: DS: không có m?t đ?i tư?ng h?p l? thuê bao</frsdsdoesuserwantreplication:>

 • Khi b?n ch?y các Ntfrsutl ds l?nh, thông đi?p sau s? xu?t hi?n ? ph?n cu?i c?a các đ?u ra văn b?n:
  Đăng k?: NTFRS m?c đăng k? DN: cn = ntfrs đăng k?, cn = win2k-pdc, ou = b? ki?m soát mi?n, dc = crbc-win2k, dc = d... GUID: 5c44b60b-8f01-48 c 6-8604c630a695dcdd làm vi?c: f:\winnt\ntfrs làm vi?c th?c t?: f:\winnt\ntfrs WIN2K-PDC IS NOT A thành viên c?a b?t k? SET!
  Thư này có th? nh?n m?t cách khác nhau đ?i v?i các DFS b?n sao t?p.

Thu th?p các thông tin sau:
 • Nơi DFS kh?i lư?ng/replica đ?t trên đ?a c?ng?
 • Đâu là khu v?c dàn cho đi?u này đ?t b?n sao?
 • Đó là đ?i tư?ng thành viên cho thành viên này? Đ?i v?i SYSVOL, tên c?a các đ?i tư?ng là:
  CN =tên máy tínhCN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL ph?n), CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng, dc =tên mi?n c?a b?n
  Đ?i v?i DFS t?p, tên c?a các đ?i tư?ng là:
  CN =tên máy ch?CN =DFS kh?i lư?ng tênCN =DFS kh?i lư?ng tênCN = DFS t?p, CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng, DC =tên mi?n c?a b?n
  Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng này trong Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính. (B?t Tính năng nâng cao trong tr?nh đơn xem đ? xem các thùng ch?a h? th?ng.) Đ?t tên mi?n mà b?n nh?n đư?c trong m?t t?p tin văn b?n.
 • GUID đ?i tư?ng g?c tên mi?n là g?? Đ? có đư?c objectGUID c?a đ?i tư?ng g?c tên mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T? m?t d?u nh?c l?nh, g? LDP.EXE.
  2. Nh?p vào Connection\Connect, và sau đó nh?p tên c?a b? ki?m soát mi?n trong mi?n c?a b?n.
  3. Nh?p vào Connection\Bind. B?n ch? c?n đ?c t? Active Directory, do đó, b?t k? ch?ng ch? h?p l? làm vi?c. N?u b?n đăng nh?p v?i trương m?c vùng, đ? t?t c? các l?nh v?c văn b?n tr?ng.
  4. Nh?p vào View\Tree. Đ?m b?o r?ng trư?ng văn b?n là s?n ph?m nào, và sau đó nh?n ENTER.
  5. ? bên ph?i c?a c?a s? LDP, b?n nh?n th?y các thu?c tính c?a đ?i tư?ng g?c tên mi?n. Xác đ?nh v? trí các objectGUID thu?c tính, và sau đó sao chép GUID là giá tr? c?a thu?c tính vào m?t t?p tin văn b?n.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? thi?u các đ?i tư?ng thuê bao FRS, làm theo các bư?c sau.
C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
 1. D?ng d?ch v? NTFRS trên máy tính nơi mà các đ?i tư?ng là m?t tích.
 2. Ch?y công c? ADSIedit.msc. (Công c? này đi kèm v?i công c? h? tr? c?a Windows). Xác đ?nh v? trí CN có s?n ph?m nào = đ?i tư?ng NTFRS đăng k? theo tài kho?n máy tính.
 3. Đi đ?n bư?c 4 đ? s?a ch?a các đ?i tư?ng DFS. Cho các đ?i tư?ng SYSVOL, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng đăng k?, và sau đó nh?p vào New\Object.
  2. Nh?p vào nTFRSSubscriber đ?i tư?ng. Đ?i v?i tên, g? Kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL chia s?).
  3. Đ?i v?i các Giá tr? thu?c tính đó là c?n thi?t cho lo?i đ?i tư?ng sau đây, nơi s? d?ng đư?ng d?n th?c t? c?a các thư m?c trên máy tính c?a b?n:
    fRSStagingPath = F:\WINNT\SYSVOL\staging\domain 
   fRSRootPath = F:\WINNT\SYSVOL\domain
   fRSMemberReference = CN=computer name,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,dc=your domain name
 4. N?u không có đ?i tư?ng DFS c?n s?a ch?a, vào bư?c 5. Đ? s?a ch?a các đ?i tư?ng DFS, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. N?u đ?i tư?ng "DFS t?p" là m?t tích, t?o ra hai nTFRSSubscriptions đ?i tư?ng. T?o đ?i tư?ng đ?u tiên, b?m chu?t ph?i vào đ?i tư?ng đăng k?, và sau đó nh?p vào New\Object. Click vào đ?i tư?ng nTFRSSubscriptions. Đ?i v?i tên, g? DFS t?p. Nh?p vào Ok.
  2. N?u đ?i tư?ng nTFRSSubscriptions v?i GUID tên (GUID là objectGUID đ?i tư?ng g?c tên mi?n) là m?t tích, t?o ra đ?i tư?ng đó.
  3. T?o đ?i tư?ng nTFRSSubscriptions qua. Chuy?n sang ADSIEdit-theo, và sau đó xác đ?nh v? trí CN = DFS t?p mà b?n đ? t?o ? bư?c 4a.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào các đ?i tư?ng và b?m New\Object -Ch?n nTFRSSubscriptions. Đ?i v?i m?t tên, g? GUID b?n đ? sao chép t?p tin văn b?n. Nhấn ENTER.
  5. Click vào đ?i tư?ng nTFRSSubscriptions mà b?n t?o trong 4 d. Nh?p chu?t ph?i vào các đ?i tư?ng đăng k? m?i và nh?p vào New\Object -Các giá tr? thu?c tính đ?i tư?ng.
  6. Click vào đ?i tư?ng nTFRSSubscriber. Đ?i v?i tên, g? tên c?a kh?i lư?ng DFS. Nh?p các giá tr? thu?c tính sau cho đ?i tư?ng này, nơi mà b?n s? d?ng đư?ng d?n th?c t? c?a các thư m?c trên máy tính c?a b?n:
   fRSStagingPath = D:\DFS-Volumes\App-Install
   fRSRootPath = D:\FRS-Staging
   fRSMemberReference = CN=Server name,CN=DFS volume name,CN=DFS volume name,CN=DFS Volumes,CN=File Replication Service,CN=System,DC=your domain
 5. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? NTFRS. Ki?m tra r?ng nhân r?ng FRS là làm vi?c.

Ph?c h?i xóa các đ?i tư?ng k?t n?i DFS

 1. S? d?ng Adsiedit.msc (mà tàu v?i Windows 2000 và Windows Server 2003 h? tr? Tools) đ? xác đ?nh v? trí các h? ph?c v? là thi?u k?t n?i trong nư?c. Đ? th?c hi?n:
  1. B?t đ?u Adsiedit.msc.
  2. Xác đ?nh v? trí các đ?i tư?ng sau:
   CN = DFS t?p, cn = d?ch v? nhân b?n t?p, cn =h? th?ng, dc =tên mi?n
  3. Theo đ?i tư?ng này, đó là m?t m?c nh?p cho m?i DFS kh?i lư?ng (và m?t m?c đ? th? hai, c?ng). Nh?ng kho?n m?c kh?i lư?ng DFS danh sách m?t nTFRSMember đ?i tư?ng cho m?i máy ch? tài kho?n c?a DFS. Tên đ?i tư?ng nTFRSMember là m?t GUID, do đó, b?n ph?i xem t?ng đ?i tư?ng đ? xác đ?nh máy ch? nó tương ?ng v?i. Nh?p chu?t ph?i vào t?ng đ?i tư?ng nTFRSMember, h?y nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m frsComputerReference.
  4. Ghi l?i b?n đ?. V? v?y, sao chép và dán các Đường dẫn chu?i ? đ?u h?p tho?i, và sau đó sao chép và dán các d? li?u t? các Value(s) h?p đ? cùng m?t t?p tin văn b?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng thành viên, nh?p vào M?i, b?m Đ?i tư?ng, sau đó b?m nTDSConnection.
 3. B?m ti?p, và sau đó g? các yêu c?u thu?c tính.
 4. Đ?i v?i giá tr? cn, s? d?ng tên máy ch? ngu?n (đi?u này là ch? là m?t g?i ?), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Giá trị: trư?ng cho các Tuỳ chọn thu?c tính, lo?i 0, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Giá trị: h?p cho các fromServer thu?c tính, lo?i DN đư?ng c?a máy tính thành viên NTFRS (objectclass = nTFRSMember) t? mà đ?i tư?ng k?t n?i này s? nhân r?ng thay đ?i. Ho?c t? b?ng t?m Windows, sao chép đư?ng d?n DN c?a thành viên NTFRS máy tính mà t? đó đ?i tư?ng k?t n?i này s? nhân r?ng thay đ?i này, dán mà DN đư?ng d?n vào các Giá trị: h?p cho các fromServer thu?c tính, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Ví d?, b?n có th? có ba b? ki?m soát mi?n, \\DC1, \\DC2 và \\DC3 trong CorpCOM tên mi?n. T?t c? các b? đi?u khi?n ba vùng tham gia vào \\CORP.COM\DFSFT\APPS mi?n DFS liên k?t v?i nh?ng đi?u sau tô pô:
  • \\DC1 sao chép trong nư?c thay đ?i t? \\DC2
  • \\DC2 sao chép trong nư?c thay đ?i t? \\DC1
  • \\DC3 sao chép trong nư?c thay đ?i t? \\DC2
  Chú ý B?ng sau đây li?t kê DN con đư?ng dây, ti?p theo là m?t tương ?ng v?i danh sách các giá tr? ObjectClass. Đư?ng d?n và ObjectClass các giá tr? mà có cùng m?t s? tương ?ng. C?ng lưu ? r?ng các DN con đư?ng dây là c?t ng?n v?i elip ("...") cho các đ?nh d?ng và d? đ?c. Đ? t?o m?t k?t n?i trong nư?c th? hai như v?y mà \\DC3 (đích) sao chép nh?ng thay đ?i t? \\DC1 (m? ngu?n), sao chép đư?ng d?n DN đ?y đ? c?a các NTFRSmember đ?i tư?ng cho \\DC1
  CN = {06f7572e-4e49-4a6e-9ce5-d3b229b591c5}, CN = dfsft|apps, CN = dfsft, CN = DFS t?p, CN =...
  vào clipboard, và sau đó dán nó vào các Giá trị: h?p cho các fromServer thu?c tính.
 7. Trong các Giá trị: h?p cho các enabledConnection thu?c tính, lo?i S? TH?T, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Nh?p vào K?t thúc.
FRS ch?n lên các k?t n?i trong th?i gian t?i nó l?n đ?c c?a nó c?u h?nh t? Active Directory.

Thu?c tính

ID c?a bài: 312862 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB312862 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312862

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com