SQL Server 2000 cài đ?t không thành công v?i ".. .previous cài đ?t chương tr?nh..." thông báo l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312995 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t SQL Server 2000, thông báo l?i này có th? x?y ra:
M?t cài đ?t trư?c c?a chương tr?nh t?o đang ch? gi?i quy?t các ho?t đ?ng t?p tin trên máy tính cài đ?t. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính trư?c khi ch?y thi?t l?p.
Sau khi thông báo l?i s? xu?t hi?n, các cài đ?t s? không ti?p t?c cho đ?n khi b?n gi?i quy?t v?n đ?.

NGUYÊN NHÂN

Đang ch? x? l? t?p tin đ?i tên ho?c xóa các ho?t đ?ng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor t?i c?a riêng b?n nguy cơ.


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, tùy thu?c vào ngu?n g?c c?a các l?i, b?n có th? s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính và xem b?n có th? ch?y các thi?t l?p. N?u vi?c kh?i đ?ng l?i không giúp b?n, s? d?ng các bư?c th?c hi?n theo.
 2. Th?c hi?n các bư?c và sau đó ch?y cài đ?t SQL Server 2000 m?t l?n n?a:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p tho?i, lo?i: "Regedit" (không có báo giá nh?n hi?u) ho?c "Regedt32" (không có báo giá nh?n hi?u)

  3. Nh?p vào Ok.

   LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch? xóa giá tr? đ? đ? c?p, không ch?a khóa qu?n l? toàn b? phiên.

  4. Trong Registry Editor, m? r?ng s? đăng k? sau đây subkey:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

  5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u.

   LƯU ?: Trong Microsoft Windows 2000, nh?p vào Xu?t kh?u Registry File t? các Đăng k? tr?nh đơn.

  6. Trong các Tên tệp h?p văn b?n, lo?i: "Session Manager Key" (mà không có các d?u ngo?c kép)

  7. Nh?p vào Lưu.
  8. Trong ngăn bên ph?i c?a các Registry Editor c?a s?, b?m chu?t ph?i vào PendingFileRenameOperations. Trên menu l?i t?t xu?t hi?n, b?m Xóa b?.
  9. Trong các Xác nh?n xoá b? giá tr? thông đi?p h?p tho?i xu?t hi?n, nh?p vào Có.
  10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.

   LƯU ?: Trong Windows 2000, nh?p vào L?i ra trên các Đăng k? tr?nh đơn.

  11. Khởi động lại máy tính.
  12. B?ng cách s? d?ng tr?nh so?n th?o Registry, xác minh r?ng các PendingFileRenameOperations giá tr? đăng k? là không có s?n.

   Chú ý Các PendingFileRenameOperations giá tr? đăng k? có th? đư?c tái khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u giá tr? đ?ng k? ti?ng, xóa các PendingFileRenameOperations giá tr? đăng k? m?t l?n n?a b?ng cách hoàn thành bư?c m?t j thông qua, và sau đó ch?y SQL Server 2000 thi?t l?p. Không kh?i đ?ng l?i máy tính trư?c khi b?n ch?y SQL Server 2000 thi?t l?p.
 3. Ki?m tra ki?m soát khác đ?t phím (ví d?, ControlSet001, ControlSet002, và vv) cho cùng m?t giá tr? và c?ng xóa chúng.
 4. Xác đ?nh các thi?t đ?t b? nh? ?o trên máy tính. N?u t?p hoán trang quá nh? ho?c n?u không có không có t?p hoán trang, thông báo l?i này có th? x?y ra khi kh?i đ?ng:
  Gi?i h?n b? nh? ?o h? th?ng c?a b?n có không có t?p hoán trang, hay t?p hoán trang quá nh?.
  N?u l?i tin nh?n x?y ra, xác đ?nh v? trí c?a t?p hoán trang t? ?o thi?t đ?t b? nh? và cung c?p cho ? đ?a đ?y đ? quy?n cho trương m?c h? th?ng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

257758 Kh?c ph?c: "gi?i h?n b? nh? ?o" báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n
259151 Phân trang ch?c năng t?p tin đ?i h?i quy?n h?n c?a h? th?ng tài kho?n và kích thư?c phù h?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 312995 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbprb kbmt KB312995 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312995

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com